ForordAfgift af kaffe og te, ekstrakter heraf samt erstatninger fremgår af lovbekendtgørelse nr. 56 af 29. januar 2008 om forskellige forbrugsafgifter.

Afgiften har udviklet sig siden 1932, hvor der blev indført afgift på her i landet fremstillet kaffesurrogat og kaffetilsætning, mens der af almindelig kaffe opkrævedes en finanstold. I 1960 udvidedes afgiften til at omfatte kaffe- og teekstrakter. Ved Danmarks tilslutning til EU ændredes kaffetolden til en almindelig punktafgift af kaffe, og i 1976 blev også te pålagt punktafgift.

Lovændringer mv. De senere års lovændringer mv. fremgår af C.3 Cigaretpapir, skrå og snus.

§§ 11, 11 a og 11 b Der er afgift på kaffe, te og kaffeerstatning mv.

 For varer der i perioden fra og med den 1. januar 2012 til og med den 31. december 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser: 

Vare

Toldtarifposition

Afgiftsats pr. kg. nettovægt

Ny tekst startRå kaffe omfattet af § 11, stk. 1.Ny tekst slut

Ny tekst start0901 11-12Ny tekst slut 

Ny tekst start5,70 kr.Ny tekst slut

Ny tekst startBrændt kaffe omfattet af § 11, stk. 2.Ny tekst slut

Ny tekst start0901 21-22Ny tekst slut 

Ny tekst start6,84 kr.Ny tekst slut

Ny tekst startKaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe omfattet af § 11, stk. 3.Ny tekst slut

Ny tekst start2101 11Ny tekst slut 

Ny tekst start14,82 kr.Ny tekst slut

Ny tekst startAf varer under toldtariffens pos 0901 90 og 2101 12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 11, stk. 1 - 3, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, betales der afgift efter stk. 1 - 3 af varens indhold af kaffe eller kaffeekstrakt.Ny tekst slut

Ny tekst start0901 90Ny tekst slut

Ny tekst start2101 12Ny tekst slut

Ny tekst startKaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af de nævnte varer med kaffe, omfattet af § 11 a.Ny tekst slut

Ny tekst start0,67 kr. *)Ny tekst slut

Ny tekst startTe omfattet af § 11 b, stk. 1.Ny tekst slut

 Ny tekst start0902Ny tekst slut

Ny tekst start6,54 kr.Ny tekst slut

Ny tekst startTeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end te, omfattet af § 11 b, stk. 2.Ny tekst slut

Ny tekst start16,32 kr.Ny tekst slut

Ny tekst startAf varer under toldtariffens pos 2101 20, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 11 b, stk. 2, men som indeholder teekstrakt, skal der betales afgift efter § 11 b, stk. 2, af varens indhold af teekstrakt.Ny tekst slut

Ny tekst start2101 20Ny tekst slut

 Ny tekst start*) af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.Ny tekst slut 

 Ny tekst startFor varer der fra og med den 1. januar 2013 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, skal der betales afgift med følgende satser:Ny tekst slut 

VareToldtarifpositionAfgiftssats pr. kg. nettovægt

Ny tekst startRå kaffe omfattet af § 11, stk. 1.Ny tekst slut

 Ny tekst start0901 11-12 Ny tekst slut

Ny tekst start5,95 kr.Ny tekst slut

Ny tekst startBrændt kaffe omfattet af § 11, stk. 2.Ny tekst slut

 Ny tekst start0901 21-22 Ny tekst slut

Ny tekst start7,14 kr.Ny tekst slut

Ny tekst startKaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe omfattet af § 11, stk. 3.Ny tekst slut

 Ny tekst start2101 11 Ny tekst slut

Ny tekst start15,47 kr.Ny tekst slut

Ny tekst startAf varer under toldtariffens pos 0901 90 og 2101 12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 11, stk. 1 - 3, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, betales der afgift efter stk. 1 - 3 af varens indhold af kaffe eller kaffeekstrakt.Ny tekst slut

Ny tekst start0901 90Ny tekst slut

Ny tekst start2101 12Ny tekst slut

 

Ny tekst startKaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af de nævnte varer med kaffe, omfattet af § 11 a.Ny tekst slut

  Ny tekst start0,70 kr. *) Ny tekst slut

Ny tekst startTe omfattet af § 11 b, stk. 1.Ny tekst slut

  Ny tekst start0902Ny tekst slut 

 Ny tekst start6,82 kr. Ny tekst slut

Ny tekst startTeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end te, omfattet af § 11 b, stk. 2.Ny tekst slut

  Ny tekst start17,03 kr. Ny tekst slut

Ny tekst startAf varer under toldtariffens pos 2101 20, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 11 b, stk. 2, men som indeholder teekstrakt, skal der betales afgift efter § 11 b, stk. 2, af varens indhold af teekstrakt.Ny tekst slut

Ny tekst start2101 20Ny tekst slut

 

 Ny tekst start*) af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.Ny tekst slut 

 Ny tekst startSe nyhedsbrev af 22. december 2011: Afgiftssatser på bl.a. kaffe og te, kaffe- og teekstrakter samt kaffeerstatninger forhøjes.Ny tekst slut 

For varer under toldtariffens pos 0901.90 og pos 2101.12, der indføres fra udlandet, og som ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt, skal virksomheden fremlægge en erklæring fra fabrikanten om enten vægtindholdet af afgiftspligtige bestanddele i varepartiet eller den procentdel, som vægten af bestanddelene udgør af varens nettovægt. Hvis virksomheden ikke har en sådan erklæring, skal afgiften beregnes på grundlag af varens fulde nettovægt.

Af kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af nævnte varer med kaffe, beregnes afgiften pr. kg nettovægt af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.

Det gælder for både kaffe og te produkter, at den pålagte afgift afhænger af det pågældende produkts toldposition. Det betyder, at hvis et produkt eksempelvis tariferes som te, skal der betales afgift af hele produktet, uanset at visse dele af produktet består af andre smagstilsætninger såsom blomster eller skaller af appelsin e.l. En importør af te blev således anset for teafgiftspligtig af smagsstoffer, der var tilsat importeret te, se SKM2002.427.LSR.

Af varer under toldtariffens pos. 2101 20, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder teekstrakt, svares afgiften af varens indhold af teekstrakt. Ved fortoldning, udlevering eller modtagelse af varer skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges. Fremlægges fabrikanterklæringen ikke, svares afgiften på grundlag af varens fulde nettovægt.

Tidligere afgiftssatser
Afgiftssatserne har inden for de seneste år tidligere udgjort:

 1.1.1998 - 31.12.2011: 

Vareart

Afgift pr. kg
nettovægt

Rå kaffe

Brændt kaffe

Kaffeekstrakter

Afgiftssatsen for kaffeerstatning og kaffetilsætning  

 1.1.1998 - 31.12.2011: 

Vareart

Afgift pr. kg
nettovægt

Te

   

Teekstrakter

Registreringspligtige
§ 14 a, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet, herunder fra EU-lande, indfører afgiftspligtige varer, har pligt til at anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 14 a, stk. 5 Virksomheder, der ikke fremstiller afgiftspligtige varer, men alene indfører sådanne varer fra udlandet, kan dog registreres som varemodtager, dvs. at afgiften skal betales ved varernes modtagelse.

Vestre Landsret har den 20. februar 2006, jf. SKM2006.204.VLR afsagt dom i en sag om registrering af virksomheder i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter. En virksomhed importerede rå kaffe (bønner), hvoraf hovedparten blev renset, ristet/brændt, malet og pakket. Resten blev solgt i rå tilstand. Landsretten fandt at virksomheden var berettiget til at blive registreret som varemodtager. Det kunne ikke af bestemmelsen i § 14 a, stk. 5, i lov om forskellige forbrugsafgifter udledes at der ikke var hjemmel til at registrere virksomheden som varemodtager.

Landsskatteretten har, jf. SKM2008.581.LSR truffet afgørelse om en virksomheds registreringsform. Landskatteretten fandt, at der foreligger ganske særlige omstændigheder i sagen, således at en indgiven anmodning om registrering som varemodtager kan tillægges bagudrettet kraft.

Der henvises i øvrigt til E.A.1.4.

Registrerings-
anmeldelse
Ved anmeldelse til registrering som oplagshaver eller varemodtager bruges blanket nr. 29.029. Blanketten kan hentes på www.webreg.dk eller fås ved henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomheden i afgiftsperioden.

I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 14 a, stk. 3, fradrages

  • varer, der leveres til en anden registreret virksomhed, jf. § 14 a, stk. 4,
  • varer, der leveres til udlandet,
  • varer, der hos virksomheden er blevet uanvendelig samt varer, der hos virksomheden eller under transport fra denne er gået tabt ved brand eller lignende, og
  • varer, der returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris inklusiv afgiften.

§ 15 Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned, se iøvrigt E.A.1.6.

Se Landsskatteretskendelse af 31. oktober 2000, offentliggjort i SKM2001.31.LSR om en importør af kaffe, der skulle svare afgift af kaffen efter satsen for brændt kaffe, som var det produkt, der videresolgtes.

Afgiftsfri udleveringer
§ 24
Registrerede oplagshavere kan fradrage varerne i regnskabet efter reglerne i E.A.1.7.

Herudover kan varerne leveres ubeskattet som nødvendigt udstyr til brug i skibe i udenrigsfart, bortset fra lystfartøjer. Vedr. dokumentation for leverancen, se E.A.1.7.

Afgiftsfritagelse
§ 24, stk. 2
Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovens § 36, stk. 1.

§ 24, stk. 3 Der er afgiftsfrihed for varer leveret til diplomater mv., se E.A.1.7.

Afgiftsgodtgørelse
§ 24, stk. 1, 2. pkt.
Virksomheder, der ikke er registreret efter lov om afgift af forskellige forbrugsafgifter, kan få afgiftsgodtgørelse for varer, der leveres til udlandet. SKAT kan give nærmere oplysninger om betingelserne for afgiftsgodtgørelse.

Afregning
§ 15
Reglerne for afregning, se A.11. Ved angivelse og afregning anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 29.013 for oplagshavere og blanket Y-907A for varemodtagere.

Regnskab, kontrol mv.Reglerne for regnskab, herunder at Skatteministeriet kan fastsætte nærmere regler om overførsel af varer mellem registrerede virksomheder, fakturaudstedelse og regnskabsførelse (§ 15, stk. 2-3), se E.A.1.6 og A.10, kontrolbestemmelser (§ 17) er nærmere beskrevet i den juridiske vejledning, se afsnit A.C.2.4.  Se A.12, Straffebestemmelser (§ 22 og 22 a) er nærmere beskrevet i den juridiske vejledning, se afsnit A.C.3.2.1.1 og afsnit A.C.3.2.1.7.1. og A.A.10 om klage og domstolsprøvelse.