Forord
Afgift af kaffe og te, ekstrakter heraf samt erstatninger fremgår af lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998 om forskellige forbrugsafgifter.

Afgiften har udviklet sig siden 1932, hvor der blev indført afgift på her i landet fremstillet kaffesurrogat og kaffetilsætning, mens der af almindelig kaffe opkrævedes en finanstold. I 1960 udvidedes afgiften til at omfatte kaffe- og teekstrakter. Ved Danmarks tilslutning til EU ændredes kaffetolden til en almindelig punktafgift af kaffe, og i 1976 blev også te pålagt punktafgift.

Lovændringer mv.
De senere års lovændringer mv. fremgår af C.3 Cigaretpapir, skrå og snus.

§§ 11, 11 a og 11 b
Der er afgift på kaffe, te og kaffeerstatning:

Vareart Toldtarifposition

Afgift pr. kg nettovægt

Rå kaffe
0901.11-12

5,45 kr.

Brændt kaffe
0901.21-22

6,54 kr.

Kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe, fx pulverkaffe
2101.11

14,17 kr.

Andre varer fremstillet på basis af ekstrakter og essenser af kaffe
2101.12

*)

Kaffeerstatning og kaffetilsætning
2101.30

0,64 kr.

Kaffeerstatning med indhold af kaffe
0901.90

*)

   
Te
0902.10-40

6,25 kr.

Teekstrakter
2101.20

15,60 kr.

Varer fremstillet på basis af teekstrakter2101.20

*)

*) Afgiften beregnes af varernes faktiske indhold af kaffe og kaffeerstatning.

For varer, der indføres fra udlandet, skal virksomheden fremlægge en erklæring fra fabrikanten om enten vægtindholdet af afgiftspligtige bestanddele i varepartiet eller den procentdel, som vægten af bestanddelene udgør af varens nettovægt. Hvis virksomheden ikke har en sådan erklæring, skal afgiften beregnes på grundlag af varens fulde nettovægt.

Af kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af nævnte varer med kaffe, beregnes afgiften pr. kg nettovægt af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.

Det gælder for både kaffe og te produkter, at den pålagte afgift afhænger af det pågældende produkts toldposition. Det betyder, at hvis et produkt eksempelvis tariferes som te, skal der betales afgift af hele produktet, uanset at visse dele af produktet består af andre smagstilsætninger såsom blomster eller skaller af appelsin e.l. En importør af te blev således anset for teafgiftspligtig af smagsstoffer, der var tilsat importeret te, se SKM2002.427.LSR.

Tidligere afgiftssatser
Afgiftssatserne har inden for de seneste år tidligere udgjort:

1.1.1993-31.12.1997:

Vareart

Afgift pr. kg
nettovægt

Rå kaffe

4,35 kr.

Brændt kaffe

5,22 kr.

Kaffeekstrakter

11,31 kr.

Afgiftssatsen for kaffeerstatning og kaffetilsætning er ikke ændret inden for de seneste år.

21.8.1976-31.12.1997:

Vareart

Afgift pr. kg
nettovægt

Te

 5,00 kr.

Teekstrakter

12,50 kr.

Registreringspligtige
§ 14 a, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet, herunder fra EU-lande, indfører afgiftspligtige varer, har pligt til at anmelde sig til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

§ 14 a, stk. 4
Virksomheder, der ikke fremstiller afgiftspligtige varer, men alene indfører sådanne varer fra udlandet, kan dog registreres som varemodtager, dvs. at afgiften skal betales ved varernes modtagelse.

Vestre Landsret har den 20. februar 2006, jf. SKM2006.204.VLR afsagt dom i en sag om registrering af virksomheder i henhold til lov om forskellige forbrugsafgifter. En virksomhed importerede rå kaffe (bønner), hvoraf hovedparten blev renset, ristet/brændt, malet og pakket. Resten blev solgt i rå tilstand. Landsretten fandt at virksomheden var berettiget til at blive registreret som varemodtager. Det kunne ikke af bestemmelsen i § 14 a, stk. 5, i lov om forskellige forbrugsafgifter udledes at der ikke var hjemmel til at registrere virksomheden som varemodtager.

Der henvises i øvrigt til A.5.

Registrerings-
anmeldelse
Ved anmeldelse til registrering som oplagshaver eller varemodtager bruges blanket nr. 29.029, der kan fås elektronisk eller hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ny tekst start
Ny tekst startRegistrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde af afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomheden i afgiftsperioden.Ny tekst slut

Ny tekst start
Ny tekst startI den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 14 a, stk. 3, fradragesNy tekst slut

  • Ny tekst startvarer, der leveres til en anden registreret virksomhed, jf. § 14 a, stk. 4,Ny tekst slut
  • Ny tekst startvarer, der leveres til udlandet,Ny tekst slut
  • Ny tekst startvarer, der hos virksomheden er blevet uanvendelig samt varer, der hos virksomheden eller under transport fra denne er gået tabt ved brand eller lignende, ogNy tekst slut
  • Ny tekst startvarer, der returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris inklusiv afgiften.Ny tekst slut

§ 15
Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned, se iøvrigt A.7.

Se Landsskatteretskendelse af 31. oktober 2000, offentliggjort i SKM2001.31.LSR om en importør af kaffe, der skulle svare afgift af kaffen efter satsen for brændt kaffe, som var det produkt, der videresolgtes.

Afgiftsfri udleveringer
§ 24
Registrerede oplagshavere kan fradrage varerne i regnskabet efter reglerne i A.7.1.2.

Herudover kan varerne leveres ubeskattet som nødvendigt udstyr til brug i skibe i udenrigsfart, bortset fra lystfartøjer. Vedr. dokumentation for leverancen, se A.7.1.2.3.

Afgiftsfritagelse
§ 24, stk. 2
Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovens § 36, stk. 1.

§ 24, stk. 3
Der er afgiftsfrihed for varer leveret til diplomater mv., se A.7.1.2.5.

Afgiftsgodtgørelse
§ 24, stk. 1, 2. pkt.
Virksomheder, der ikke er registreret efter lov om afgift af forskellige forbrugsafgifter, kan få afgiftsgodtgørelse for varer, der leveres til udlandet. SKAT kan give nærmere oplysninger om betingelserne for afgiftsgodtgørelse.

Afregning
§ 15
Reglerne for afregning, se A.11. Ved angivelse og afregning anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 29.013 for oplagshavere og blanket Y-907A for varemodtagere.

Regnskab, kontrol mv.
Reglerne for regnskab (§ 15, stk. 2-3), se A.10, kontrolbestemmelser (§ 17) og efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12, straffebestemmelser (§ 22 og 22 a), se A.13 og klagevejledning se A.14.