Forord
Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. fremgår af lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998  med senere  ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften på chokolade- og sukkervarer blev indført i 1922.

Den nuværende lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. - lov nr. 414 af 18. december 1968 - trådte i kraft den 1. februar 1969.

Ny tekst startDer er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 413 af 12. juli 1982 om beregning af dækningsafgift efter kap. 3 i lov om afgift af chokolade og sukkervarer. Bekendtgørelsen er ophævet ved bekendtgørelse nr. 1044 af 11. oktober 2006.Ny tekst slut

Lovændringer mv.
 Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr.DatoÆndringer

567

03.08.1998Lovbekendtgørelse

166

24.03.1999Regler om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

380

02.06.1999Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000Opkrævningsloven

1029

22.11.2000Afskaffelse af hæftestraf

1057

17.12.2002Returvarer
127 27.02.2004 Registrering af overtræksvirksomheder og fradrag for kaffeindhold
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428 06.06.2005 Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
408 08.05.2006 

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay II) 

50907.06.2006

Lettelse af administrative byrder 

Ny tekst start1583Ny tekst slutNy tekst start20.12.2006Ny tekst slut

Ny tekst startÆndring af dæknings- og råstofafgiftenNy tekst slut

Vareområde
§ 1, stk. 1
Der er afgift på følgende varer:

Nr. 1
Chokolade og chokoladevarer, kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør og kakaopræparater af enhver art.

Afgiftspligten omfatter alle kakaopræparater, bortset fra de i D.1.1.2 omtalte kakaoholdige produkter, der på visse betingelser kan holdes uden for afgiftspligten.

Nr. 2
Lakridssaft, lakrids og lakridsvarer af enhver art. Pulveriseret lakridsrod og blandinger af salmiak og lakridsrod o.l.

Nr. 3
Masser helt eller delvis fremstillet af mandler, nødder eller andre kerner af enhver art og varer af sådanne masser, fx marcipan og nougat.

Nr. 4
Konfekt, bolsjer, dragévarer, skummasse, skumvarer, fondant, sukrede korn o.l., tilsat essenser eller farve, og i øvrigt sukkervarer af enhver art.

Nr. 5
Tyggegummi.

Nr. 6
Kandiseret frugt og frugtskal og andre kandiserede varer med undtagelse af skaller af citrusfrugter.

Nr. 7
Sukkade, marmelade og tilsvarende varer, når de er formet i plader, stænger, figurer o.l.

Nr. 8
Vafler, der er pålagt eller på anden måde indeholder chokolade, skummasse eller masser helt eller delvis af mandler, nødder eller kerner, medmindre vaflerne afsættes i blandinger med afgiftsfri vafler, biskuit o.l. i et sådant forhold, at antallet af vafler ikke overstige 25 pct. af det samlede antal stykker i blandingen, og vaflerne ikke efter § 1, stk. 1, nr. 10, betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af chokoladevarer.

Vaffelblandinger med et indhold af vafler pålagt eller med indhold af chokolade på over 25 pct. er afgiftspligtige i deres helhed. Se i øvrigt om vafler i D.1.1.2.

Nr. 9
Kager, kiks o.l. delvis bestående af skummasse, når bagværket ikke udgør mindst to tredjedele af varens rumfang.

Nr. 10
Andre varer, der efter en samlet bedømmelse af deres beskaffenhed og brug og den måde, hvorpå de markedsføres, kan betragtes som efterligninger af eller erstatningsvarer for de varer, der er nævnt under § 1, stk. 1, nr. 1-8.

Kager, kiks, biskuit o.l. bagværk vil i almindelighed være afgiftspligtige, når de er helt overtrukket med chokolade. Endvidere er masser, der er fremstillet uden brug af mandler, nødder eller andre kerner, afgiftspligtige, når de er tilsat aroma- og smagsstoffer. Se i øvrigt om helseprodukter i D.1.1.2.

Ovenanførte varer er i øvrigt omfattet af afgiftspligten, uanset om der er benyttet naturlige eller kunstige sødestoffer til fremstillingen.

Afgørelser
Afgiftspligten omfatter også chokolade- og sukkervarer, der sælges som dyrefoder, medmindre det godtgøres, at varerne er uegnet til menneskeføde, se SKM2004.202.VLR.

Der er i bilaget til D1 optaget nogle eksempler på afgørelser om afgiftspligtige og afgiftsfrie varer.

Vareområde
§ 1, stk. 2
Følgende varer er fritaget for afgift på visse betingelser:

Apotekervarer
§ 1, stk. 2, nr. 1
Varer, hvis udlevering i medfør af lov om lægemidler er forbeholdt apotekerne, er fritaget for afgift. Afgiftsfritagelsen omfatter både færdige produkter og halvfabrikata og råvarer til fremstilling af nævnte produkter.

Ny tekst startDer er afgiftsfritagelse for varer, hvis udlevering i medfør af lov om lægemidler, lov nr. 1180 af 12. december 2005, er forbeholdt apotekerne, og varer, der er lægemidler, men som ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering kan forhandles udenfor apotek. Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek, bekendtgørelse nr. 993 af 5. oktober 2006, fastsætter i en specialliste, hvilke lægemidler, der undtagelsesvist kan forhandles udenfor apotek. Afgiftsfritagelsen omfatter både færdige produkter og halvfabrikata og råvarer til fremstilling af nævnte produkter.Ny tekst slut

Kakaoholdige produkter
§ 1, stk. 2, nr. 2 og 3 og stk. 3
Af følgende produkter skal der på visse betingelser kun betales chokoladeafgift af den mængde kakao, der er medgået til fremstillingen:

Pulvere o.l. til fremstilling af kakaodrikke
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 30 pct. af varens rene nettovægt (tørstofindhold)
 • varen må udelukkende markedsføres som bestemt til fremstilling af kakaodrikke, og emballagens oplysninger skal være i overensstemmelse hermed.
Kakaoekstrakt til fremstilling af kakaodrikke
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 30 pct. af varens tørstofindhold.
 • varen skal tydeligt mærkes og benævnes på dansk eller andre sprog, der kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk - ikke med brug af betegnelsen chokolade, men - som koncentrat til fremstilling af kakaodrikke.
 • varen må i øvrigt kun kunne bruges til og markedsføres til brug ved fremstilling af kakaodrikke.
Mælkeprodukter
 • varen, dvs. kakao- og chokolademælk og andre kakaoholdige mælkeprodukter, fx smelteost og fromage, skal være helt færdigfremstillet til forbrug
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 5 pct. af varens rene nettovægt.
Buddingpulver mv.
§ 1, stk. 2, nr. 4 og stk. 3
 • varen, dvs. budding-, dessert-, fromage- og kagepulver, skal fremtræde i pulverform
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 25 pct. af varens rene nettovægt.
Smørcreme, kagemasse
§ 1, stk. 2, nr. 6 og
stk. 3
 • varen, dvs smørcreme o.l. kagemasse, sælges i pakninger på mindst 5 kg
 • varens kakaobestanddel skal udgøre mindre end 5 pct. af varens rene nettovægt
 • varen må ikke have indhold af råstofafgiftspligtige varer (mandler, nødder mv.).

Afgiftsfritagelsen er endvidere betinget af, at kakaoindholdet på tydelig måde oplyses på varens detailsalgsemballage og i fakturaer, prislister o.l. ved en nøjagtig angivelse af kakaoindholdet i pct. af varens rene nettovægt.

Ved indførsel af kakaoholdige produkter, som omfattes af afgiftsfritagelsen, skal der betales dækningsafgift, se D.1.10.

Vafler
§ 1, stk. 2, nr. 5 og
stk. 3
Isvafler (kræmmerhuse o.l.), helt eller delvis i forbindelse med chokolade, kakao eller erstatning herfor, er fritaget for afgift.

Der er hermed afgiftsmæssig ligestilling mellem alle isvafler i forbindelse med chokolade, idet der kun skal betales afgift af den medgåede chokolademængde.

Endvidere er varer, der består af to eller flere vaffelbunde med mellemlæg af kakaocreme og/eller masser af mandler, nødder e.l. fritaget for afgift, såfremt den samlede mængde af kakao, mandler, nødder mv. ikke overstiger 7,5 pct. af varens samlede nettovægt.

Der skal betales afgift af den mængde chokolade, kakao, mandler, nødder mv., der er medgået til fremstillingen, ligesom der ved indførsel af varerne skal betales dækningsafgift, se D.1.10

Helseprodukter
Afgiftsfritagelsen omfatter helseprodukter, der hovedsagelig består af frugt, nødder og kornprodukter. Varerne fremtræder som en brunlig masse dækket af gråt overtræk bestående af mel og kartoffelstivelse.

Varerne benævnes fx frugtsnitte, jordbærsnitte, orangesnitte, brombærsnitte og hasselnøddesnitte. De er indpakket og sælges enkeltvis. Ved markedsføringen er der lagt vægt på, at varerne er et sundt og nærende mellemmåltid, ligesom varerne i salgslokalerne udbydes til salg sammen med andre helseprodukter.

Varerne skal klart fremtræde som helseprodukter og udelukkende markedsføres som sådanne. Varerne må ikke angives at konkurrere med chokoladeafgiftspligtige varer.

For visse helseprodukter, fx hasselnøddesnitter, skal der ved indførsel fra udlandet betales dækningsafgift, se D.1.10.

Afgiftssats
§ 2
Afgiften er 14,20 kr. pr. kg af varens nettovægt, dvs. vægten uden emballage.

Omslag af papir o.l. om de enkelte stykker og ikke-spiselige bestanddele af en vare, fx pinde i slikpinde, medregnes ikke til nettovægten.

Hvis en afgiftspligtig vare er sammenpakket med afgiftsfri varer, fastsættes den afgiftspligtige vægt alene på grundlag af den afgiftspligtige vares vægt. Derfor skal vægten af fx vedpakket legetøj ikke medregnes til den afgiftspligtige vægt.

Tidligere afgiftssatser
Afgiften af chokolade- og sukkervarer har tidligere udgjort:

1.5.1986-31.12.1997: 12,50 kr. pr. kg.

§§ 3-5 og 10-10a
Virksomheder registreres som enten oplagshaver eller varemodtager efter nedenstående regler. De generelle regler om registrering fremgår af A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 29.025.

Chokolade/sukkervarer
§ 3, stk. 1
Virksomheder, der fremstiller chokolade- og sukkervarer, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen som oplagshaver.

Pakning i detail- eller engrospakninger af modtagne færdigvarer betragtes ikke som fremstilling.

Overtræk
§ 3, stk. 2
Virksomheder, der fremstiller overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til afgiftsfri varer, fx kager, biskuits og konsum-is, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen som oplagshaver.

Virksomheder, der til indkøbt beskattet overtræk alene tilsætter yderligere fedtstoffer, fx kokosolie, skal dog ikke registreres og skal heller ikke betale afgift af disse tilsætningsstoffer.

§ 3, stk. 3
Virksomheder, der indkøber færdigt overtræk til fremstilling af afgiftsfri varer, fx kager, biskuits og konsum-is, kan dog anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen som oplagshaver.

Detailbagerier o.l.
§ 3, stk. 4
Detailbagerier o.l., der sælger afgiftsfri varer med overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor udelukkende fra egne detailudsalg, er fritaget for registrering, når de sælger varerne gennem højst 3 udsalg.

Virksomheder, der opfylder de nævnte betingelser, skal ikke søge om fritagelse for registrering, men er umiddelbart fritaget.

Lokalekrav
§ 3, stk. 5
Inden registrering kan finde sted, skal virksomhedens lokaler godkendes af told- og skatteforvaltningen, se A.5.2.

Fjernsalg
§ 3, stk. 6
De nærmere regler om registrering for fjernsalg er beskrevet i A.5.5.

Mellemhandel
§ 4
Enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed driver mellemhandel med varer eller sælger varer fra 6 eller flere detailudsalg, som ejes af virksomheden, kan anmelde sin virksomhed til registrering, men sådanne virksomheder har ikke pligt til at være registreret.

Ved registreringsberettiget mellemhandel forstås videresalg en gros til andre handlende af chokolade- og sukkervarer, som virksomheden har modtaget fra en anden registreret virksomhed eller indført fra udlandet. Detailhandleres salg til restaurationer o.l. betragtes ikke som mellemhandel, der giver ret til registrering.

Som registreringsberettiget efter bestemmelsen om afsætning fra 6 eller flere detailudsalg anses virksomheder, der ikke driver mellemhandel med varer, men som ejer mindst 6 detailudsalg, hvorfra der sælges chokolade- og sukkervarer.

Andelsforeninger og andre foreninger, der fremstiller og fordeler varer, sidestilles med erhvervsvirksomheder.

Lokalekrav
§ 7, stk. 2
Mellemhandlere, som har fået tilladelse til at opgøre den afgiftspligtige mængde på grundlag af udleveringen, skal have lokalerne godkendt af told- og skatteforvaltningen, se A.5.1.

Afgiftsfri indkøb
§ 5, stk. 1
En registreret virksomhed har ret til at indføre eller fra andre registrerede virksomheder at modtage ubeskattede varer, hvis varerne er bestemt til
 • fremstilling af andre afgiftspligtige varer,
 • fremstilling af overtræk til afgiftsfri varer, når virksomheden er registreret for denne fremstilling,
 • videresalg en gros eller
 • salg fra 6 eller flere detailudsalg, der ejes af virksomheden.
Virksomheder, der fremstiller både chokoladeafgiftspligtige varer og kakaoholdige varer, der opfylder betingelserne for at kunne fritages for afgift, se D.1.1.2, kan ikke benytte ubeskattet tilførte varer (kakao, halvfabrikata o.l.) og/eller varer, som virksomheden selv har fremstillet med anvendelse af ubeskattet tilførte varer, til fremstilling af de afgiftsfri kakaoholdige produkter. Det samme gælder kakaopulver mv. til fremstilling af overtræk til afgiftsfri varer, når virksomheden ikke er registreret for denne fremstilling.

§ 9, stk. 1, nr. 1 og
stk. 5
Virksomheden kan dog ansøge told- og skatteforvaltningen om tilladelse til forskudsvis godtgørelse af chokoladeafgiften af de afgiftsfri kakaoholdige produkter, som leveres til udlandet. Told- og skatteforvaltningen kan give nærmere oplysninger om betingelserne for afgiftsgodtgørelsen.

Varer, der er bestemt til salg gennem en registreret virksomheds egen detailforretning, skal i almindelighed indkøbes i beskattet stand. Hvis varerne indføres fra udlandet, skal varerne medregnes i virksomhedens afgiftspligtige udlevering i den måned, hvor varerne er modtaget.

§ 5, stk. 2
En registreret virksomhed med egen detailforretning kan dog efter ansøgning få tilladelse til at indkøbe eller indføre varer til salg i detailforretningen i ubeskattet stand. Det er en betingelse for en sådan tilladelse, at virksomheden over for told- og skatteforvaltningen kan godtgøre, at dens salg af afgiftspligtige varer til andre handlende overstiger salget gennem de detailudsalg, der ejes af virksomheden, beregnet efter engrosværdien. For fremstillingsvirksomheder medregnes ved opgørelsen af salget både de af virksomheden fremstillede varer og de i ubeskattet stand indførte og indkøbte varer.

Varemodtagere
§§ 10-10a
Virksomheder, der ikke registreres som fremstiller eller mellemhandler (oplagshaver), men som indfører varer fra udlandet, herunder fra EU-lande, har pligt til at anmelde sig til registrering som varemodtager, se A.5.3.

SKAT kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 26. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, hvis varemodtageren inden for en 2-års periode ikke er straffet efter § 26. Sikkerheden skal være SKAT i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer kan påbegyndes. SKAT fastsætter regler for sikkerheden.

Erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er registreret som varemodtagere, og som får tilført eller erhverver afgiftspligtige varer fra andre EU-lande, skal indgive en anmeldelse til SKAT og stille sikkerhed for skyldige afgifter. Anmeldelsen skal ske inden transporten af varerne begyndes i det pågældende EU-land.

SKAT kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i §§ 12 og 13. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

Afgiftsperiode
§ 14
Oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned.

Opgørelsen foretages i virksomhedens almindelige forretningsregnskab, se D.1.6.

§ 6, stk. 1
Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde foretages efter bestemmelserne i A.7.

Chokoladeovertræk
§ 8, stk. 1, nr. 9
Hvis virksomheden fremstiller overtræk af chokolade, kakao e.l., der uden yderligere tilsætning af fedtstoffer (kokosolie o.l.) anvendes af virksomheder, der fremstiller konsum-is, kan virksomheden foretage et fradrag i vægten på 45 pct.

Fradraget på 45 pct. i den chokoladeafgiftspligtige vægt skal kompensere for den yderligere tilsætning af fedtstoffer (kokosolie o.l.) på ca. 80 pct., der er nødvendigt for overtræk til konsum-is.

Sæsonfremstillingsvirksomheder, dvs. virksomheder, der kun lejlighedsvis fremstiller afgiftspligtige varer, og som sælger de fremstillede varer i eget detailudsalg i umiddelbar forbindelse med fremstillingslokalet, skal ved opgørelsen medregne enhver fremstilling af varer i månedens løb.

Overtræk til afgiftsfri varer
§ 6, stk. 2
Virksomheder, der er registreret for fremstilling af chokolade- eller kakaoovertræk eller erstatning herfor til afgiftsfri varer, fx konsum-is og kager, kan efter eget valg opgøre den afgiftspligtige mængde på grundlag af enten den fremstillede mængde i månedens løb eller den mængde overtræk, der er anvendt til fremstilling af afgiftsfri varer, som er udleveret fra virksomheden.

Ved opgørelsen medregnes enhver fremstilling, respektive enhver udlevering. Varer, der udleveres gratis eller forbruges i virksomheden, skal også medregnes.

§ 6, stk. 3
Virksomheder, der er registreret efter lovens § 3, stk. 3, se D.1.3.1, skal opgøre den afgiftspligtige mængde på grundlag af det overtræk, der er anvendt til de af virksomheden udleverede afgiftsfri varer.

Overtræk til konsum-is
§ 8, stk. 2
Virksomheder, der anvender det fremstillede overtræk til konsum-is, og som er registreret hos told- og skatteforvaltningen for fremstilling af konsum-is, kan foretage et fradrag på 45 pct. i mængden af overtrækschokolade. Fradraget kan foretages, uanset om overtrækket i det enkelte tilfælde påføres isen udvendig eller ligger som lag inden i isen.

Fradraget på 45 pct. i den chokoladeafgiftspligtige vægt skal kompensere for den yderligere tilsætning af fedtstoffer (kokosolie o.l.) på ca. 80 pct., der er nødvendigt for overtræk til konsum-is.

§ 7, stk. 1
Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde foretages på grundlag af tilgangen til virksomheden af ubeskattede varer i månedens løb.

Ved opgørelsen medregnes enhver tilgang af varer, som ubeskattet er tilført virksomheden fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder. Varerne medregnes, selv om faktura eller fortoldningsangivelsen (enhedsdokumentets eksemplar 8) endnu ikke er modtaget.

Endvidere opgøres mængden af varer, der er udleveret ubeskattet.

§ 7, stk. 2
Mellemhandlere, hvis salg af varer i ubeskattet stand udgør mere end halvdelen af det samlede salg af varer, beregnet efter engrosværdien, kan efter ansøgning få tilladelse af told- og skatteforvaltningen til at opgøre mængden på grundlag af de i månedens løb udleverede varer.

Det er en betingelse, at virksomhedens lokaler til opbevaring af ubeskattede varer kan godkendes af told- og skatteforvaltningen.

Opgørelsen af den afgiftspligtige mængde foretages efter bestemmelserne i A.7.

Afgiftsfri udlevering
§ 8
I den afgiftspligtige mængde kan fremstillingsvirksomheder og mellemhandlere foretage fradrag efter de generelle regler, se A.7.1.2.

Herudover gælder følgende:

Viderefremstilling
§ 8, stk. 1, nr. 3
Chokoladefremstillingsvirksomheder kan anvende afgiftspligtige varer afgiftsfrit inden for virksomheden til fremstilling af andre afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, som herefter beskattes.

Endvidere kan chokoladefremstillingsvirksomheder afgiftsfrit overføre varer til omforarbejdning fra færdigvarelager til råstoflager, hvorefter den omforarbejdede vare beskattes.

Ved overførsel fra færdigvarelager til råstoflager skal virksomheden udfærdige et særligt bilag med en fuldstændig specifikation af de overførte varer med oplysning om den afgiftspligtige vægt for hver varepost og i alt.

Kaffeindhold
§ 8, stk. 1, nr. 3
Virksomheder, der bruger kaffe til fremstilling af chokolade- og sukkervarer, kan med virkning fra 1. marts 2004 foretage fradrag i den afgiftspligtige mængde af kaffeindholdet i varerne. Det er en betingelse for fradraget, at der foreligger dokumentation for, dels den tilsatte mængde af kaffe, dels at der er betalt afgift af kaffen, jf. § 11 i lov om forskellige forbrugsafgifter, se D.3.1.

Prøver
§ 8, stk. 1, nr. 4
Virksomheden kan afgiftsfrit udtage varer, hvis det alene er i den hensigt at prøve varens beskaffenhed. Der kan ikke gives afgiftsfritagelse for varer, der er overført til virksomhedens egne detailforretninger.

Varer, der er anbragt i kollektioner ved påklæbning e.l., så det tydeligt fremgår, at de kun skal anvendes som handelsprøver, kan udleveres afgiftsfrit. Prøverne skal opføres på en særlig fortegnelse med en specifikation af varerne med oplysning om den afgiftspligtige vægt.

Varer, der udleveres som smagsprøver, skal beskattes.

Medicinalvarer
§ 8, stk. 1, nr. 5
Varer kan leveres ubeskattet til medicinalfabrikker og apoteker til fremstilling af varer, hvis udlevering i medfør af lov om lægemidler er forbeholdt apotekerne.

Indbrud, brand mv.
§ 8, stk. 1, nr. 6
Virksomheden kan søge om afgiftsfritagelse hos told- og skatteforvaltningen, hvis varer er gået tabt ved indbrud, brand eller forlis, se A.7.1.2.6.

Returvarer
§ 8, stk. 1, nr. 7
Virksomheden kan i almindelighed få godtgjort afgiften af varer, der tages retur. Det er en betingelse for godtgørelse, at virksomheden selv har leveret de pågældende varer i beskattet stand, se dog nedenfor, og godtgør kunden varens fulde pris, indbefattet afgift, se SKM2002.37.LSR.

Virksomheden skal kunne fremlægge kreditnotaer e.l., der indeholder tilsvarende oplysninger som foreskrevet for fakturaer.

Afgiftgodtgørelsen sker ved modpostering i virksomhedens regnskab. Hvis returvarer efterfølgende ønskes destrueret e.l., se A.7.1.2.8.

Der gives ikke afgiftsgodtgørelse for varer, som returneres fra virksomhedens egen detailforretning.

Efter en lovændring pr. 1. januar 2003 kan chokoladeafgift også godtgøres, hvis varer returneres af detailbutikker e.l. uden om leverandøren (grossisten) direkte til den oplagshaver, der oprindeligt har fremstillet eller indført varen fra udlandet.

Der er uændret krav om, at der skal ske fuld godtgørelse til detailbutikken for de returnerede varer enten ved en gratis erstatningsleverance eller ved en kreditnota. Kreditnota eller en kopi af ombytningsrapporten skal sendes til detailbutikken.

Returvarerne skal efter de almindelige regler tilføres virksomhedens afgiftsregnskab over ubeskattede varer, og der skal som hidtil forud for en evt. destruktion af varerne indsendes en ansøgning herom til told- og skatteforvaltningen.

Virksomheder, der ønsker at bruge den udvidede adgang for afgiftsgodtgørelse af returvarer, skal i øvrigt ved instruktion mv. af sælgerne sikre, at der kun sker ombytning af beskattede varer.

Ved en evt. udbetaling af godtgørelse for varer, der efterfølgende viser sig ikke at have været beskattet, vil virksomheden inden for de almindelige forældelsesregler skulle regulere afgiften.

Bevillingsvirksomheder
§ 8, stk. 1, nr. 8
Varer kan leveres ubeskattet til virksomheder, der har bevilling fra told- og skatteforvaltningen til afgiftsfritagelse, fx for varer til fremstilling af tobaksvarer, likør eller kosmetik, se A.7.1.2.4.

Leverandøren må sikre sig, at modtageren har bevilling. Hvis leverandøren ikke kan få dokumenteret bevillingsforholdet ved, at bevillingen fremlægges, kan oplysning herom fås hos told- og skatteforvaltningen.

Fjernsalg
§ 7, stk. 3
Den afgiftspligtige mængde er den mængde afgiftspligtige varer, der af virksomheden er solgt ved fjernsalg i en måned, se A.7.3.

§§ 10-10a

De erhvervsdrivende varemodtagere, der er registreret hos SKAT, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til SKAT. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2 - 8 i opkrævningsloven. Afgiftsperioden er måneden.

For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter § 9, stk. 2 - 4, i opkrævningsloven.

Fritagelse
Der gælder følgende fritagelser for virksomheder, der ikke er registreret efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer:

§ 9, stk. 1 og 5
Virksomheder kan ansøge told- og skatteforvaltningen om bevilling til godtgørelse af eller fritagelse for afgift af chokoladeafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt
 • anvendes til fremstilling af afgiftsfri varer, som leveres til udlandet, se D.1.3.3.
 • leveres til udlandet.
§ 9, stk. 3 og 5
Virksomheder kan ansøge told- og skatteforvaltningen om bevilling til afgiftsfritagelse for afgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke er omfattet af afgiftspligten, og som ikke ved modtagelse fra udlandet ville være dækningsafgiftspligtige efter lovens kap. 3. Der kan gives afgiftsfritagelse for
 • chokolade, kakaopulver m.m. og lakrids, der anvendes til fremstilling af tobaksvarer
 • lakrids og kakaopulver m.m., der anvendes til fremstilling af bitter, likør og likøressenser
 • lakrids og kakaopulver, der anvendes til fremstilling af frugtvin, øl og mineralvand
 • kakaosmør, der anvendes til fremstilling af kosmetik.

Medicinalvarer
§ 20, stk. 1
Varer, der anvendes af medicinalfabrikker og apoteker til fremstilling af varer, hvis udlevering i medfør af lov om lægemidler er forbeholdt apotekerne, er fritaget for afgift.

§ 20, stk. 2 og 6
Virksomheder kan ansøge told- og skatteforvaltningen om bevilling til afgiftsfritagelse for råstofafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke ved modtagelse fra udlandet ville være dækningsafgiftspligtige efter lovens kap. 3. Der er bl.a. givet afgiftsfritagelse for

 • mandler og kakaobønner, der anvendes til fremstilling af bitter, likør og likøressenser
 • abrikoskerner, kakaobønner, mandler og nødder, der anvendes til fremstilling af frugtvin, øl og mineralvand
 • kakaoskaller, der anvendes til fremstilling af tobaksvarer og kaffesurrogater
 • pistachekerner, der anvendes til fremstilling af pølser
 • jordnødder, der anvendes til olieslagning
 • hasselnødder, der anvendes til udsæd.

Afgiftsfritagelsen forudsætter, at den råstofafgiftspligtige vare er bearbejdet i et sådant omfang, at den ikke er omfattet af hverken råstofafgiften (kap. 2) eller dækningsafgiften (kap. 3), se SKM2004.202.VLR.  

Godtgørelse
§ 20, stk. 1, 3, 4 og 6
Virksomheder kan ansøge told- og skatteforvaltningen om bevilling til godtgørelse af afgift af råstofafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt
 • leveres til en registreret virksomhed til fremstilling af chokoladeafgiftspligtige varer
 • leveres til virksomheder, der har bevilling fra told- og skatteforvaltningen til fritagelse for råstofafgift
 • anvendes til fremstilling af varer, som leveres til udlandet.
 • leveres til udlandet
 • leveres til medicinalfabrikker og apoteker til fremstilling af varer, hvis udlevering i medfør af lov om lægemidler er forbeholdt apotekerne.
§ 22, stk. 8
Virksomheder kan ansøge told- og skatteforvaltningen om bevilling til godtgørelse af afgift af dækningsafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet.

§§ 12-13
Regnskabet kan føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab eller i tilslutning til dette, se A.10.1.

Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 (L66) er der fra 1. januar 2003 indført øgede krav til regnskaber og fakturaer i chokoladeafgiftsloven, se A.10.1.3.

Fremstilling
§ 12, stk. 1
Fremstillingsvirksomheder, der får tilført ubeskattet spiritus og vin til brug ved fremstillingen af afgiftspligtige varer, skal føre regnskab over til- og afgang samt beholdning af spiritus og vin.

Sæsonfremstilling
Sæsonfremstillingsvirksomheder er fritaget for at udstede faktura.

Oplagshavere
§ 14
Virksomheden skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåned.

Efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den efterfølgende måned skal virksomheden angive den afgiftspligtige mængde.

Udlevering
§ 6 og § 7, stk. 2
Fremstillingsvirksomheder (udleveringsvirksomheder) og mellemhandlere, der har tilladelse til at opgøre den afgiftspligtige mængde på grundlag af udleveringen, skal angive mængden af de i månedens løb udleverede varer.

Tilgang
§ 7, stk. 1
Andre mellemhandlere (tilgangsvirksomheder) skal angive mængden af de i månedens løb tilførte ubeskattede varer og mængden af den afgiftsfri udlevering samt forskellen mellem disse to mængder.

Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 29.006, som told- og skatteforvaltningen sender til virksomheden.

Udleverings-
virksomheder
§ 15, stk. 1
Fremstillingsvirksomheder og mellemhandlere, der har tilladelse til at opgøre mængden på grundlag af udleveringen, skal indbetale afgiften for en måned senest den 15. i den følgende måned (eks.: 15. april angives udleveret mængde i marts og afgiften heraf betales).

Tilgangsvirksomheder
§ 15, stk. 2
Andre mellemhandlere skal indbetale afgiften for en måned senest den 15. i den 2. måned efter den måned, hvori varerne er tilført virksomheden (eks.: 15. april angives tilført mængde i marts, og afgiften af tilført mængde i februar betales).

Hvis en mellemhandler i en måned har haft en større afgiftsfri udlevering end den samlede tilgang, så der fremkommer et negativt afgiftsbeløb, vil forskellen blive udbetalt til virksomheden. Det er dog en betingelse, at virksomheden ikke skylder andre beløb til statskassen, fx told, moms eller skat. En sådan gæld vil blive modregnet, før beløbet bliver udbetalt.

Der henvises til de i øvrigt gældende bestemmelserne om rettidig betaling, restancer og hæftelse for afgift i A.11.

Varemodtagere
§§ 10-10a
Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. Y-914A, som told- og skatteforvaltningen sender til virksomheden.

De nærmere regler om regnskabsbestemmelser, se A.10.1.2, og om angivelse og afregning af afgift, se A.11.

Vareområde
§ 19
Der er afgift på mandler, nødder, kerner o.l., der indføres fra udlandet, herunder fra andre EU-lande. Råstofafgiften beregnes af varens nettovægt, dvs. vægten uden emballage. Afgiftspligten knytter sig direkte til varer under de i skemaet anførte toldtarifpositioner. Varer, der er råstofafgiftspligtige, omfattes ikke af afgiften af chokolade- og sukkervarer.

Mandler, nød-
der og kerner

I skal *)

Uden skal

   

Ube-
hand-
let

Afhin-
det,
skåret,
hakket eller
knust
For-
mal-
et til
mel
Saltet eller ristetPastaer e.l.
 

Toldtarifposition
Afgift i kr. pr. kg

Akajounødder
Cashewnødder
Ankardianødder

fri

 0801
21,30

 0801
25,55

 1106
25,55

 2008
25,55

 2008
25,55

Kokosnødder 

fri

0801
4,25 

0801
4,25

1106
4,25

 2008
4,25

 2008
4,25

Paranødder 

fri

0801
14,20

 0801
14,20

1106
14,20 

2008
14,20 

2008
14,20 

Hasselnødder 

0802
7,10

 0802
14,20

 0802
17,05

 1106
17,05

 2008
17,05

2008
17,05 

Mandler 

0802
10,70

0802
21,30

0802
25,55

1106
25,55

2008
25,55

2008
25,55 

Pekannødder
Pistachenødder
Valnødder

 fri

0802
14,20

0802
14,20

1106
14,20

2008
14,20

2008
14,20 

Jordnødder 

1202
4,25

1202
7,10

1202
8,50

fri

2008
8,50

fri 

Abrikoskerner
Ferskenkerner 

 -

1212
21,30

1212
25,55

2008
25,55

2008
25,55

2008
25,55 

AndetKakaobønner (pos. 1801)

21,30 kr. pr. kg 

 Kakaoskaller og -affald (pos. 1802)

14,20 kr. pr. kg 

 Restprodukter fra udvinding af olier af
afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner
(herunder ikke jordnødder) ( pos. 2306),
medmindre varen skønnes uegnet til menneskeføde

14,20 kr. pr. kg 

*) Ristede og evt. også saltede nødder i skal sidestilles med ubehandlede nødder i skal.

Afgiftsfri varer
Macadamianødder, også saltede og ristede, er afgiftsfri. Disse nødder er ikke botanisk i familie med afgiftspligtige nødder.

Tidligere
afgiftssatser
Afgiften af mandler, nødder mv. har tidligere udgjort:

1.5.1986-31.12.1997:

 Vareart

Sats pr. kg

Ubehandlede akajounødder, ubehandlede mandelkerner, ubehandlede abrikos- og ferskenkerner og kakaobønner

18,75 kr.

Behandlede akajounødder, behandlede mandelkerner og behandlede abrikos- og ferskenkerner

22,50 kr.

Ubehandlede og behandlede paranøddekerner, ubehandlede og behandlede valnøddekerner, pistacienøddekerner, pekannøddekerner, ubehandlede hasselnøddekerner, kakaoskaller, kakaoaffald, restprodukter fra udvinding af olier af afgiftspligtige stenfrugt- og nøddekerner

12,50 kr.

Behandlede hasselnøddekerner

15,00 kr.

Mandler i skal

9,40 kr.

Hasselnødder i skal og ubehandlede jordnødder

6,25 kr.

Behandlede jordnødder

7,50 kr.

Ubehandlede og behandlede kokosnøddekerner
og jordnødder i skal

3,75 kr.

Indførsel
§ 19, stk. 2-4
Virksomheder, der indfører råstofafgiftspligtige varer fra udlandet, herunder fra EU-lande, har pligt til at anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen som varemodtager, se A.5.3.

Ved anmeldelse til registrering som varemodtager bruges en blanket nr. 29.025, der kan fås elektronisk, eller hos told- og skatteforvaltningen.

Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. Y-914A, som told- og skatteforvaltningen sender til virksomheden.

De nærmere regler om opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.2, om regnskabsbestemmelser, se A.10.1.2, og om angivelse og afregning af afgift, se A.11.

Ny tekst start
Ny tekst startVirksomheder skal kun lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen, indgive anmeldelse og betale afgift af de indførte eller modtagne varer, hvis virksomhedens omsætning af afgiftspligtige varer eksklusiv afgifter overstiger 10.000 kr. årligt.Ny tekst slut

§ 20, stk. 1, nr. 1
Virksomheder, der er registreret efter chokoladeafgiftsloven som fremstillingsvirksomhed, kan indføre råstofafgiftspligtige varer uden afgift. Varerne skal tilskrives virksomhedens afgiftsregnskab.

Afgiftspligtige varer
og afgiftssatser
§ 19a
Afgiftspligten omfatter danske hassel- og valnødder samt hassel- og valnøddekerner, både ubehandlede og behandlede.

Afgiften udgør for:

Hasselnødder i skal

7,10 kr. pr. kg

Ubehandlede hassel- og valnøddekerner14,20 kr. pr. kg
Behandlede hasselnøddekerner17,05 kr. pr. kg
Behandlede valnøddekerner14,20 kr. pr. kg

Afgiften beregnes af varens nettovægt, dvs. varens vægt uden emballage af nogen art.

Tidligere
afgiftssatser
Afgiften af danske hassel- og valnødder har tidligere udgjort:

1.3.1989-31.12.1997:

Hasselnødder i skal

6,25 kr. pr. kg

Ubehandlede hassel- og valnøddekerner

12,50 kr. pr. kg

Behandlede hasselnøddekerner

15,00 kr. pr. kg

Behandlede valnøddekerner

12,50 kr. pr. kg

Registrering
§ 19b, stk. 1
Virksomheder, der med henblik på salg avler hassel- eller valnødder, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen, hvis salget af nødder, ekskl. råstofafgift og moms, overstiger 10.000 kr. årligt. De generelle regler om registrering, se A.5. Ved anmeldelse til registrering bruges en blanket nr. 29.028.

Opgørelse mv.
§ 19b, stk. 2
Virksomheden skal opgøre den udleverede mængde nødder for hver måned, der er afgiftsperioden, og senest den 15. i den følgende måned angive denne mængde til told- og skatteforvaltningen.

Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. 29.014, som told- og skatteforvaltningen sender til virksomheden.

De nærmere regler om regnskabsbestemmelser, se A.10.1.1, og om angivelse og afregning af afgift, se A.11.

Afgiftspligtige varer
§ 22, stk. 1-3
Ved indførsel fra udlandet, herunder modtagelse fra EU-lande af visse varer, som ikke i sig selv er chokolade- eller råstofafgiftspligtige, men som indeholder chokolade- eller råstofafgiftspligtige bestanddele, skal der betales afgift (dækningsafgift).

Vareområde
Afgiftspligten omfatter varer under toldtarifpositionerne 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2105, 2106 og 2202, der ikke i sig selv er chokolade- eller råstofafgiftspligtige, men som indeholder
 • kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør, chokolade,
 • mandler, nødder, abrikoskerner, ferskenkerner, jordnødder eller
 • masser fremstillet af mandler, nødder, abrikoskerner og ferskenkerner. Jordnøddemasse/-pasta er ikke omfattet af råstofafgiftspligten og dermed heller ikke af dækningsafgiftspligten, jf. SKM2002.643.LSR.
De anførte toldtarifpositioner omfatter følgende varer:

Pos. 1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao, fx visse pulvere til tilberedning af kakaodrikke, creme, desserter o.l.
Pos. 1901Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse, maltekstrakt, mælk eller mejeriprodukter, fx visse pulvere.
Pos. 1904Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, fx corn flakes; korn (kerner), undtagen majs, forkogt eller på anden måde tilberedt, fx visse morgenmadsprodukter.
Pos. 1905Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, fx isvafler og kræmmerhuse; oblater o.l. varer af mel eller stivelse.
Pos. 2008Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, fx kokosmiks. Jordnøddesmør er undtaget fra afgiftspligten.
Pos. 2105Konsum-is
Pos. 2106Tilberedte næringsmidler, fx visse pulvere og sammensatte tilberedninger.
Pos. 2202Drikkevarer, fx kakaomælk

Afgiftssats
§ 22, stk. 4
Dækningsafgiften betales ved indførslen, herunder modtagelse fra EU-lande - også af virksomheder, der er registreret efter chokoladeafgiftsloven - og beregnes på grundlag af vægten af de i varerne indeholdte afgiftspligtige bestanddele efter følgende satser:

Kokos4,25 kr. pr. kg 
Ny tekst startBehandlede jordnødderNy tekst slutNy tekst start8,50 kr. pr. kg.Ny tekst slut
Andre afgiftspligtige bestanddele14,20 kr. pr. kg

Tidligere afgiftssatser
Dækningsafgiften har tidligere udgjort:

1.5.1986-31.12.1997:

Kokos3,75 kr. pr. kg
Andre afgiftspligtige bestanddele

12,50 kr. pr. kg

Afgiftspligtig mængde
§ 22, stk. 5
Dækningsafgiften beregnes efter varernes faktiske indhold af afgiftspligtige bestanddeleNy tekst startog en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges.Ny tekst slut

Bagværk med chokoladeovertræk
Ved indførsel af bagværk med overtrækschokolade skal der betales dækningsafgift af overtrækket i sin helhed, dvs. kakaoindhold, fedtstoffer og andre tilsætningsstoffer. Der er hermed afgiftsmæssig ligestilling for alt chokoladeovertræk, idet virksomheder, der er registreret efter lovens § 3, stk. 2, for fremstilling af overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor til kager, ligeledes skal betale afgift af hele mængden af det færdigfremstillede overtræk.

Momsnævnet har i en lignende sag truffet afgørelse om, at ved indførsel af kager med chokoladeglasur skal der betales dækningsafgift af vægten af hele glasuren, jf. bestemmelsen i lovens § 1, stk. 1, nr. 1. Der er herved henset til, at det i bestemmelsen er anført, at der skal svares afgift af bl.a. kakaopræparater af enhver art. Glasuren på kagen er således afgiftspligtig efter lovens kapitel 1.

Konsum-is med chokoladeovertræk
Ved indførsel af konsum-is med indhold af chokoladeovertræk, dvs. overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor, der er tilsat ca. 80 pct. ekstra fedtstoffer, kan dækningsafgiften dog beregnes af en afgiftspligtig vægt, der opgøres som chokoladeovertrækkets vægt med fradrag af 45 pct.

Der er hermed afgiftsmæssig ligestilling for indførte varer med overtræk og her i landet fremstillet konsum-is med tilsvarende chokoladeovertræk. Der henvises til bestemmelsen for opgørelse af den afgiftspligtige mængde chokoladeovertræk til konsum-is i D.1.4.1.

§ 22, stk. 7
Hvis varemodtageren ikke har en fabrikanterklæring, skal afgiften beregnes efter et indhold af afgiftspligtige bestanddele på 50 pct. af varens nettovægt og med brug af satsen for den højst beskattede af bestanddelene.

 

Indførsel
§ 22, stk. 2-3
Virksomheder, der indfører dækningsafgiftspligtige varer fra udlandet, herunder fra EU-lande, har pligt til at anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen som varemodtager, se A.5.3. Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 29.025.

Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. Y-914A, som told- og skatteforvaltningen sender til virksomheden.

De nærmere regler om opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.2, om regnskabsbestemmelser, se A.10.1.2, og om angivelse og afregning af afgift, se A.11.

Kontrol mv.
Reglerne for kontrol (§§ 23-25), og efterbetalinger og skønsmæssige ansættelser, se A.12, straffebestemmelser (§§ 26-27), se A.13 og klagevejledning , se A.14.

Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af bestemmelserne om indførsel af varer jf. § 10 a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af regnskabsbestemmelserne jf. § 12 eller § 13, stk. 1 eller 2, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Har nogen begået flere overtrædelser af § 10 a, stk. 1 eller 5, § 12 eller § 13, stk. 1 eller 2, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 10 a, stk. 1 eller 5, § 12 eller § 13, stk. 1 eller 2, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Bestemmelserne om sammenlægning af bødestraffen kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

Eksempler på afgørelser om afgiftspligt eller ej efter chokoladeafgiftslovens § 1. 

Tallet i kolonnen Vareart henviser til punkterne 1-10 i lovens § 1, stk. 1, se D.1.1.1

Medmindre andet er anført, er nedenstående afgørelser truffet af Direktoratet for Toldvæsenet (senere Told- og Skattestyrelsen), Departementet for Told- og Forbrugsafgifter eller det nu nedlagte Momsnævn.

Afgiftspligtige varer
Følgende varer er afgiftspligtige:

 VareartIndhold/sammensætningAfsætning/anvendelse
1

 Chokoladebar

Chokoladeovertrukket stang, der består af en hvid masse, som bl.a. indeholder sukker, mandler, korender, honning samt hvede-, byg- og solsikkekerner.I cellofanpakning, der indeholder 4 stænger, emballeret enkeltvis. Angives at være særlig velegnet til sportsfolk og andre, der skal yde en ekstra energikrævende indsats. Se også ny afgørelse SKM2004.398.LSR
1Chokolade-cremeVegetabilsk olie, kvark, mælketørstof, 3% kakao og kaffe. 
1ChokoladekiksChokoladekiks bestående af 4 lag bagværk, med mellemlag af chokoladecreme. Varen er helt overtrukket med chokolade. Indeholder stivelse, saccharose og mælkefedt.Enkeltvis emballeret i papiromslag påtrykt varenavn og indholdsdeklaration.
1DessertsauceEt mørkt tyktflydende koncentrat, der består af glucose, invertsukker, sirup, kakao samt smagsstoffer.Sælges i plasttuber (250 g), og skal anvendes som dessertsauce til is, desserter og kager.
1HundekiksFremstillet af hvedemel, sukker, vegetabilsk fedt, mælkepulver og benmel. Varen er vitaminiseret og overtrukket med et tyndt lag chokolade.Foreligger i detailsalgspakninger påtrykt bl. a., at varen skal anvendes som vitamintilskud til hunde. Se også ny afgørelse SKM2004.202.VLR
1KageindlægFremstillet af fedtstof, mælk, en emulgator, smøraroma og overtrækschokolade (se også under afgiftsfri varer - nr. 3).Afsættes til bagere til brug som indlæg i roulader, lagkager mv.
1RomkuglerRunde kugler (dia. 2 cm og vægt ca. 6,5 g), der er fremstillet uden brug af kageaffald og indeholder sukker, glucose, sirup, dextrose, vegetabilsk fedt, mælkesukker, kakao, vand, soja, mælkepulver, arabigum og jamaicarom (se også under afgiftspligtige varer nr. 10, og afgiftsfri varer nr. 10).Emballeret i gennemsigtig plastdåse, der indeholder 160 stk. beregnet til styksalg.
1SmørepålægEt kakaoholdigt smørepålæg der fremtræder som en chokoladebrun, blød masse. Består af sukker, vegetabilsk fedtstof, hasselnødder, skummetmælkspulver, kakaopulver (8%), lecitin og smagsstoffer. 
2DessertsauceFremtræder som en sort tyktflydende væske med lakridssmag, bestående af vand, saccharose. glucose, fedt, stivelse, lakrids, salmiak, konserveringsmiddel mv.Sælges i plastflasker (250 g) og skal anvendes som dessertsauce til is.
3CremeLys, blød masse, bestående af salatmol, shogunolie, sukker, vand og hasselnøddepasta. 
3MasseEn gullig masse, der består af jordnødder, gluten, løg, vand og salt.Levnedsmiddel til vegetarianere.
3Masse, remonceEn blød, gul masse, som er fremstillet af margarine, sukker og mandelmasse. 
4Kagepynt, "krymmel"Fremstillet af saccharose, stivelse, mælkefedt samt tilsat naturlige aroma- og farvestofferVaren anvendes til dekoration af kager
4KornproduktPopcorn (ekspanderet majs) forsynet med et ringe sukkerovertræk. Fremstillet af majs, sukker flydende glucose, smør, salt og vegetabilsk olie.I detailsalgsemballager med 21 g, 42 g og 100 g.
4MorgenmadOrangefarvede kugler (dia. 1 cm), der er fremstillet af formalet majs og havre, som efter extrudering er tørret. Kuglerne er derefter sprøjtet med orange juice (koncentreret) og endelig sprøjtet (douchet) med en sukkeropløsning. Melmassen er tilsat farve.Emballeret i detailsalgspakninger (250-500 g) og udbudt som et produkt, der skal spises med mælk til morgenmåltidet.
5TyggegummiTyggegummi med cariesforebyggende og spytstimulerende egenskaber.Sælges gennem apotekerne.Produktet er ikke optaget i det i lægemiddellovens kap. 4 omhandlede specialitetsregister.
5TyggetabletterTyggegummi.Produktet er optaget i det i lægemiddellovens kap. 4 omhandlede specialitetsregister, men sælges ikke kun gennem apotekerne.
6Kandiserede frugterFrugtstang med maracuja. Sammensat af dadel, korender, maracuja, abrikoser, æbler, hvedemel og sojaolie. Varen er forsynet med et overtræk af "sukkerfrit johannesbrød", bestående af palmekerneolie, johannesbrød-kernemel, sojamel, vanille og sojalecitin. 
8VaffelTynd vaffelbund med nougatcreme og overtræk af mørk chokolade eller flødechokolade. 
8VaffelTo vafler med mellemlag af en hvid skumagtig masse, hvis kanter er dækket af et tyndt lag overtrækschokolade. 
8VaffelSprød vaffelrulle (dia. 2 cm og 5 cm lang), hvor den ene halvdel er overtrukket med mørk chokolade.Sælges som "Sprøde vaffelruller med chokolade".
9BøfCirkelrund kagebund med skumtop, overtrukket med chokolade, der enten indeholder flager af hasselnødder eller er overdrysset med kokosmel.Sælges direkte fra detailbageri.
10BiskuiterFirkantede biskuiter, der er forsynet med ca. ½ mm tykt chokoladeovertræk også på bunden. 
10DessertsauceLys brun tyktflydende væske nærmest med karamelsmag, bestående af saccharose, vand, fedt, glucose, stivelse, mælkefedt, hasselnødder, konserveringsmiddel m.m.Sælges i plastflasker (250 g) og skal anvendes som dessertsauce til is.
10EnergibarreBrun masse med hvidt overtræk. Fremstillet af bl.a. druesukker, tørrede frugter, planteekstrakter, vegetabilsk fedt, saccharose, ris, havregryn, mælkepulver og mandler.Markedsføres gennem sportsforretninger og helsekostbutikker som særlig ernæring til idrætsfolk. Se også ny afgørelse SKM2004.398.LSR
10FrugtstangFrugtstang (ca. 11 x 3 x 1 cm), der fremtræder som frugtmasse i forskellige brunlige nuancer og angives at bestå af bl.a. råsukker eller brun farin, tørrede frugter, skummetmælk og tilsætningsstoffer. 
10FrugtstangFrugtstang med nødder, 45 g. Sammensat af malt, hasselnødder, dadel, hvedemel og estragoneddike. Varen er forsynet med et overtræk af "sukkerfrit johannesbrød" bestående af palmekerneolie, johannesbrød-kernemel, sojamel, vanille og sojalecitin.Emballeret enkeltvis og markedsført som sundt mellemmåltid.
10KageRuller (7 cm lange), der er fuldt overtrukket med grøn marcipan, og hvis ender er dyppet i chokolade. Består af marcipan, sukker, hvedemel, margarine, kakao, havregryn, majsstivelse, æg, aromastoffer m.m.Sælges i cellofanpakninger, der indeholder 6 stk á 33 g. Betegnes som kakaokager med konfektmasseovertræk.
10KageCirkelrund kage (dia. ca. 3 cm i diameter), med flad underside og hvælvet overside. Består af hvedeklid, kakao, fedt, sukker, glucosesirup mm samt orangeolie/pebermynteolie. 
10KokosstængerStænger med flad underside og hvælvet overside. Fremstillet ved ovnbagning af dej og forsynet med overtrækschokolade og kokosdrys, idet den flade underside dog kun er delvis dækket.Sælges enkeltvis i pakninger som er af lignende karakter og udstyr som gængse chokoladeafgiftspligtige varer.
10PulverBestår af johannesbrødmel fremtræder som et fint brunt pulver, der behandlet på rette måde ser ud som og smager som chokolade. 
10Remonce-masse med mandelEn blød, gul masse, som er fremstillet af margarine, sukker og æblemarmelade i forholdet 2-2-1 med tilsætning af 2 g benzaldehyd (kunstig bittermandelolie).Varerne påtænkes leveret til bagerier til brug som indlæg i wienerbrød mv.
10 Remonce-masse i pulverformEt groft, gult pulver, som er fremstillet af sukker, sojaprotein, sojaolie, kartoffelmel, stivelse og mandelaroma.Varen anvendes ved at blande 5 dele pulver og 2 dele vand til en lind grød.
10RomkuglerRunde kugler (dia. 3 cm og vægt 20 g), der er fremstillet af kageaffald med tilsætning af marmelade, kakao, romessens og overtrukket med fedtglasur og krymmel (se også under afgiftspligtige varer nr. 1, og afgiftsfri varer nr. 10).Sælges i pakninger med 50 stk. beregnet til styksalg i konfektureforretninger, kiosker o.l.
10 RouladeEn roulade ca. 3 cm i diameter og 7 cm lang, der er helt overtrukket med chokolade. Overtrækket er dog tyndere i bunden end på de øvrige sider.Varen er indpakket i stanniol og emballeret i en detailsalgsæske, der indeholder 6 stk. af varen.
10SmørepålægEn brun masse, der bl.a. består af sukker, mælketørstof og mælkefedt og endvidere tilsat vitaminer og glucose.Emballeret i detailsalgsglas (300 g) og skal anvendes som smørepålæg.
10TrøffelstængerEn stand, der består af vaffelbundsaffald, kokosaffald blandet med chokoladesmuld, skumvare-, chokolade- og popcornaffald. Varen er med undtagelse af bunden forsynet med et overtræk bestående af fedt, kakao og flormelis. 

Afgiftsfri varer
Følgende varer er afgiftsfri, men bemærk, at de kan være dækningsafgiftspligtige, se D.1.10:

VareartIndhold/sammensætningAfsætning/anvendelse
1DessertcremeEn brun masse af fromageagtig konsistens, der bl.a. indeholder mælkeprodukter (ymer/kvark og skummetmælk) og 2,6% kakao. Varen er indtil videre omfattet af fritagelsesbestemmelsen i lovens § 1, stk 2, nr. 3.Emballeret i et plastbæger (130 g).
1IsbarEn blok, der består af to baner vaniljeis og 1 bane chokoladeskum, alt overtrukket med chokolade med indhold af nøddestykker.Papirpakning med bl.a. påtrykt: Vaniljeis med chokoladeguf overtrukket med chokolade og knas.
1KakaoekstraktEn mørkebrun tyktflydende kakaoekstrakt, der er fremstillet af vand, saccharose, dextrose, fedt, salt, sojalecitin, naturlige smagsstoffer samt 9,5% kakao.Markedsføres udelukkende som til brug ved fremstilling af varme kakaodrikke fra særlige dispensere.
1MorgenmadSukrede havrepuder (1,5 cm lange/brede) med mørkebrun overflade, der består af havremel, sukker glukose, salt, malt, tilsætningsstoffer og 4,2% kakao.Sælges i detailsalgspakninger à 325 g og 500 g.
1TabletterLyse ovale tabletter, der er fremstillet af bl.a. plantefibre, kalciumsulfat, kalciumfosfat, gelatine, glycerin og 5,6% kakao. Kakao anvendes primært af tablettekniske årsager i produktionen og giver ikke produktet smag eller lugt af kakao.Sælges i brune tabletglas, der indeholder 225 tabletter.
3FrugtmasseEn brun frugtmasse, der består af malt, dadelmasse, hvedemel, sojafedt, sojamel, sojalecitin og estragoneddike samt ca. 31% hasselnødder.Pålæg, der er emballeret i en cellofanpose, påtrykt oplysning om varens sammensætning, herunder at den ikke indeholder raffineret sukker, farvestof eller kunstige konserveringsstoffer.
3KageindlægGullig masse med citronsmag, der består af fedt, sukker og aroma.Anvendes i konditorier til finere bagværk.
3KageindlægFremstillet af fedtstof, sukker og mælk, emulgator og smøraroma (se også under afgiftspligtige varer nr. 1).Afsættes til bagere til brug som indlæg i roulader, lagkager mv.
3MasseEn lysebrun masse, af smøragtig konsistens fremstillet af formalede jordnødder tilsat sukker og salt samt 10% hakkede jordnødder.Anvendes som smørepålæg.
3StængerHvælvede stænger med flad underside, der består af tørrede, formalede dadler. "Nøddemix" indeholder bl.a. hakkede jordnødder og hakkede hasselnødder. "Kokos" indeholder bl.a. 9% revet kokos. 
4GlasurEn hvid masse fremstillet ved æltning og blanding af sukker, vand og røremargarine. Uden tilsætning af smagsstoffer, farvestoffer og essenser.Leveres til bagerier o.l. til brug ved fremstilling af smørkage.
4GlasurEn masse, der har en creme/hvid farve og består af sukker, hydrogeniseret vegetabilsk olie, glukose sirup, vand samt salt, skummetmælkspulver, farve mv.

Sælges i pakninger af 12,5 kg og anvendes som glasur på kager. (LSR 10.12.98, 661-1606-0001)

4GlasurEn masse, der er karamelfarvet og består af sukker, hydrogeniseret vegetabilsk olie og glukose sirup, vand samt soja mel, salt, skummetmælkspulver, farve mv.

Sælges i pakninger af 12,5 kg og anvendes som glasur på kager. (LSR 10.12.98, 661-1606-0001)

4Glasur, pulverEt hvidt pulver, der er sammensat af saccharose og invertsukker samt vand.Forhandles i sække til bagerier o.l. til fremstilling af kageglasur efter oprøring i vand.
4MorgenmadFormalet korn og majs, der efter extrudering og ekspandering sprøjtes med en sukkerblanding, som opsuges af flagerne under den efterfølgende tørring og ristning. Varen er ikke tilsat essenser e.l.Emballeret i detailsalgspakninger (250 - 500 g) med oplysning om at varen skal spises med mælk, fortrinsvis til morgenmåltidet.
4MorgenmadAgglomeret müsli med ris og kokosmel. Fremtræder som en brunlig blanding sammensat af havregryn, Rice Krispies, kokosmel, farin, hærdet palmekerneolie, 0,94% kakao, vanille og ristet johannesbrød.Emballeret i detailsalgspakninger beregnet til morgenmåltidet.
4MorgenmadBestår af corn flakes, der er sprøjtet (douchet) med en sukkeropløsning, samt ca. 10% frysetørrede jordbær.Emballeret i detailsalgspakninger (250 - 500 g). Udbydes som en vare, der skal spises med mælk til morgenmåltidet.
4SlikæblerFriske æbler, som er anbragt på pinde og dyppet i en opløsning af sukker, glucose og farve. Æblerne kan være helt eller delvis dækket af sukkeropløsningen og evt. pådrysset lidt kokosmel.Afgiftsfritagelsen for æbler fuldt overtrukket med sukkerlage er betinget af, at de afsættes fra fremstillingsstedet til direkte forbrug.
4TabletterFremstillet på basis af tørmælk og sukker.Emballeret i dåser (142 g). Kosttilskud til hunde og katte mv.
4TabletterTabletter overtrukket med sukker, består af lactose, gelatine, magniumstearat, lakrids, ingefær, koriander, nelliker og en æterisk olieblanding.Anvendes i forbindelse med tobaksafvænning - giver sorte tænder ved rygning.
10DessertsauceEn brun vandig opløsning af ca. 40% direkte reduceret sukker, glucose og 30% saccharose.Emballeret i plastpose, enten solgt enkeltvis eller indlagt i pakninger med buddingpulver mv.
10DessertsauceEn rød sødlig tyktflydende væske med jordbærsmag, der består af vand, saccharose, jordbær, konserveringsmiddel m.m.Sælges i plastflasker (250 g) som dessertsauce til is.
10KagerCirkelrunde småkager (dia. ca. 5 cm) med indbagte chokoladetoppe (15,5%) og revet kokos (4,4%).Forhandles i detailsalgsposer (300 - 375 g) med indholdsdeklaration.
10KagerSmå sandkager med mellemlag af creme og marmeladefyld og overtrukket med et brunligt overtræk.Markedsføres udelukkende som kager, der placeres blandt andre kager i supermarkeder mv.
10KagerCirkelformede kager med flad underside og hvælvet overside, der bl.a. består af marcipan, sukker, mel, cognac, vanille og chokoladeovertræk. Kun en ganske ringe del af varens underside dækkes af chokolade.Markedsføres som "Luksus småkager".
10KagerTo skiver brunligt bagværk med mellemlæg af en hvidlig creme. Bagværket har indhold af kakao. 
10Kager, råvarerHvidt pulver ikke tilsat smags- eller aromastoffer.Afsættes i sække til bagerier til fremstilling af masser og cremer. Varen må ikke markedsføres som en efterligning af eller erstatningsvare for en afgiftspligtig vare.
10KaramelsovsVaren er sammensat af sukker, glucose, mørk farin, jævningsmiddel og aroma.Sælges til iscremefabrikker til brug ved fremstilling af konsum-is.
10KiksTo cirkelrunde, chokoladebrune kiks (dia. ca. 5 cm) med mellemlag af en blød creme i samme farve. Samlet kakaoindhold 7,4%, heraf 3,8% i creme.Forhandles i detailsalgsposer (300 - 375 g) med indholdsdeklaration.
10MarengsForskelligt farvede marengs, der er overdrysset med kokos. Varen angives at være bagt og at bestå af sukker, glukose, gelatine, mælkealbumin og aroma- og farvestof. 
10MasseEn cirkelformet masse med flad underside (dia. ca. 4,5 cm) og hvælvet overside. Består af havregryn, margarine, sukker, kakao, mocca- og vaniljesmag samt farve og er overtrukket med et tyndt lag overtrækschokolade og pådrysset kokos.Sælges i en cellofanpakning med 6 stk.
10RomkuglerRunde kugler (dia. 4,5 cm og vægt 65 g), der er fremstillet af kageaffald med tilsætning af marmelade, kakao samt romessens og overtrukket med fedtglasur og krymmel (se også under afgiftspligtige varer efter 1 og 10).Sælges i detailsalgspakninger med 6 stk. i hver.
10RomtoppeCirkelformede kager med flad underside og ujævn topformet overside. Består bl.a. af mel, sukker, marcipan, kokosmel, kakao, rom og chokoladeovertræk Kun en ganske ringe del af varens underside dækkes af chokolade.Markedsføres som "Luksus småkager".
10SmørepålægEt lysebrunt kunsthonningprodukt bestående af sukker, vand, kaffe, moccaekstrakt og vanille-essens. Såfremt varen fremstilles med en mørkebrun farve, er varen afgiftspligtig. 
10SmørepålægEn gullig masse, der består af sukker, mælketørstof og mælkefedt og tilsat vitaminer, aroma og ananasjuice.Emballeret i detailsalgsglas (300 g) og skal anvendes som smørepålæg.
10StængerMarkedsføres med chokolade, æbler eller hasselnødder. Fremtræder som sammenpressede stænger, der alle indeholder mandler, hvedekim, vegetabilsk olie, honning, sukker, sødmælk, glukosesirup, sorbitol, stivelse, skummetmælkspulver, rismel, havregryn og karamel.Emballeret i detailsalgsæske, der indeholder 3 barer, som er pakket enkeltvis.