Efter bestemmelsen i SKL § 5 skal der i tilfælde af manglende overholdelse af selvangivelsesfristen betales et skattetillæg på 200 kr. for hver dag fristen overskrides, dog højst på 5.000 kr., jf. herom LV Almindelig del afsnit A.I.3.1.

Hvor særlige omstændigheder taler derfor, kan told- og skatteforvaltningen efter ansøgning helt eller delvis fritage for skattetillægget jf. SKL, § 5, stk. 1, sidste pkt. Skattetillægget anses ikke for en del af indkomstskatten og medtages ikke i efterfølgende lempelsesberegninger, der har relation til ophævelse af dobbeltbeskatning.