Ved afgørelsen af, hvilken aktie der anses for afstået, gælder en regel om, at den først erhvervede aktie er den først afståede (first in-first out), således at det er den ældste akties anskaffelsestidspunkt, der lægges til grund ved fastlæggelsen af ejertidens længde, jf. ABL § 5 stk. 1. Aktier, der er båndlagt efter reglerne i ligningslovens § 7 A, medregnes dog først fra det tidspunkt, hvor båndlæggelsen ophører, jf. ABL § 5, stk. 2.

First in-first out-reglen gælder kun for aktier i samme selskab. Endvidere gælder den kun for aktier med samme rettigheder. Aktier med f.eks. forskellig stemmeret eller forskellig udbytteret holdes således adskilt ved anvendelsen af reglen. Får de senere samme rettigheder, indgår de i samme gruppe i rækkefølge efter anskaffelsestidspunkterne. Se endvidere SKM2003.486.HR hvor first in-first out-princippet skulle anvendes.

Efter at 3-års-reglen ved lov nr. 1413 af 21. december 2005 er ophævet for personer, har reglen for personer normalt kun praktisk betydning i forbindelse med overgangsreglerne i ABL §§ 44-47. Med virkning fra og med indkomståret 2010 er 3-års-reglen også ophævet for selskaber, jf. § 1 nr. 10 i lov nr. 525 af 12. juni 2009.