Andelshavere, der afstår andelsbeviser omfattet af ABL 18, skal ligeledes, jf. ABL § 18, stk. 1, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne fortjeneste eller tab ved afståelsen.

Beløb som en andelsforening betaler til en andelshaver ved udtrædelsen af foreningen anses for vederlag for et tilbagesalg af andele til det udstedende selskab, jf. ABL § 18, stk. 1 og LL § 16 B stk. 1.

Personer omfattet af personskatteloven skal medregne udlodninger samt afståelsessummer efter LL § 16 B til den personlige indkomst, medmindre udlodningen udgør en normal forrentning af en indbetalt andelskapital, jf. PSL § 4, stk. 4. I sidstnævnte tilfælde medregnes beløbet i kapitalindkomsten, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 5.

Hvor en afståelse eller et likvidationsprovenu er omfattet af ABL § 18, stk. 1 eller stk. 2, finder reglerne i ABL § 9 (porteføljeaktier for selskaber) , §§ 12-14 (almindelige aktier for personer), § 17 (næringsaktier), § 17 A (aktier, ejet af kapitalfondspartnere), § 19 (aktier og investeringsforeningsbeviser udstedt af investeringsselskaber), § 31 (gave, arv og arveforskud), § 32 (indskud / udlodning fra pensionsopsparing), § 36 (aktieombytning) og § 47 (ejertidsnedslag for aktier, erhvervet før den 19. maj 1993 og hvor et salg den 18. maj 1993 havde skullet behandles efter de dagældende regler for salg af hovedaktionæraktier) ikke anvendelse, jf. ABL § 18, stk. 3.