KGL §§ 25, 31 og 37 er blevet justeret og der er indført en ny § 31A med virkning for indkomståret 2010, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009 §§ 11 og 22.
Bemærk endvidere, at reglerne i KGL § 4 justeres med virkning fra og med 1. januar 2010, jf. lov nr. 462 af 12. juni 2009 §§ 11 og 20.

De hidtil gældende regler i KGL §§ 7 og 9 er blevet ophævet ved lov nr. 724 af 25. juni 2010. Se afsnit S.C.1.2.2.4 og A.D.2.12.

Kursgevinstloven er senest offentliggjort i LBK nr. 1002 af 26. oktober 2009 om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter. 

For en oversigt over kursgevinstlovens systematik, sammenhæng med tidligere lov og overgangsbestemmelser henvises til LV Almindelig del, afsnit A.D.2.

I lovens kapitel 2 behandles selskaber m.v., se følgende afsnit S.C.1.2.2.2.1 - S.C.1.2.2.6. Nedenstående afsnit gælder også for selskaber m.v., men er behandlet i LV Almindelig del afsnit A.D.2.

Kursgevinstlovens anvendelsesområdeI LV Almindelig del afsnit A.D.2.1, behandles lovens anvendelsesområde og de grundlæggende ting ved pengefordringer. Eksempelvis om der eksisterer en fordring.

Opgørelsesprincipper
Opgørelse af gevinst og tab på fordringer/gæld følger reglerne i KGL §§ 25-28. Bestemmelserne gælder såvel selskaber m.v. som personer. Opgørelsesprincipperne er nærmere omtalt i LV Almindelig del, afsnit A.D.2.13 - A.D.2.17. Bemærk at selskaber mv. fra indkomståret 2010 som hovedregel skal medregne gevinster på fordringer efter lagerprincippet, jf. § 11 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, se LV Almindelig del, afsnit A.D.2.13.

Skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta
Udarbejder eller har den skattepligtige udarbejdet skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta efter reglerne SKL § 3 C, stk. 3-14, finder KGL § 26 A anvendelse.

Finansielle kontrakter
Beskatning og opgørelse af gevinst og tab på finansielle kontrakter følger reglerne i KGL §§ 29-33. Reglerne er fælles for selskaber m.v. og personer. Dissse regler er gennemgået i LV Almindelig del, afsnit A.D.2.18.

KGL § 37 indeholder særlige regler for fraflytningssituationer. Se LV Almindelig del, afsnit A.D.2.19.

Realkreditinstitutter
Realkreditinstitutter m.v. følger som udgangspunkt de almindelige regler i kursgevinstloven. Der gælder dog på visse punkter særlige regler for realkreditinstitutter m.v. Der henvises til LV Almindelig del, afsnit A.D.2.12 og LV Almindelig del, afsnit A.D.2.16.