Betingelser for fradrag med standardsatserneDer kan foretages fradrag ved indkomstopgørelsen for udokumenterede rejseudgifter til kost, småfornødenheder og logi med standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 - 3, hvis de fælles betingelser, der er nævnt ovenfor i afsnit A.F.1.1.1, er opfyldt m.h.t. rejse, ikke dækkede rejseudgifter og persongrupper.

På samme betingelser kan der foretages fradrag for differencen mellem satserne og en modtagen skattefri godtgørelse, der er udbetalt med et lavere beløb end satserne, det såkaldte "differencefradrag", jf. LL § 9 A, stk 7, 4. pkt. og for 2006 meddelelsen SKM2005.498.SKAT, pkt. 3.1.1 (for 2005 TSS-cirkulære  2004-39).

Udover de ovennævnte fælles fradragsbetingelser skal som hovedregel også de øvrige betingelser, der gælder for anvendelse af standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 og 3, være opfyldt.

Undtaget fra denne hovedregel er alene, at værnepligtige og lign. ikke kan foretage fradrag med standardsatserne, selvom de kan benytte standardsatserne til skattefri rejsegodtgørelse, jf. LL § 9 A, stk. 11, 2. pkt.

Fradrag med standardsatserne er - ligesom godtgørelse med standardsatserne - betinget af, at der er dokumentation for det faktiske antal rejsedage med overnatning samt antallet af efterfølgende timer, hvorimod udgifterne ikke skal dokumenteres.

Se om de øvrige betingelser for fradrag med standardsatserne for udokumenterede rejseudgifter til kost og småfornødenheder i afsnit A.F.1.1.1.1.1. Om de øvrige betingelser for fradrag med standardsatsen for udokumenterede rejseudgifter til logi, se i afsnit A.F.1.1.1.1.2.

SKM2005.49.LSR vedrørte en kaptajn ved Hærens Operative Kommando i Karup, som blev beordret til optagelse på Forsvarsakademiet i København med henblik på at gennemgå kurset VUT HL-STK1. Der blev godkendt differencefradrag mellem den udbetalte godtgørelse og standardsatserne i ligningslovens § 9 A. I SKM2005.285.DEP har Skatteministeriet kommenteret afgørelsen, se nærmere herom i afsnit A.F.1.4.

 

Fradrag når rejseudgifterne er dækket delvist efter regning:
Kostudgifter
Hvis rejseudgifter til kost og småfornødenheder kun er dækket delvist som udlæg efter regning, f.eks. kun udgifter til ét eller flere måltider på rejsen, kan fradrag for de øvrige, ikke dækkede kostudgifter ikke foretages med standardsatserne, men kun med de dokumenterede kostudgifter. Se om fradragsprincip ved kostudgifter i afsnit A.F.1.1.1.

Såfremt der ikke er udbetalt 25 pct.-godtgørelse, jf. LL § 9 A. stk. 4, kan der foretages standardfradrag for småfornødenheder med 25 pct. af den aktuelle kostsats beregnet for den samlede rejse, jf. LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt. Se nærmere herom i afsnit A.F.1.1.1.1.1.

LogiudgifterHvis rejseudgifter til logi kun er dækket delvist efter regning, dvs. hvis der kun er dækket en del af udgiften ved den enkelte overnatning på rejsen, kan der ikke foretages fradrag med logisatsen for den ikke dækkede del af logiudgiften, men kun foretages fradrag for den dokumenterede logiudgift. Er derimod overnatningsudgifterne dækket efter regning for nogle rejsedøgn, mens dette ikke er sket for andre rejsedøgn, kan der foretages fradrag med logisatsen for de døgn, hvor overnatningsudgiften ikke er dækket efter regning, jf. dækningsprincip for logiudgifter i afsnit A.F.1.1.1.

Øvrige betingelser for fradrag med kostsatserneVed fradrag - eller differencefradrag - med kostsatserne i LL § 9 A, stk. 2, nr. 1 - 3, og stk. 3, skal de fælles fradragsbetingelser, som nævnt i afsnit A.F.1.1.1., være opfyldt. Bemærk, at værnepligtige og lignende ikke kan foretage fradrag med kostsatsen, jf. LL § 9 A, stk. 11, 2. pkt.

Herudover skal de øvrige betingelser for anvendelse af kostsatserne, jf. afsnittene A.F.1.1.1.1 og A.B.1.7.1.1, være opfyldt, dvs. reglerne i LL § 9 A, stk. 2, 3, 5 og 6, om:

 • satsernes størrelse og anvendelsen heraf pr. døgn/efterfølgende timer, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 1 -3, og stk. 3, 1. pkt.,
 • satsreduktionen ved fri kost, jf. LL § 9 A, stk. 3, 2. og 3. pkt. og
 • 12 måneders-reglen med dens tre specialregler, jf. LL § 9 A, stk. 5 og 6.

Se kostsatserne i afsnit A.B.1.7.1.1.

For så vidt angår reduktion for fri kost bemærkes, at såfremt rejseudgifterne til kost m.v. afholdes af en anden end arbejdsgiveren/hvervgiveren - men i forbindelse med arbejde udført i dennes tjeneste - skal standardfradraget for udokumenterede kostudgifter reduceres på samme måde, som hvis kosten var ydet af arbejdsgiveren/hvervgiveren, jf. TfS 1996, 697.

25 pct.-fradragHvis en persons (lønmodtager eller lønnet bestyrelsesmedlem og lign.) rejseudgifter til kost m.v. afholdes som udlæg efter regning, og der ikke herudover udbetales en 25 pct.-godtgørelse til dækning af udokumenterede udgifter til småfornødenheder, jf. LL § 9 A, stk. 4, eller kun udbetales en delvis 25 pct.-godtgørelse, kan den pågældende person fradrage 25 pct. af den aktuelle kostsats beregnet for hele rejsen eller differencen op til fuld 25 pct.-godtgørelse, jf. LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt., og stk. 9, stk. 2.

Lønmodtagere og lønnede bestyrelsesmedlemmer og lign., som har fået fri kost på rejsen og ikke har fået udbetalt en skattefri godtgørelse på 25 pct. af kostsatsen, dvs. restbeløbet efter nedsættelsen af kostsatsen med værdien af den fri kost, kan ligeledes foretage fradrag med 25 pct. af den aktuelle kostsats beregnet for hele rejsen, jf. LL § 9 A, stk. 3, 3. pkt., sammenholdt med stk. 7, 1. pkt., og stk. 9, 2. pkt.

Se om 25 pct.-godtgørelse i afsnit A.B.1.7.1.1.

Persongrupper, som kan foretage fradrag med kostsatserneFølgende persongrupper kan foretage fradrag med standardsatserne for rejseudgifter til kost og småfornødenheder i LL § 9 A, stk. 2 og 3, jf. LL § 9 A, stk. 7 - 10:

 • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, - med undtagelse af: personer omfattet af LL § 9 A, stk. 11, 1. og 3. pkt., og værnepligtige samt frivilligt personel i uddannelsestiden, jf. LL § 9 A, stk. 11, 2. pkt.

 • Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt.
 • Forskere, der modtager tilskudsbevillinger, jf. LL § 9 A, stk. 10.

 • Selvstændigt erhvervsdrivende , jf. LL § 9 A, stk. 8. Fradraget kan kun foretages med de satser og på de betingelser, der gælder for lønmodtagere i de pågældende erhverv.

Se om ovennævnte persongrupper i afsnittene A.F.1.1.1 og A.B.1.7.1. 

Persongrupper, som kan foretage 25 pct.-fradragFølgende persongrupper kan foretage 25 pct.-fradraget i LL § 9 A, stk. 4, jf. LL § 9 A, stk. 7 og 9:

 • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, - med undtagelse af: personer omfattet af LL § 9 A, stk. 11, 1. og 3. pkt., værnepligtige samt frivilligt personel i uddannelsestiden, jf. LL § 9 A, stk. 11, 2. pkt., og turistchauffører, jf. at LL § 9 A, stk. 4, ikke henviser til satserne i LL § 9 A, stk. 2, nr. 2 og 3.
 • Forskere, der modtager tilskudsbevillinger, jf. LL § 9 A , stk. 10.


 • Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke foretage 25 pct.-fradrag, idet LL § 9 A, stk. 8, henviser til satserne i stk. 2 og 3, men ikke til satsen i stk. 4.

Øvrige betingelser for fradrag med logisatsenVed fradrag - eller differencefradrag - med logisatsen i LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, skal udover de fælles betingelser for fradrag efter LL § 9 A, stk. 7 - 10, om rejse, ikke dækkede rejseudgifter og persongrupper, jf. afsnit A.F.1.1.1, også de øvrige betingelser for anvendelse af logisatsen være opfyldt. Det vil sige, at betingelsen om logisatsens størrelse samt kravet om, at logisatsen kun kan anvendes pr. fulde døgn med overnatning, jf. LL § 9 A, stk. 3, 1. pkt. modsætningsvist, samt stk. 5, 1. pkt., skal være opfyldt. Derimod gælder 12 måneders-reglen og dens specialregler ikke ved udbetaling/fradrag med logisatsen. Se om betingelserne for anvendelse af logisatsen til skattefri godtgørelse og om logisatsens størrelse i afsnit A.B.1.7.1.2.

Persongrupper, som kan foretage fradrag med logisatsenFølgende persongrupper kan foretage fradrag for udokumenterede rejseudgifter til logi med logisatsen:

 • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, - med undtagelse af: personer omfattet af LL § 9 A, stk. 11, 1. og 3. pkt, værnepligtige samt frivilligt personel i uddannelsestiden, jf. LL § 9 A, stk.11, 2. pkt., personer, som i deres hverv medvirker til transport af varer eller mennesker, personer, som gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskerfartøjer), personer, som arbejder på luftfartøjer og personer, som arbejder i fartøjer og i installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 4.

 • Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt., - med undtagelse af: personer, som i deres hverv medvirker til transport af varer eller mennesker, personer, som gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskerfartøjer), personer, som arbejder på luftfartøjer og personer, som arbejder i fartøjer og i installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 4.
 • Forskere, der modtager tilskudsbevillinger, jf. LL § 9 A , stk. 10.


 • Selvstændigt erhvervsdrivende , jf. LL § 9 A, stk. 8. Fradraget kan kun foretages med de satser og på de betingelser, der gælder for lønmodtagere i de pågældende erhverv.

Se om ovennævnte persongrupper i afsnit A.F.1.1.1.

Personer, som foretager fradrag med logisatsen, kan ikke samtidig afskrive på driftsmidler m.v., f.eks. en campingvogn, der anvendes ved overnatning på rejsen, jf. LL § 9 A, stk. 7, 5. pkt., stk. 8, og stk. 9, 2. pkt.