LL § 9 A, stk. 7 - 12Det fremgår af bestemmelsen i LL § 9 A, stk. 7, at rejseudgifter kan fradrages ved indkomstopgørelsen enten med standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 og 3, eller med de faktiske udgifter. LL § 9 A, stk. 7, gælder for lønmodtagere, men bestemmelsen kan også anvendes af lønnede bestyrelsesmedlemmer og lignende, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt. samt af forskere, som modtager tilskudsbevillinger, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 10.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan i stedet for fradrag med de faktiske rejseudgifter foretage fradrag med de standardsatser i LL § 9 A, stk. 2 og 3, der gælder for lønmodtagere i de pågældende erhverv.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke foretage fradrag med standardsatsen i LL § 9 A, stk. 4 (25 pct.-fradraget), jf. LL § 9 A, stk. 8.

Reglerne i LL § 9 A, stk. 7 - 12, om standardfradrag for udokumenterede rejseudgifter, dvs. udgifter til kost, småfornødenheder og logi på en rejse, er beskrevet i afsnit A.F.1.1.1.1, mens reglerne i LL § 9 A, stk. 7 - 12, om fradrag for dokumenterede, faktiske udgifter af samme art fremgår af afsnit A.F.1.1.1.2.

1. Tre fælles betingelser for fradrag:

a. erhvervs-
mæssig rejse
Det er en forudsætning for fradrag for rejseudgifter efter reglerne i LL § 9 A, stk. 7 - 12, hvad enten der er tale om fradrag for udokumenterede eller for dokumenterede udgifter, at der foreligger udgifter, der er afholdt i forbindelse med en erhvervsmæssig rejse. Se om betingelserne for at være på en erhvervsmæssig rejse (rejsebegrebet) og praksis på dette område i afsnit A.B.1.7.1.

Personer, som udgifter til kost og småfornødenheder på erhvervsmæssige rejser, men som ikke opfylder betingelserne i LL § 9 A, stk. 1, f.eks. personer på såkaldte "éndagsrejser", kan ikke foretage fradrag efter reglerne i LL § 9 A, stk. 7 - 12. Såfremt de pågældende personer heller ikke opfylder betingelserne for fradrag efter andre specielle fradragsbestemmelser i skattelovgivningen, er de henvist til fradrag for deres dokumenterede, erhvervsmæssige merudgifter efter den generelle fradragsbestemmelse i SL § 6, litra a. Se herom i afsnit A.F.1.1.2.

b. ikke dækkede udgifterHverken udokumenterede eller dokumenterede udgifter til kost, småfornødenheder og logi på en rejse kan fradrages ved indkomstopgørelsen i det omfang, udgifterne er dækket af en skattefri godtgørelse, jf. LL § 9 A, stk. 7, 4. pkt. For så vidt angår udokumenterede udgifter kan disse heller ikke fradrages i det omfang, de er dækket som udlæg efter regning eller ved fri kost og/eller frit logi. Se om udlæg efter regning i afsnit A.B.1.7.4.

I relation til selvstændigt erhvervsdrivende skal denne betingelse forstås således, at en selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan vælge at foretage fradrag for rejseudgifter med standardsatserne, jf. LL § 9 A, stk. 8, når disse udgifter samtidigt helt eller delvist er fratrukket som dokumenterede driftsudgifter i virksomheden.

For så vidt angår forskere, som modtager tilskudsbevillinger, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 10, skal betingelsen om ikke dækkede rejseudgifter forstås således, at der ikke vil kunne foretages fradrag i det omfang, at udgifterne efter reglerne i LL § 7 K er dækket af en skattefri del af tilskudsbevillingen, jf. bestemmelsen i LL 7, stk. 7.

Om betingelsen vedrørende ikke dækkede rejseudgifter i relation til lønmodtagere, se TfS 1997, 406, om en musiker, som havde haft en række enkeltstående arrangementer i Danmark og Tyskland, og som var blevet aflønnet af arbejdsgiverne på de enkelte spillesteder. Landsskatteretten fandt, at musikeren var berettiget til fradrag for udgift til fortæring og logi efter reglerne i det dagældende TSS-cirkulære 1992-3 i det omfang, arbejdsgiveren ikke havde sørget herfor. Se også SKM2001.116.VLR om en hovedanpartshaver, som var direktør i sit selskab. Han blev nægtet standardfradrag for rejseudgifter til kost og logi, da han ikke kunne dokumentere, at det var ham selv og ikke selskabet, der havde afholdt rejseudgifterne. Landsretten statuerede, at der måtte stilles særligt strenge dokumentationskrav i denne situation, hvor lønmodtageren reelt ejer arbejdsgiverselskabet. Højesteret stadfæstede landsrettens dom, se SKM2002.487.HR.

Se endvidere TfS 1998,117, hvor en ansat ved Storebæltsbyggeriet blev anset for berettiget til fradrag for logiudgifter med Ligningsrådets satser ved overnatning i egen campingvogn på arbejdsgivernes plads uden udgifter til pladsleje eller lignende.

c. Begrænsning af fradragFradrag for rejseudgifter kan ikke overstige et grundbeløb på 50.000 kr.(2010-niveau) i et indkomstår. Ny tekst startFor 2010 - 2013 reguleres dette grundbeløb ikkeNy tekst slut. gælder såvel for fradrag med standardsatserne som for fradrag med de dokumenterede, faktiske udgifter, jf. LL § 9 A, stk. 7, 4. pkt. En tilsvarende fradragsbegræsning gælder for fradrag for dobbelt husførelse efter SL § 6, litra a, se afsnit A.F.1.2

2. Fradragsprincip for kostudgifterDer skal vælges samme fradragsprincip for alle kostudgifter m.v. på den enkelte rejse, jf. LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt. sammenholdt med stk. 4.

Alle udgifterne til kost og småfornødenheder på rejsen kan enten fradrages med standardsatserne for kost m.v., jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 1 - 3, reduceret med værdien af fri kost, jf. LL § 9 A, stk. 3. Turistchauffører skal dog ikke reducere deres standardsatser med værdien af fri kost, jf. LL § 9 A, stk. 3, 2. pkt.

Eller også kan der i stedet foretages fradrag for alle kostudgifterne med de dokumenterede, faktiske udgifter samt et 25 pct.-fradrag, jf. LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt. Turistchauffører og selvstændigt erhvervsdrivende kan dog ikke foretage 25 pct.-fradrag, jf. henholdsvis LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt. sammenholdt med stk. 4, og LL § 9 A, stk. 8.

3. Fradragsprincip for logiudgifterDe enkelte rejsedøgns logiudgifter kan derimod fradrages enten med standardsatsen for logi eller med de dokumenterede, faktiske udgifter.

4. Persongrupper omfattet af LL § 9 A, stk. 7 - 10Reglerne i LL § 9 A, stk. 7 - 10, om fradrag for rejseudgifter gælder for følgende persongrupper:

 • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, sammenholdt med stk. 1.

  LL § 9 A, stk. 7, gælder dog ikke for de lønmodtagere, som ikke kan anvende rejsereglerne, jf. LL § 9 A, stk. 11, 1., 2. og 4. pkt., se afsnit A.B.1.7.1.

  De lønmodtagere, som ikke kan få skattefri logigodtgørelse, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, kan heller ikke foretage fradrag med logisatsen, men de kan fradrage dokumenterede logiudgifter efter LL § 9 A, stk. 7. Se om denne persongruppe i afsnit A.F.1.1.1.1.2.

  Værnepligtige og lignende kan ikke foretage fradrag med standardsatserne for udgifter til kost m.v. og logi, jf. LL § 9 A, stk. 11, 3. pkt., men de kan fradrage dokumenterede rejseudgifter efter LL § 9 A, stk. 7.

  Turistchauffører kan tage fradrag for kostudgifter med kostsatserne i LL § 9 A, stk. 2, nr. 2 og 3, men de kan ikke fradrage småfornødenheder med 25 pct. af kostsatserne, jf. LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt.

  Om de personer i denne persongruppe, som ikke kan foretage fradrag med logisatsen, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, se afsnit A.F.1.1.1.1.2.

 • Medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt. Se om denne persongruppe i afsnit A.B.1.7.1.

  Om de personer i denne persongruppe, som ikke kan foretage fradrag med logisatsen, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, se afsnit A.F.1.1.1.1.2.

 • Selvstændigt erhvervsdrivende, dog kun for så vidt angår fradrag med standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 og 3, for udokumenterede rejseudgifter, jf. LL § 9 A, stk. 8. Fradraget kan kun foretages med de satser og på de betingelser, der gælder for lønmodtagere i de pågældende erhverv, jf. afsnit A.F.1.1.1.1.

 • Forskere, som modtager tilskudsbevillinger, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 10, jf. stk. 7. Det er en betingelse, at forskeren på grund af afstanden mellem bopæl og og det sted, hvor den pågældende midlertidigt udfører et forskningsprojekt, ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

5. Fradrag ved indkomst-
opgørelsen

a. Lønmodtagere,
aflønnede
bestyrelses-
medlemmer o.lign.
samt visse forskere.
Lønmodtagere og medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, kan foretage fradrag for deres rejseudgifter i den skattepligtige indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 7 og 9, 2. pkt. Det samme gælder forskere, der modtager tilskudsbevillinger, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 10.

Disse tre personergruppers fradrag efter LL § 9 A er ikke begrænset af det i LL § 9, stk. 1, nævnte grundbeløb på 5.500 kr. (2010-niveau). Ny tekst startDette grundbeløb er ikke reguleret i 2011 - 2013Ny tekst slut. For lønmodtagere fremgår dette direkte af LL § 9, stk. 2. For medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, samt for forskere, som modtagere tilskudsbevillinger til forskning, der er A-indkomst, fremgår dette af LL § 9, stk. 1, modsætningsvist, idet de to sidstnævnte persongrupper ikke er "lønmodtagere". Se vedrørende sidstnævnte to gruppers fradrag også cirkulære til PSL, nr. 129 af 4. juli 1994, pkt. 3.3.2.

Alle tre persongruppers fradrag for rejseudgifter efter LL § 9 A kan dog ikke overstige et grundbeløb på 50.000 kr. (2010-niveau) i et indkomstår, jf. LL § 9 A, stk. 7, 9 og 10. Ny tekst startGrundbeløbet er ikke reguleret i 2011 - 2013.Ny tekst slut

b. Selvstændigt
erhvervs-
drivende
Selvstændigt erhvervsdrivende kan derimod fradrage deres rejseudgifter i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1. Hvis fradraget foretages med standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 og 3, kan fradraget for rejsudgifter ikke overstige et grundbeløb på 50.000 kr. (2010-niveau) i et indkomstår, jf. LL § 9 A, stk. 8. Grundbeløbet er ikke reguleret i 2011 - 2013.

Betingelser for fradrag med standard-
satserne
Der kan foretages fradrag ved indkomstopgørelsen for udokumenterede rejseudgifter til kost, småfornødenheder og logi med standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 - 3, hvis de fælles betingelser, der er nævnt ovenfor i afsnit A.F.1.1.1, er opfyldt m.h.t. rejse, ikke dækkede udgifter, persongrupper, fradragsbegrænsning og -principper.

På samme betingelser kan der foretages fradrag for differencen mellem satserne og en modtagen skattefri godtgørelse, der er udbetalt med et lavere beløb end satserne - det såkaldte "differencefradrag", jf. LL § 9 A, stk 7, 4. pkt.

Udover de i afsnit A.F.1.1.1 ovenfor nævnte fælles fradragsbetingelser skal som hovedregel også de øvrige betingelser, der gælder for anvendelse af standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 og 3, være opfyldt, se afsnit A.B.1.7.1.1 og A.B.1.7.1.2 herom.

Undtaget fra denne hovedregel er alene, at værnepligtige og lignende ikke kan foretage fradrag med standardsatserne, selvom de kan benytte standardsatserne til skattefri rejsegodtgørelse, jf. LL § 9 A, stk. 11, 3. pkt. Konstabelelever, der har aftjent deres værnepligt, er ikke omfattet af LL § 9 A, stk. 11, tidligere 2. pkt., nugældende 3.pkt., se SKM2009.337.LSR.

Fradrag med standardsatserne er - ligesom godtgørelse med standardsatserne - betinget af, at der er dokumentation for det faktiske antal rejsedage med overnatning samt antallet af efterfølgende timer, hvorimod udgifterne ikke skal dokumenteres.

Se om de øvrige betingelser for fradrag med standardsatserne for udokumenterede rejseudgifter til kost og småfornødenheder i afsnit A.F.1.1.1.1.1. Om de øvrige betingelser for fradrag med standardsatsen for udokumenterede rejseudgifter til logi, se i afsnit A.F.1.1.1.1.2.

Fradrag når
udgifterne
dækkes del-
vist efter
regning:

1. Udgifter
til kost og
småfornøden-
heder
Hvis rejseudgifter til kost og småfornødenheder kun er dækket delvist som udlæg efter regning, f.eks. kun udgifter til ét eller flere måltider på rejsen, kan fradrag for de øvrige, ikke dækkede kostudgifter ikke foretages med standardsatserne, men kun med de dokumenterede kostudgifter. Se om fradragsprincip ved kostudgifter i afsnit A.F.1.1.1.

Såfremt der ikke er udbetalt 25 pct.-godtgørelse, jf. LL § 9 A. stk. 4, kan der foretages standardfradrag for småfornødenheder med 25 pct. af den aktuelle kostsats beregnet for den samlede rejse, jf. LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt. Se nærmere herom i afsnit A.F.1.1.1.1.1.

2. LogiudgifterHvis rejseudgifter til logi kun er dækket delvist efter regning, dvs. hvis der kun er dækket en del af udgiften ved den enkelte overnatning på rejsen, kan der ikke foretages fradrag med logisatsen for den ikke dækkede del af logiudgiften, men kun foretages fradrag for den dokumenterede logiudgift. Er derimod overnatningsudgifterne dækket efter regning for nogle rejsedøgn, mens dette ikke er sket for andre rejsedøgn, kan der foretages fradrag med logisatsen for de døgn, hvor overnatningsudgiften ikke er dækket efter regning, jf. dækningsprincip for logiudgifter i afsnit A.F.1.1.1.

Øvrige betingelser for fradrag med kostsatserneVed fradrag - differencefradrag - med kostsatserne i LL § 9 A, stk. 2, nr. 1 - 3, og stk. 3, skal de fælles fradragsbetingelser, som nævnt i afsnit A.F.1.1.1., være opfyldt. Bemærk, at værnepligtige og lignende ikke kan foretage fradrag med kostsatsen, jf. LL § 9 A, stk. 11, 3. pkt.

Herudover skal de øvrige betingelser for anvendelse af kostsatserne, jf. afsnittene A.F.1.1.1.1 og A.B.1.7.1.1, være opfyldt, dvs. reglerne i LL § 9 A, stk. 2, 3, 5 og 6, om:

 • satsernes størrelse og anvendelsen heraf pr. døgn/efterfølgende timer, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 1 -3, og stk. 3, 1. pkt.,
 • satsreduktionen ved fri kost, jf. LL § 9 A, stk. 3, 2. og 3. pkt. og
 • 12 måneders-reglen og dens anvendelse, jf. LL § 9 A, stk. 5 og 6.

Se kostsatserne i afsnit A.B.1.7.1.1.

For så vidt angår reduktion for fri kost bemærkes, at såfremt rejseudgifterne til kost m.v. afholdes af en anden end arbejdsgiveren/hvervgiveren - men i forbindelse med arbejde udført i dennes tjeneste - skal standardfradraget for udokumenterede kostudgifter reduceres på samme måde, som hvis kosten var ydet af arbejdsgiveren/hvervgiveren, jf. TfS 1996, 697.

25 pct.-fradragHvis en persons (lønmodtager eller lønnet bestyrelsesmedlem og lignende) rejseudgifter til kost m.v. afholdes som udlæg efter regning, og der ikke herudover udbetales en 25 pct.-godtgørelse til dækning af udokumenterede udgifter til småfornødenheder, jf. LL § 9 A, stk. 4, eller kun udbetales en delvis 25 pct.-godtgørelse, kan den pågældende person fradrage 25 pct. af den aktuelle kostsats beregnet for hele rejsen eller differencen op til fuld 25 pct.-godtgørelse, jf. LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt., og stk. 9, stk. 2.

Lønmodtagere og lønnede bestyrelsesmedlemmer og lignende, som har fået fri kost på rejsen og ikke har fået udbetalt en skattefri godtgørelse på 25 pct. af kostsatsen, dvs. restbeløbet efter nedsættelsen af kostsatsen med værdien af den fri kost, kan ligeledes foretage fradrag med 25 pct. af den aktuelle kostsats beregnet for hele rejsen, jf. LL § 9 A, stk. 3, 3. pkt., sammenholdt med stk. 7, 1. pkt., og stk. 9, 2. pkt.

Se om 25 pct.-godtgørelse i afsnit A.B.1.7.1.1.

Person-
grupper, som kan foretage fradrag med kostsatserne
Følgende persongrupper kan foretage fradrag med standardsatserne for rejseudgifter til kost og småfornødenheder i LL § 9 A, stk. 2 og 3, jf. LL § 9 A, stk. 7 - 10:

 • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, - med undtagelse af: personer omfattet af LL § 9 A, stk. 11, 1., 2. og 4. pkt., og værnepligtige samt frivilligt personel i uddannelsestiden, jf. LL § 9 A, stk. 11, 3. pkt.

 • Aflønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt.

 • Forskere, der modtager tilskudsbevillinger, jf. LL § 9 A, stk. 10.

 • Selvstændigt erhvervsdrivende , jf. LL § 9 A, stk. 8. Fradraget kan kun foretages med de satser og på de betingelser, der gælder for lønmodtagere i de pågældende erhverv.

Se om ovennævnte persongrupper i afsnittene A.F.1.1.1 og A.B.1.7.1

Person-
grupper, som kan foretage 25 pct.-fradrag
Følgende persongrupper kan foretage 25 pct.-fradraget i LL § 9 A, stk. 4, jf. LL § 9 A, stk. 7 og 9:

 • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, - med undtagelse af: personer omfattet af LL § 9 A, stk. 11, 1., 2. og 4. pkt. , værnepligtige samt frivilligt personel i uddannelsestiden, jf. LL § 9 A, stk. 11, 3. pkt., og turistchauffører, jf. at LL § 9 A, stk. 4, ikke henviser til satserne i LL § 9 A, stk. 2, nr. 2 og 3.

 • Forskere, der modtager tilskudsbevillinger, jf. LL § 9 A , stk. 10.

 • Aflønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikkeforetage 25 pct.-fradrag, idet LL § 9 A, stk. 8, henviser til satserne i stk. 2 og 3, men ikketil satsen i stk. 4.

Øvrige betingelser for fradrag med logisatsenVed fradrag - differencefradrag - med logisatsen i LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, skal udover de fælles betingelser for fradrag efter LL § 9 A, stk. 7 - 10, om rejse, ikke dækkede rejseudgifter og persongrupper, jf. afsnit A.F.1.1.1, også de øvrige betingelser for anvendelse af logisatsen være opfyldt. Det vil sige, at betingelsen om logisatsens størrelse samt kravet om, at logisatsen kun kan anvendes pr. fulde døgn med overnatning, jf. LL § 9 A, stk. 3, 1. pkt. modsætningsvist, samt stk. 5, 1. pkt., skal være opfyldt. Derimod gælder 12 måneders-reglen ikke ved udbetaling fradrag med logisatsen. Se om betingelserne for anvendelse af logisatsen til skattefri godtgørelse og om logisatsens størrelse i afsnit A.B.1.7.1.2.

Person-
grupper, som kan foretage fradrag med logisatsen
Følgende persongrupper kan foretage fradrag for udokumenterede rejseudgifter til logi med logisatsen:

 • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, - med undtagelse af: personer omfattet af LL § 9 A, stk. 11, 1., 2. og 4. pkt., værnepligtige samt frivilligt personel i uddannelsestiden, jf. LL § 9 A, stk. 11, 3. pkt., personer, som i deres hverv medvirker til transport af varer eller mennesker, personer, som gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskerfartøjer), personer, som arbejder på luftfartøjer og personer, som arbejder i fartøjer og i installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 4.

 • Aflønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt., - med undtagelse af: personer, som i deres hverv medvirker til transport af varer eller mennesker, personer, som gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskerfartøjer), personer, som arbejder på luftfartøjer og personer, som arbejder i fartøjer og i installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 4.

 • Forskere, der modtager tilskudsbevillinger, jf. LL § 9 A , stk. 10.

 • Selvstændigt erhvervsdrivende , jf. LL § 9 A, stk. 8. Fradraget kan kun foretages med de satser og på de betingelser, der gælder for lønmodtagere i de pågældende erhverv.

Se om ovennævnte persongrupper i afsnit A.F.1.1.1.

Personer, som foretager fradrag med logisatsen, kan ikke samtidig afskrive på driftsmidler m.v., f.eks. en campingvogn, der anvendes ved overnatning på rejsen, jf. LL § 9 A, stk. 7, 6. pkt., stk. 8 og stk. 9, 2. pkt.

I stedet for fradrag for udokumenterede rejseudgifter til kost, småfornødenheder og logi med standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 - 4, jf. afsnit A.F.1.1.1.1, kan der foretages fradrag ved indkomstopgørelsen efter LL § 9 A, stk. 7, stk. 9, 2. pkt., og stk. 10, for de dokumenterede, faktiske rejseudgifter af den nævnte art.

Betingelser
for fradrag
for dokumen-
terede rejse-
udgifter
De fælles fradragsbetingelser, der er nævnt i afsnit A.F.1.1.1, gælder også for fradrag for dokumenterede rejseudgifter efter LL § 9 A, stk. 7, stk. 9, 2. pkt., og stk. 10.

Bemærk, at værnepligtige og lignende kun kan fradrage dokumenterede rejseudgifter, jf. LL § 9 A, stk. 11, 3. pkt. Bemærk endvidere, at de persongrupper i LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, som hverken kan anvende logisatsen til godtgørelse eller fradrag, i stedet kan foretage fradrag med de dokumenterede, faktiske logiudgifter på en rejse.

Persongrup-
per, som kan
tage fradrag
for dokumen-
terede rejse-
udgifter
Følgende persongrupper kan foretage fradrag for dokumenterede rejseudgifter, hvis de ovenfor nævnte fælles betingelser om rejse og ikke dækkede rejseudgifter og fradragsbegrænsning er opfyldt, jf. afsnit A.F.1.1.1:

 • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, sammenholdt med stk. 1, med undtagelse af de personer, der er nævnt i LL § 9 A, stk. 11, 1., 2. og 4. pkt.
 • Aflønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommisioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt.
 • Forskere, som modtager tilskudsbevillinger, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A , stk. 10.

Fradrag for logiudgifter eller afskrivning på driftsmidler anvendt til logiHvis en person overnatter på rejsen f.eks. i sin egen campingvogn og derfor ikke kan fremvise dokumentation for logiudgiften, kan den pågældende i stedet for fradrag for disse udgifter med logisatsen foretage skattemæssige afskrivninger efter afskrivningslovens regler på campingvogn eller andre driftsmidler, der anvendes i forbindelse med logiet, jf. LL § 9 A, stk. 7, 6. pkt., modsætningsvist. Se LV Erhvervsdrivende, afsnit E.C.2 om skattemæssige afskrivninger.

Fradrag for kostudgifterSåfremt personer, som er omfattet af ovennævnte persongrupper, er berettiget til fradrag for dokumenterede, faktiske udgifter til kost på en rejse, skal disse udgifter ikke reduceres med værdien af et sparet hjemmeforbrug, jf. LL § 9 A, stk. 7, 2. pkt., stk. 9, 2. pkt., og stk. 10.

Fradrags-
begrænsning
Fradrag for dokumenterede rejseudgifter kan ikke overstige et grundbeløb på 50.000 kr. (2010-niveau) i et indkomstår. Ny tekst startDette grundbeløb er ikke reguleret for 2011 - 2013Ny tekst slut, jf. sidst i afsnit A.F.1.1.1.

Fradrag, hvis der er udbetalt hel eller delvis godtgørelseHvis der er udbetalt en skattefri rejsegodtgørelse, men de dokumenterede, afholdte rejseudgifter vedrørende denne rejse overstiger godtgørelsesbeløbet, kan der - såfremt ovennævnte, fælles fradragsbetingelser er opfyldt - foretages fradrag for differencen mellem samtlige, afholdte og dokumenterede rejseudgifter og den modtagne rejsegodtgørelse, hvad enten den er udbetalt med de fulde satser eller med lavere beløb.

Fradrag, hvis en del af rejseudgifterne er dækket som udlæg efter regningEr kun en del af rejseudgifterne dækket som udlæg efter regning, kan der foretages fradrag for de øvrige dokumenterede rejseudgifter, der ikke er dækket efter regning, såfremt de tidligere nævnte fælles fradragsbetingelser er opfyldt, jf. A.F.1.1.1.

I den situation, hvor kun en del af rejseudgifterne til kost og småfornødenheder er dækket som udlæg efter regning, f.eks. ét eller flere måltider, og der er udbetalt en skattefri godtgørelse på indtil 25 pct. af kostsatsen, kan der foretages fradrag for de dokumenterede udgifter, som ikke er dækket efter regning. Fradraget kan dog kun foretages i det omfang, de dokumenterede udgifter overstiger det refunderede beløb plus 25 pct.-godtgørelsen. Se også afsnit A.B.1.7.1.1.