Erhvervsmæssige udgifter til kost, småfornødenheder og logi kan fradrages ved indkomstopgørelsen efter de specielle regler i LL § 9 A, stk. 7 - 9, om fradrag for rejseudgifter. Hvis betingelserne for fradrag efter disse regler eller andre specielle fradragsregler i skattelovgivningen ikke er opfyldt, er der mulighed for fradrag efter den generelle regel om fradrag for driftsomkostninger i SL § 6, litra a.

Om fradrag efter LL § 9 A, stk. 7 - 9, se afsnit A.F.1.1.1.

Fradrag efter SL § 6, litra a, er omtalt i afsnit A.F.1.1.2. Se desuden i LV Erhvervsdrivende, afsnit E.A.2.1.

 

LL § 9 A, stk. 7 - 9
Det fremgår af bestemmelsen i LL § 9 A, stk. 7, at rejseudgifter kan fradrages ved indkomstopgørelsen enten med standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 og 3, eller med de faktiske udgifter. Se også herom i TSS-cirkulære 2003-42, pkt. 3 for 2004 (for 2003 se 2002-34).

LL § 9 A, stk. 7, gælder for lønmodtagere, men bestemmelsen kan også anvendes af lønnede bestyrelsesmedlemmer og lignende, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan i stedet for fradrag med de faktiske rejseudgifter foretage fradrag med de standardsatser i LL § 9 A, stk. 2 og 3, der gælder for lønmodtagere i de pågældende erhverv. Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke foretage fradrag med standardsatsen i LL § 9 A, stk. 4 (25 pct.-fradraget), jf. LL § 9 A, stk. 8.

Reglerne i LL § 9 A, stk. 7 - 9, om standardfradrag for udokumenterede rejseudgifter, dvs. udgifter til kost, småfornødenheder og logi på en rejse, er beskrevet i afsnit A.F.1.1.1.1, mens reglerne i LL § 9 A, stk. 7 - 9, om fradrag for dokumenterede, faktiske udgifter af samme art fremgår af afsnit A.F.1.1.1.2.

Fælles fradragsbetingelser:

RejseDet er en forudsætning for fradrag for rejseudgifter efter reglerne i LL § 9 A, stk. 7 - 9, hvad enten der er tale om udokumenterede eller dokumenterede udgifter, at der foreligger merudgifter, der er afholdt i forbindelse med en erhvervsmæssig rejse. Se herom i afsnit A.B.1.7.1.2.

Se SKM2001.562.ØLR, hvor en lektor ved Københavns Universitet på eget initiativ fik et ulønnet ophold ved European University Institute i Firenze som "visiting fellow". Hendes ægefælle var blevet ansat i et 4-årigt professorat samme sted. Lektoren blev ikke anset for berettiget til fradrag for rejseudgifter til logi kost m.v., idet udgifterne ikke havde været nødvendige for og ikke havde en direkte forbindelse med hendes arbejde ved Københavns Universitet. Endvidere havde hun ikke dokumenteret, at opholdet i Firenze havde fundet sted under sådanne vilkår, at merudgifter til logi, fortæring mv. var en nødvendig følge heraf.

Se også SKM2001.188.TSS, om udenlandske sæsonarbejderes fradrag for rejseudgifter. Fradraget afhænger af, om de pågældende kan anses for at være på rejse, herunder om de samtidigt har afholdt udgifter til en sædvanlig bopæl i hjemlandet.

Told- og Skattestyrelsen har udtalt sig om forståelsen af begrebet "sædvanlig bopæl" i rejsebegrebet, jf. LL § 9 A, stk. 1. Hvis en lønmodtager udlejer sin sædvanlige bolig i Danmark under en udstationering i udlandet, kan lønmodtageren ikke anses for at være på rejse og er derfor ikke berettiget til fradrag for rejseudgifter under udstationeringen. Se SKM2002.438.TSS.

Det fremgår af bestemmelsen i LL § 9 A, stk. 1, hvad der forstås ved en rejse. Se om rejsebegrebet i afsnit A.B.1.7.1.2 og i TSS-cirkulære 2002-34, pkt. 1.1.

Personer, som har merudgifter til kost og småfornødenheder på erhvervsmæssige rejser, der ikke opfylder betingelserne i LL § 9 A, stk. 1, f.eks. de såkaldte "éndagsrejser", kan ikke foretage fradrag efter reglerne i LL § 9 A, stk. 7 - 9. Såfremt de pågældende personer heller ikke opfylder betingelserne for fradrag efter andre specielle fradragsbestemmelser i skattelovgivningen, er de henvist til fradrag for de dokumenterede, erhvervsmæssige merudgifter efter den generelle fradragsbestemmelse i SL § 6, litra a. Se herom i afsnit A.F.1.1.2.

Ikke dækkede rejseudgifter
Hverken udokumenterede eller dokumenterede udgifter til kost, småfornødenheder og logi på en rejse kan fradrages ved indkomstopgørelsen i det omfang, udgifterne er dækket af en skattefri godtgørelse, jf. LL § 9 A, stk. 7, 4. pkt. For så vidt angår udokumenterede udgifter kan disse heller ikke fradrages i det omfang, de er dækket som udlæg efter regning eller ved fri kost og/eller frit logi. Se om udlæg efter regning i afsnittene A.B.1.7.1.2 og A.B.1.7.2.

I relation til selvstændigt erhvervsdrivende skal denne betingelse forstås således, at en selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan vælge at foretage fradrag for rejseudgifter med standardsatserne, jf. LL § 9 A, stk. 8, når disse udgifter samtidigt helt eller delvist er fratrukket som dokumenterede driftsudgifter i virksomheden.

Om betingelsen vedrørende ikke dækkede rejseudgifter i relation til lønmodtagere, se TfS 1997, 406, om en musiker, som havde haft en række enkeltstående arrangementer i Danmark og Tyskland, og som var blevet aflønnet af arbejdsgiverne på de enkelte spillesteder. LSR fandt, at musikeren var berettiget til fradrag for udgift til fortæring og logi efter reglerne i det dagældende TSS-cirkulære 1992-3 i det omfang, arbejdsgiveren ikke havde sørget herfor. Se også SKM2001.116.VLR om en hovedanpartshaver, som var direktør i sit selskab. Han blev nægtet standardfradrag for rejseudgifter til kost og logi, da han ikke kunne dokumentere, at det var ham selv og ikke selskabet, der havde afholdt rejseudgifterne. Landsretten statuerede, at der måtte stilles særligt strenge dokumentationskrav i denne situation, hvor lønmodtageren reelt ejede arbejdsgiverselskabet. Højesteret stadfæstede landsrettens dom, jf. SKM2002.487.HR.

Se endvidere TfS 1998,117, hvor en ansat ved Storebæltsbyggeriet blev anset for berettiget til fradrag for logiudgifter med Ligningsrådets satser ved overnatning i egen campingvogn på arbejdsgivernes plads uden udgifter til pladsleje eller lignende.

Fradragsprincip for kostudgifter
Der skal vælges samme fradragsprincip for alle kostudgifter m.v. på den enkelte rejse, jf. LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt. sammenholdt med stk. 4.

Alle udgifterne til kost og småfornødenheder på rejsen kan enten fradrages med standardsatserne for kost m.v., jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 1 -3, reduceret med værdien af fri kost, jf. LL § 9 A, stk. 3. Turistchauffører skal dog ikke reducere deres standardsatser med værdien af fri kost, jf. LL § 9 A, stk. 3, 2. pkt.

Eller også kan der i stedet foretages fradrag for alle kostudgifterne med de dokumenterede, faktiske udgifter samt et 25 pct.-fradrag, jf. LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt. Turistchauffører og selvstændigt erhvervsdrivende kan dog ikke foretage 25 pct.-fradrag, jf. henholdsvis LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt. sammenholdt med stk. 4, og LL § 9 A, stk. 8.

Fradragsprincip for logiudgifter
De enkelte rejsedøgns logiudgifter kan derimod fradrages enten med standardsatsen for logi eller med de dokumenterede, faktiske udgifter.

Persongrupper, som er omfattet af LL § 9 A, stk. 7 - 9
Reglerne i LL § 9 A, stk. 7 - 9, om fradrag for rejseudgifter gælder for følgende persongrupper:
 • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, sammenholdt med stk. 1.

LL § 9 A, stk. 7, gælder dog ikke for de lønmodtagere, som ikke kan anvende rejsereglerne, jf. LL § 9 A, stk. 10, 1. og 3. pkt., se afsnit A.B.1.7.1.2.

De lønmodtagere, som ikke kan få skattefri logigodtgørelse, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, kan heller ikke foretage fradrag med logisatsen, men de kan fradrage dokumenterede logiudgifter efter LL § 9 A, stk. 7. Se om denne persongruppe i afsnit A.F.1.1.1.1.2.

Værnepligtige og lignende kan ikke foretage fradrag med standardsatserne for udgifter til kost m.v. og logi, jf. LL § 9 A, stk. 10, 2. pkt., men de kan fradrage dokumenterede rejseudgifter efter LL § 9 A, stk. 7.

Turistchauffører kan tage fradrag for kostudgifter med kostsatserne i LL § 9 A, stk. 2, nr. 2 og 3, men de kan ikke fradrage småfornødenheder med 25 pct. af kostsatserne, jf. LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt.

 • Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt. Se om denne persongruppe i afsnit A.B.1.7.1.
 • Om de personer i denne persongruppe, som ikke kan foretage fradrag med logisatsen, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, se afsnit A.F.1.1.1.1.2.

 • Selvstændigt erhvervsdrivende, dog kun for så vidt angår fradrag med standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 og 3, for udokumenterede rejseudgifter, jf. LL § 9 A, stk. 8. Fradraget kan kun foretages med de satser og på de betingelser, der gælder for lønmodtagere i de pågældende erhverv, jf. afsnit A.F.1.1.1.1.
 • M.h.t. lønmodtagergruppen bemærkes, at en ledig person i jobtræning, som modtager løn af en arbejdsgiver for det udførte arbejde, typisk vil kunne anses for lønmodtager. Hvis en ledig person i denne situation derfor efter en konkret vurdering af den pågældendes ansættelses- og arbejdsforhold under jobtræningen anses for lønmodtager, vil denne ledige være omfattet af reglerne om fradrag for rejseudgifter i LL § 9 A, stk. 7, se TfS 2000, 839.

  Vedrørende lønmodtagergruppen henvises endvidere til SKM2001.117.VLR, hvor en direktør og anpartshaver i et selskab ikke fik godkendt fradrag for rejseudgifter, da det ikke ansås for bevist, at han havde modtaget vederlag for sit arbejde i selskabet. En iværksætterydelse, som han havde modtaget fra det offentlige, kunne ikke anses for betaling for arbejde udført i selskabet. Ny tekst startHøjesteret har stadfæstet landsrettens dom, jf. SKM2004.22.HRNy tekst slut.

  Fradrag ved indkomstopgørelsen
  Lønmodtagere og lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, kan foretage fradrag for deres rejseudgifter i den skattepligtige indkomst.

  Selvstændigt erhvervsdrivende kan derimod fradrage deres rejseudgifter i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1.

  Fradragsbegrænsninger, kun for lønmodtagere
  Lønmodtagere kan kun foretage fradrag for rejseudgifter i det omfang, rejseudgifterne sammen med andre udgifter vedrørende det indtægtsgivende arbejde i 2004 overstiger 4.900 kr. ( i 2003 overstiger 4.700 kr.), jf. LL § 9, stk. 1. Se herom i afsnit A.B.1.7.1.

  Såfremt der er tale om udgifter i forbindelse med udførelse af indtægtsgivende arbejde i udlandet gælder endvidere, at lønmodtagere ikke kan foretage fradrag herfor i det omfang, de nævnte udgifter overstiger den udenlandske lønindkomst, der skal medregnes ved den danske indkomstopgørelse, jf. LL § 9, stk. 2, 2. pkt. Se nærmere herom i LV Dobbeltbeskatning, afsnit D.B.2.

  Bemærk, at ovennævnte fradragsbegrænsninger i LL § 9, stk. 1 og 2, kun gælder for lønmodtagere og ikke for selvstændigt erhvervsdrivende eller lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende.

  Betingelser for fradrag med standardsatserne
  Der kan foretages fradrag ved indkomstopgørelsen for udokumenterede rejseudgifter til kost, småfornødenheder og logi med standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 - 3, hvis de fælles betingelser, der er nævnt ovenfor i afsnit A.F.1.1.1, er opfyldt m.h.t. rejse, ikke dækkede rejseudgifter og persongrupper.

  På samme betingelser kan der foretages fradrag for differencen mellem satserne og en modtagen skattefri godtgørelse, der er udbetalt med et lavere beløb end satserne, det såkaldte "differencefradrag", jf. LL § 9 A, stk 7, 4. pkt. og for 2004 TSS-cirkulære 2003-42, pkt. 3.1.1 (for 2003 se TSS-cirkulære 2002-34).

  Udover de ovennævnte fælles fradragsbetingelser skal som hovedregel også de øvrige betingelser, der gælder for anvendelse af standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 og 3, være opfyldt.

  Undtaget fra denne hovedregel er alene, at værnepligtige og lign. ikke kan foretage fradrag med standardsatserne, selvom de kan benytte standardsatserne til skattefri rejsegodtgørelse, jf. LL § 9 A, stk. 10, 2. pkt.

  Fradrag med standardsatserne er - ligesom godtgørelse med standardsatserne - betinget af, at der er dokumentation for det faktiske antal rejsedage med overnatning samt antallet af efterfølgende timer, hvorimod udgifterne ikke skal dokumenteres.

  Se om de øvrige betingelser for fradrag med standardsatserne for udokumenterede rejseudgifter til kost og småfornødenheder i afsnit A.F.1.1.1.1.1. Om de øvrige betingelser for fradrag med standardsatsen for udokumenterede rejseudgifter til logi, se i afsnit A.F.1.1.1.1.2.

  Fradrag når rejseudgifterne er dækket delvist efter regning:
  Kostudgifter
  Hvis rejseudgifter til kost og småfornødenheder kun er dækket delvist som udlæg efter regning, f.eks. kun udgifter til ét eller flere måltider på rejsen, kan fradrag for de øvrige, ikke dækkede kostudgifter ikke foretages med standardsatserne, men kun med de dokumenterede kostudgifter. Se om fradragsprincip ved kostudgifter i afsnit A.F.1.1.1.

  Såfremt der ikke er udbetalt 25 pct.-godtgørelse, jf. LL § 9 A. stk. 4, kan der foretages standardfradrag for småfornødenheder med 25 pct. af den aktuelle kostsats beregnet for den samlede rejse, jf. LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt. Se nærmere herom i afsnit A.F.1.1.1.1.1.

  Logiudgifter
  Hvis rejseudgifter til logi kun er dækket delvist efter regning, dvs. hvis der kun er dækket en del af udgiften ved den enkelte overnatning på rejsen, kan der ikke foretages fradrag med logisatsen for den ikke dækkede del af logiudgiften, men kun foretages fradrag for den dokumenterede logiudgift. Er derimod overnatningsudgifterne dækket efter regning for nogle rejsedøgn, mens dette ikke er sket for andre rejsedøgn, kan der foretages fradrag med logisatsen for de døgn, hvor overnatningsudgiften ikke er dækket efter regning, jf. dækningsprincip for logiudgifter i afsnit A.F.1.1.1.

  Øvrige betingelser for fradrag med kostsatserne
  Ved fradrag - eller differencefradrag - med kostsatserne i LL § 9 A, stk. 2, nr. 1 - 3, og stk. 3, skal de fælles fradragsbetingelser, som nævnt i afsnit A.F.1.1.1., være opfyldt. Bemærk, at værnepligtige og lignende ikke kan foretage fradrag med kostsatsen, jf. LL § 9 A, stk. 10, 2. pkt.

  Herudover skal de øvrige betingelser for anvendelse af kostsatserne, jf. afsnittene A.F.1.1.1.1 og A.B.1.7.1.2.1, være opfyldt, dvs. reglerne i LL § 9 A, stk. 2, 3, 5 og 6, om:

  • satsernes størrelse og anvendelsen heraf pr. døgn/efterfølgende timer, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 1 -3, og stk. 3, 1. pkt.,
  • satsreduktionen ved fri kost, jf. LL § 9 A, stk. 3, 2. og 3. pkt. og
  • 12 måneders-reglen med dens tre specialregler, jf. LL § 9 A, stk. 5 og 6.

  Se kostsatserne i afsnit A.B.1.7.1.2.1.

  For så vidt angår reduktion for fri kost bemærkes, at såfremt rejseudgifterne til kost m.v. afholdes af en anden end arbejdsgiveren/hvervgiveren - men i forbindelse med arbejde udført i dennes tjeneste - skal standardfradraget for udokumenterede kostudgifter reduceres på samme måde, som hvis kosten var ydet af arbejdsgiveren/hvervgiveren, jf. TfS 1996, 697.

  25 pct.-fradrag
  Hvis en persons (lønmodtager eller lønnet bestyrelsesmedlem og lign.) rejseudgifter til kost m.v. afholdes som udlæg efter regning, og der ikke herudover udbetales en 25 pct.-godtgørelse til dækning af udokumenterede udgifter til småfornødenheder, jf. LL § 9 A, stk. 4, eller kun udbetales en delvis 25 pct.-godtgørelse, kan den pågældende person fradrage 25 pct. af den aktuelle kostsats beregnet for hele rejsen eller differencen op til fuld 25 pct.-godtgørelse, jf. LL § 9 A, stk. 7, 3. pkt., og stk. 9, stk. 2.

  Lønmodtagere og lønnede bestyrelsesmedlemmer og lign., som har fået fri kost på rejsen og ikke har fået udbetalt en skattefri godtgørelse på 25 pct. af kostsatsen, dvs. restbeløbet efter nedsættelsen af kostsatsen med værdien af den fri kost, kan ligeledes foretage fradrag med 25 pct. af den aktuelle kostsats beregnet for hele rejsen, jf. LL § 9 A, stk. 3, 3. pkt., sammenholdt med stk. 7, 1. pkt., og stk. 9, 2. pkt.

  Se om 25 pct.-godtgørelse i afsnit A.B.1.7.1.2.1.

  Persongrupper, som kan foretage fradrag med kostsatserne
  Følgende persongrupper kan foretage fradrag med standardsatserne for rejseudgifter til kost og småfornødenheder i LL § 9 A, stk. 2 og 3, jf. LL § 9 A, stk. 7 - 9:

  • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, - med undtagelse af: personer omfattet af LL § 9 A, stk. 10, 1. og 3. pkt., og værnepligtige samt frivilligt personel i uddannelsestiden, jf. LL § 9 A, stk. 10, 2. pkt.

  • Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt.

  • Selvstændigt erhvervsdrivende , jf. LL § 9 A, stk. 8. Fradraget kan kun foretages med de satser og på de betingelser, der gælder for lønmodtagere i de pågældende erhverv.

  Se om ovennævnte persongrupper i afsnittene A.F.1.1.1 og A.B.1.7.1.2

  Persongrupper, som kan foretage 25 pct.-fradrag
  Følgende persongrupper kan foretage 25 pct.-fradraget i LL § 9 A, stk. 4, jf. LL § 9 A, stk. 7 og 9:

  • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, - med undtagelse af: personer omfattet af LL § 9 A, stk. 10, 1. og 3. pkt., værnepligtige samt frivilligt personel i uddannelsestiden, jf. LL § 9 A, stk. 10, 2. pkt., og turistchauffører, jf. at LL § 9 A, stk. 4, ikke henviser til satserne i LL § 9 A, stk. 2, nr. 2 og 3.

  • Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt.

  Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke foretage 25 pct.-fradrag, idet LL § 9 A, stk. 8, henviser til satserne i stk. 2 og 3, men ikke til satsen i stk. 4.

  Øvrige betingelser for fradrag med logisatsen
  Ved fradrag - eller differencefradrag - med logisatsen i LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, skal udover de fælles betingelser for fradrag efter LL § 9 A, stk. 7 - 9, om rejse, ikke dækkede rejseudgifter og persongrupper, jf. afsnit A.F.1.1.1, også de øvrige betingelser for anvendelse af logisatsen være opfyldt. Det vil sige, at betingelsen om logisatsens størrelse samt kravet om, at logisatsen kun kan anvendes pr. fulde døgn med overnatning, jf. LL § 9 A, stk. 3, 1. pkt. modsætningsvist, samt stk. 5, 1. pkt., skal være opfyldt. Derimod gælder 12 måneders-reglen og dens specialregler ikke ved udbetaling/fradrag med logisatsen. Se om betingelserne for anvendelse af logisatsen til skattefri godtgørelse og om logisatsens størrelse i afsnit A.B.1.7.1.2.2.

  Persongrupper, som kan foretage fradrag med logisatsen
  Følgende persongrupper kan foretage fradrag for udokumenterede rejseudgifter til logi med logisatsen:

  • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, - med undtagelse af: personer omfattet af LL § 9 A, stk. 10, 1. og 3. pkt, værnepligtige samt frivilligt personel i uddannelsestiden, jf. LL § 9 A, stk. 10, 2. pkt., personer, som i deres hverv medvirker til transport af varer eller mennesker, personer, som gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskerfartøjer), personer, som arbejder på luftfartøjer og personer, som arbejder i fartøjer og i installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 4.

  • Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt., - med undtagelse af: personer, som i deres hverv medvirker til transport af varer eller mennesker, personer, som gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskerfartøjer), personer, som arbejder på luftfartøjer og personer, som arbejder i fartøjer og i installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster, jf. LL § 9 A, stk. 2, nr. 4.

  • Selvstændigt erhvervsdrivende , jf. LL § 9 A, stk. 8. Fradraget kan kun foretages med de satser og på de betingelser, der gælder for lønmodtagere i de pågældende erhverv.

  Se om ovennævnte persongrupper i afsnit A.F.1.1.1.

  Personer, som foretager fradrag med logisatsen, kan ikke samtidig afskrive på driftsmidler m.v., f.eks. en campingvogn, der anvendes ved overnatning på rejsen, jf. LL § 9 A, stk. 7, 5. pkt., stk. 8, og stk. 9, 2. pkt.

  I stedet for fradrag for udokumenterede rejseudgifter til kost, småfornødenheder og logi med standardsatserne i LL § 9 A, stk. 2 - 4, jf. afsnit A.F.1.1.1.1, kan der foretages fradrag ved indkomstopgørelsen efter LL § 9 A, stk. 7 og 9, 2. pkt., for de dokumenterede, faktiske rejseudgifter af den nævnte art.

  Betingelser for fradrag efter LL § 9 A, stk. 7 og 9, 2. pkt., for dokumenterede rejseudgifter
  De fælles fradragsbetingelser, der er nævnt i afsnit A.F.1.1.1 om rejse, ikke dækkede rejseudgifter og persongrupper, gælder også for fradrag for dokumenterede rejseudgifter efter LL § 9 A, stk. 7 og 9, 2. pkt. Bemærk, at værnepligtige og lignende kun kan fradrage dokumenterede rejseudgifter, jf. LL § 9 A, stk. 10, 2. pkt. Bemærk endvidere, at de persongrupper i LL § 9 A, stk. 2, nr. 4, som hverken kan anvende logisatsen til godtgørelse eller fradrag, i stedet kan foretage fradrag med de dokumenterede, faktiske logiudgifter på en rejse.

  Persongrupper, som kan foretage fradrag efter LL § 9 A, stk. 7 og 9, 2. pkt., for dokumenterede rejseudgifter
  Følgende persongrupper kan foretage fradrag for dokumenterede rejseudgifter, hvis de ovenfor nævnte fælles betingelser om rejse og ikke dækkede rejseudgifter er opfyldt, jf. afsnit A.F.1.1.1:

  • Lønmodtagere, jf. LL § 9 A, stk. 7, sammenholdt med stk. 1, med undtagelse af de personer, der er nævnt i LL § 9 A, stk. 10, 1. og 3. pkt.

  • Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommisioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, jf. LL § 9 A, stk. 9, 2. pkt.

  Fradrag for logiudgifter eller afskrivning på driftsmidler anvendt til logi
  Hvis en person overnatter på rejsen f.eks. i sin egen campingvogn og derfor ikke kan fremvise dokumentation for logiudgiften, kan den pågældende i stedet for fradrag for disse udgifter med logisatsen foretage skattemæssige afskrivninger efter afskrivningslovens regler på campingvogn eller andre driftsmidler, der anvendes i forbindelse med logiet. Se LV Erhvervsdrivende, afsnit E.C. om skattemæssige afskrivninger.

  Fradrag for kostudgifter
  Såfremt personer, som er omfattet af ovennævnte persongrupper, er berettiget til fradrag for dokumenterede, faktiske udgifter til kost på en rejse, skal disse udgifter ikke reduceres med værdien af et sparet hjemmeforbrug, jf. LL § 9 A, stk. 7, 2. pkt., og stk. 9, 2. pkt.

  Fradragsbegrænsninger, kun for lønmodtagere
  Begrænsningerne i LL § 9, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., af lønmodtageres fradrag for rejseudgifter efter bestemmelsen i LL § 9 A, stk. 7, jf. sidst i afsnit A.F.1.1.1, gælder også ved lønmodtageres fradrag for dokumenterede rejseudgifter efter samme bestemmelse.

  Fradrag, hvis der er udbetalt hel eller delvis godtgørelse
  Hvis der er udbetalt en skattefri rejsegodtgørelse, men de dokumenterede, afholdte rejseudgifter vedrørende denne rejse overstiger godtgørelsesbeløbet, kan der - såfremt ovennævnte, fælles betingelser er opfyldt - foretages fradrag for differencen mellem samtlige, afholdte og dokumenterede rejseudgifter og den modtagne rejsegodtgørelse, hvad enten den er udbetalt med de fulde satser eller med lavere beløb.

  Fradrag, hvis en del af rejseudgifterne er dækket som udlæg efter regning
  Er kun en del af rejseudgifterne dækket som udlæg efter regning, kan der foretages fradrag for de øvrige dokumenterede rejseudgifter, der ikke er dækket efter regning, såfremt de tidligere nævnte fælles betingelser om rejse, rejseudgifter og persongrupper er opfyldt, jf. A.F.1.1.1.

  I den situation, hvor kun en del af rejseudgifterne til kost og småfornødenheder er dækket som udlæg efter regning, f.eks. ét eller flere måltider, og der er udbetalt en skattefri godtgørelse på indtil 25 pct. af kostsatsen, kan der foretages fradrag for de dokumenterede udgifter, som ikke er dækket efter regning. Fradraget kan dog kun foretages i det omfang, de dokumenterede udgifter overstiger det refunderede beløb plus 25 pct.-godtgørelsen. Se også afsnit A.B.1.7.1.2.1.

  Såfremt betingelserne for fradrag for rejseudgifter til kost, småfornødenheder og logi efter de specielle regler i LL § 9 A, stk. 7 - 9, eller efter andre specielle fradragsbestemmelser i skattelovgivningen, ikke er opfyldt, er der mulighed for fradrag ved indkomstopgørelsen for de nævnte udgifter efter den generelle regel i SL § 6, litra a. Dette forudsætter, at der er tale om nødvendige, aktuelle, erhvervsmæssige udgifter, dvs. driftsomkostninger, jf. afsnit A.F.1.1 og LV Erhvervsdrivende, afsnit E.A.2.1.2. Det er endvidere en forudsætning for fradrag efter SL § 6, litra a, at størrelsen af de nævnte driftsomkostninger kan dokumenteres. 

  SL § 6, litra a:

  driftsomkostnings-

  begrebetDriftsomkostninger defineres i SL § 6, litra a, som de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger.

  Fradrag efter SL § 6, litra a, forudsætter ikke, at udgifterne (driftsomkostningerne) skal være afholdt på en rejse, således som det er tilfældet ved fradrag for rejseudgifter efter LL § 9 A, stk. 7 - 9. Se om rejsebegrebet i LL § 9 A, stk. 1, i relation til driftsomkostningsbegrebet i SL § 6, litra a, i afsnit A.B.1.7.1.2.

  Driftsomkostningsbegrebet i SL § 6, litra a, forudsætter imidlertid, at der er tale om merudgifter i forhold til sædvanlige privatforbrugsudgifter, dvs. private udgifter til f.eks. kost, småfornødenheder og logi. Se herom i LV Erhvervsdrivende, afsnit E.A.2.1.1. Derfor skal de dokumenterede, faktiske udgifter af den omhandlede art reduceres med den skønnede værdi af den pågældende persons sparede hjemmeforbrug.

  Om hvorvidt og i hvilket omfang en persons dokumenterede udgifter til kost, småfornødenheder og logi på en rejse kan anses for fradragsberettigede merudgifter, må afgøres ved en konkret, ligningsmæssig vurdering.

  Se SKM2002.669.VLR, hvor skatteyder påstod sig tilkendt fradrag for udgifter i forbindelse med deltagelse i to kurser. Kurserne kunne imidlertid ikke anses som alene ajourførende efteruddannelse af skatteyderens hidtidige uddannelse som folkeskolelærer, hvorfor betingelserne for fradrag efter SL§ 6, stk. 1, litra a, ikke fandtes at være opfyldt.

  Se også SKM2001.562.ØLR, hvor en lektor ved Københavns Universitet på eget initiativ fik et ulønnet ophold ved European University Institute i Firenze som "visiting fellow". Hendes ægefælle var blevet ansat i et 4-årigt professorat samme sted. Lektoren blev ikke anset for berettiget til fradrag for rejseudgifter til logi kost m.v., idet udgifterne ikke havde været nødvendige for og ikke havde en direkte forbindelse med hendes arbejde ved Københavns Universitet. Endvidere havde hun ikke dokumenteret, at opholdet i Firenze havde fundet sted under sådanne vilkår, at merudgifter til logi, fortæring m.v. var en nødvendig følge heraf. 

   

   

  Se om selvstændigt erhvervsdrivendes fradrag efter SL § 6, litra a, for udgifter til rejser i udlandet i LV Erhvervsdrivende, afsnit E.B.3.2.1.

  Persongrupper, som er omfattet af SL § 6, litra a
  Følgende persongrupper kan foretage fradrag ved indkomstopgørelsen efter SL § 6, litra a, for dokumenterede, erhvervsmæssige merudgifter til kost, småfornødenheder og logi, medmindre de pågældende kan fradrage de nævnte udgifter efter specielle bestemmelser i skattelovgivningen, herunder reglerne i LL § 9 A, stk. 7 - 9:

  • Lønmodtagere.
  • Lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende (A-indkomstmodtagere).
  • Honorarmodtagere (B-indkomstmodtagere).
  • Selvstændigt erhvervsdrivende.

  Fradrag for logiudgifter eller afskrivning på driftsmidler anvendt til logi
  Hvis en person overnatter på rejsen i sin egen campingvogn eller lignende og derfor ikke kan fremvise dokumentation for logiudgiften, kan den pågældende i stedet for standardfradrag for disse udgifter med logisatsen foretage skattemæssige afskrivninger efter afskrivningslovens regler på campingvogn eller andre driftsmidler, der anvendes i forbindelse med logiet. Se i LV Erhvervsdrivende, afsnit E.C. om skattemæssige afskrivninger.

  Fradrag ved indkomstopgørelsen
  Lønmodtagere og lønnede medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som for dette hverv får et vederlag, der er A-indkomst, kan foretage fradrag for deres dokumenterede, erhvervsmæssige merudgifter til kost, småfornødenheder og logi i den skattepligtige indkomst.

  Honorarmodtagere (B-indkomstmodtagere) kan efter praksis foretage fradrag for de førnævnte, dokumenterede merudgifter i den personlige indkomst.

  Selvstændigt erhvervsdrivende kan ligeledes fradrage disse udgifter i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1 og 11.

  Fradragsbegrænsninger for lønmodtagere
  Begrænsningerne i lønmodtageres fradrag efter LL § 9, stk. 1 og 2, jf. afsnit A.F.1.1.1, gælder også ved denne persongruppes fradrag efter SL § 6, litra a.