LL § 8 A giver adgang til i et vist omfang at fratrække gaver ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer.

Fradrag er betinget af, at foreningen m.v. har indberettet indbetalingen til SKAT, jfr. § 8 Æ i skattekontrolloven.

 

De gaver, som kan tages i betragtning ved opgørelsen af det samlede gavebeløb, skal til den enkelte forening udgøre mindst 500 kr. i løbet af et indkomstår. En gave behøver således ikke at udgøre 500 kr. for at komme i betragtning, idet det er tilstrækkeligt, at der i det pågældende indkomstår i alt er ydet 500 kr. til den enkelte forening.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan den skattepligtige fradrage det samlede ydede gavebeløb, som overstiger 500 kr. og det kan ikke udgøre mere end et grundbeløb på 7.900 kr., som reguleres efter personskattelovens § 20. I 2010 kan en giver således højst fradrage 14.500 kr.  fordelt på én eller flere foreninger. Det maksimale fradrag på 14.500 kr. opnås først, når de gaver, som kan tages i betragtning, udgør 15.000,- kr. (14.500 kr. +500 kr.)  Samlevende ægtefæller kan hver fradrage deres gaver. Beløbsgrænsen i § 8 A gælder for hver ægtefælles gaver.

Ensidigt påtagne løbende ydelser er udtømmende reguleret i ligningslovens § 12, således at der ikke tillige er fradragsret efter § 8 A for disse, se SKM2004.299.VLR og afsnit A.F.4.4.3.

 

Gældsbrev
Har gavegiveren underskrevet et gældsbrev, hvorefter gaven skal afvikles over en kortere periode, kan gavegiveren kun fradrage gældsbrevets pålydende i det år, hvori forpligtelsen stiftes.

Naturalydelse
Det er ikke nødvendigt, at gaven ydes i kontanter. Også værdien af f.eks. et som gave ydet kunstværk kan fradrages, men værdiansættelsen af godet er underkastet ligningsmyndighedernes prøvelsesret. Se i øvrigt afsnit A.F.6.

Kvittering
Kvitteringer skal indsendes på begæring af SKAT . Kvitteringerne skal være udstedt af en forening, som er godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver eller af en repræsentant eller fuldmægtig for denne. En skatteyder, der havde indbetalt et gavebeløb til en landsforening, der var godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver, med den udtrykkelige betingelse at gaven skulle videregives til en lokalforening, der ikke var godkendt som gavemodtager, kunne ikke opnå fradrag efter LL § 8 A, se LSRM 1969.108. Fradragsretten mistes dog ikke, selvom en giver i forbindelse med gaveindbetalingen fremsætter ønske om, at gaven kommer en bestemt lokalforening til gode.

Retten til fradrag for gaver efter LL § 8 A er betinget af, at gavemodtageren er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Endvidere skal foreningen m.v. indberette indbetalingen til SKAT i overensstemmelse med skattekontrolovens § 8 Æ.

SKAT har i bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008 fastsat regler om godkendelse efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3.

Bekendtgørelsen er indsat som bilag til denne ligningsvejledning.

Skatteministeren kan godkende foreninger, stiftelser, institutioner m.v., som anvender deres midler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinier med et objektivt præg. Formålet må således komme en vis videre kreds til gode.

Det er et krav, at en forening m.v. i overvejende grad anvender sine midler i almennyttigt eller almenvelgørende øjemed. Se i den forbindelse TfS 1998, 773, hvor Told- og Skatteregion Nærum tilbagekaldte en hjælpeorganisations godkendelse, fordi der var et misforhold mellem den andel af midlerne, som blev anvendt til almenvelgørende og almennyttige formål, og den andel af midlerne, der gik til administration.

Foreninger skal have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer, hvor kontingentet har en sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

 

Almenvelgørende
For at et formål kan anses for almenvelgørende, er det en forudsætning, at støtten ydes personer inden for en videre kreds, der er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske kår. I begrebet almenvelgørende ligger, at en større kreds af befolkningen ifølge vedtægterne kan komme i betragtning. Som eksempler på almenvelgørende foreninger, der er godkendt, kan nævnes Boligfonden for enlige mødre og fædre og KFUK's Sociale Arbejde.

 

Almennyttigt

Formålet anses for almennyttigt, når det ud fra en i befolkningen almindeligt fremherskende opfattelse kan anses for nyttigt, og når det kommer en vis videre kreds til gode. En forening kan dog godkendes som almennyttig, selv om kun en enkelt person eller en enkelt institution bliver tilgodeset ved en uddeling fra foreningen m.v., når blot den pågældende modtager er valgt som en blandt mange mulige. Blandt sådanne almennyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige - herunder forskningsmæssige og sygdomsbekæmpende -, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer kan anses for almennyttige. Som eksempel på foreninger, der er godkendt som almennyttige, kan nævnes Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Derimod kan organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke anses for almennyttige.

Det er i almindelighed uden betydning for spørgsmålet, om et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, om aktiviteten udøves her i landet eller i udlandet. Det er dog et ufravigeligt krav, at administrationen af de midler, der kommer formålet til gode, finder sted her i landet eller i et andet EU/EØS-land. Er der tale om en underafdeling af en international organisation eller et verdensomspændende religiøst samfund, der har sæde uden for EU/EØS-landei udlandet, er det en betingelse for godkendelse, at hovedparten af afdelingens styrelsesorganer samt hovedkontoret har sæde her i landet eller i et andet EU/EØS-land.

 

Regnskab og kontrol
 SKAT (Skattecenter Bornholm) påser, at godkendelsesbetingelserne fortsat er opfyldt. Til brug herfor skal institutionen på begæring fra SKAT indsendes sine regnskaber til SKAT. SKAT kan konkret indkræve mere specificerede oplysninger til regnskabet, specielt hvis foreningen m.v. anvender sine midler til aktiviteter  uden for EU/EØS-lande. SKAT kan således forlange, at en ansøgende forening mv. eller en allerede godkendt forening mv. til dokumentation af det almenvelgørende - eller almennyttige formål fremkommer med oplysninger om projektet i lande udenfor EU/EØS-lande, herunder formålet med projektet, den ansvarlige for projektet, budgetrammer, navne på modtageren af midlerne mv.

§ 8 A-godkendte foreninger m.v. skal indsende oplysning om hjemstedskommune, formue, indtægt, det aktuelle antal kontingentbetalende medlemmer, antal bidragydere, det samlede gavebeløb, de samlede uddelinger samt specifikation af uddelingerne. Gaveskemaet til brug herfor kan rekvireres hos et Skattecenter eller hentes på www.skat.dk.-blanketter. 

Religiøse samfund skal dog blot indsende oplysning om de samlede indkomne bidrag og deres anvendelse. Er de ovenfor beskrevne betingelser ikke længere opfyldt, kan godkendelsen tilbagekaldes. Tilbagekaldelse vil som udgangspunkt ske med virkning for det efterfølgende kalenderår.

Ansøgningsfrist m.v.
 SKAT (Skattecenter Bornholm) er bemyndiget til at godkende de pågældende foreninger m.v.

Anmodning om godkendelse skal indsendes senest den 1. oktober i det kalenderår, for hvilket godkendelsen første gang skal have virkning.

Godkendelsen kan for nystiftede foreninger mv. tidligst få virkning fra stiftelsestidspunktet.

Godkendelsen har virkning indtil den konkret bringes til ophør og skal ikke fornys hvert år

SKAT udsender årligt en oversigt med fortegnelse over de godkendte foreninger m.v.

Ligningslovens § 8 H giver adgang til at fradrage gaver til forskning, jfr. lov nr. 546 af 26. maj 2010 om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik. Adgangen til fradrag gælder for såvel fysiske- som for juridiske personer.
Det er en betingelse, at gaven er ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler, herunder de modtagne ydelser, til forskning.

Fradraget er  betinget af at foreningen, stiftelserne, institutionerne m.v., har indberettet gaven til told- og skatteforvaltningen i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 3.

Den modtagende forening m.v. skal for det kalenderår, hvori gaven ydes, være godkendt af SKAT til at modtage sådanne gaver med den virkning, at giveren får fradragsret. SKAT udarbejder hvert år en liste over foreninger m.v godkendt efter ligningslovens § 8 H, der indgår som bilag til nærværende vejledning.

SKM2004.502.LSR. Et lægemiddel- og medicinalfirma blev nægtet fradrag efter LL § 8 H, idet projektet ikke var godkendt af forskningsrådet. (nu SKAT).

I SKM2005.42.LSR fik en fond godkendt fradrag for (samtlige) sine uddelinger, fordi modtagerne alle var godkendt af Danmarks Forskningsråd (nu SKAT) til at modtage gaver, jf. LL § 8 H, stk. 2. Med afgørelsen underkendte Landsskatteretten den afgørelse, som Skat havde truffet, og i hvilken Skat havde begrænset fondens fradragsret til de formål, som efter Skats vurdering faldt ind under begrebet forskning, jf. LL § 8 H, stk. 1. Landsskatteretten henså i sin afgørelse til lovbemærkningerne, hvoraf det fremgår, at giveren har fradragsret for gaver, der ydes til modtagere, der er godkendt til at modtage gaver med den virkning, at de er fradragsberettigede for giveren. På den måde kan ligningsmyndigheden uden videre lægge til grund, at gaver til disse modtagere er fradragsberettigede for giveren.

 

Reglen om fradrag for forskningsgaver finder ikke anvendelse, såfremt gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne.

 

Foreninger, stiftelser og institutioner m.v. kan godkendes, hvis de er
  1.        hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land
  2.        almenvelgørende eller på anden måde almennyttige og
  3.        anvender midler til forskning.

Alle 3 betingelser skal være opfyldt.

Udtrykket hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land svarer til betegnelsen i selskabsskattelovens § 1. Ifølge praksis er det derfor afgørende, at både bestyrelsen - i hvert fald flertallet af bestyrelsen - og hovedkontoret befinder sig her i landet eller et andet EU/EØS-land, hvis et gavegivende selskab skal have fradrag.

Begreberne almenvelgørende og almennyttige skal forstås på samme måde, som de forstås i ligningslovens § 8 A om fradragsret for gaver til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner. Se A.F.5.1.2.

Forskning forstås som videnskabelig undersøgelse og granskning. Undersøgelserne kan indgå som et led i egentlig grundforskning. De kan også være rettet mod praktiske mål eller anvendelser. Forinden SKAT meddeler godkendelse skal SKAT indhente en udtalelse fra det Frie Forskningsråd om, hvorvidt foreningen, stiftelsen, institutionen m.v. anvender sine midler til forskning.

Reglerne om fradragsret for forskningsgaver er ikke skattemæssigt begrænsede i form af maksimumsbeløb eller procentandele af overskud eller omsætning eller andet. Der følger dog en vis begrænsning af aktieselskabslovens § 114 (anpartsselskabslovens § 83). Ifølge denne regel kan generalforsamlingen beslutte, at der ydes gaver af selskabets midler til almennyttige eller dermed ligestillede formål, for så vidt det under hensyn til hensigten med gaven, selskabets økonomiske stilling samt omstændighederne i øvrigt må anses for rimeligt. Ved siden af generalforsamlingens kompetence har bestyrelsen kompetence til at anvende beløb til de nævnte formål, som i forhold til selskabets økonomiske stilling er af ringe betydning.

Reglerne om fradragsret for gaver medfører for selskaber, som i en periode ikke har udbetalt udbytte, men derimod har akkumuleret dette, at skattemyndighederne ikke kan statuere maskeret udlodning, hvis selskabet beslutter at give gaver til godkendte foreninger m.v. Selskabet vil derimod have fradragsret for gaverne.

Anmodning om godkendelse skal indsendes til Skattecenter Bornholm senest den 1. oktober i det kalenderår, for hvilket godkendelsen første gang skal have virkning.

Godkendelsen af foreninger mv. gives for kalenderår

Godkendelsen kan for nystiftede foreninger mv. tidligst få virkning fra stiftelsestidspunktet

SKAT udsender årligt en oversigt med fortegnelse over de godkendte foreninger mv.