Udgifter til erhvervsmæssig befordring som defineret i LL § 9 B kan godtgøres skattefrit, jf. LL § 9, stk. 5, jf. herom afsnit A.B.1.7. Der er tale om en undtagelsesbestemmelse til den generelle regel om, at godtgørelser, der udbetales af arbejdsgiveren for udgifter, som lønmodtageren påføres som følge af arbejdet, medregnes ved indkomstopgørelsen.     

Den skattefri godtgørelse kan højst ydes efter Ligningsrådets satser.    

Den skattefri befordringsgodtgørelse kan ikke overstige følgende beløb i  2004, jf. TSS-cirkulære 2003-31:  

Årlig kørsel indtil 20.000 km:  2,98 kr. pr. km
Årlig kørsel udover 20.000 km:1,62 kr. pr. km

For kørsel på egen motorcykel er satsen som for egen bil. For benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert er satsen 0,40 kr. pr. km.

Vedrørende befordringsfradrag efter 20.000 km-grænsen og flere arbejdsgivere, se afsnit A.B.1.7.1.1. samt TfS 1996, 300 ØLD stadfæstet af Højesteret i TfS 1997, 196 HRD.       

Udbetales der ingen godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel, kan den skattepligtige foretage fradrag for befordring efter LL § 9 C, jf. § 9, stk. 5, 2. pkt., jf. herom afsnit A.F.3.1. Ydes der derimod hel eller delvis godtgørelse, kan der ikke foretages fradrag for den befordring, der har dannet grundlag for godtgørelsen. Ydes der f.eks. godtgørelse med en lavere sats, end den af Ligningsrådet fastsatte, udelukker det fradrag efter LL § 9 C.

Det almindelige befordringsfradrag, jf. LL § 9 C, kan også tages af lønmodtagere, som ikke har fået udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, fordi befordringen mellem hjemmet og en given arbejdsplads ikke er erhvervsmæssig efter 60-dages-reglen.   

Ydes der alene godtgørelse for en del af en samlet godtgørelsesberettiget strækning, er fradraget efter LL § 9 C alene afskåret fra den godtgjorte strækning.     

Er betingelserne for at modtage godtgørelse for en strækning på f.eks. 100 km mellem bopæl og arbejdsplads opfyldt, men arbejdsgiveren alene vil godtgøre 30 km, er det muligt at foretage fradrag efter LL § 9 C for de resterende 70 km (fradraget skal således foretages under hensyn til, at alene befordring ud over 24 km pr. dag kan fratrækkes).    

Fradrag for befordring mellem arbejdspladser og inden for samme arbejdsplads beregnes på samme måde som fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads.  

Eksempel:

En skattepligtig har en arbejdsdag følgende befordringsmønster frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads: Sædvanlig bopæl - arbejdsplads A - arbejdsplads B - sædvanlig bopæl. Arbejdsgiveren udbetaler ingen skattefri godtgørelse. Den pågældende kan efter LL § 9 C fratrække den samlede befordring ud over 24 km med beløb, som beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel.     

Hvis der ydes hel eller delvis godtgørelse, kan der ikke foretages fradrag for den befordring, der har dannet grundlag for godtgørelsen, jf. LL § 9 C, stk. 6. Udbetales der f.eks. skattefri godtgørelse med beløb, der er mindre end Ligningsrådets satser, er den pågældende afskåret fra at foretage befordringsfradrag for kørslen.     

Der henvises til afsnit A.F.3.1. om privat befordring.

Der gælder særlige regler om skattefri befordringsgodtgørelse i forbindelse med uddannelse i henhold til LL § 31, se afsnit A.B.1.9.20.