Avisbude kan foretage fradrag i deres personlige indkomst med dokumenterede udgifter til aflønning af hjælpebude, idet forholdet betragtes som en deling af A-indkomst.

Om fradrag for befordringsudgifter i forbindelse med udbringningen af aviserne, se afsnit A.F.3.

Avisuddelere, som anvender egne børn såvel over som under 15 år som hjælpebude, kan reducere indkomsten med løn til disse børn sammen med eventuel løn til fremmede hjælpebude, jf. ovenfor. Børnene beskattes af denne lønindtægt, selv om de er under 15 år, jf. skd. 14.94. Se om børns beskatning i afsnit A.A.5.1.