Efter LL § 7 M, stk. 2, er godtgørelser til Hjemmeværnets frivillige, ulønnede personel skattefri for modtageren, når godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Forsvarsministeriet har tilkendegivet, at der efter Hjemmeværnets ønske ikke længere opereres med skattefrie omkostningsgodtgørelser.

Skatterådets seneste fastsatte regler for godtgørelse fremgår af bekendtgørelse nr. 1293 af 13. decmeber 2005 og gengives nedenfor.

BefordringDer kan udbetales skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til befordring i egen bil med Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel, jf. LL § 9 B og bekendtgørelse nr. 1088 af 10. november 2009. Begrænsningen i LL § 9 B - 60 dages-reglen, jf. LL § 9 B, stk. 1, litra a, - finder ikke anvendelse ved udbetaling af befordringsgodtgørelse til Hjemmeværnets frivillige, ulønnede personel.

RejseDer kan udbetales skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter efter LL § 9 A. Se nærmere herom i afsnit A.B.1.7.

ForplejningI forbindelse med Hjemmeværnets øvelser, undervisning og øvrige arrangementer kan der skattefrit ydes godtgørelse til forplejning efter bestemmelserne i kundgørelse for Forsvaret B.5-35 af 1. august 2002, § 6, stk. 1.

Godtgørelse - småfornøden-hederTil kursister på de af Hjemmeværnet godkendte skoler og kurser, hvor kurset medfører overnatning, samt til deltagere i større samlede øvelser af mindst 8 timers uafbrudt varighed, kan der skattefrit udbetales almindelig godtgørelse til dækning af merudgifter til småfornødenheder efter bestemmelserne i kundgørelse for Forsvaret B.5-35, § 7.

TelefonFrivilligt hjemmeværnspersonel kan få skattefri godtgørelse for anvendelse af privat telefon til tjenstlige samtaler efter bestemmelserne i kundgørelse for Forsvaret B.5-35, § 10.

SpillepengeTil frivilligt personel, som medvirker under koncerter med Hjemmeværnets musikkorps, kan der til dækning af bl.a. reparation og vedligeholdelse af musikinstrumenter skattefrit udbetales spillepenge efter bestemmelserne i kundgørelse for Forsvaret B.5-35, § 4, stk. 4.

VagtpengeFrivilligt personel, som udfører vagttjeneste i forbindelse med Hjemmeværnets udstillinger, kan skattefrit få udbetalt vagtpenge efter bestemmelserne i kundgørelse for Forsvaret B.5-35, § 4, stk. 5, til dækning af merudgifter ved vagttjenesten.

Markør/ figurant-vederlagTil frivilligt personel, som fungerer som markør ved konkurrenceskydninger samt felt- og kampskydninger eller som figurant i forbindelse med konkurrencer m.v., kan der skattefrit udbetales godtgørelse til dækning af merudgifter til småfornødenheder under udførelse af funktionen efter bestemmelserne i kundgørelse for Forsvaret B.5-35, § 4, stk. 3.

Bestemmelser for udbetaling af godtgørelse m.v.Udbetales godtgørelse med beløb, der overstiger de nævnte satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt til den pågældende, skattepligtige, idet den pågældende i givet fald ikke kan anses for ulønnet og dermed for omfattet af LL § 7 M, jf. SKM2001.446.LR. De almindelige regler om indeholdelse af A-skat, AM-bidragog oplysningspligt vil herefter være gældende.

Hjemmeværnet kan i stedet for udbetaling af skattefri godtgørelse efter ovenstående satser vælge at godtgøre udgifterne efter dokumentation ved eksterne originale bilag (udlæg efter regning).

Der kan ikke for et indkomstår skattefrit udbetales godtgørelse samtidig med, at udgifter refunderes efter regning. Dette princip gælder for hver af de anførte udgiftstyper for sig.

Får en person, der er omfattet af LL § 7 M, stk. 2, stillet en pc, en telefon eller internetforbindelse til rådighed til brug for vedkommendes bistand som led i hjemmeværnets virksomhed, anses personen fortsat for ulønnet, og vedkommende er ikke skattepligtig efter LL § 16, stk. 12, af privat rådighed over de pågældende multimedier, jf. LL § 7 M, stk. 3. Får en sådan person stillet multimedier til rådighed, kan der ikke samtidig udbetales godtgørelse efter stk. 2 for udgifter, som modtageren afholder til tilsvarende ydelser.