I dette afsnit beskrives reglerne i KGL § 37-38 B som affattet ved lov nr. 724 af 25. juni 2010. Reglerne har virkning fra 1. juli 2010.

Se LV 2010-1 for en beskrivelse af de hidtil gældende regler om henstand og omberegning i KGL § 37.

Betingelser for at der indtræder fraflytningsbeskatningSe afsnit A.D.2.19.1 om betingelserne for, hvornår der efter KGL § 37, stk. 1 indtræder fraflytningsbeskatning af en person omfattet af KGL § 12.

Fraflytningsbeskatning - gevinst og tab anses for realsieret - KGL § 37, stk. 1Som følge af at skattepligten ophører pga. fraflytning eller flytning af skattemæssigt hjemsted, anses gevinst og tab på fordringer, der er er skattepligtige her til landet for realiserede. Se hjemlen i KGL § 37, stk. 1. Se om opgørelsen af gevinst og tab nedenfor.

Omfattede fordringer og kontrakterFølgende fordringer og kontrakter er omfattet af reglerne om fraflytningsbeskatning:

A. Samtlige fordringer og kontrakter, der er skattepligtige efter KGL. Se KGL § 37, stk. 1
B. Aftaler om køb og salg af aktier. Se KGL § 37, stk. 6

Ad A.
Ny tekst startFordringer der er erhvervet før den 27. januar 2010, som var blåstemplede efter de hidtil gældende regler i KGL §§ 14 og 38 vil fortsat kunne afstås skattefrit, og skal derfor heller ikke fraflytningsbeskattes.
Som følge af indførelsen af bagatelgrænsen på 2.000 kr. i KGL § 14, vil der ikke indtræde beskatning vedrørende fordringer erhvervet den 27. januar 2010 eller senere, hvis indkomstårets nettogevinst ikke oversiger 2.000 kr.Ny tekst slut
Det er uden betydning for indtræden af fraflytningsbeskatning om gevinst og tab på fordringen beskattes efter realisationsprincippet eller lagerprincippet.

Ad B.
Aftaler om køb og salg af aktier er omfattet af reglen om fraflytningsbeskatning i KGL § 37, stk. 1, uanset om sådanne aftaler om køb og salg af aktier er undtaget beskatning som finansiel kontrakt efter KGL § 30, stk. 1, nr. 5 og dermed normalt ikke skal beskattes efter KGL.
Reglen i KGL § 37, stk. 6 omfatter ikke køberetter omfattet af LL § 28, stk. 4 eller 5.
Uden reglen i KGL § 37, stk. 6 ville det være muligt at omgå betingelserne for at være undtaget fra beskatning som finansiel kontrakt i KGL § 30, stk. 3 (kontrakten må ikke afvikles ved differenceafregning eller afstås) ved at fraflytte Danmark og efterfølgende afvikle kontrakten ved differenceafregning.

Gæld omfattet af KGLNy tekst startGevinst og tab på gæld skulle efter den hidtil gældende KGL § 37 anses for realiseret som pga. fraflytning mv. Som følge af lov nr. 724 af 25. juni 2010 er gæld imidlertid ikke længere omfattet af fraflytningsbeskatningen. Ændringen har virkning fra den 1. juli 2010.Ny tekst slut

Opgørelse af gevinst og tab - KGL § 37, stk. 4Når personens fordringer og kontrakter anses for realiserede som følge af fraflytning mv., skal gevinst og tab på fordringer som hovedregel opgøres efter KGL §§ 25-26 A (se A.D.2.14) og for kontrakter som hovedregel efter KGL §§ 32-34 A (se A.D.2.18.6).
Fordringens henholdsvis kontraktens værdi ved realisation (værdien på fraflytningstidspunktet) træder i stedet for afståelsessummen henholdsvis indfrielsessummen. Se hjemlen i KGL § 37, stk. 4.
Der gælder dog to undtagelser:

A. hvis personen har anvendt lagerprincippet
B. for køberetter til aktier

Ad A.
Hvis fraflytteren (den skattepligtige) anvender lagerprincippet, og fordringens henholdsvis kontraktens værdi er lavere ved indkomstårets udløb end ved fraflytningen (realisationen), træder værdien ved indkomstårets udløb i stedet for værdien på fraflytningstidspunktet.
Hvis fraflytteren anvender lagerprincippet og fordringens henholdsvis kontraktens værdi ved faktisk afståelse eller indfrielse inden indkomstårets udløb er lavere end ved fraflytningen (realisation), træder værdien ved faktisk afståelse eller indfrielse i stedet for værdien på fraflytningstidspunktet. 
Se hjemlen i KGL § 37, stk. 4, 2. og 3. pkt.

Ad B.
For køberetter til aktier, der er omfattet af KGL § 30, stk. 1, nr. 5 kan fraflytteren vælge at opgøre den skattepligtige gevinst efter KGL § 37, stk. 1 som forskellen mellem udnyttelseskursen og kursen på den pågældende aktie på tidspunktet for fraflytningen (skattepligtsophøret). Se hjemlen i KGL § 37, stk. 4, 4. pkt.

Beregning af fraflytninsskat - KGL § 37, stk. 5Der skal beregnes skat af nettogevinsten på fordringer og kontrakter, der anses for realiseret efter KGL § 37, stk. 1.

Henstand med betaling af fraflytningsskatten - KGL § 37, stk. 5Der kan gives henstand med betalingen af den beregnede fraflytningsskat (henstandsbeløbet) efter reglerne i KGL §§ 38 og 38 A i det omfang gevinst og tab på fordringer og kontrakter ved skattepligtsophøret opgøres efter realisationsprincippet. Se hjemlen i KGL § 37, stk. 5. For kontrakters vedkommende kan realisationsprincippet kun anvendes efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen efter KGL § 33, stk. 2.
Henstanden varer indtil de fraflytningsbeskattede fordringer og kontrakter afstås eller indfries mv., indtil personen dør eller ikke opfylder betingelsen i KGL § 38 A, stk. 8. Se nedenfor om betaling af henstandsbeløbet ved afståelse og indfrielse mv. af fraflytningsbeskattede fordringer og kontrakter.

Personer kan efter KGL § 38, stk. 1 få henstand med betaling af fraflytningsskat, hvis realisationsprincippet har være anvendt, jf. ovenfor, og hvis betingelserne nedenfor opfyldes.

Betingelse for henstand - rettidig indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt - KGL § 38, stk. 2Ny tekst startHenstand er betinget af, at personen rettidigt indgiver selvangivelse og sammen hermed en beholdningsoversigt efter KGL § 38 A. Hvis told- og skatteforvaltningen har givet udsættelse med indgivelse af selvangivelsen efter SKL § 4, stk. 4, skal selvangivelse og beholdningsoversigt være indgivet inden denne frist. Se hjemlen i KGL § 38, stk. 2. Se nærmere om beholdningsoversigten nedenfor.
Hvis selvangivelse og beholdningsoversigt ikke er rettidigt indgivet, bortfalder retten til henstand. Fraflytningsskatten anses i den forbindelse for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand.
Skatten forrentes med renten efter § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt. Se hjemlen i KGL § 38, stk. 4. Se dog nedenfor om bortseelse fra fristoverskridelse.Ny tekst slut 
Bemærk, at så længe der er en positiv henstandssaldo, skal personen hvert år indgive selvangivelse. Se KGL § 38 A, stk. 8. Se nærmere nedenfor.

Betingelse for henstand ved fraflytning til lande uden for EU og Norden - KGL § 38, stk. 3Hvis personen flytter til et land uden for EU og Norden, er henstanden desuden betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed.
Sikkerheden skal stå i passende forhold til henstandsbeløbet. Sikkerheden kan stilles i form af:

 • aktier
 • obligationer optaget til handel på et reguleret marked
 • bankgaranti
 • anden betryggende sikkerhed

Se hjemlen i KGL § 38, stk. 3. Bemærk at betingelserne for henstand er overført, uden materielle ændringer, fra KSL § 73 E til KGL ved lov nr. 724 af 25. juni 2010.

Bortseelse fra overskridelse af frist for indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt - KGL § 38, stk. 5Ny tekst startTold- og skatteforvaltningen kan efter en konkret vurdering se bort fra en overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt efter KGL § 38, stk. 2. Se hjemlen i KGL § 38, stk. 5.Ny tekst slut
Ny tekst startEn fristoverskridelse kan få ret alvorlige konsekvenser for den skattepligtige, idet retten til henstand bortfalder, og fraflytningsskatten skal betales som anført ovenfor. Told- og skatteforvaltningen kan derfor i konkrete situationer se bort fra en fristoverskridelse, hvis omstændighederne taler herfor. Se bemærkningerne til § 1, nr. 36 i lov nr. 724 af 25. juni 2010.Ny tekst slut

Beholdningsoversigt - KGL § 38 A, stk. 1Ny tekst startSom nævnt ovenfor er det en betingelse for at få henstand efter KGL § 38, stk. 1, at den skattepligtige indgiver en beholdningsoversigt efter reglerne i KGL § 38 A, stk. 1.
Beholdningsoversigten skal som udgangspunkt omfatte samtlige fordringer og kontrakter, som personen ejede på fraflytningstidspunktet, hvor gevinst og tab skal opgøres efter realisationsprincippet.
Beholdningsoversigten skal ikke kun indeholde de fordringer og kontrakter, der konkret er blevet fraflytningsbeskattet, men også fordringer og kontrakter med et latent tab og fordringer og kontrakter med gevinst, hvor der er modregnet tab.
Dog skal følgende fordringer og kontrakter ikke med på beholdningsoversigten:Ny tekst slut

  Ny tekst start
 • Fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010, der på udstedelsestidspunktet opfyldte mindsterentekravet i KGL § 38 (blåstemplede obligationer), jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009.
 • Fordringer og kontrakter hvor fraflytningsskatten er betalt, herunder fordringer og kontrakter, hvor gevinst og tab ved fraflytningen blev opgjort efter lagerprincippet
 • Ny tekst slut

Henstandssaldo - KGL § 38 A, stk. 1Ny tekst startDer skal endvidere etableres en henstandssaldo, der udgør den beregnede skat (henstandsbeløbet). Begyndelsessaldoen på henstandssaldoen er således den beregnede fraflytterskat, hvor der er opnået henstand med betalingen. Se KGL § 38 A, stk. 1. Henstandsbeløbet forfalder til betaling efter reglerne i KGL § 38 A, stk. 2-7, når der fx sker afståelse eller indfrielse mv. af en fordring, der indgår på beholdningsoversigten.Ny tekst slut

Generelle principper for opgørelse af gevinst og tab, når fordringer og kontrakter på beholdningsoversigten afstås eller indfries mv., herunder personens død - KGL § 38 A, stk. 2 og 6Ny tekst startNår en fordring eller kontrakt, der indgår i beholdningsoversigten afstås eller indfries mv., herunder indfrielse af en fordring ved afdragsvis betaling og udnyttelse (manglende udnyttelse) af en finansiel kontrakt, skal der opgøres en gevinst eller et tab. Opgørelsen skal ske pr. fordring (kontrakt), der er afstået eller indfriet mv.
Gevinsten eller tabet opgøres på grundlag af fordringens (kontraktens) anskaffelsessum og afståelsessummen eller indfrielsessummen mv.
Ved anskaffelsessum forstås den anskaffelsessum, der indgik i beregning af gevinst og tab, der anses for realiseret som følge af fraflytningen (opgørelsen af fraflytningsskatten).
Et tab kan dog højest opgøres til forskellen mellem fordringens (kontraktens) værdi på fraflytningstidspunktet og afståelses- eller indfrielsessummen mv. Herved undgås det at samme tab medregnes to gange - først ved fraflytning hvor tabet eventuel kan fradrages i gevinster og dernæst ved afståelse, hvor det kan modregnes i gevinster.
Der gælder et FIFO-princip for fordringer (kontrakter) registreret i en værdipapircentral inden for samme fondskode, samt fordringer (kontrakter) der er udstedt på samme vilkår af samme udsteder. Dvs. de først erhvervede fordringer (kontrakter) anses for de først afståede. Se hjemlem i KGL § 38 A, stk. 2. Se nedenfor om hvordan henstandssaldoen skal nedskrives og betales ved henholdsvis gevinst og tab.
Personens død sidestilles med afståelse mv. af alle fordringer og kontrakter, der indgår i beholdningsoversigten, og reglerne i KGL § 38 A, stk. 2-4 og 7-9 finder tilvarende anvendelse ved død. Ved personens død skal hestandssaldoen således nedskrives og betales efter de regler, der gælder ved afståelse og indfrielse mv. af fordringer (kontrakter), der indgår i beholdningsoversigten. Se hjemlen i KGL § 38 A, stk. 6.Ny tekst slut

Nedskrivning af henstandssaldoen ved afståelse og indfrielse mv. med gevinst - KGL § 38 A, stk. 3Ny tekst startHvis der efter reglen i KGL § 38 A, stk. 2 er opgjot en gevinst, forfalder der et beløb til betaling, og henstandssaldoen nedskrives, når beløbet er betalt. Se nærmere nedenfor om forfalds- og betalingstidspunkter for det beløb, hvormed henstandssaldoen skal nedskrives.
Beløbet der forfalder opgøres som den skat, der kan beregnes af gevinsten efter PSL § 8 a fratrukket skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne i LL § 33, stk. 1. Hvis den beregnede skat efter PSL § 8 a, således overstiger den betalte skat i udlandet, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives, når beløbet er betalt. Se hjemlen i KGL § 38 A, stk. 3.Ny tekst slut

Nedskrivning af henstandssaldoen ved afståelse og indfrielse mv. med tab - KGL § 38 A, stk. 4Ny tekst startHvis der efter reglen i KGL § 38 A, stk. 2 er opgjort et tab, skal henstandssaldoen nedskrives.
Der skal beregnes negativ skatteværdi af tabet efter PSL § 8 a, og henstandssaldoen nedskrives med et beløb svarende til den negative skatteværdi.
Hvis der efter de udenlandske regler som personen er omfattet af kan opgøres et tab, som personen har fradrag for i det pågældende land, beregnes der negativ skatteværdi heraf efter udenlandske regler. Der forfalder et beløb, svarende til skatteværdien af tabet efter de udenlandske regler, til betaling, men henstandssaldoen skal ikke nedskrives med et beløb svarende til skatteværdien af tabet opgjort efter udenlandske regler. Se hjemlen i KGL § 38 A, stk. 4.
Hvis der er tab, skal henstandssaldoen således kun nedskrives med et beløb svarende til skatteværdien efter PSL § 8 a. Har tabet efter udenlandske regler en skatteværdi, forfalder der et beløb til betaling svarende til denne skatteværdi, men henstandssaldoen skal ikke nedskrives med dette beløb, idet henstandssaldoen kun skal nedskrives vedr. tabet (skatteværdien) én gang. Se nedenfor om forfalds- og betalingstidspunkter. Se om KGL § 38 A, stk. 7 nedenfor om tab, der efter udenlandske regler kan fremføres til fradrag i senere indkomstår.Ny tekst slut

Henstandssaldoen kan kun nedskrives til 0 kr. - KGL § 38 A, stk. 5Ny tekst startHenstandssaldoen kan kun nedskrives til 0 kr. og det er herved fastslået, at henstandssaldoen ikke kan nedskrives med et større beløb end den ved fraflytningen beregnede skat (henstandssaldoens begyndelsessaldo). Dermed kan der heller ikke forfalde et større beløb til betaling end den ved fraflytningen beregnede skat.Ny tekst slut

Når alle fordringer og kontrakter på henstandssaldoen er afstået eller indfriet mv. - KGL § 38 A, stk. 7Ny tekst startNår alle fordringer og kontrakter i beholdningsoversigten er afstået eller indfriet mv., bortfalder den eventuelt resterende henstandssaldo.
Henstandssaldoen bortfalder dog ikke, hvis personen har uudnyttede realiserede tab på de pågældende fordringer og kontrakter, der efter de udenlandske regler, der gælder for personen, kan fremføres til fradrag i senere indkomstår. Se ovenfor om nedskrivning af henstandssaldoen efter KGL § 38 A, stk. 4 med beløb svarende til tabets skatteværdi, der er fratrukket efter udenlandske regler.Ny tekst slut

Der skal indgives selvangivelse årligt for at opretholde henstanden - KGL § 38 A, stk. 8Ny tekst startDen fraflyttede person skal for hvert indkomstår, hvor der er en positiv henstandssaldo, indgive selvangivelse. Der skal også indgives selvangivelse for et indkomstår, hvor der ikke er afstået eller indfriet mv. fordringer og kontrakter der indgår i beholdningsoversigten.
Selvangivelsesfristen er den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. Udløber fristen en fredag eller lørdag, kan selvangivelse foretages rettidigt den følgende søndag.
Indgives selvangivelsen ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen forfalder til betaling. Se nærmere om forfalds- og betalingstidspunkter nedenfor.Ny tekst slut
Ny tekst startTold- og skatteforvaltningen kan efter en konkret vurdering se bort fra en overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelsen, hvis omstændighederne taler herfor. Se hjemlen i KGL § 38 A, stk. 8.Ny tekst slut

Forfald og betalingsfrister for beløb som henstandssaldoen nedskrives med - KGL § 38 A, stk. 9Ny tekst startFristen for betaling af beløb, der forfalder efter reglerne i KGL § 38 A, stk. 3, 4, 6 og 8, som beskrevet ovenfor, er den 1. oktober i året efter indkomståret henholdsvis dødsåret. Sidste rettidige betalingsdag er den 20. i forfaldsmåneden. Falder den sidste rettidige indbetalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Betales beløbet ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten efter § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.Ny tekst slut

Tilbageflytning, indgangsværdier og bortfald af resterende henstandssaldo - KGL § 38 BNy tekst startFår personen på ny skattemæssigt hjemsted i Danmark (tilbageflytning), skal fordringer og kontrakter, der indgår i beholdningsoversigten og som personen fortsat ejer ved tilbageflytningen, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilbageflytningstidspunktet efter reglen i KGL § 36, jf. KGL § 38 B, stk. 1.
Hvis der ved tilbageflytningen fortsat er en henstandssaldo, skal handelsværdien på de pågældende fordringer og kontrakter på tilbageflytningstidspunktet dog nedsættes. Handelværdien skal nedsættes med det laveste af to følgende beløb:Ny tekst slut

  Ny tekst start
 1. Det resterende henstandsbeløb, der indgår på henstandssaldoen, omregnet til indkomstgrundlag baseret på reglerne i PSL § 8 a. Dvs. at den resterende fraflytterskat skal omregnes til gevinst efter PSL § 8 a.
 2. Den samlede nettogevinst på de fordringer og kontrakter som personen ejer på tilflytningstidspunktet, opgjort på grundlag af handelsværdien på tilflytningstidspunktet og den anskaffelsessum, der indgik i beregningen af fraflytningsskatten efter KGL § 37, stk. 4. Nettogevinsten opgøres ved at der for hver fordring og kontrakt opgøres gevinst eller tab, idet tab fragår i gevinster. Hvis nettopgørelsen fører til en samlet gevinst på 0 kr. eller et samlet nettotab, skal handelværdien ikke reguleres. Se KGL § 38 B, stk. 2
 3. Ny tekst slut

Ny tekst startBeløbet i 1. ovenfor vil normalt være det laveste, hvis handelsværdien på tilflytningstidspunktet er lige med eller større end handelsværdien på fraflytningstidspunktet.
Beløbet i 2. ovenfor vil normalt være det laveste, hvis handelsværdien på tilflytningstidspunktet er lavere end handelsværdien på fraflytningstidspunktet.Ny tekst slut

Ny tekst startBeløbet efter enten nr. 1 eller 2 ovenfor som skal nedsætte handelsværdien på fordringer og kontrakter, fradrages de pågældende fordringer og kontrakter på grundlag af deres handelsværdi. Se KGL § 38 B, stk. 3. Ny tekst slut

Ny tekst startNår handelsværdien på fordringer og kontrakter er blevet nedsat med beløb efter enten 1. eller 2. ovenfor, bortfalder den resterende henstandssaldo. Se KGL § 38 B, stk. 4.Ny tekst slut