I dette afsnit beskrives reglerne om, hvornår der skal ske fraflytningsbeskatning. Se afsnit A.D.2.19.3, hvor reglerne om opgørelse af gevinst og tab beskrives nærmere.

Personer med længerevarende til knytning til DanmarkBeskatning ved fraflytning sker kun, hvis den pågældende har været skattepligtig til Danmark i én eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de seneste 10 år forud for ophøret af skattepligten eller flytningen af hjemstedet, jf. KGL § 37, stk. 3.
Hvis den pågældende inden for de seneste 10 år i en periode har været fuldt skattepligtig og i en anden periode begrænset skattepligtig af fordringer eller finansielle kontrakter som led i erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, sammenlægges disse skattepligtsperioder ved afgørelsen af, om den pågældende har været skattepligtig til Danmark i mindst 7 år. Se desuden nedenfor om beholdningens værdi på fraflytningstidspunktet.
Ny tekst startBetingelsen om tilknytning til Danmark efter KGL § 37, stk. 3, 1. pkt. gælder ikke personer, der efter KGL § 38B har fået nedsat handelsværdien af fordringer og kontrakter, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgik i beholdningsoversigten efter KGL § 38A, stk. 1. Ny tekst slutNy tekst startDvs. reglen om tilknytning gælder ikke en person, der er blevet fraflytningsbeskattet, og som flytter tilbage til Danmark med sine fordringer og finansielle kontrakter, og som flytter fra Danmark igen (ny fraflytningsbeskatning), hvor de pågældende fordringer og kontrakter indgik på beholdningsoversigten ved den første fraflytning, og hvor der som følge af personens resterende henstand på tilbageflytningstidspunktet er beregnet en indgangsværdi på fordringerne mv. som personen havde med tilbage til Danmark. Se hjemlen i KGL § 37, stk. 3, 4. pkt.
Se afsnit A.D.2.19.3 om reglerne i KGL §§ 38A og 38B. Ny tekst slut

Hvis personen har erhvervet fordringer mv. fra sin ægtefælleHar den pågældende erhvervet fordringer eller finansielle kontrakter fra sin ægtefælle, der opfylder betingelsen om længerevarende tilknytning til Danmark, sker der beskatning efter § 37 uanset varigheden af fraflytterens skattepligt, jf. § 37, stk. 3, 2. pkt. Der skal ligeledes ske beskatning ved fraflytning, hvis fraflytteren har erhvervet fordringer, gæld eller finansielle kontrakter efter reglerne om succession ved familieoverdragelse, jf. § 37, stk. 3, 3. pkt. Det er i disse tilfælde uden betydning, hvor længe fraflytteren, som erhvervelsen stammer fra, har været skattepligtig til Danmark.

Værdien af personens beholdning af fordringer og kontrakter på fraflytningstidspunktet - "100.000 kr.-regel"Ny tekst startDer indtræder kun fraflytningsbeskatning, hvis personens beholdning af fordringer og kontrakter på tidspunktet for skattepligten ophør mv. har en samlet kursværdi på 100.000 kr. eller mere. Se KGL § 37, stk. 2.
Beholdningens værdi skal opgøres pr. person. For ægtefælle opgøres værdien pr. ægtefælle, og eventuelt uudnyttede beløb kan ikke overføres mellem ægtefællerne.Ny tekst slut

Fuld skattepligt ophørerFor personer finder reglerne i KGL § 37 anvendelse, når en persons skattepligt efter KSL § 1 ophører på grund af fraflytning. Fraflytningen sidestilles med realisation af fordringer og finansielle kontrakter.

Fuld til begrænset skattepligtHvis personen ved fraflytningen bliver begrænset skattepligtig af erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 4, anses fordringerog finansielle kontrakter, som indgår i denne erhvervsvirksomhed, ikke for realiserede.

En person kan endvidere blive omfattet af bestemmelserne i KGL § 37 ved flytning af skattemæssigt hjemsted. En sådan situation kan foreligge, hvis en person bevarer fuld skattepligt til Danmark efter fraflytning og desuden ved tilflytning bliver fuldt skattepligtig til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland (dobbeltdomicil).

Hvis der er indgået en DBO med den pågældende stat, og personen efter reglerne i DBO'en bliver hjemmehørende i tilflytningsstaten, skal dette ved anvendelsen af reglerne i § 37 ligestilles med ophør af skattepligt efter KSL § 1. Dette betyder, at gevinst og tab på fordringer og finansielle kontrakter anses for realiseret på tidspunktet, hvor personen bliver hjemmehørende uden for Danmark. Dette gælder dog ikke hvis personen har indkomst, som efter reglerne i DBO'en med den pågældende stat kan henføres til erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet som nævnt i KSL § 2, stk. 1, nr. 4.

Ligeledes anses fordringer og finansielle kontrakter, som den skattepligtige overfører fra det faste driftssted til udlandet, for realiserede.

Visse overdragelser af fordringer mv. mellem ægtefællerNy tekst startBemærk at reglen i den hidtil gældende KGL § 37, stk. 10 ved lov nr. 724 af 25. juni §§ 1, nr. 36, § 6, nr. 2 og 3 og 20, stk. 8 med virkning fra den 1. juli 2010 er ophævet i KGL og overført til en ny § 27 i KSL. Den hidtil gældende KGL § 37, stk. 10 fastslog, at KSL §§ 26 og 26A ikke fandt anvendelse på overdragelser mellem ægtefæller, hvor den ene af ægtefællerne er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og at sådanne overdragelser dermed skulle tillægges skattemæssig virkning som realisation.Ny tekst slut Efter reglerne i KSL §§ 26 A og 26 B har overdragelser af aktiver mellem samlevende ægtefæller, der begge er fuldt skattepligtige her til landet, normalt ingen skattemæssige konsekvenser.Ny tekst start
Ny tekst slut

 

af eventuelle gevinster og tab på gælden sker i denne forbindelse.