Børn er selvstændigt skattepligtige, jf. KSL § 5, stk. 1. Det gælder uanset, om de er hjemmeboende eller ej.

Afgørende for, om en indtægt eller ydelse skal beskattes hos forældrene eller hos barnet, er, hvem af parterne, der har et retligt krav på ydelsen.

Skattepligtig børnepension m.v.
Følgende ydelser beskattes hos barnet:

  • børnepension efter § 14, stk. 2 i lov om tjenestemandspension
  • børnepensionstillæg til egenpension efter § 14, stk. 1 i lov om tjenestemandspension
  • årlig rente efter § 22 i lov om erstatning til besættelsestidens ofre
  • løbende årlige ydelser, der er tillagt et barn efter § 21 i lov om arbejdsskadesikring
  • børnepension fra private pensionskasser, skd.1971.15.11.

Børnetilskud m.v. er skattefrie
Følgende ydelser er skattefrie:

  • børnetilskud, flerbørnstilskud og adoptionstilskud, jf. LL § 7, nr. 14
  • forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LL § 7, nr. 14
  • særlige bidrag i anledning af dåb og konfirmation, jf. LL § 7, nr. 14
  • børne- og ungeydelse for børn og unge under 18 år, jf. lov om en børnefamilieydelse § 1, stk. 1 og 2
  • ydelser efter lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren, jf. LL § 7, nr. 9.

Underholds-

bidrag
LL § 10, stk. 1, vedrører bidrag i anledning af forældrenes skilsmisse eller separation. Ifølge LL § 10, stk. 3 finder bestemmelserne i stk. 1 tilsvarende anvendelse på underholdsbidrag under forældrenes faktiske adskillelse.    

LL § 11, stk. 1, vedrører underholdsbidrag til børn født uden for ægteskab.

Bidragene til underhold af et barn medregnes kun til barnets skattepligtige indkomst for den del af bidragene, der overstiger det af socialministeren fastsatte normalbidrag, jf. LL § 10, stk. 1, 4. pkt. og LL § 11, stk. 1, 2 pkt.

Normalbidraget består af summen af et grundbeløb og et tillæg. Normalbidraget reguleres én gang om året pr. 1. januar. Fra 1. januar 2011 udgør det månedlige normalbidrag pr. barn 1.193 kr. ( 14.316 kr. årligt). Normalbidraget består af et grundbeløb på  1.056 kr. og et tillæg på  137 kr. Se også afsnittene A.B.6.1A.B.6.2 og A.B.6.3.

Underholdsbidrag/uddannelsesbidrag til et barn over 18 år medregnes dog altid til barnets skattepligtige indkomst, selvom det ikke overstiger normalbidraget, jf. TfS 1999, 236 LSR.

Særlige bidrag til barnets dåb og bidrag i anledning af, at barnet når konfirmationsalderen, medregnes ikke til barnets skattepligtige indkomst, i det omfang bidragene ikke overstiger 1 gang det månedlige normalbidrags grundbeløb i forbindelse med dåb og 3 gange det månedlige normalbidrags grundbeløb i forbindelse med konfirmation, jf. LL § 10, stk. 1, 5. pkt. og LL § 11, stk. 1, 3. pkt.

Forbud i love uden for skattelovgivningen om beskæftigelse af børn ved erhvervsarbejde udelukker ikke, at barnet kan ansættes selvstændigt til skat af løn indtjent i strid med dette forbud, se LSRM 1974,75 LSR. (TfS 1985,216) 

Ved lov om ændring af lov om arbejdsmiljølov (lov nr. 458 af 12. juni 1996) har Folketinget gennemført et EU-direktiv om beskyttelsen af unge på arbejdspladsen. Det er derfor ikke muligt for børn under 13 år at påtage sig lønnet arbejde. Der udsendes derfor ikke automatisk forskudsopgørelser med en registreret A-indkomst til børn, der ikke vil være fyldt 13 år i forskudsåret. Det er kun A-indkomsten, som nulstilles ved den ordinære forskudsregistrering - alle øvrige kendte indkomst- og fradragsbeløb vil blive medtaget på normal vis. Ved anmodningen om at få forskudsregistreret en A-indkomst for et barn under 13 år, skal told- og skatteforvaltningen som udgangspunkt udstede et skattekort, dog skal told- og skatteforvaltningen underrette politiet i tilfælde af mistanke om overtrædelse af arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Der udstedes automatisk et skattekort til barnet, det år barnet fylder 15 år.

Hvor mindreårige har indtægt ved hjemmearbejde eller ved arbejde for fremmede i fællesskab med forældrene, kan beskatning hos de mindreårige kun finde sted, hvis arbejdets karakter og omfang sammenholdt med børnenes alder giver tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at arbejdet kan være udført af børnene. Det kan derfor, hvor de konkrete oplysninger tilsiger dette, være nødvendigt at foretage en skønsmæssig fordeling af vederlagene mellem forældrene og børnene eller eventuelt at beskatte hele vederlaget hos forældrene, jf. TfS 1985,216 LSR. Se også Østre Landsrets dom af 26. september 1983 (skd.1984.69.212).