Ved opgørelsen af den personlige indkomst kan fradrages visse nærmere afgrænsede udgifter, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1-12 som gennemgås i det følgende.

Honorar- hobbyvirksomhed
Ifølge praksis kan udgifter, der er afholdt med henblik på at erhverve indtægter ved ikke-erhvervsmæssig virksomhed, fradrages i disse indtægter efter et nettoindkomstprincip, således det er nettoindkomsten, som medregnes i den personlige indkomst. Fradragsretten er dermed kildebegrænset. Hjemlen for fradragsretten af de kildeartsbestemte udgifter synes at være en indfortolkning af nettoprincippet direkte i SL § 4. Landskatteretten har således i TfS 1999, 391 LSR anvendt nettoprincippet som hjemmel for den kildebegrænsede fradragsret. Bortset fra denne afgørelse findes der imidlertid i praksis ikke nogen klar henvisning til en hjemmel. Uanset at indkomsten ved den almindelige indkomstbeskatning opgøres efter et nettoprincip indgår honorarindtægten som udgangspunkt i arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget uden reduktion af udgifter m.v. Honorarvirksomhed er kort beskrevet i LV Almindelig del afsnit A.B.1.1

I bindende svar fra Skatterådet, SKM2007.578.SR, bekræftede Skatterådet, at spørger kunne fradrage udgiften til agenthonorar i den personlige indkomst, i det omfang agenten havde medvirket til erhvervelsen af honorarindkomsterne, således at agenthonoraret kunne fragå i den personlige indkomst.

I bindende svar fra Skatterådet, SKM2007.755.SR, fastslog Skatterådet, at vederlag som såkaldte reservebedster modtager, anses som honorarindkomst, der er skattepligtige efter statsskattelovens § 4. Reservebedsterne kan herefter fratrække deres eventuelle udgifter i forbindelse hermed, i vederlaget, således at nettoindkomsten beskattes. Fra og med indkomståret 2008 er der, under visse betingelser, indført begrænset skattefritagelse for vederlag m.v. op til et vist grundbeløb, for pasning af børn hjemme hos børnefamilier, jf. LL § 7 Æ.

I SKM2010.388.SR bekræftede Skatterådet, at spørger skulle  beskattes af tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen til fritidsfaciliteter til brug for offentligheden. Skatterådet fandt dog, at de omkostninger spørger havde afholdt, som en betingelse for at opnå tilskuddet, kunne fradrages i tilskuddet efter nettoprincippet.

SKM2010.420.SR bekræftede Skatterådet, at godtgørelse for skolebefordring udbetalt efter bekendtgørelse nr. 25 af 10. januar 1995 er skattepligtig for modtageren. Bekendtgørelsen giver mulighed for at kommunalbestyrelsen kan opfylde skolebefordringsforpligtelsen efter folkeskoleloven ved at indgå aftale med forældre om at varetage befordringen mod udbetaling af godtgørelse svarende til statens takster. Forældrene var ikke lønmodtagere i forhold til kommunen.  Kørselsgodtgørelsen kunne derfor ikke anses for en skattefri befordringsgodtgørelse, jf. ligningsloven § 9B. Dokumenterede udgifter, der var direkte forbundet med transporten af barnet mellem hjem og skole, var fradragsberettigede. Det blev bemærket, at Skatterådet ved fastsættelse af satsen for skattefri befordringsgodtgørelse har vurderet, at den dækker de udgifter, der er forbundet med den kørsel godtgørelsen skal dække. Fradraget kunne ikke overstige, hvad der modtages i godtgørelse, jf. princippet om beskatning af nettoindkomsten, jf. statsskatteloven §§ 4-6.

Driftsomkostning ved selvstændig virksomhed
Efter PSL § 3, stk. 2, nr. 1, fradrages driftsomkostninger i sædvanlig forstand for selvstændige erhvervsdrivende. Der er tale om de udgifter, der medgår til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, fx lønudgifter, varekøb og skattemæssige afskrivninger.

Fradragsretten efter PSL § 3, stk. 2, nr. 1, omfatter i det hele taget alle driftsomkostninger, der er fradragsberettigede efter SL § 6 a.

Der gælder dog følgende undtagelser:

  1. Renteudgifter mv. Dette gælder uanset om disse har tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed eller ikke. Under virksomhedsordningen fragår de renteudgifter mv., der omfattes af ordningen, ved opgørelsen af virksomhedens driftsresultat. Øvrige renteudgifter kan alene fradrages i kapitalindkomsten. Desuden undtages kurstabsfradrag efter LL § 6 og § 6 A.
  2. Fradragsberettigede kurstab efter kursgevinstloven.
  3. Visse løbende provisioner og præmier, jf. LL § 8, stk. 3.
  4. Kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, jf. LL § 13.
  5. Havfradrag for erhvervsfiskere, jf. LL § 9 G.

Hvis en brancheforening opkræver særlige servicebidrag og bidrag til kollektiv garantiforsikring hos sine arbejdsgivermedlemmer, kan disse medlemmer fratrække denne del af bidragene i den personlige indkomst i medfør af PSL § 3, stk. 2, nr. 1, jf. Skat 1987.2.147 (TfS 1987, 42). Selvstændige erhvervsdrivende, der er medlemmer af registreringspligtige foreninger omfattet af FBL, kan foretage fradrag i den personlige indkomst efter PSL § 3, stk. 2, nr. 1, i det omfang kontingentet medgår til dækning af foreningens udgifter af erhvervsmæssig karakter. Afgørende for medlemmets fradragsret er den skattemæssige fordeling ved opgørelsen af foreningens skattepligtige indkomst, jf. Ligningsvejledningens afsnit E.B.3.15

Løbende ydelse før 1. juli 1999
Fradrag for udgifter til løbende ydelser, der udredes efter en gensidig bebyrdende aftale indgået før den 1. juli 1999, efter LL § 12, stk. 8, skal som hovedregel fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, men kan i visse tilfælde fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst efter PSL § 3, stk. 2, nr. 1. Forudsætningen for, at der er fradragsret for den løbende ydelse i den personlige indkomst, er for det første, at den skattepligtige, som afholder ydelsen, er selvstændig erhvervsdrivende. Det er dernæst afgørende, at den afholdte ydelse har karakter af en driftsomkostning. Der kan fx være tale om fradragsret ved opgørelsen af den personlige indkomst i de tilfælde, hvor den skattepligtige i forbindelse med overtagelse af en virksomhed påtager sig en underholds- eller aftægtsydelse (eventuelt i form af fribolig) over for den tidligere ejer. Der kan også være tale om, at købesummen for en virksomhed helt eller delvis fastsættes til en løbende andel af overskuddet eller omsætningen i en vis årrække. Se nærmere LV Erhvervsdrivende afsnit  E.I.2.4.

Løbende ydelse den 1. juli 1999 eller senere
For løbende ydelser, der udredes efter en gensidigt bebyrdende aftale indgået den 1. juli 1999 eller senere, finder LL § 12 B anvendelse. Denne bestemmelse er gennemgået i LV Erhvervsdrivende afsnit  E.I.2.4. hvortil der henvises. Løbende ydelser eller vederlag ved overdragelse af forpligtelsen til at betale løbende ydelser kan efter LL § 12 B, stk. 5, 7 og 9, fradrages i yderens skattepligtige indkomst, i det omfang ydelsen eller vederlaget ikke fragår i saldoen for den kapitaliserede værdi af ydelserne, jf. LL § 12 B, stk. 3. Fradragsberettigede ydelser og vederlag efter LL § 12 B, stk. 4-7 eller stk. 9 fradrages ved opgørelsen af kapitalindkomsten, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 16.

Spørgsmålet om hvorvidt fradragsberettigede vederlag efter LL § 12 B, stk. 9, 2. pkt. (vederlag for overdragelsen af forpligtelsen til at betale den løbende ydelse) skal fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst eller blot ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal afgøres efter samme principper, som for løbende ydelser, der udredes efter en aftale indgået før den 1. juli 1999.

PSL § 3, stk. 2, nr. 2, henviser til visse bestemmelser i ligningsloven og kildeskatteloven, efter hvilke der kan tages fradrag i den personlige indkomst.

Udgifter ifølge LL § 8
Udgifter, som i forbindelse med den skattepligtiges erhverv er afholdt til rejser, reklame og lign., kan fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst, jf. LL § 8, stk. 1. Repræsentationsudgifter kan dog kun fradrages med 25 pct. af beløbet, jf. LL § 8, stk. 4. Se nærmere herom LV Erhvervsdrivende afsnit E.B.3.7.

LL §§ 8 B, , 8 I, 8 J og 8 Q
Erhvervsmæssige forsøgs- og forskningsudgifter, der er fradragsberettigede efter de særlige regler i LL § 8 B eller LL § 8 Q, fragår ved opgørelsen af den personlige indkomst, jf. LV Erhvervsdrivende afsnit E.B.3.11.

Udgifter til undersøgelse af nye markeder med henblik på etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående virksomhed, jf. LL § 8 I, kan ligeledes fradrages i den personlige indkomst. Tilsvarende gælder for udgifter til advokat og revisor samt gebyrer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed, jf. LL § 8 J. LL §§ 8 I og 8 J er ophævet fra og med indkomståret 2011, men på grund af en overgangsregel har de i et vist omfang fortsat virkning for 2010. I den forbindelse er der endvidere indført en ny LL § 8 J der omhandler venture-fonde. Se herom LV Erhvervsdrivende afsnit E.A.2.1.4.1. samt afsnit E.A.1.2.4.2.
LL §§ 8 K
Udgifter, som afholdes til nyplantning af fredsskov m.v. efter reglerne i LL § 8 K, kan fradrages i den personlige indkomst. Se herom LV Erhvervsdrivende afsnit E.E.4.7.

LL §§ 14, stk. 1 og 14 F
I det omfang ejendomsskatter mv. er fradragsberettigede i henhold til LL § 14 foretages fradraget ved opgørelsen af den personlige indkomst. Bidrag til sociale fonde, jf. LL § 14 F, fradrages i den personlige indkomst.

KSL § 25 A, stk. 3-5
Beløb, der overføres til den medarbejdende ægtefælle efter KSL § 25 A, stk. 3-5, til beskatning hos denne, fragår ved opgørelsen af den personlige indkomst hos den anden ægtefælle.

Bidrag og præmier til pensionsordninger mv.
Efter PSL § 3, stk. 2, nr. 3, fradrages præmier og bidrag til pensionsordninger mv. i det i PBL §§ 18 og 52 nævnte omfang. Se herom LVA afsnit A.C.1.3.2

Indbetalinger til kapitalpensionsordninger samt bidrag til supplerende engangsydelser kan dog kun fradrages i det omfang, bidraget kan rummes i den personlige indkomst efter fradrag af bidrag til andre pensionsordninger, men uden fradrag for kapitalpensionsbidraget samt bidraget til supplerende engangsydelser. Fradragsretten gælder, hvad enten den skattepligtige er selvstændig erhvervsdrivende eller ikke. Der er endvidere fradragsret for bidrag til hjælpe- og understøttelsesfonde efter PBL § 52. Erhvervsdrivendes egne indbetalinger til pensionsordninger fragår ved opgørelsen af den personlige indkomst uden for virksomheden, selv om de anvender virksomhedsordningen. Beløbet fragår således ikke i virksomhedsindkomsten.

Bidrag til ansattes pension fragår i virksomhedsindkomsten, hvis virksomhedsordningen anvendes, og ellers i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1, om driftsudgifter.

Husdyrbesætninger
Ifølge PSL § 3, stk. 2, nr. 5, kan forskelsbeløb og nedskrivning ifølge husdyrbesætningslovens §§ 2 og 8 fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst.

Arbejdsmarkedsbidrag
Arbejdsmarkedsbidrag og obligatoriske udenlandske sociale bidrag kan fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst efter PSL § 3, stk. 2, nr. 7, i samme omfang som nævnt i LL § 8 M. Se herom LVA afsnit A.C.2.3 og LV Erhvervsdrivende afsnitE.B.8

Henlæggelser til konjunkturudligning og indkomstudligning
Henlæggelser til konjunkturudligningog indkomstudligning efter § 22 b og § 22 d i VSL fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 8. Se herom LV Erhvervsdrivende afsnit E.G.3.2

LL § 9 B
Befordringsudgifter, som er fradragsberettigede efter LL § 9 B, fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 9. Se herom LVA afsnit A.F.3.2.

Tilbagebetalt kontanthjælp
Tilbagebetalt skattepligtig kontanthjælp fradrages i samme omfang som nævnt i LL § 8 O, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 10. Fradraget sker i den personlige indkomst i tilbagebetalingsåret.

Afskrivninger
Skattemæssige afskrivninger efter afskrivningsloven og statsskatteloven samt tab og fradrag efter afskrivningsloven  kan for selvstændige erhvervsdrivende fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 11. Se herom LV Erhvervsdrivende afsnit E.C.

Indskud på iværksætterkonto
 Indskud på iværksætterkonto efter lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, kan fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 12.