PBL § 49 A indeholder fradragsregler for indbetalinger af efterlønsbidrag og beskatningen af tilbagebetalinger af bidrag fra efterlønsordningen.

FradragDet fremgår af PBL § 49 A, stk. 1, at ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et medlem af en arbejdsløshedskasse kan der fradrages udgifter til bidrag til efterlønsordningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 574 af 27. maj 2010 om arbejdsløshedsforsikring mv. § 77, stk. 4. Dette betyder, at bidrag til efterlønsordninger er fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag på linje med bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Det indebærer bl.a., at fradraget ikke bliver omfattet af bundgrænsen for lønmodtageres fradrag, der for indkomståret 2011 udgør). Bidraget kan ikke fradrages i den personlige indkomst.

Udbetaling af efterløn Udbetaling af efterløn sker efter lov om arbejdsløshedsforsikring, kapitel 11 a. Efterlønnen medregnes i den skattepligtige personlige indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 1. Efterlønnen er A-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra c, og kildeskattebekendtgørelsens § 18, nr. 5.

Tilbagebetaling og afgift PBL § 49 A, stk. 2 giver mulighed for tilbagebetaling af indbetalte efterlønsbidrag mod betaling af en afgift på 30 pct. af tilbagebetalingsbeløbet i nedenstående situationer:

  • Et medlem af en arbejdsløshedskasse, som har indbetalt efterlønsbidrag, eller boet efter medlemmet har ret til at få bidraget tilbagebetalt, hvis medlemmet tilkendes førtidspension efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning på grund af nedsat erhvervsevne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 77 a, stk. 2, nr. 1 eller afgår ved døden inden retten til efterløn ophører, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 77 a, stk. 4.
  • I ganske særlige tilfælde, hvor medlemmet uden egen skyld mister retten til at overgå til efterløn, og direktøren for Arbejdsdirektoratet giver tilladelse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring, § 77 a, stk. 9.

Tilbagebetaling og indkomstskatTilbagebetaling af bidrag til efterlønsordningen medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. PBL § 49 A, stk. 3, i følgende situationer:

  • Udbetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 77 a, stk. 2, (medlemmet har nået efterlønsalderen og skriftlig har fravalgt muligheden for at gå på efterløn.)
  • Udbetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 77 a, stk. 2 (medlemmet har nået efterlønsalderen, og er ophørt med at indbetale efterlønsbidrag uden at have modtaget et efterlønsbevis eller efterløn)
  • Ved overførsel af efterlønsbidrag efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 77 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til en udenlandsk pensionsordning (medlemmet emigrerer og skriftligt fravælger muligheden for at gå på efterløn).
  • tilbagebetalingsbeløbet ikke overstiger 7 gange dagpengesaten, jf. § 47 i arbejdsløshedsforsikringsloven, og medlemmet skriftligt har fravalgt muligheden for at gå på efterløn.

Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 709 af 21. juni 2007, at arbejdsløshedskassen skal rette henvendelse til Told- og skatteforvaltningen, når en person anmoder arbejdsløshedskassen om kontant udbetaling af efterlønsbidrag som nævnt i lovens § 49 A, stk. 3, eller om overførsel af efterlønsbidrag til en udenlandsk pensionsordning som nævnt i lovens § 49 A, stk. 5. Opgørelsen til Told- og skatteforvaltningen skal opdeles i udbetaling, der vedrører efterlønsbidrag til og med indkomståret 2001, og udbetaling der vedrører efterlønsbidrag fra og med 2002 og indtil udbetalingsåret.

Udbetaling af efterløn skal medregnes i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 1 og LV, afsnit A.A.3.

Beskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor det kontant udbetalte efterlønsbidrag medregnes i den skattepligtige indkomst. For efterlønsbidrag, der er fradraget til og med indkomståret 2001, anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6, satsen for sundhedsbidrag efter personskattelovens § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat.

Overførsel til pensionsordningSkatte- og afgiftsfri overførsel af en efterlønsordning kan efter § 77 a, stk. 1, 2. pkt. i arbejdsløshedsforsikringsloven (medlemmet endnu ikke fyldt 60 år) ske til en bestående eller nyoprettet pensionsordning, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Overførslen behandles ikke som indbetaling til pensionsordningen, jf. PBL § 49 A, stk. 4.

Departementet godkendte i 2001, at ved en sådan overførsel kan hele det tilbagebetalte efterlønsbidrag indbetales til den del af pensionsordningen, der udgøres af en supplerende engangsydelse, jf. SKM2005.68.DEP (som primært omhandler overførsler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond) og afsnit A.C.1.2.1 pkt. 7.

Tilbagebetaling, overførsel m.v. Hvor der i ovenstående tilfælde skal betales afgift, anvendes blanket 07.033. Der betales afgift, uanset at medlemmet ikke har været skattepligtig til Danmark i den periode, hvor indbetaling af bidragene til efterlønsordningen har fundet sted, jf. PBL § 49 A, stk. 7. Når afgiftspligt indtræder som følge af en kontant udbetaling, påhviler afgiftspligten den eller dem, der efter arbejdsløshedsforsikringsloven er berettiget til den kontante udbetaling, og afgiften tilbageholdes ved den kontante udbetaling, idet den afgiftspligtige underrettes om tilbageholdelsen, jf. PBL § 49 A, stk. 8.

PBL § 39 om tilsyn og klageadgang finder tilsvarende anvendelse, se nærmere afsnit A.C.1.11.  

Indberetning til brug for fastsættelsen af størrelsen af efterlønnen Der henvises til beskrivelsen nedenfor under afsnit A.C.2.2.3 om bidrag til fleksydelsesordningen, idet indberetningsreglerne er de samme for efterløns- og fleksydelsesordningen.