Skatte- og afgiftsfri overførsel kan efter PBL § 41 ske på følgende måder:

 • mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger bortset fra ophørende livrenter,  
 • fra en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente til en pensionsordning med løbende udbetalinger bortset fra en ophørende livrente, (jf. dog PBL § 41, stk. 8, vedrørende PBL § 15B),  (ændret med virkning for overførsler, der sker 1. januar 2011 eller senere, jf. nedenfor),
 • fra en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente til en anden rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende livrente, som er oprettet efter lovens ikrafttræden 1. januar 1972 (jf. dog PBL § 41, stk. 8, vedrørende PBL § 15B), medmindre kun én af pensionsordningerne omfattes af § 15 A eller overførslen sker efter første rateudbetaling fra en af ordningerne, idet overførsel dog kan ske, hvis et påbegyndt udbetalingsforløb i en af ordningerne kan fortsætte på samme vilkår, (ændret med virkning for overførsler, der sker 1. januar 2011 eller senere, jf. nedenfor),
 • fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en pensionsordning med løbende udbetalinger,
 • fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en anden kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter lovens ikrafttræden,
 • fra en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, (jf. dog PBL § 41, stk. 8 vedrørende PBL § 15B),   
 • fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet efter pensionsbeskatningslovens ikrafttræden, eller til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller 
 • fra den del af en pensionsordning med løbende udbetalinger omfattet af PBL § 2, nr. 4, eller PBL § 7, der udgøres af en supplerende engangsydelse, til en kapitalforsikring i pensionsøjemed, når overdragelsen sker som led i en overførsel af pensionstilsagnene efter kapitel 8 i lov om tilsyn med firmapensionskasser eller som led i en bestandsoverdragelse efter lov om finansiel virksomhed §§ 233-235.

Begrænsningen i nr. 1 for overførsler til ophørende livrenter er tilføjet ved lov nr. 412 af 29. maj 2009 og har virkning for anmodninger om overførsler, der sker den 20. marts 2009 eller senere, jf. ændringslovens § 3, stk. 7. Der gælder dog en overgangsregel, således at hvis det af overenskomstparterne bag en kollektiv overenskomst inden den 22. april 2009 er aftalt, at arbejdstager har mulighed for en forhøjet pensionsudbetaling i de første 10 år eller mere efter pensioneringen efter en på forhånd fastsat nøgle, vil der fortsat kunne ske overførsel fra en livsvarig til en ophørende livrente i overensstemmelse med denne nøgle indtil næste generelle overenskomstfornyelse sker. Der kan f.eks. være tale om, at pensionisten de første 10 år får dobbelt så meget udbetalt som i de efterfølgende år, og den forhøjede udbetaling tilvejebringes ved at overføre en del af den livsvarige livrente til en ophørende livrente. I de ordninger, der har denne mulighed, fremgår det af pensionsordningens regulativ, der er godkendt af overenskomstparterne. Det enkelte medlem kan alene til- eller fravælge den på forhånd definerede forhøjede udbetaling.

Se SKM2010.73.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at en tværgående pensionskasse frem til næste generelle overenskomstfornyelse for pensionskassens medlemmer fortsat kunne tilbyde disse at vælge "forhøjet løbende alderspension" i overensstemmelse med den gældende formulering af pensionsregulativets § 9, stk. 3. Overførslen blev anset for omfattet af § 3, stk. 7, i lov nr. 412 af 29. maj 2009 og kunne ske uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Den hidtidige PBL § 41, stk. 1, nr. 7, er ophævet ved lov nr. 1263 af 16. december 2009 med virkning fra 1. maj 2010 som følge af ændringer i ATP-loven vedrørende SP-konti. Bestemmelsen i nr. 7 vedrører skatte- og afgiftsfri overførsel mellem SP-konti, jf. § 17 n, i ATP-loven. Se også afsnit A.C.1.4.1.  

Reglerne om overførsel kan kun anvendes, hvis der ikke forinden overførslen er indtrådt afgiftspligt eller indkomstskattepligt vedrørende de overførte beløb, jf. PBL § 44.

Med virkning for overførsler af ratepensionsordninger og ophørende livrenter under udbetaling til en livsvarig livrente, der sker den 1. januar 2011 eller senere, jf. lov nr. 1561 af 21. december 2010, beregnes nye løbende ydelser med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse. Frem til dette tidspunkt fastholdes de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse. Det er ikke muligt at bringe udbetalingen af midlerne fra en ratepensionsordning eller ophørende livrente under udbetaling til et midlertidigt ophør ved at overføre midlerne til en livsvarig livrente. Efter Skatteministeriets opfattelse gælder det tilsvarende, at udbetalingen af en livsvarig livrente ikke kan bringes til et midlertidigt ophør ved at overføre midlerne til en anden livsvarig livrente, idet en ændring af udbetalingsvilkårene for en pensionsordning med løbende udbetalinger udløser afgift på 60 pct., jf. PBL § 30, stk. 1, 8. pkt.

Det fremgår af bemærkningerne til L9, fremsat den 28. november 2007, at ændringen af § 41, stk. 1, nr. 3, ved lov nr. 1534 af 19. december 2007 betyder, at det fra 1. januar 2008 har været muligt at overføre en ratepensionsordning til en anden ratepensionsordning, indtil der faktisk foretages udbetalinger fra en af ordningerne, selvom den rateordning, hvortil overførslen sker, har et andet aftalt udbetalingsforløb. Det kan man, fordi pensionsopspareren i alle tilfælde er berettiget til at ændre udbetalingsforløbet for en rateordning frem til det faktiske udbetalingstidspunkt. Det gælder for både den ordning, der overføres, og den ordning, hvortil overførslen sker.

Hvis udbetalingen fra en af ordningerne er påbegyndt, kan der ske overførsel, når påbegyndte udbetalingsforløb i ordningerne kan fortsætte på samme vilkår. Ved udbetalingsforløb forstås udbetalingstidspunkter og udbetalingsperiode. (Reglen er ved lov nr. 1561 af 21. december 2010 ændret med virkning for overførsler, der sker 1. januar 2011 eller senere, jf. nedenfor.)

På dette grundlag har den daværende Told- og Skattestyrelse ikke fundet det muligt efter forsikringsbegivenhedens indtræden (død, invaliditet) uden afgiftsmæssige konsekvenser at overføre risikopræmiereserven i en ren risikorateforsikring til en rateopsparing i pensionsøjemed i et pengeinstitut. Om begrænsninger i adgangen til at overføre mellem invalideforsikringer, se ovenfor afsnit A.C.1.2.1, pkt. 6 b.

Se også SKM2010.686.SR, hvor Skatterådet ikke kunne bekræfte, at der kan foretages overførsel efter PBL § 41, stk. 1, nr. 3, af en rateopsparing under udbetaling til en rateforsikring under udbetaling, uden at det betragtes som en ud- og indbetaling, medmindre det er muligt at videreføre både udbetalingstidspunktet, udbetalingsperiodens længde samt størrelsen og frekvensen af raterne i den enkelte ordning på de oprindeligt aftalte vilkår. Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at der  kan ske ændring af udbetalingstidspunkter fra en rateforsikring under udbetaling uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser, hvis ændringen ikke indebærer en ændring i størrelsen af den samlede årlige udbetaling.

Ved lov nr. 1561 af 21. december 2010 er det med virkning for overførsler, der sker 1. januar 2011 eller senere, ikke længere en betingelse, at et evt. påbegyndt udbetalingsforløb i en af ordningerne fortsætter på samme vilkår. Reglerne for overførsel af ratepensioner og ophørende livrenter efter udbetalingen er påbegyndt følger nu af PBL § 41, stk. 10.

Overførsel fra en ratepensionsordning eller ophørende livrente, der er under udbetaling til en anden ratepensionsordning eller ophørende livrente under udbetaling kan fra 1. januar 2011 ske, hvis sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville være sket. Ved overførsel kan sidste udbetaling dog ikke aftales til et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, ellers var aftalt at skulle ske. Der er således mulighed for en længere udbetalingsperiode i den ordning, hvortil der sker overførsel, end den resterende udbetalingsperiode i den ordning, som der sker overførsel af.

Der er derimod som hovedregel ikke mulighed for en kortere udbetalingsperiode i den ordning, hvortil der sker overførsel, end den resterende udbetalingsperiode i den overførte ordning.

 Da det er det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville være sket, der er målestok i forbindelse med overførslen, er der dog ikke noget til hinder for, at eksempelvis en ratepensionsordning med sidste udbetalingstermin den 1. september 2020 flyttes til en ratepensionsordning med sidste udbetalingstermin den 1. april 2020 - med den undtagelse, at de i den overførte ordning oprindeligt valgte terminer for de enkelte rateudbetalinger alene kan ændres til månedlige eller kvartalsvise terminer.

Der kan desuden ske overførsel til en ophørende livrente, uanset at den med en mindste løbetid på 10 år kan have en kortere restløbetid end den ordning, der overføres fra. Sker der overførsel til en nyoprettet ophørende livrente gælder på den anden side, at eftersom en ophørende livrente skal oprettes med en mindste løbetid på 10 år, vil der ikke kunne ske overførsel af eksempelvis en ratepension eller ophørende livrente med en restløbetid på 7 år til en nyoprettet ophørende livrente med en restløbetid på 7, 8 eller 9 år. Hvis overførsel sker til en bestående ophørende livrente under udbetaling, kan denne ordning dog godt have en resterende udbetalingsperiode på mindre end 10 år, blot den resterende udbetalingsperiode på den ordning, der overføres til, er af mindst samme størrelse som på den ordning, der overføres fra, dvs. i ovennævnte eksempel 7 år.

Nye rater eller ydelser i den ordning, der overføres til, beregnes med virkning fra førstkommende kalenderårsbegyndelse, mens de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse frem til dette tidspunkt fastholdes.

Ved overførsel af en ratepensionsordning eller ophørende livrente under udbetaling til en anden ratepension eller ophørende livrente, er de ikke muligt at bringe udbetalingen af midlerne fra en ratepension eller ophørende livrente under udbetaling til et midlertidigt ophør ved overførslen.

Overførsel fra en ratepension eller ophørende livrente, der ikke er under udbetaling, til en anden ratepension eller ophørende livrente, der er under udbetaling, kan ske, hvis sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste rateudbetaling fra den overførte ordning ville kunne være sket. Også her gælder det, at sidste udbetaling dog ikke kan aftales til et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, ellers var aftalt at skulle ske.

Eksempelvis vil en ordning, der ikke er under udbetaling, men hvor det er aftalt, at sidste udbetaling skal ske i 2025, kunne overføres til en ordning, der er under udbetaling med sidste udbetaling i 2025 eller senere. Er det i en ratepensionsordning, der påtænkes overført, men som endnu ikke er under udbetaling, aftalt, at første udbetaling eksempelvis skal ske i 2017, og at udbetalingen skal ske over 10 år, vil ordningen umiddelbart ikke kunne overføres til en ratepensionsordning, der er under udbetaling med sidste udbetaling i 2025. Da udbetalingsvilkårene for den ordning, der påtænkes overført, frit kan ændres frem til første rateudbetaling, vil der ikke desto mindre kunne ske overførsel, blot første udbetaling aftales at skulle ske i 2015 (forudsat dette civilretligt er muligt), hvorved sidste udbetaling - såfremt den 10-årige periode fastholdes - vil ske i 2025.

Nye rater eller ydelser i den ordning, der overføres til, beregnes med virkning fra førstkommende kalenderårsbegyndelse, mens de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse frem til dette tidspunkt fastholdes.

Når der er tale om overførsel af en ordning, der ikke er under udbetaling, vil der således først ske udbetaling af midlerne fra denne ordning fra førstkommende kalenderårs begyndelse. Ønskes udbetalingerne påbegyndt før dette tidspunkt, har pensionskunden dog mulighed for at påbegynde udbetaling af den overførte ordning før overførslen. Nye rater eller ydelser vil også i denne situation først skulle beregnes med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse, mens de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse fastholdes frem til dette tidspunkt. Det betyder også, at der frem til førstkommende kalenderårs begyndelse vil være to separate udbetalingsforløb af midlerne hidrørende fra de to pensionsordninger, den overførte og den, der overføres til. Om det modtagende pensionsinstitut administrerer dette i form af en eller to konti eller policenumre vil bero på aftalen mellem pensionsinstituttet og pensionskunden.

Ved overførsel til en rateopsparing under udbetaling, skal kontohaveren vælge et udbetalingsforløb efter PBL § 11 A, stk. 2, for rateopsparingen. Overføres der fra en anden rateopsparing, der er under udbetaling, stilles der ikke krav om, at det valgte udbetalingsforløb efter PBL § 11 A, stk. 2, for den overførte ordning fastholdes.

Deloverførsler af en forsikring eller en pensionsaftale uden skattemæssige konsekvenser kan herefter kun ske, hvis ordningen er oprettet den 1. januar 1983 eller senere, eller der er tale om en opsparingsordning, der ikke er omfattet af PAL § 10, stk. 1. Formålet med at begrænse delvis overførsel mellem pensionsordningerne er at modvirke en metode til at undgå pensionsafkastbeskatning.

For så vidt angår flere kapitalpensionsordninger oprettet i samme pengeinstitut og omfattet af overgangsfradraget i PAL § 10, stk. 1 , må det ved overførsel af en enkelt af ordningerne  afgøres, om der er tale om deloverførsel, der medfører skattemæssige konsekvenser eller overførsel af en hel (selvstændig) ordning, der ikke har nogen skattemæssige konsekvenser.

Det er told- og skatteforvaltningens opfattelse, at hvor den overførte ordning er oprettet som led i en egentlig kollektiv aftale med arbejdsgiveren, kan den anses for en hel selvstændig ordning efter PBL § 41, sålænge kontohaveren er ansat i den virksomhed eller inden for det område, der er dækket af den kollektive aftale.

Det er ligeledes told- og skatteforvaltningens opfattelse, at hvor en ordning er oprettet med en godkendt lavere pensionsalder end 60 år, og betingelserne for fortsat bevarelse af den lavere pensionsalder er til stede, vil ordningen i forhold til andre ordninger med tidligste pensionsalder 60 år blive betragtet som en hel selvstændig ordning.

PBL § 41 indeholder ikke alene hjemmel til skatte- og afgiftsfri overførsel af en række pensionsordninger fra en ordning til en anden bestående eller nyoprettet ordning, men fastslår også, at en overførsel i de givne situationer ikke behandles som en indbetaling. Det betyder, at der ikke er fradragsret for indbetalingen i forbindelse med overførslen til den anden bestående eller nyoprettede ordning. Derved sikres, at der ikke opnås fradrag for den samme indbetaling to gange, dels på det tidspunkt, hvor der i sin tid blev givet fradrag for indbetalingen på den ordning, der overføres, dels på det tidspunkt, hvor den oprindelige ordning overføres til den anden bestående eller nyoprettede ordning.

Om overførsel af kompensationsbeløb udbetalt som følge af indførelse af skattepligt på indeksobligationer og visse faste ejendomme fra en livrenteordning til henholdsvis en livrenteordning og en ratepensionsordning, se SKM2009.207.SR

Udenlandske pensionsordninger
Tidligere har det været sådan, at ved overførsel af en udenlandsk pensionsordning fandt overførselsreglerne i § 41 ikke anvendelse. Dermed ville en person, der kommer til Danmark med en udenlandsk pensionsordning, på hvilken der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne, umiddelbart kunne få fradragsret for indbetalingen i forbindelse med en overførsel af den udenlandske ordning, jf. PBL § 18. Dermed kunne personen opnå fradrag for den samme indbetaling to gange.

Der er derfor ved lov nr. 1339 af 19. december 2008 indsat en bestemmelse i PBL § 18 (§ 18, stk. 8), hvorefter der ikke kan opnås fradrag for indbetalinger, der sker ved overførsel fra en pensionsordning, der falder uden for PBL kapitel 1, hvis der har været godkendt fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen i et andet land, og overførslen ikke har skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for den pågældende person i dette land. Bestemmelsen er med enkelte justeringer blevet overflyttet fra PBL § 41, stk. 1, nr. 10, der nu er ophævet. Der foreligger en formodning for, at udbetalingen i forbindelse med overførslen til en ordning omfattet af kapitel 1, ikke har skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser.

Ved lov nr. 1534 af 19. december 2007 blev der med virkning fra 1. januar 2008 indsat en ny bestemmelse PBL § 41, stk. 9, der vedrører overførsel af en pensionsordning omfattet af kapitel 1, herunder en ordning godkendt efter §§ 15 C og 15 D, til en udenlandsk ordning, der er godkendt efter de nævnte bestemmelser. Af bestemmelsen fremgår, at skatte- og afgiftsfriheden efter PBL § 41, stk. 1, for udbetalingen i forbindelse med overførslen ikke skal gælde, hvis der gælder regler om skattebegunstigelse af indbetalingen i udlandet.

PBL § 41, stk. 9, er senere blevet ændret ved lov nr. 1339 af 19. december 2008, således at der ikke kan ske skatte- og afgiftsfri overførsel til en pensionsordning godkendt efter PBL § 15 D. Denne ændring har virkning for overførsler til pensionsordninger omfattet af § 15 D, som sker den 30. oktober 2008 eller senere. Afkastet af en pensionsordning godkendt efter PBL § 15 D er skattefrit ifølge PAL § 1, nr. 1, litra e, jf. lov nr. 1535 af 19. december 2007, og ændringen indebærer derfor, at en person ikke længere kan undgå pensionsafkastbeskatning af en ordning omfattet af kapitel 1 ved skatte- og afgiftsfrit at overføre den til en udenlandsk ordning godkendt efter § 15 D.

For så vidt angår overførsel til en udenlandsk ordning godkendt efter PBL § 15 C er det uden betydning, hvor stort omfanget af skattebegunstigelsen i udlandet er, eller hvilken karakter begunstigelsen har. Det sikres herved, at den pågældende person ikke kan opnå afgiftsfrihed af udbetalingen ved overførsel til en udenlandsk godkendt ordning og samtidig efterfølgende opnå fradragsret af indbetalingen i forbindelse med en fraflytning fra Danmark til det pågældende land. Der er en formodning for, at den modtagende pensionsordning er skattebegunstiget. Det er således op til indehaveren af pensionsordningen at dokumentere eller sandsynliggøre, at indbetalingen i forbindelse med overførslen til den modtagende pensionsordning ikke er skattebegunstiget.

Deloverførsel
I PBL § 41, stk. 3, er der imidlertid af hensyn til mobiliteten indsat nogle undtagelser, der indebærer mulighed for deloverførsler af ordninger, der var i kraft ved udgangen af 1982, uden skattemæssige konsekvenser. Dette vil være tilfældet, hvis overførslen sker,

 • til en forsikring, der alene kommer til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet,
 • til en pensionsordning ved et nyt ansættelsesforhold, når der efter lov, vedtægter eller lignende regler kun er hjemmel til at overføre en del af en ordning,
 • fra en ordning af en del af årets bidrag, præmier og indbetalinger til en anden ordning efter § 41, stk. 1,
 • mellem ordninger som nævnt i § 41, stk. 1, nr. 2, 4 eller 6, i det indkomstår, hvori ordningerne påbegyndes udbetalt. Det er en betingelse, at kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed udbetales fuldt ud i det nævnte indkomstår, og at rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed samt pensionsordninger med løbende udbetalinger påbegyndes udbetalt i det nævnte indkomstår.
  1. Opremsningen er udtømmende. Hvorvidt det i praksis er muligt at foretage en overførsel må afgøres ud fra de enkelte ordningers indhold og den praksis som gælder for de enkelte ordninger. Afgiftsfriheden for egne bidrag til en kapitalpensionsordning, der er oprettet efter 1. januar 1958, opretholdes efter overførslen, jf. PBL § 27, stk. 2.

   LIFO-princippet er lovfæstet i pensionsbeskatningslovens § 34, stk. 1, 2. pkt. Denne bestemmelse fastsætter, at ved delvis udbetaling af pensionsordninger oprettet før 1972 skal den udbetalte del ordningen anses for fortrinsvis at hidrøre fra den sidst indbetalte del af ordningen. Reguleringen har betydning for, hvilken afgiftssats der skal anvendes ved afgiftsberigtigelsen af den delvise udbetaling. Dette princip finder også anvendelse ved deloverførsler, jf. PBL § 41, stk. 4.

   Efter PBL § 30, stk. 2, er en ægtefælle, som ved skifte af fællesbo i forbindelse med separation eller skilsmisse har fået udloddet en del af den anden ægtefælles pensionsordning, selvstændig afgiftspligtig af den udloddede del. Der er herefter ikke skattemæssigt noget til hinder for, at den oprindelige indehavers andel af ordningen overføres til en anden ordning efter lovens § 41.

   Ægtefællen vil ligeledes kunne overføre den udloddede del efter PBL § 41, se i øvrigt afsnit A.C.1.8.2.

   . Tilsvarende gælder overførsel til en bestående ordning med samme aldersgrænse for udbetaling. Som udgangspunkt kan der ikke ske indbetalinger på en nyoprettet ordning inden overførslen af den eksisterende ordning, hvis førstnævnte ordning skal beholde sin karakter af nyoprettet ordning. Hvis der i forbindelse med f.eks. et arbejdsgiverskifte alligevel skulle være indgået en eller enkelte indbetalinger på ordningen som følge af ekspeditionsgangen inden overførslen af den eksisterende ordning, må det efter SKATs opfattelse ud fra en konkret vurdering afgøres, hvorvidt der er tale om en nyoprettet ordning, eller om ordningen derved er blevet til en bestående ordning.

   Ved oprettelse af pensionsordninger med løbende udbetalinger, rate- og kapitalpensioner inden d. 1. maj 2007 er der mulighed for, at udbetalingerne fra ordningen kan finde sted fra det fyldte 60. år eller ved tidligere invaliditet. Er pensionsordningen oprettet d. 1. maj 2007 eller senere kan udbetalingen først finde sted fra det tidspunkt ejeren opnår efterlønsalderen eller ved tidligere invaliditet.

   Ved en hel eller delvis overførsel efter PBL § 41 af en ordning oprettet inden d. 1. maj 2007 giver PBL § 42A mulighed for at opretholde aldersgrænsen på 60 år, for personer født d. 1.1.1959 eller senere, der har en højere efterlønsalder end 60 år.

   For at kunne opretholde aldersgrænsen på 60 år i den ordning der overføres til, er det en betingelse, at overførslen af den bestående ordning sker til

   • en nyoprettet ordning for samme person, eller
   • en nyoprettet ordning for en ægtefælle, der har fået udloddet pensionsordningen efter PBL § 30, stk. 2, eller
   • en bestående ordning med samme aldersgrænse for udbetalingen

   Ved en nyoprettet ordning forstås en ordning, der er

  2. oprettet som led i aftalen om overførsel af en bestående ordning, og
  3. hvor overførslen af den bestående ordning til den nyoprettede ordning faktisk finder sted
  4. Indbetalingerne i den nyoprettede ordning afløser indbetalingerne i den bestående ordning. Der kan således ikke være to samtidige indbetalingsforløb i ordningerne.

   En ordning vil blive anset for nyoprettet, selvom der bliver foretaget indbetalinger i perioden mellem oprettelsen og den faktiske overførsel af den bestående ordning, og selvom indbetalingerne i den nyoprettede ordning afviger fra de hidtidige indbetalinger i den bestående ordning.

   Pensionsordninger i De Europæiske Fællesskaber
   Personer, der den 1. januar 1973 eller senere er ansat efter vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, kan overføre deres pensionsordning til en ordning for samme person oprettet efter vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, jf. lov nr. 441 af 1. juni 1994, der udvider PBL § 41 med stk. 5 - 7.

   Overførslen kan ske, uden at denne behandles som ud- eller indbetaling. Overførslen kan omfatte:

   • pensionsordninger med løbende udbetalinger
   • rateforsikringer
   • rateopsparingsordninger
   • kapitalforsikringer i pensionsøjemed
   • opsparing i pensionsøjeme

   Det overførte beløb kan tilsvarende tilbageføres med tilskrevne renter og bonus til en ordning for samme person, men kun oprettet som en pensionsordning med løbende udbetalinger.

   I SKM2006.63.LSR afgjorde Landsskatteretten, at PBL § 29 indeholder hjemmel til afgiftspålæg af et overskydende udbetalt beløb fra en oprindelig dansk pensionsordning, som klageren havde overført til EU´s pensionssystem som følge af sit tidligere ansættelsesforhold ved EU. Det fra den danske pensionsordning overførte beløb var større end det nødvendige til en maksimal udnyttelse af anciennitetsgodtgørelsen, og det overskydende beløb blev derfor af EU-kommissionen i overensstemmelse med EU-kommissionens praksis udbetalt til klagerens danske bankkonto til fri rådighed.

   Har en tjenestemand ansat i De Europæiske Fællesskaber ikke gennem 10 års ansættelse eller på anden måde opnået pensionsret i Fællesskaberne, og modtager den pågældende i den anledning en udtrædelsesgodtgørelse fra Fællesskabernes pensionsordning, skal Kommissionen til den danske stat indbetale den del af godtgørelsen, der hidrører fra det overførte beløb med tilskrevne renter og bonus. Beløbet indbetales på en konto i Danmarks Nationalbank. Beløbet forrentes af den danske stat fra 1. marts 1995 med den til enhver tid gældende rentesats for den danske stats indskud i Nationalbanken, indtil beløbet overføres eller udbetales, jf. PBL § 41, stk. 6, 5. pkt.

   Tjenestemanden kan vælge at overføre beløbet til en bestående eller nyoprettet pensionsordning med løbende udbetalinger eller at få godtgørelsen udbetalt. Har han ikke inden 3 måneder efter indbetalingen til Nationalbanken foretaget sit valg, vil godtgørelsen blive udbetalt.

   Udbetalingen vil altid ske efter fradrag af afgift. Afgiften udgør uanset indbetalingstidspunktet for bidragene 60 pct. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften dog 40 pct. af det udbetalte beløb.

   I forbindelse med overførslen af pensionsrettigheder til Fælleskabernes pensionsordning skal skatteyderen udfylde en blanket 07.014, der samtidig giver Kommissionen fuldmagt til i påkommende tilfælde at indbetale udtrædelsesgodtgørelsen til Danmarks Nationalbank.    

   Blanket kan rekvireres hos Skattecenter Maribo, Brovejen 15 A, 4930 Maribo, der i øvrigt administrerer bestemmelsen. 

   Klage over afgiftens beregning indgives i overensstemmelse med reglerne i PBL §§ 38 og 39 samt skatteforvaltningsloven.

   Overførsel af grønlænderes pensionsordninger til Grønland
   I forbindelse med oprettelsen af et pensionsinstitut i Grønland er der givet personer med skattemæssigt hjemsted i Grønland mulighed for at flytte deres ordninger med løbende udbetalinger til Grønland. Overførslen vil i så fald ikke have afgiftsmæssige konsekvenser. Det er en betingelse, at der ikke i Danmark har været givet fradrag for indbetalinger til pensionsordninger eller bortseelsesret for arbejdsgivers bidrag. Overførslen har skullet finde sted senest den 31. december 2007.