Efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 61 af 6. marts 1964 om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing kunne en person, der var fyldt 18 år, men endnu ikke 57 år, oprette indtil 6 indekskontrakter. Loven er ændret ved bl.a. lov nr. 551 af 22. december 1971, der medfører, at indeksordninger ikke kan oprettes efter 24. november 1971, og ved lov nr. 346 af 6. maj 2009 og lov nr. 521 af 12. juni 2009. Reglerne om indekskontrakter fremgår nu af lovbekendtgørelse nr. 724 af 15. september 1999.

Indekskontrakter kunne enten oprettes som indeksforsikring eller som indeksopsparing. Indeksforsikringer skulle være knyttet til en rente- eller rateforsikring, der opfylder de i skattelovgivningen stillede betingelser for fuldt fradrag af præmierne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der var derfor ikke i realrenteafgiftsloven/ nu pensionsafkastbeskatningsloven optaget særlige regler om indeksforsikringer, idet disse vil være omfattet af de almindelige regler om pensionsordninger med løbende udbetalinger eller rateforsikringer.

Efter PBL § 15 er indeksordninger skattemæssigt sidestillet med pensionsordninger med løbende udbetalinger eller rateforsikringer.