Hvis bidraget overstiger den pågældendes personlige indkomst, er der i PBL § 21 A, stk. 1, givet mulighed for at få det overskydende beløb udbetalt. Hvis ordningen er privat, har ejeren ret til at få det for meget indbetalte beløb udbetalt uden afgiftsmæssige konsekvenser.Se endvidere afsnit A.C.1.2.4.5.3.

Er ordningen led i et ansættelsesforhold, har arbejdstageren ligeledes ret til udbetaling i det omfang, indbetalingerne til kapitalpension henholdsvis bidrag til supplerende engangsydelse medregnes i arbejdstagerens indkomstopgørelse efter PBL § 21, stk. 1,og arbejdsgiveren henholdsvis pensionskassen samtykker i udbetalingen. I dette tilfælde medregnes indbetalingerne ud over den personlige indkomst med nettobeløbet (ekskl. arbejdsmarkedsbidrag) i indkomsten. Det udbetalte beløb skal derfor svare til dette beløb.

Ejeren af ordningen kan i stedet vælge at få overført det overskydende beløb til en anden eksisterende eller nyoprettet pensionsordning omfattet af PBL kap. 1. Overførslen sker med virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling på kapitalpensionsordningen.

Bestemmelsen er også fundet anvendelig på en skatteyder, der alene havde været begrænset skattepligtig af renter fra kilder her i landet og følgelig ikke havde haft skattepligtig personlig indkomst, ToldSkat Nyt 1993.6.275 (TfS 1993, 166).

Ved beregning af det overskydende beløb skal der ses bort fra personlig indkomst, der ikke er skattepligtig til Danmark, eller hvortil beskatningsretten efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst tilfalder en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, jf. PBL § 21 A, stk. 1.

Er der indbetalt til flere ordninger, kan der fra hver enkelt ordning højst tilbagebetales et beløb, der svarer til det indbetalte beløb i det pågældende indkomstår.

Påløbne renter tilbagebetales ikke. Påløbne renter kan dog udbetales sammen med indskuddet, når renterne udgør indtil 500 kr., og ordningen ophæves i sin helhed, jf. PBL § 21 A, stk. 3. Begæringen om tilbagebetaling skal fremsættes overfor vedkommende pensions- eller pengeinstitut og skal ledsages af dokumentation for det for meget eller fejlagtigt indbetalte beløb. Ved begæringen kan blanket nr. 07.052 anvendes. Det er frivilligt, om man vil benytte blanketten, men de oplysninger, der fremgår af blanketten, skal oplyses ved anmodningen om tilbagebetalingen eller overførslen, jf. bekendtgørelse nr. 1281 af 9.12.2009, § 16, stk. 2. 

Reglerne om tilbagebetaling efter PBL § 21 A belyses i en række eksempler nedenfor. Personlig indkomst er efter arbejdsmarkedsbidrag:

Eksempel 1

Privat tegnet kapitalpension

Bidrag 46.000 kr.

a) Personlig indkomst uden fradrag for indbetaling til ordningen

10.000 kr.
Fradrag 10.000 kr.

Personlig indkomst

Overskydende bidrag 36.000 kr. kan tilbagebetales efter PBL § 21 A.

0 kr.
b) Personlig indkomst uden fradrag for indbetaling til ordningen   0 kr.
Fradrag 0 kr.

Personlig indkomst

Der kan tilbagebetales 46.000 kr. efter PBL § 21 A. 

0 kr.
c) Personlig indkomst uden fradrag for indbetaling til ordningen - 60.000 kr.
Fradrag   0 kr.

Personlig indkomst

Der kan tilbagebetales 46.000 kr. efter PBL § 21 A.

- 60.000 kr.

Eksempel 2

Kapitalpension i arbejdsgiverordning bidrag 46.000 kr.  

a) Personlig indkomst

 

- 10.000 kr.

Forhøjelse efter PBL § 21 10.000 kr.

Personlig indkomst 

Der kan tilbagebetales 10.000 kr. efter PBL § 21 A. Den
resterende indbetaling på 36.000 kr. betragtes som en
lønindtægt, der modsvares af et fradrag af samme størrelse.

0 kr.
b) Personlig indkomst 0 kr.
Forhøjelse efter PBL § 21 0 kr.

Personlig indkomst

Hele indbetalingen på 46.000 kr. betragtes som lønindtægt,
der modsvares af et fradrag af samme størrelse.

0 kr.
c) Personlig indkomst - 60.000 kr.
Forhøjelse efter PBL § 21 46.000 kr.

Personlig indkomst

Der kan tilbagebetales 46.000 kr. efter PBL § 21 A.

- 14.000 kr.

Eksempel 3

Arbejdsgiverbidrag   

47.000 kr.

a) Personlig indkomst - 7.000 kr.
Forhøjelse efter PBL § 21, stk. 1 (46.000 kr.'s grænsen) + 1.000 kr.
Personlig indkomst efter forhøjelse - 6.000 kr.
Forhøjelse efter § 21, stk. 1 (maks. personlig indkomst ) + 6.000 kr.
b) Personlig indkomst 0 kr.
Ret til tilbagebetaling, § 21 A, stk. 1 (46.000 kr.´s grænsen) 1.000 kr.
Ret til tilbagebetaling, § 21 A, stk. 1 (græsen - personlig indk) 6.000 kr.
Hævet efter § 21 A 7.000 kr.
Tilbage i ordningen ekskl. renter 40.000 kr.

Eksempel 4

Kapitalpension i arbejdsgiverordning og privat tegnet ordning

Arbejdsgivers indbetaling 32.000 kr.

Privat indbetaling 15.000 kr

Indbetaling i alt 47.000 kr.

Personlig indkomst - 7.000 kr.
Arbejdsgiverindbetaling  § 21, stk. 1 + 7.000 kr.
Personlig indkomst 0 kr.

I alt indbetalt 47.000 kr.
Ret til tilbagebetaling, § 21 A, stk. 1, (46.000 kr.'s grænsen) 1.000 kr.
Ret til tilbagebetaling, § 21 A, stk. 1, (arbejdsgiverindbetaling) 7.000 kr.
Ret til tilbagebetaling, § 21 A, stk. 1, (privat indbetaling) 15.000 kr.
Hævet efter § 21 A i alt 22.000 kr.
Tilbage i ordningen eksklusiv renter 25.000 kr.
Bortseelsesret (§ 19) for 25.000 kr.
Fradrag (§ 18) for 0 kr.