Hvis der i 2011 indbetales et større beløb end 46.000 kr. (2010: 46.000 kr.) til kapitalpension for arbejdstageren, skal det overskydende beløb medregnes ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår som personlig indkomst, jf. PBL § 21, stk. 1 . For private ordninger mistes fradragsretten for bidrag udover 46.000 kr.-grænsen. Der er dog i begge situationer mulighed for tilbagebetaling eller overførsel til en anden type pensionsordning efter bestemmelsen i PBL § 21 A, stk. 1 jf. afsnit A.C.1.2.4.4.3. Denne anden pensionsordning kan være en eksisterende ordning eller en nyoprettet ordning.

Ved beregning af 46.000 kr.-grænsen medregnes bidrag til arbejdstagerordninger, private ordninger og invalidesumsforsikring samt bidrag til engangsydelser fra en pensionskasse, jf. § 29 A, stk. 2. Overskrider de samlede indbetalinger for en ejer, der både har en ordning som led i et ansættelsesforhold og en privat ordning, 46.000 kr., reduceres det fradragsberettigede bidrag til den private ordning til differencen mellem arbejdsgiverens bidrag fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og 46.000 kr., jf. PBL § 18, stk. 2, 3. pkt.