Det endelige goodwillbeløb fremkommer ved, at restbeløbet kapitaliseres med en individuelt fastsat kapitaliseringsfaktor. Kapitaliseringsfaktoren udtrykker forholdet mellem det forventede årlige afkast i form af en forrentningsprocent og goodwillens forventede levetid som udtryk for, i hvor mange år man kan forvente et afkast på den erhvervede goodwill.

Forrentningen fastsættes til den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats, jf. VSL § 9, plus 8 pct. Kapitalafkastsatsen er 5 pct. i indkomståret 2008. Det fremgår af VSL § 9, at kapitalafkastsatsen kun beregnes én gang årligt. Satsen beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort af en af Københavns Fondsbørs dagligt udregnet effektiv obligationsrente for årets første 6 måneder. Satsen offentliggøres derfor først medio i året. Den sammensatte forrentningssats skal sikre at der sker en løbende tilpasning til ændringer i samfundets generelle renteniveau, jf. afsnit E.I.4.1.2.8.

Goodwill kan have varierende levetid og kapitaliseringsfaktoren må ansættes i forhold hertil. For en virksomhed, hvis produkter efter Landsskatterettens vurdering nærmest havde karakter af standardprodukter, fandt retten, at levetiden på goodwill passende kunne ansættes til 7 år, jf. SKM2002.50.LSR. Ligningsrådet tager udgangspunkt i de 7 år, medmindre afgørende forhold taler for en længere eller kortere levetid, jf. SKM2004.173.LR og SKM2004.174.LR.

Baggrunden for individuel fastsættelse af levetiden på den erhvervede goodwill, og dermed individuel fastsættelse af kapitaliseringsfaktoren, hviler på den forudsætning, at den goodwill, der erhverves fra overdrageren, gradvis erstattes af goodwill, der opbygges af erhververen.

Følgende faktorer kan nævnes som eksempler på, hvad der må antages at være afgørende for levetiden for erhvervet goodwill:

  • Type og kompleksitet af virksomhedens produkter og/eller tjenesteydelser. Eksempelvis må det antages, at goodwill typisk har en længere levetid, hvor der er tale om produktion og/eller salg af helt unikke produkter/tjenesteydelser. Modsat hvor der er tale om produktion/salg af standardiserede og masseproducerede produkter.
  • Produktion/forhandling af et indarbejdet og anerkendt varemærke må antages at have en forlængende effekt på goodwillens levetid.
  • Hvis køber i løbet af kort tid ved etablering af en helt ny virksomhed kan opbygge en goodwill svarende til den, der er knyttet til den aktuelle virksomhed, må goodwill antages at have en forholdsvis kort levetid. Dette gælder eksempelvis mindre håndværksvirksomheder.

I SKM2004.174.LR var hovedaktiviteten charteringvirksomhed med formidling af kontakt mellem befragtere og redere. Ifølge afgørelsen var denne formidling meget afhængig af hovedanpartshaverens personlige kontakter med redere og befragtere, som er opbygget gennem års tillidsfuldt samarbejde med de forskellige redere og befragtere. Der var dog ikke tale om forhold, der talte for at fravige udgangspunktet om en levetid på 7 år.

Eksempler på levetidens betydning for kapitaliseringsfaktoren under forudsætning af en rente på 13 pct. (kapitalafkastsats på 5 pct. + 8 pct.):

Levetid (år)Kapitaliseringsfaktor (r=13 pct.)
10,44
20,86
31,25
41,60
51,93
62,23
72,52
82,78
93,02
103,25
113,46
123,65
133,83
144,00
154,16
164,31
174,45
18

4,58

194,70
204,82

I TSS-cirkulære 2000-10 var de anførte kapitaliseringsfaktorer afrundede til hele tal. Afhængigt af om der rundes op eller ned kan en sådan afrunding imidlertid føre til, at beskatningsgrundlaget for goodwill bliver højere eller lavere. Udgangspunktet er derfor, at der ikke bør ske afrunding af den beregnede kapitaliseringsfaktor medmindre ligningsmyndigheden og skatteyderen kan nå til enighed herom. Der kan dog ikke foretages en afrunding, som er til ugunst for skatteyderen.

Kapitaliseringsfaktoren udregnes efter nedenstående formel: 

Hvor:
n=levetid
t=tidspunkt(år) og
r=renten

Det er forudsat, at afkastet fra den erhvervede goodwill falder lineært over tid.

Formlens anvendelse kan illustreres med følgende eksempel:

Det antages, at den erhvervede goodwill har en levetid på 2 år, og det er forudsat, at den beregnede rest til forrentning af goodwill er 100 kr. Herefter beregnes det årlige gennemsnitlige afkast fra goodwill tilbagediskonteret til nutiden.

Med en startværdi primo år 1 på 100 kr. og en levetid på 2 år er værdien ultimo år 1 faldet til 50 kr. Den gennemsnitlige indtægt fra goodwill i år 1 bliver således 75 kr., der skal tilbagediskonteres ét år. Med en rente på 13 pct. er nutidsværdien af 75 kr. lig med 66,40 kr. (75*(1+0,13)-1).

Primo år 2 er værdien 50 kr. og ultimo år 2 er værdien 0. Ifølge formlen beregnes det gennemsnitlige afkast for år 2 til 25 kr., og beløbet tilbagediskonteres 2 år. Nutidsværdien af 25 kr. er 19,60 kr. (25*(1+0,13)-2)

Summen af de 2 års nutidsværdier er 86 kr., hvilket er ensbetydende med, at den relevante kapitaliseringsfaktor i det givne eksempel, hvor levetiden er fastsat til 2 år, er 0,86.

Beregningsreglen kan illustreres med følgende eksempler:

Eksempel 1


 

3. sidste år 

2. sidste år 

sidste år

Regnskabsmæssigt resultat 50.000 210.000 430.000
Ikke udgiftsført løn til medarb. ægtefælle   0  00
- finansielle indtægter - 12.000 - 10.000 - 8.000
+ finansielle udgifter + 62.000 + 50.000 + 53.000
Ekstraordinære poster 0 0 -75.000
Reguleret resultat100.000  250.000 400.000

 Reguleret indkomst/vægtet indkomst:

Tredie sidste år 100.000 x 1 100.000
Næstsidste år 250.000 x 2 500.000
Sidste år 400.000 x 3 1.200.000
I alt 1.800.000
Divideret med 6 = gennemsnitsindtjening 300.000
Udviklingstendens: 
(400.000 - 100.000)/2+150.000
  450.000
- driftsherreløn 50 pct. (min. 250.000 og max. 1 mio. kr.) - 250.000
- forrentning af virksomhedens aktiver bortset  fra goodwill: 8 pct. af 1.000.000 kr.

-80.000

 

Rest til forrentning af goodwill

120.000

Kapitalisering ( 13 pct./ levetid 7 år) faktor 2,52

Beregnet værdi af goodwill (afrundet)

     302.400

300.000

Eksempel 2 Som eksempel 1, men der er her tale om en virksomhed, der for ca. 80 pct. vedkommende er ordreproducerende. For det næste regnskabsår har virksomheden, modsat tidligere, alene modtaget ordrer svarende til ca. 30 pct. af den normale omsætning. Det er således overvejende sandsynligt, at virksomheden i det/de kommende år vil få vanskeligt ved at forrente en goodwill på ca. 300.000 kr. I denne situation må den indregnede udviklingstendens anses for at være urealistisk. Der vil derfor skulle ske en efterfølgende regulering af den beregnede værdi i nedadgående retning.

Udgangspunktet for anvendelse af anvisningen er, at virksomheden har aflagt årsregnskab/skatteregnskab for de seneste 3 regnskabsår/indkomstår. Såfremt dette ikke er tilfældet, må anvisningen anvendes med de fornødne tilpasninger.