Igangværende arbejder for fremmed regning er i almindelighed ikke omfattet af varelagerloven, idet det lægges til grund, at ejendomsretten til de medgåede varer og undertiden indkøbte, men endnu ikke forbrugte varer, er overgået fra leverandøren til kunden, se E.B.2.6.1.

Større virksomheder skal ved regnskabsårets udløb udarbejde en særskilt opgørelse over igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre med specificeret redegørelse for, hvorledes værdiansættelsen er foretaget, jf. § 9, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 (Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder). Mindre virksomheder skal på anfordring kunne gøre rede for igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre samt for, hvordan værdiansættelsen er foretaget, jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006 (Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder).  

Opgørelsen af igangværende arbejder for fremmed regning bygger på retserhvervelsesprincippet, jf. Højesterets dom refereret i UfR 1981, 968.

Udgifter til igangværende arbejder og a conto honorar
For bygningshåndværkere m.fl., hvor den enkelte opgave ofte strækker sig over flere år, medregnes fortjeneste henholdsvis tab ved indkomstopgørelsen på tidspunktet for opgavens afslutning, idet beskatning af avancen først kan finde sted i det indkomstår, hvor den påtagne forpligtelse til at levere et færdigt byggeri er opfyldt, LSRM 1977, 116. Retserhvervelsesprincippet medfører, at udgifter afholdt under arbejdets gang ikke kan udgiftsføres, men skal aktiveres som værdi af igangværende arbejder, og at acontohonorarer ikke skal indtægtsføres, men skal passiveres, jf. Højesterets dom refereret i UfR 1981, 968.

Se Landsskatterettens kendelse refereret i TfS 1994, 409, hvor et selskab drev virksomhed med sortering og bearbejdning af genbrugsmaterialer til salg og slutdeponering. Ved aflevering af affald betalte kunderne en afgift til selskabet. Denne afgift var indkomstskattepligtig på tidspunktet for selskabets modtagelse af materialet. Selskabets udgifter ved behandlingen af materialet ansås for almindelige driftsomkostninger, der kunne fradrages, når de var afholdt. Der godkendtes derfor ikke fradrag for en hensættelse til imødegåelse af disse udgifter.

Renteindtægter
Renteindtægter af en forudbetalt entreprisesum skal indtægtsføres løbende og kan ikke ved passivering udeholdes til kontraktforholdets afslutning, TfS 1985, 109.

Værdiansættelsen:

Direkte produktions-
omkostninger
Udgifter til arbejdsløn, materialer, underentreprenører og lignende udgifter, der er direkte forbundet med det enkelte arbejde, skal aktiveres. 

Indirekte produktions-
omkostninger
Den skattepligtige er berettiget, men ikke forpligtet til også at medregne de indirekte produktionsomkostninger (IPO) ved opgørelsen af værdien af igangværende arbejder. 

Acontofortjeneste
Den skattepligtige er endvidere berettiget, men ikke forpligtet til også at aktivere en acontofortjeneste på det arbejde, der er udført i årets løb, det vil sige en andel af avancen. 

Det valgte princip anvendes på samtlige igangværende arbejder, jf. LSRM 1980, 88.

Ændring af værdiansættelsesprincip
Ny tekst startDer kan som udgangspunkt frit skiftes opgørelsesprincip fra år til år, når blot dette oplyses i regnskabet. Hvis der ved principskiftet sker eller tilsigtes ikke blot en forskydning i skattebetalingen men en eliminering af skatten, kan der dog ikke foretages principskifte. Anmodning om principskifte behandles af det skattecenter, der er ligningsmyndighed for virksomheden. Skattecentret træffer afgørelse vedrørende adgangen til principskifte som led i den almindelige ligningsmæssige behandling og med sædvanlig klageadgang. Der skal således ikke længere søges om tilladelse til principskifte hos Skatterådet. Se SKM2006.635.SKAT og SKM2006.755.SKAT. Om genoptagelse og behandling af allerede indgivne anmodninger, se de nævnte SKAT-meddelelser samt nedenfor under E.B.2.6.2.4.Ny tekst slut 

Interessenter
Interessenterne i et interessentskab er som udgangspunkt ikke forpligtet til at anvende samme princip ved opgørelsen af igangværende arbejder,

Færdiggørelsesåret
Færdiggørelsesåret er det år, hvori arbejdet ifølge kontrakten er endelig udført, selv om der mangler at blive lavet uvæsentlige dele af arbejdet, f.eks. afhjælpning af mindre mangler. Udstedelse af ibrugtagningstilladelse er uden betydning i denne forbindelse.   

En vognmand havde indgået aftaler med en række landmænd om roetransport til en sukkerfabrik til en nærmere fastsat pris pr. kørt ton. For 1982 afsluttedes roekørselen først den 6. januar 1983. Vognmanden fik ikke medhold i, at der på statusdagen den 31. december 1982 var tale om igangværende arbejde, idet der var indgået aftale om pris pr. kørt ton, og det var muligt på grundlag af vejesedler at opgøre det nøjagtige tilgodehavende den 31. december 1982.

SKM2001.421.DEP.

Se også SKM2003.500.LSR, hvor et revisionsselskabs indkomstansættelse var blevet forhøjet med yderligere debitorer ved indkomstårets udgang. Ved en ekstraordinær genoptagelse af selskabets skatteansættelse efter SSL § 35, stk. 1, nr. 7, fik selskabet medhold i, at det var berettiget til fradrag for yderligere debitorer ved indkomstårets begyndelse i overensstemmelse med princippet i Landsskatterettens kendelse i TfS 1999.474 og Skatteministeriets ovenfor omtalte kommentar, SKM2001.421.DEP.

Se også SKM2006.84.ØLR, hvor skattemyndighederne havde nægtet et selskab fradrag for hensættelse på tab på igangværende arbejder. Uanset at selskabet havde anvendt udtrykket "hensættelser" i regnskaberne, fandt Østre Landsret efter det fremlagte materiale og de afgivne forklaringer, at der reelt var tale om nedjusteringer af den i årets løb teknisk beregnede aconto avance. Landsretten fandt herefter ikke, at selskabet havde foretaget hensættelser til tab på igangværende arbejder, således som skattemyndighederne havde lagt til grund. Sagen blev derfor hjemvist til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

TSS-cirkulære 1995-20
Advokater, revisorer og udøvere af tilsvarende liberale erhverv skal indtægtsføre deres honorarer efter de retningslinier, som er givet i TSS-cirk. 1995-20.

Det fremgår af cirkulæret, at honorarer skal indtægtsføres løbende, når der er erhvervet endelig ret til beløbet. Dette er tilfældet, når en sag er moden til afregning. Det faktiske faktureringstidspunkt er derimod ikke afgørende, jf. UfR 2001, 1226 HRD. Ethvert acontohonorar skal indtægtsføres løbende, uanset om der er vundet endelig ret til beløbet, og afholdte driftsudgifter fratrækkes løbende, jf. SL § 6, stk. 1, litra a. Herved opnås, at beskatning af indtægter og fradrag for de tilsvarende udgifter i videst muligt omfang finder sted inden for samme periode.

Advokater, revisorer m.fl. kan i stedet vælge at aktivere de direkte omkostninger, herunder de lønomkostninger, der relaterer sig til regnskabsperiodens uafsluttede opgaver. Indtægtsførsel af totalhonoraret foretages herefter i det år, hvor opgaven er afsluttet, og endelig ret er vundet til beløbet. Se TfS 1999, 253, hvor spørgsmålet var, hvornår der var vundet endelig ret til beløbet. Samtidig udgiftsføres tidligere aktiverede igangværende arbejder vedrørende den pågældende opgave. Herved sikres samtidighed mellem indtægts- og udgiftsførsel i overensstemmelse med statsskattelovens princip. Hvis man vælger denne opgørelsesmåde, skal acontohonorarer ikke indtægtsføres løbende, men passiveres.

Ændring af værdiansættelsesprincip
Ny tekst startDer kan som udgangspunkt frit skiftes opgørelsesprincip fra år til år, når blot dette oplyses i regnskabet. Hvis der ved principskiftet sker eller tilsigtes ikke blot en forskydning i skattebetalingen men en eliminering af skatten, kan der dog ikke foretages principskifte. Anmodning om principskifte behandles af det skattecenter, der er ligningsmyndighed for virksomheden. Skattecentret træffer afgørelse vedrørende adgangen til principskifte som led i den almindelige ligningsmæssige behandling og med sædvanlig klageadgang. Der skal således ikke længere søges om tilladelse til principskifte hos Skatterådet. Se SKM2006.635.SKAT og SKM2006.755.SKAT. Om genoptagelse og behandling af allerede indgivne anmodninger, se de nævnte SKAT-meddelelser samt nedenfor under E.B.2.6.2.4.Ny tekst slut 

Andre liberale erhverv
Udøvere af liberale erhverv, der falder uden for , f.eks. speciallæger, skal indtægtsføre honorarer eller dele heraf, når de er faktureret eller kan kræves betalt af patienten eller sygesikringen på statustidspunktet.

Ligningsrådets anvisning
Ligningsrådet har i 1978 vedtaget følgende, stadig gældende anvisning for arkitekters og rådgivende ingeniørers indtægtsføring af honorarer m.v., jf. det ved TSS-cirkulære 1991-13 ophævede SD-cirkulære 1978-9:

A. Ved indtægtføring af honorarer mv. forholdes således:

 1. Opgaven er ikke afsluttet ved regnskabsperiodens afslutning:

  Direkte sagsomkostninger (udgift til tegning, projektering, tilsyn mv. samt tilsvarende udgift til fremmed assistance) fra opgavens påbegyndelse til regnskabsperiodens slutning optages (aktiveres) med virkning for indkomst- og formueopgørelsen som værdi af igangværende arbejde. Til direkte sagsomkostninger skal også medregnes anvendt produktiv indehavertid ansat til timetakst efter branchens regler herfor.

  Acontobeløb, der modtages før det regnskabsår, hvori opgaven afsluttes, medtages ikke i indkomstopgørelsen, men passiveres.

  Med virkning for indkomst- og formueopgørelsen kan igangværende arbejder opgøres således, at der ud over direkte sagsomkostninger også medregnes andel i øvrige omkostninger samt andel i avancen.
  Er der i en virksomhed flere indehavere, skal samtlige indehavere anvende ensartede opgørelsesmåder.

 2. Opgaven er afsluttet ved regnskabsårets slutning:

  Totalhonoraret for opgaven indtægtsføres, og totalbeløbet af de i regnskabsårets løb afholdte direkte sagsomkostninger samt tidligere aktiveret igangværende arbejde vedrørende den pågældende opgave udgiftsføres.

  Opgaven anses for at være afsluttet, når rådgiveren har tilendebragt sit arbejde med den pågældende opgave. Ved bygge- og anlægsopgaver, hvor rådgiveren medvirker til opgavens samlede gennemførelse, anses rådgiverens opgave for at være afsluttet i det år, hvori endeligt byggeregnskab er udarbejdet. Endelig indtægtsføring skal dog finde sted senest et år efter, at byggeriet eller anlægget er taget i brug.  

B. Såfremt selvstændigt honorar er aftalt for et projekt eller et byggeris enkelte etaper, betragtes hver etape som en selvstændig opgave.

Skal honoraret delvis erlægges i form af håndværkeraktier eller håndværkerpantebreve, fradrages et kursnedslag efter gældende praksis.

C. Udgifter afholdt med henblik på deltagelse i konkurrencer udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de er anvendt.

D. I det omfang, der udføres arbejde på en opgave uden aftale med bygherre, eller en aftale med en bygherre ikke indebærer ret til vederlag, kan omkostningerne helt eller delvis udgiftsføres i det løbende årsregnskab, og den tilsvarende aktivering helt eller delvis undlades. Erhverves en sådan ret i et efterfølgende indkomstår (f.eks. ved en offentlig myndigheds godkendelse af projektet) skal samtlige direkte sagsomkostninger (inkl. tidligere udgiftsførte direkte sagsomkostninger) vedrørende den omhandlende opgave aktiveres i dette indkomstår.

E. Udlæg for bygherren kan ikke udgiftsføres. Ikke afregnede udlæg aktiveres.

F. Arkitekter og rådgivende ingeniører, der har drevet selvstændig virksomhed inden for bygge- og anlægsbranchen før 1. januar 1932, har ved indkomstopgørelsen fortsat en personlig ret til at føre kasseregnskab. En arkitekt/ingeniør, der har anlagt sit regnskab efter andre retningslinier, kan ikke senere vælge at føre kasseregnskab.

Ændring af værdiansættelsesprincip
Ny tekst startDer kan som udgangspunkt frit skiftes opgørelsesprincip fra år til år, når blot dette oplyses i regnskabet. Hvis der ved principskiftet sker eller tilsigtes ikke blot en forskydning i skattebetalingen men en eliminering af skatten, kan der dog ikke foretages principskifte. Anmodning om principskifte behandles af det skattecenter, der er ligningsmyndighed for virksomheden. Skattecentret træffer afgørelse vedrørende adgangen til principskifte som led i den almindelige ligningsmæssige behandling og med sædvanlig klageadgang. Der skal således ikke længere søges om tilladelse til principskifte hos Skatterådet. Se SKM2006.635.SKAT og SKM2006.755.SKAT. Om genoptagelse og behandling af allerede indgivne anmodninger, se de nævnte SKAT-meddelelser samt nedenfor under E.B.2.6.2.4.Ny tekst slut 

Ny tekst startSkatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag ved Østre Landsret om adgangen til at ændre princip for værdiansættelsen af igangværende arbejder. I den anledning har SKAT udsendt to meddelelser, SKM2006.635.SKAT og SKM2006.755.SKATNy tekst slut

Ny tekst startI dette afsnit gengives teksten i meddelelsen SKM2006.635.SKAT offentliggjort den 25. oktober 2006 om genoptagelse af sager om værdiansættelse af igangværende arbejder som følge af ændret praksis. Meddelelsen bortfalder den 1. maj 2007, hvorfor afsnittet herefter vil udgå af ligningsvejledningen.Ny tekst slut

Ny tekst startOm kompetencen til at behandle anmodninger om principskifte for tidligere og kommende indkomstår og proceduren for allerede afsluttede og endnu ikke afsluttede sager vedrørende anmodning om principskifte, se SKM2006.755.SKAT.Ny tekst slut

Ny tekst startI den pågældende landsretssag havde sagsøgeren for indkomståret 1997 ansøgt Ligningsrådet om tilladelse til at skifte princip i forbindelse med den skattemæssige værdiansættelse af igangværende arbejder. Sagsøgeren havde tidligere skattemæssigt værdiansat sine igangværende arbejder til de direkte omkostninger med tillæg af acontoavance men ønskede fra og med indkomståret 1997 at værdiansætte de igangværende arbejder til de direkte medgåede omkostninger.Ny tekst slut

Ny tekst startLigningsrådet havde truffet afgørelse om, at ansøgningen om principskifte ikke kunne imødekommes.Ny tekst slut

Ny tekst startSkatteministeriet har nu taget bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand om, at sagsøgeren for indkomståret 1997 har været berettiget til at ændre princip for værdiansættelsen af igangværende arbejder.Ny tekst slut

Ny tekst startBaggrunden herfor er, at der under sagens behandling for Østre Landsret er fremkommet nye oplysninger om administrativ praksis vedrørende principskiftesager forud for 1997. På grundlag af disse oplysninger kan det ikke i tilstrækkeligt omfang afvises, at Ligningsrådet i 1998-1999, herunder ved afgørelsen i den pågældende sag har foretaget en skærpelse af praksis, der ikke forud har været offentliggjort. Det kan i den pågældende sag derfor heller ikke afvises, at der er sket en ikke lovlig praksisskærpelse.Ny tekst slut

Den skattemæssige opgørelse af igangværende arbejder
Ny tekst startGenoptagelsescirkulæret vedrører den skattemæssige opgørelse af igangværende arbejder beskrevet i Ligningsvejledningen 2006 og tidligere år, afsnit E.B.2.6.2.Ny tekst slut

Ny tekst startDet fremgår heraf, at for bygningshåndværkere, entreprenører m.fl., hvor den enkelte opgave ofte strækker sig over flere år, medregnes fortjeneste henholdsvis tab på tidspunktet for opgavens afslutning.Ny tekst slut

Ny tekst startVedrørende værdiansættelsen af de igangværende arbejder fremgår, at udgifter, der er direkte forbundet med det enkelte arbejde - direkte produktionsomkostninger - skal aktiveres.Ny tekst slut

Ny tekst startHerudover er den skattepligtige berettiget, men ikke forpligtet til at medregne de indirekte produktionsomkostninger ved opgørelsen af værdien af igangværende arbejder.Ny tekst slut

Ny tekst startEndvidere er den skattepligtige berettiget, men ikke forpligtet til også at aktivere en a contofortjeneste på det arbejde, der er udført i årets løb.Ny tekst slut

Ny tekst startAdvokater, revisorer og udøvere af tilsvarende liberale erhverv skal behandle igangværende arbejder efter de retningslinier, der fremgår af TSS-cirkulære 1995-20, der er beskrevet i ligningsvejledningen. For arkitekter og rådgivende ingeniører gælder Ligningsrådets anvisning for arkitekters og rådgivende ingeniørers indtægtsføring af honorarer m.v., der ligeledes er beskrevet i ligningsvejledningen.Ny tekst slut

Ny tekst startAf ligningsvejledningen fremgik det, at det for alle brancher gjaldt, at det én gang valgte princip skulle anvendes uændret år for år.Ny tekst slut                     

Ny tekst startMed hensyn til principskifte fulgte det af ligningsvejledningen, at efter ansøgning blev principskifte tilladt, når det skønnedes rimeligt under hensyn til virksomhedens forhold. Ansøgning om principskifte skulle indsendes via et skattecenter til Skatterådet (tidligere Ligningsrådet), der havde kompetencen.Ny tekst slut

Ændring af praksis vedrørende principskifte
Ny tekst startSom anført ovenfor kan det ikke afvises, at Ligningsrådet i 1998-1999 må anses for at have foretaget en skærpelse af praksis vedrørende adgangen til principskifte. Denne skærpelse har ikke forud været offentliggjort, således at der muligvis ikke har været tale om en lovlig praksisskærpelse.Ny tekst slut

Ny tekst startDet har imidlertid ikke ud fra det foreliggende materiale været muligt at beskrive den forud for 1997 gældende praksis vedrørende principskifte. På den baggrund er det besluttet at ændre praksis, således at der fremover anlægges følgende praksis vedrørende adgangen til principskifte:Ny tekst slut

Ny tekst startDer kan som udgangspunkt frit skiftes opgørelsesprincip fra år til år, når dette blot oplyses i regnskabet. Hvis der ved principskiftet sker eller tilsigtes ikke blot en forskydning af skattebetalingen men en eliminering af skatten, kan der ikke foretages principskifte.Ny tekst slut

Ny tekst startDer skal således fremover ikke søges om tilladelse til principskifte hos Skatterådet. Spørgsmål om principskifte vil i stedet skulle behandles af skatteforvaltningen som led i den almindelige ligningsmæssige behandling. Det vil derfor fremover være skatteforvaltningen, der træffer afgørelse vedrørende adgangen til principskifte, og der vil være sædvanlig klageadgang.Ny tekst slut

Genoptagelse
Ny tekst startDer vil ske genoptagelse af de sager, hvor Ligningsrådet har meddelt afslag på en ansøgning om tilladelse til principskifte for 1997 og fremefter med henblik på vurdering af, om afgørelserne må anses som udtryk for den beskrevne praksisskærpelse. Den persongruppe, der er meddelt afslag, samt andre, der har haft igangværende arbejder, kan anmode om genoptagelse efter nedenstående regler.Ny tekst slut

Fristregler
Ny tekst startI henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der ske genoptagelse af skatteansættelserne, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af de pågældende indkomstår. Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 6.Ny tekst slut

Ny tekst startHvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse, eller fra og med et indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.Ny tekst slut

Ny tekst startDet vil sige, at da det var indkomståret 1997, som var til prøvelse, vil der som nævnt kunne ske genoptagelse fra 1997 og fremefter.Ny tekst slut

Reaktionsfrist
Ny tekst startEfter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, skal anmodningen om ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i § 26.Ny tekst slut

Ny tekst startFristen regnes for offentliggørelsen af SKM2006.635.SKAT på SKATs hjemmeside den 25. oktober 2006.Ny tekst slut

Ny tekst startAnmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til SKAT (et skattecenter), jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 3.Ny tekst slut

Ny tekst startSkattecentrene er anmodet om selv at genoptage ansættelserne for de pågældende år, hvis de bliver bekendt med, at der er skattepligtige, der er lignet forkert, eller hvis de bliver anmodet herom.Ny tekst slut