VSL § 22 b, stk.4, indeholder reglerne for indtægtsføring og hævning af beløb, der er henlagt til konjunkturudligning.

Et beløb, der er henlagt til konjunkturudligning, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtiges personlige indkomst for det indkomstår, hvor indskuddet hæves. Den henlæggelse, der indtægtsføres, anses for personlig indkomst vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed.
Den indtægtsførte konjunkturudligning, inklusive den dertil svarende konjunkturudligningsskat, medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst i maksimeringsreglen vedrørende kapitalafkastets størrelse i VSL § 22 a, stk. 3, nr. 1 (TfS 1994,541 DEP), jf. E.G.3.1.5.
Den indtægtsførte konjunkturudligning indgår som et integreret led ved opgørelsen af den personlige indkomst. Konsekvensen heraf er blandt andet, at det er summen af den indtægtsførte konjunkturudligningshenlæggelse og den personlige indkomst fra årets indtjening, der skal beregnes skat og AM-bidrag af. For så vidt angår AM-bidraget henvises til TfS 1994, 541 DEP.Ved skatteberegningen for det indkomstår, hvor en konjunkturudligningshenlæggelse indtægtsføres, fradrages den konjunkturudligningsskat, der svarer til hævningen, i den skattepligtiges slutskat med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter reglerne i VSL § 22 b, stk. 5. Se nærmere herom i E.G.3.2.7.

Med virkning fra og med indkomståret 2007 er satsen for konjunkturudligningsskat nedsat fra 28 pct. til 25 pct.
Ved indtægtsføring af henlæggelser for indkomståret 2007 og senere indkomstår udgør den til hævningen svarende konjunkturudligningsskat således 25 pct. af den indtægtsførte henlæggelse. 
Ved indtægtsføring af henlæggelser for indkomståret 1998 og tidligere indkomstår udgør den til hævningen svarende konjunkturudligningsskat 34 pct. af den indtægtsførte henlæggelse. Er der tale om henlæggelser for indkomstårene 1999 og 2000, udgør den til hævningen svarende konjunkturudligningsskat 32 pct. af det indtægtsførte beløb. Er der tale om henlæggelser for indkomstårene 2001 til og med 2004 udgør den til hævningen svarende konjunkturudligningsskat 30 pct. af det indtægtsførte beløb. Endvidere er der for henlæggelser i perioden forud for indkomståret 1999 alene blevet indsat et beløb svarende til 66 pct. af henlæggelsen på konjunkturudligningskontoen mod 68 pct. af henlæggelserne for indkomståret 1999 og 2000, 70 pct. af henlæggelserne for indkomstårene 2001 til og med 2004 og 72 pct. af henlæggelserne for indkomståret 2005 og 2006 og 75 pct. af henlæggelserne for indkomståret 2007 og senere indkomstår.

Indtægtsføringen af henlæggelser sker efter princippet først henlagt, først indtægtsført, jf. VSL § 22 b, stk. 4, 5. pkt., og E.G.3.2.6.2.

Et indskud på en konjunkturudligningskonto kan hæves med virkning for et indkomstår, hvis det hæves inden udløb af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår.
Beløbet kan hæves, når henlæggelsesåret er udløbet. Et pengeinstitut kan dog ikke udbetale beløbet fra kontoen, før der er forløbet 3 måneder fra det tidspunkt, hvor beløbet blev henlagt.
Et indskud skal hæves senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb. Hvis en henlæggelse ikke er indtægtsført inden udløbet af denne frist, skal beløbet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtiges personlige indkomst for det 10. indkomstår efter, at henlæggelsesåret er udløbet.
Hvis der er foretaget henlæggelser for flere indkomstår, skal beløbene indtægtsføres i den rækkefølge, de er henlagt i. Dvs. at henlæggelser for et tidligere år skal indtægtsføres, før henlæggelser for et senere år kan indtægtsføres.
Der er imidlertid ikke regler om, at konjunkturudligningshenlæggelser og investeringsfondshenlæggelser skal anvendes i en bestemt rækkefølge. Investeringsfondshenlæggelser for et senere indkomstår kan således anvendes før konjunkturudligningshenlæggelser for et tidligere år, og omvendt.
Der er heller ikke regler om, at konjunkturudligningsbeløb skal anvendes til bestemte formål. Konjunkturudligningsbeløb kan derfor anvendes helt frit af den skattepligtige til erhvervsmæssige eller private formål.
En henlæggelse, som er foretaget over flere indkomstår, kan indtægtsføres og benyttes i et enkelt eller flere indkomstår, ligesom en henlæggelse, som er foretaget i et enkelt indkomstår, kan indtægtsføres og benyttes over flere indkomstår.