Såfremt benyttelsen af et aktiv ændres fra udelukkende erhvervsmæssig benyttelse til privat benyttelse eller omvendt, behandles dette som salg henholdsvis køb af de pågældende aktiver, jf AL § 4, stk. 1. Det samme gælder ved ændring fra eller til delvis erhvervsmæssig benyttelse. Som salgssum eller købesum anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor benyttelsen ændres.

Af AL § 4, stk. 2, fremgår det, at hvis en skattepligtig, der benytter virksomhedsordningen, udtager en blandet benyttet bil fra virksomheden til den skattepligtige, behandles dette efter afskrivningsloven som salg af bilen. Som salgssum anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor bilen tages ud af virksomhedsordningen.

Bestemmelsen har virkning for overførsel af biler, som anskaffes den 7. oktober 2004 eller senere, og som overføres fra virksomheden til den skattepligtige med virkning for indkomståret 2005 eller senere indkomstår.

Ved anskaffelse forstås, at der er indgået bindende aftale om køb af bilen. At bilen først leveres den 7. oktober 2004 eller senere er således uden betydning, når salgsaftalen er underskrevet inden 7. oktober 2004.

Det følger af § 4, stk. 2, at der ved udtagning af bilen fra virksomhedsordningen skal ske en opgørelse med henblik på at beskatte en eventuel gevinst og genvundne afskrivninger eller et eventuelt tab. Den blandet benyttede bil udtages i henhold til § 4, stk. 2, til handelsværdien, og handelsværdien anvendes som henholdsvis salgssum i forbindelse med udtagning af virksomhedsordningen og købssum ved opgørelsen af gevinst og tab ved et senere faktisk salg.

Hvis en blandet benyttet bil først bruges uden for virksomhedsordningen og senere lægges ind i virksomhedsordningen, skal der ikke ske en opgørelse af gevinst og tab ved indskud af bilen i virksomhedsordningen. Ved et salg af bilen i virksomhedsordningen foretages opgørelsen efter AL § 12 på baggrund af dels årene uden for virksomhedsordningen, dels årene i virksomhedsordningen. Salgsåret medregnes ikke.

De år, hvor bilen er i virksomhedsordningen, anses bilen for fuldt ud erhvervsmæssigt benyttet.

Blandet benyttede biler, som overføres fra virksomhedsordningen til privatsfæren, skal bogføres i virksomhedsordningen fra starten af indkomståret. Når blandet benyttede biler føres ind eller ud af virksomhedsordningen sker det således med virkning for hele indkomståret. Kun ved køb eller salg af bilen indgår, henholdsvis udgår, bilen på en dato inde i indkomståret.

SKM2004.409.HR, hvor Højesteret stadfæstede landsrettens dom i SKM2003.314.VLR, hvori retten fastslog, at reglerne om ændret benyttelse af virksomhedens aktiver skulle finde anvendelse for en virksomhed, som skattemyndighederne ikke længere anså for at være erhvervsmæssig, uanset det var med urette, at virksomheden tidligere havde været anset for erhvervsmæssig. (Afgørelsen vedrørte den dagældende afskrivningslovs § 32, som findes i den nugældende § 4, stk. 1).

SKM2007.457.LSR: Et selskab havde udlånt nogle driftsmidler vederlagsfrit til et interesseforbundet selskab. Landsskatteretten anså dispositionen for at kunne sidestilles med udlån til privat benyttelse. Den ændrede benyttelse af driftsmidlerne ansås derfor for omfattet af afskrivningslovens § 4, stk. 1.

Se endvidere SKM2004.244.LSR blandt andet om dokumentation for værdien af en computer ved overgang fra privat til erhvervsmæssig anvendelse.

Se afsnit E.G.2.1.6.3 om opgørelse af genvundne afskrivninger på blandet benyttede biler i virksomhedsordningen, som efterfølgende overgår til privat benyttelse.