De fleste af Danmarks indgåede DBO'er indeholder ikke blot een lempelsesmetode. Som regel vil flere metoder være repræsenteret afhængig af, hvilken type indkomst, der er tale om.

Den skattepligtige person kan normalt selv vælge, om vedkommende ønsker lempelse efter de interne danske lempelsesregler eller efter lempelsesreglerne i DBO'en, se også indledningen til afsnit D.C

For så vidt angår eksempler på nedslagsberegninger henvises til Juridisk Vejledning "Beregning af personlige indkomstskatter mv. Afsnit D.4.

Metoderne til lempelsen af dobbeltbeskatning kan nærmere beskrives således: 

Exemption med progressionsforbehold kan ske efter gammel og ny metode.  

Exemption med progressionsforbehold efter gammel metode:

Den udenlandske indkomst medregnes ikke i den skattepligtige indkomst. Ved skatteberegningen medtages imidlertid den udenlandske indkomst. Der indrømmes herefter et nedslag i de pålignede skatter, svarende til den del af den samlede danske skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Der er tale om relativt få, navnlig ældre aftaler, hvor der lempes efter denne metode.  

Exemption med progressionsforbehold efter ny metode:

Den udenlandske indkomst medregnes i den skattepligtige indkomst, og skatten beregnes på normal vis. Der indrømmes herefter et nedslag i de pålignede skatter, svarende til den del af den samlede danske skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst.  De to exemptionmetoder giver samme størrelse lempelse. Forskellen ligger alene i den betydning, det har i forskellige sammenhænge, at den skattepligtige indkomst efter gammel metode er mindre. Således vil lempelse efter gammel metode være at foretrække, hvor beregningen af sociale ydelser afhænger af den skattepligtige indkomst, samt hvor der er mulighed for fremførsel af et eventuelt underskud fra det pågældende indkomstår eller tidligere indkomstår. En yderligere følge af metoden exemption med progressionsforbehold er, at et uudnyttet personfradrag i henhold til PSL § 10, stk. 3, ikke kan overføres til den samlevende ægtefælle, når en indkomst fra udlandet, selv om den ikke skal medregnes i den danske indkomst, alligevel skal medregnes ved skatteberegningen, jf. LSRM 1972, 182 og SKDM 1974, 312 ØL. Se også afsnit D.C.2.5 om valget mellem LL § 33 A og lempelsesreglerne i en DBO.

Størrelsen af den udenlandske skat er uden betydning, da størrelsen af lempelsen alene er afhængig af den danske skat, som forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst, jf. f.eks. TfS 1998,307, hvor Danmark skal give exemptionlempelse for så vidt angår ydelser, der betales fra Tyskland til personer bosiddende i Danmark, når der er tale om ydelser, der falder ind under art. 18, stk. 2, i den tysk-danske DBO, dvs. ydelser i henhold til tysk sociallovgivning. Dette gælder uanset, at visse af disse ydelser ikke beskattes i Tyskland, men i stedet udbetales med nettobeløb, jf. også afsnit D.E.

Den udenlandske indkomst medregnes efter creditmetoden ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Herefter ophæves dobbeltbeskatningen ved, at Danmark i de beregnede skatter giver nedslag med det mindste af følgende to beløb:

  • enten den betalte udenlandske skat af den udenlandske indkomst,
  • eller den del af den danske skat, som forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. 

Denne creditmetode benævnes almindelig credit.

Metoden medfører, at der indrømmes credit for hele den i udlandet betalte skat, når den udenlandske skat er mindre end den danske skat af den udenlandske indkomst (fuld credit).

Der indrømmes derimod kun credit for et beløb svarende til den danske skat af den udenlandske indkomst, når den udenlandske skat er højere end den danske skat (maksimal credit). Nedslaget vil være identisk med nedslag beregnet ved exemption med progressionsforbehold efter ny metode.  

I credittilfældene kan man således populært sige, at hvis en skatteyder af en udenlandsk indkomst har betalt skat med en mindre gennemsnitsskatteprocent end den danske, får han ved skatteberegningen her i landet refunderet et beløb svarende til den udenlandske skat, mens han, såfremt hans gennemsnitsskatteprocent her i landet er mindre end den udenlandske, kun får nedslag svarende til den danske skat, der falder på den udenlandske indtægt.

Nogle stater giver visse skattebegunstigelser, som skal komme udenlandske investorer til gode. Anvendelsen af lempelsesmetoden almindelig credit vil i sådanne tilfælde bevirke, at domicillandet kun kan give credit i dets skat svarende til den nedsatte skat i kildelandet. Dette medfører, at bopælslandet skat bliver så meget højere. Metoden "matching-credit" sikrer, at bopælslandet giver credit for et beløb svarende til den skat, som skulle have været betalt i kildestaten, jf. afsnit D.D.2 om artikel 23 A + B.