Begrænset skattepligtige betaler statsskat efter den sædvanlige skala og sundhedsbidrag med 8 %, medens der betales kommuneskat med den gennemsnitlige kommunale udskrivningsprocent, som for Ny tekst start2009Ny tekst slut er 24 %. Dette gælder dog ikke personer, der er begrænset skattepligtige efter KSL  § 2, stk. 1, nr. 3, (arbejdsudleje), nr. 8 (royalty), § 2, stk. 2 (lønindkomst om bord på dansk skib), idet disse personer betaler en bruttoskat på 30 %, eller personer, der er begrænset skattepligtige efter KSL 2, stk. 1 nr 6 af udbytte, der beskattes med 28 %.

Personer, der første gang i indkomståret 2008 kan anvende de særlige beskatningsregler i KSL § 48 E-F, og som i den forbindelse bliver begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, kan vælge at blive beskattet med en bruttoskat på hhv. 25% i 3 år eller 33% i 5 år, se afsnit D.B.5.

Skattesatsen for udbytte og royalty kan dog i medfør af en DBO være lavere. Undertiden er Danmark som kildeland afskåret fra at beskatte sådanne indtægter, se afsnit D.E.

PersonfradragFor personer, der er skattepligtige hele året efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1.-3. pkt., nedsættes de beregnede skatter med skatteværdien af et personfradrag efter PSL § 10, stk. 1-2, jf. stk. 5. Dette gælder dog ikke indkomster, der beskattes efter § 9, stk. 1 i lov om beskatning af søfolk eller for personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7.

Børnepasningsorlovsydelse berettiger fra og med indkomståret 2006 til personfradrag, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 12. Dette var ikke tilfældet efter tidligere regler, jf. TfS 1998,640.

Ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 der har virkning for indkomståret 2004, kan der ikke indrømmes personfradrag til begrænset skattepligtige personer, hvis indkomstansættelsen omfatter en kortere periode end et år, jf. PSL § 10, stk. 5, 2. pkt.

Ved lov nr. 560 af 7. juni 2006 om ændring af PBL, PSL og KSL blev der, med virkning fra indkomståret 2006, mulighed for, at personer der er begrænset skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1 og 9-13, eller stk. 2, 1.-3. pkt. i en periode der er kortere end et år, kan vælge at få nedsat de beregnede skatter med skatteværdien af et personfradrag. Såfremt der vælges personfradrag, skal der, til brug for skatteberegningen foretages en omregning af delårsindkomsten til den teoretiske helårsindkomst.

Mulighed for overførsel af uudnyttet personfradrag mellem ægtefæller, jf. PSL § 10, stk. 3, forudsætter efter KSL § 4, stk. 6, at de begge er fuldt skattepligtige her til landet.

Hvis skatteyderen dels har indtægter, der berettiger til personfradrag, og dels andre indtægter, gives der fuldt personfradrag i de samlede beregnede skatter. For begrænset skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, (lønmodtagere), er der endvidere mulighed for fradrag efter ligningslovens § 9 F.

Fremførsel af underskudRetten til af fremføre underskud tilkommer såvel fuldt som begrænset skattepligtige.

Underskud fra et indkomstår med begrænset skattepligt kan - inden for de gældende rammer - fradrages i den skattepligtige indkomst for indkomstår med fuld skattepligt. Tilsvarende kan underskud fra et indkomstår med fuld skattepligt fradrages i indkomsten for et indkomstår med begrænset skattepligt. Ligeledes vil et underskud i en ansættelse som begrænset skattepligtig for en del af et indkomstår kunne modregnes i en positiv ansættelse som fuldt skattepligtig for en anden del af samme indkomstår.

På grund af udrejse blev der foretaget to ansættelser for en skatteyder, som fuldt skattepligtig med negativ indkomst og en som begrænset skattepligtig med positiv indkomst. Der skulle foretages en udligning af indkomsterne i de to skattepligtsperioder, før der kunne blive tale om fremførsel af tidligere års underskud, jf. TfS 1987,385 LSR.

Fremkommer der underskud i en ansættelse, der ikke omfatter et helt indkomstår, er det kun skattepligtsperiodens underskud og ikke underskuddet omregnet til helårsunderskud, der kan bringes til fradrag i de følgende indkomstår, se Ligningsvejledningen almindelig del afsnit A.A.2.3.1.5.