Beskatning af methanol til brug i brændstof
Dato for udgivelse
25 Jan 2013 13:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jan 2013 10:15
SKM-nummer
SKM2013.71.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0229469
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
methanol, brændstof
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at afgiften pr. liter metanol efter sats på 129,2 kr./GJ udgør 203,9 øre.

Skatterådet forudsætter, at der er tale om brændstof, og at spørger kan fremlægge dokumentation herfor.

Forbeholdet begrundes med det faktum, at metanol ligeledes kan fremstilles på basis af et fossilt brændstof, fx naturgas. Denne type metanol kan imidlertid ikke anses for et biobrændstof.

Skatterådet forudsætter dernæst, at beregningen af en afgiftsbelastning pr. liter for spørgers produkt kun gælder for et produkt med det anførte energiindhold på 19,9 GJ/ton samt med en densitet på 793 kg/ m3.

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 1, stk. 8

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit E.A.4.1.3.1

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at methanol til brug i brændstof, beskattes med 203,9 øre/liter, ved dagtemperatur (2015-niveau)?

Svar

Ja. Se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er agent i bl.a. Danmark, for verdens største producent af anden generations biobrændstoffer. Selskabet arbejder således på at introducere anden generations bio-metanol som komponent i benzin i Danmark.

EU lovgivning tillader op til 3 % iblanding (jf. EN-228) men selskabet forventer i første omgang at tilsætte 1,7 % vol. (af brændstoftekniske årsager).

Spørger har anført at besvarelsen har betydning for tidspunktet for at introducere anden generations biobrændstoffer, samt for selskabets kunder.

Spørger har herefter udregnet energibeskatningen:

Benzin produkter

Dagtemp.

(øre/l)

Moms

(øre/l)

Sum

(øre/l)

 

Rene produkter

 

 

 

Benzin

424,3*)

106,1

530,4

Ethanol

274,9*)

68,7

343,7

Metanol

203,9*)

51,0

254,9

 

Blandende produkter

 

 

 

faktisk: blyfri benzin med 4,8% biobrændstoffer

 

417,1*)

 

104,3

 

521,4

beregnet: blyfri benzin med 4,8% biobrændstoffer

 

417,1*)

 

104,3

 

521,4

 

 

Ethanol

Methanol

Nedre brændværdi (GJ/ton)

26,8

19,9

Massefylde (kg/ m3)

794

793

Nedre brændværdi (MJ/l)

21,2792

15,7807

*) Grundlaget for den anførte afgift i spørgers anmodning er indirekte ændret, som følge af lov nr. 1385 af 28. december 2011, som indebar en nedsættelse af energiafgiften på motorbrændstof.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Tiltaget vil være provenu neutral for staten, da der beskattes på energiindhold, idet det lavere energiindhold/liter resulterer i et øget salgsvolumen.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at metanol til brug i brændstof, beskattes med 203,9 øre/liter, v. dagtemperatur (2015-niveau).

Lovgrundlag

Det fremgår følgende af § 1, stk. 8 i mineralolieafgiftsloven (lbk. nr. 313 af 1. april 2011):

Af biobrændstoffer, der anvendes som motorbrændstof eller som tilsætnings- eller fyldstof i motorbrændstof, og som afsættes af virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1 eller 2, kan der betales afgift efter energiindholdet, såfremt dette opgøres eller foreligger. Afgiften er 129,2 kr. pr. GJ for benzinækvivalenter (2015-niveau) og er 75,6 kr. pr. GJ for dieselækvivalenter (2015-niveau). I perioden 2010-2014 er satserne som anført i bilag 2.

Ved lov nr. 1385 af 28. december 2011 (højere afgift på luftforurening fra NOx m.v). blev afgiftssatserne for benzinækvivalenter og dieselækvivalenter ændret med virkning fra 1. juli 2012. Satsen på 129,2 kr. pr. GJ blev ændret til 128,1 kr. pr. GJ (2015-niveau) og satsen på 75,6 kr. pr. GJ blev ændret til 74,6 kr. GJ (2015- niveau).

De virksomheder, som nævnes i § 3, stk. 1 eller 2 er:

§ 3. En autoriseret oplagshaver er en virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af sit erhverv har fået autorisation til at fremstille, forarbejde, oplægge, modtage eller afsende varer under afgiftssuspensionsordningen i et afgiftsoplag, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 2. Virksomheder, der udvinder eller fremstiller varer, skal autoriseres som oplagshver hos told- og skatteforvaltningen.

Ved lov nr. 1353 af 21. december 2012 er § 3, stk. 1 og 2 ændret til § 3, stk. 2 og 3. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2013.

De virksomheder, som nævnes i § 3, stk. 2 og 3 er:

Stk. 2. Virksomheder, der udvinder eller fremstiller varer, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3.Andre virksomheder, der afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer, kan autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen, når virksomheden til opbevaring af afgiftspligtige varer råder over lagerkapacitet på mindst 1.000 m3. Virksomheder, der afsætter afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 17 og 18, kan dog autoriseres som oplagshaver, når virksomheden har et årligt salg af de nævnte varer på mindst 100.000 l. Told- og skatteforvaltningen kan i særlige tilfælde fravige det i 1. pkt. anførte kapacitetskrav for virksomheder, der afsætter autogas til videresalg. Hvis flere virksomheder råder over samme lagerkapacitet, hæftes der forholdsmæssigt for afgift i forhold til virksomhedernes faktiske anvendelse af lagerkapaciteten.

Begrundelse

Indledningsvis bemærker SKAT, at der ikke foreligger nogen dokumentation for, hvorvidt spørgers produkt kan betragtes som et biobrændstof.

I det følgende forudsætter SKAT således, at der er tale om biobrændstof, og at spørger kan fremlægge dokumentation herfor.

SKAT forbehold begrundes med det faktum, at metanol ligeledes kan fremstilles på basis af et fossilt brændstof, fx naturgas. Denne type metanol kan imidlertid ikke anses for et biobrændstof. Dette har også betydning for den afgiftsmæssige stilling efter CO2-afgiftsloven, jf. CO2-afgiftslovens § 2, stk. 3.

SKAT forudsætter dernæst, at beregningen af en afgiftsbelastning pr. liter for spørgers produkt kun gælder for et produkt med det anførte energiindhold på 19,9 GJ/ton samt med en densitet på 793 kg/ m3.

Derudover forudsættes det som anført ovenfor, at spørger er registreret efter mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 2 eller stk. 3. Det vil sige, at spørger fremstiller biobrændstof til motorbrug eller blander biobrændstof og et fossilt brændstof til motorbrug (mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 2) eller spørger sælger biobrændstof eller blandinger af biobrændstoffer og fossile brændstoffer samtidig med, at spørger råder over en lagerkapacitet på mindst 1.000 m3 (mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 3). 

Beregning af afgift på biometanol

SKAT kan dermed beregne afgiften. Afgiften er beregnet på grundlag af satsen på 128,1 kr. pr. GJ (2015-niveua):

Oplyst energiindhold/brændværdi for metanol:

19,9 GJ/ton (19.900 MJ/ton)

Oplyst massefylde for metanol:

793 kg/ m3

Massefylden svarer til følgende antal liter pr. ton:

1.000 liter/793 kg, svarende til 1.261,034 liter/ton

 

 

 

 

Beregning af energiindhold/brændværdi pr. liter metanol:

19.900 MJ/1.261,034 liter, svarende til 15,7807 MJ/liter

 

 

Afgiftssats, jf. lov nr. 1385 af 28. december 2011:

128,1 kr./GJ (2015-niveau)

 

 

Beregning af afgift pr. liter metanol (2015-niveau):

128,1 kr./1.000 MJ * 15,7807 MJ/liter = 202,2 øre/liter

 

 

 

 

Indstilling

Energiafgiften efter satsen på 128,1 kr./GJ, jf. lov nr. 1385 af 28. december 2011, er som anført ovenfor 202,2 øre/liter (2015-niveau).

Det bemærkes, at hvis ovennævnte forudsætninger mv. ikke er opfyldt, så skal der betales afgift af produktet efter den sats, der gælder for tilsvarende motorbrændstof (benzin).

Under forudsætning af, at spørger kan dokumentere, at der er tale om et biobrændstof, at spørger er registreret efter mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 2 eller 3, og at spørger - på forlangende - kan fremlægge dokumentation for energiindhold mv. for det pågældende produkt, indstiller SKAT, at spørgsmålet besvares med "Ja", med tilføjelse: "Se dog sagsfremstilling og begrundelse."

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.