Udsættelse med betaling af studielån og SU-lån
Dato for udgivelse
05 Oct 2010 12:12
SKM-nummer
SKM2010.627.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-02957
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand
Emneord
Anmodning, udsættelse, betaling, studielån
Resumé

Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at Økonomistyrelsen ikke havde imødekommet en anmodning om udsættelse af betaling af studielån og SU-lån. Der blev lagt vægt på, at udsættelse med tilbagebetaling kun kunne ske, hvis klageren fortsat kunne tilbagebetale lånene inden for den oprindeligt fastsatte tilbagebetalingsperiode.

Reference(r)
-
Henvisning
-

Klagen skyldes, at Økonomistyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om udsættelse med betalingen af studielån.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster Økonomistyrelsens afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren har været under uddannelse i følgende perioder:

Start

Slut

Retning

September 1985

August 1993

Cand.merc.

September 1997

September 1999

Bachelor, samfundsvidenskab

September 2001

Februar 2005

 

I løbet af studietiden på klagerens første uddannelse optog hun statsgaranteret studielån i sit pengeinstitut samt SU-lån.

Ved brev af 18. september 1997 meddelte Bank 1 klageren, at tilbagebetalingspligten på hendes SU-lån blev udsat til 1. august 2000, da hun var påbegyndt en ny uddannelse, som ifølge oplysninger fra SU-styrelsen forventes afsluttet i juni måned 1998.

Finansstyrelsen meddelte klageren ved brev i januar 1999, at hendes statsgaranterede studielån i pengeinstituttet var overført til administration i Finansstyrelsen, og at tilbagebetalingen på lånet skulle påbegyndes 1 år efter, at hun havde afsluttet sin uddannelse.

Ved brev af 5. maj 1999 anmodede Finansstyrelsen klageren om at underskrive og returnere en vedlagt aftale om tilbagebetaling af det statsgaranterede studielån. Det fremgik blandt andet af aftalen, at afdraget på lånet blev fastsat til 500 kr. pr. måned fra 1. juli 1999, således at lånet forudsat uændret renteniveau var tilbagebetalt den 1. april 2010.

Klageren returnerede ved brev af 25. maj 1999 aftalen om tilbagebetaling af det statsgaranterede studielån i underskreven tilstand. Klageren anmodede om 6 måneders udsættelse med tilbagebetalingen, da hun havde været langtidssygmeldt og afventede revalidering.

Ved breve af 14. juni 1999 og 25. januar 2000 meddelte Finansstyrelsen klageren, at tilbagebetalingspligten på hendes statsgaranterede studielån blev udsat til 1. juli 2001, da hendes uddannelse ifølge oplysninger fra SU-styrelsen forventes afsluttet den 30. juni 2000.

Finansstyrelsen anmodede ved brev af 1. juni 2001 klageren om at underskrive og returnere den ændrede aftale om tilbagebetaling af det statsgaranterede studielån, som var vedlagt brevet. Det fremgik blandt andet af aftalen, at afdraget på lånet blev fastsat til 741 kr. pr. måned fra 1. juli 2001, således at lånet forudsat uændret renteniveau var tilbagebetalt den 1. juli 2009.

Ved breve af henholdsvis 24. juni 2001 og 18. august 2001 anmodede klageren Finansstyrelsen om udsættelse med tilbagebetalingen af det statsgaranterede studielån, da hun ifølge en indgået revalideringsaftale med kommunen ville være under uddannelse indtil februar 2005.

Finansstyrelsen imødekom klagerens anmodning.

Ved brev af 24. januar 2006 anmodede Økonomistyrelsen (tidligere Finansstyrelsen) klageren om at underskrive og returnere den ændrede aftale om tilbagebetaling af det statsgaranterede studielån, som var vedlagt brevet. Det fremgik blandt andet af aftalen, at afdraget på lånet blev fastsat til 681 kr. pr. måned fra 1. marts 2006, således at lånet forudsat uændret renteniveau var tilbagebetalt den 1. marts 2015.

Økonomistyrelsen meddelte klageren ved breve af henholdsvis 23. februar 2006, 8. august 2006 og 6. marts 2007, at hendes anmodning om, at tilbagebetalingen af det statsgaranterede studielån blev udsat som følge af, at hun ikke var erhvervsaktiv grundet sygdom, kunne imødekommes indtil 1. september 2007. Hvert brev var vedlagt en ændret tilbagebetalingsaftale. Af den tilbagebetalingsaftale, som var vedlagt brevet af 6. marts 2007, fremgik blandt andet, at afdraget på lånet blev fastsat til 890 kr. pr. måned fra 1. september 2007, således at lånet forudsat uændret renteniveau var tilbagebetalt den 1. marts 2015.

Klageren returnerede den ændrede tilbagebetalingsaftale i underskreven tilstand.

Ved brev af 21. juni 2007 meddelte Økonomistyrelsen klageren, at tilbagebetalingspligten på klagerens SU-lån indtrådte den 1. august 2007. Det fremgik af brevet, at klagerens samlede studiegæld kunne opgøres til 193.722,95 kr., og at afdraget på gælden blev fastsat til 3.024 kr. hver anden måned i en tilbagebetalingsperiode på 15 år.

Klageren anmodede ved breve af henholdsvis 26. juni 2001, 31. august 2001, 25. december 2007 og 28. august 2008 Økonomistyrelsen om udsættelse med tilbagebetalingen af både SU-lån og statsgaranterede studielån, da hun grundet sygdom ikke var erhvervsaktiv.

Økonomistyrelsen meddelte klageren ved breve af henholdsvis 12. september 2007, 16. januar 2008 og 10. september 2008, at hendes anmodning om udsættelse med tilbagebetalingen af det statsgaranterede studielån på grund af sygdom kunne imødekommes indtil 1. september 2009. Hvert brev var vedlagt en ændret tilbagebetalingsaftale. Af den tilbagebetalingsaftale, som var vedlagt brevet af 10. september 2008, fremgik blandt andet, at lånet kunne opgøres til 77.428,28 kr., og at afdraget på lånet blev fastsat til 1.332 kr. pr. måned fra 1. september 2009, således at lånet forudsat uændret renteniveau var tilbagebetalt den 1. marts 2015.

Klageren anmodede ved brev af 26. august 2009 Økonomistyrelsen om udsættelse med tilbagebetalingen af både SU-lån og statsgaranterede studielån, da hun havde anmodet kommunen om kontanthjælp samt om at komme i betragtning til et fleksjob, da hun ikke længere var berettiget til sygedagpenge/revalidering.

Ved afgørelse af 9. september 2009 afslog Økonomistyrelsen klagerens anmodning om udsættelse med tilbagebetalingen af det statsgaranterede studielån med den begrundelse, at klageren var blevet bevilget udsættelse i 2 år. Det fremgik af afgørelsen, at klageren havde mulighed for at få nedsat afdraget på lånet i en periode.

Klageren har ved brev af 14. september 2009 til Økonomistyrelsen klaget over afgørelsen af 9. september 2009. Klageren har oplyst følgende vedrørende sine månedlige indtægter og udgifter:

Indtægter pr. måned

Kontanthjælp - netto

9.531,00

Månedlig nettoindkomst i alt

9.531,00

Udgifter pr. måned

Husleje

5.065,00

A-kasse

769,00

El

176,99

Gas

93,58

Licens

185,00

Telefon og internet

344,00

Sygeforsikring danmark

103,17

Forsikring

264,33

Månedlige udgifter i alt

7.001,07

Økonomistyrelsens afgørelse

Ved genvurdering af sagen i forbindelse med klagen har Økonomistyrelsen fastholdt, at klagerens anmodning om udsættelse med tilbagebetalingen af klagerens statsgaranterede studielån og SU-lån ikke kan imødekommes.

Økonomistyrelsen har i stedet tilbudt klageren, at afdragene på lånene nedsættes i 6 måneder således, at afdraget på det statsgaranterede studielån nedsættes til 200 kr. pr. måned og afdraget på SU-lånet nedsættes til 600 kr. hver anden måned.

Økonomistyrelsen har endvidere forlænget afviklingsperioden på det statsgaranterede studielån til 14 år i stedet for nuværende 9 år, hvilket medfører, at afdraget på det statsgaranteret studielån fastsættes til ca. 800 kr. pr. måned efter 6 måneder med nedsat ydelse.

Ved brev af 15. oktober 2009 til klageren har Økonomistyrelsen anført, at tilbagebetalingen af statsgaranterede studielån kan udsættes på grund af arbejdsløshed, sygdom, fødsel eller værnepligt, jf. § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1591 af 13. december 2007. Tilbagebetalingen kan maksimalt udsættes i to år i henhold til Økonomistyrelsens praksis.

Tilbagebetalingspligten på klagerens statsgaranterede studielån indtrådte efter studielånslovens § 2, nr. 1, i marts 2006, dvs. et år efter, at klageren havde afsluttet sin uddannelse. Da klageren har haft udsættelse med tilbagebetalingen siden marts 2006, dvs. i 3 ½ år, kan yderligere udsættelse ikke bevilges.

Økonomistyrelsen har endvidere anført i brevet, at klageren har afslået tilbuddet om nedsat afdrag på studielånene i en periode.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at anmodningen om udsættelse med tilbagebetalingen på det statsgaranterede studielån og SU-lånet imødekommes.

Klageren har været sygemeldt siden 2005, og hun har forgæves forsøgt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Klageren vil modtage kontanthjælp fra 1. oktober 2009, og hendes fremtid er uafklaret.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Reglerne om udsættelse med tilbagebetalingen af SU-lån fremgår af bekendtgørelse nr. 455 af 8. juni 2006 (SU-bekendtgørelsen) og reglerne om udsættelse med tilbagebetalingen af statsgaranteret studielån, der er overført til Økonomistyrelsen, fremgår af bekendtgørelse nr. 1592 af 13. december 2007 (studielånsbekendtgørelsen). Bekendtgørelserne kan findes på www.retsinformation.dk.

Af studielånsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, 2 og 4, fremgår følgende:

"§ 2. Tilbagebetalingen af studielån efter § 1 inkl. renter og omkostninger m.v. skal normalt begynde 1 år efter det tidspunkt, hvor låntager afslutter eller afbryder sin uddannelse. Hvis låntager senere begynder på eller genoptager en uddannelse, udsættes tilbagebetalingen normalt fra dette tidspunkt, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om statsgaranterede studielån. Tilbagebetalingen skal ske med passende rater i forhold til gældens størrelse og inden for en tilbagebetalingsperiode på højst 15 år fra uddannelsens ophør.

§ 3. Tilbagebetaling efter lovens § 2, stk. 1, nr. 1, udsættes, hvis låntager senere begynder på eller genoptager

1) en uddannelse, der giver ret til statens uddannelsesstøtte, herunder perioder med lønnet praktik, der indgår i uddannelsen,

2) en erhvervsuddannelse eller en dertil svarende elev-/lærlingeuddannelse, der ikke giver ret til uddannelsesstøtte, eller

3) et ph.d-studium og ikke modtager løn til studiet.

Stk. 2. Økonomistyrelsen kan fra tidspunktet for tilbagebetalingspligtens indtræden, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1, træffe afgørelse om at udsætte tilbagebetalingen.

Stk. 4. Ved afgørelser efter stk. 2 og 3 skal Økonomistyrelsen tage hensyn til, at gælden fortsat kan tilbagebetales inden udløbet af den oprindeligt fastsatte tilbagebetalingsperiode."

Af SU-bekendtgørelsens § 49, stk. 2 og 4, og § 51, fremgår følgende:

"§ 49.

Stk. 2. En låntager, der har studielån og/eller statslån, der er optaget for en periode før den 1. januar 1991, og en låntager, der har studielån, statslån og/eller slutlån for en periode både før og efter den 1. januar 1991, skal dog tidligst begynde at betale lånene med påløbne renter tilbage den 1. august i kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt.

Stk. 4. Uddannelsesperioden betragtes ikke som ophørt, hvis låntager inden for de næste 15 måneder

1) begynder på en anden uddannelse, der kan medregnes i uddannelsesperioden, eller

2) genoptager den afbrudte uddannelse.

§ 51. Økonomistyrelsen kan give lempelser i vilkårene for tilbagebetaling eller give udsættelse med tilbagebetaling, hvis låntager ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle lånet inden for den fastsatte afviklingsperiode."

Klageren afsluttede sin første uddannelse i august 1993. Tilbagebetalingspligten på klagerens statsgaranterede studielån og SU-lån er dog først indtrådt henholdsvis 1. marts 2006 og 1. august 2007 på grund af klagerens fortsatte uddannelse, jf. studielånsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, og SU-bekendtgørelsens § 49, stk. 2 og 4.

Efter tilbagebetalingspligtens indtræden har Økonomistyrelsen bevilget klageren udsættelse med betalingen på lånene indtil 1. september 2009, jf. studielånsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, og SU-bekendtgørelsens § 51.

Det er herefter med rette, at Økonomistyrelsen ikke har imødekommet klagerens anmodning om yderligere udsættelse med tilbagebetalingen, når der henses til, at udsættelse med tilbagebetalingen kun kan ske, hvis klageren fortsat kan tilbagebetale lånene inden for den fastsatte tilbagebetalingsperiode, jf. studielånsbekendtgørelsens § 3, stk. 4, og SU-bekendtgørelsens § 51.