Udlæg - indestående - sameje
Dato for udgivelse
26 May 2010 13:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Apr 2010 10:45
SKM-nummer
SKM2010.335.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-775-10
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, indestående, bankkonto, sameje
Resumé

Udlæg foretaget i indestående på bankkonto. Skyldner protesterede over udlægget idet han gjorde gældende, at indeståendet tilhørte hans hustru og i øvrigt var fritaget for udlæg i medfør af retsplejelovens § 507 og 513. Forinden udlægget i bankkontoen, havde SKAT foretaget udlæg i en ejendom tilhørende skyldners ægtefælle.

Fogedretten stadfæstede udlægget, men tog ikke stilling til betydningen af det forhold, at kontoen måtte anses for ejet i lige sameje ægtefællerne imellem.

Landsretten lagde til grund, at bankkontoen tilhørte begge ægtefæller i lige sameje, og nedsatte derfor udlægget til halvdelen af indeståendet på kontoen.

Landsretten afviste samtidig, at udlægget måtte bortfalde i medfør af retsplejeloven § 513, idet midlerne ikke var holdt tilstrækkeligt adskilt fra skyldnerens, såvel som ægtefællens øvrige formue.

Landsretten afviste yderligere, at eksistensen af udlægget i hustruens ejendom, jf. retsplejelovens § 507, skulle medføre ophævelse af udlægget i bankkontoen, idet udlægget ikke gav SKAT betryggende sikkerhed for restancen.

  

Reference(r)

Retsplejeloven § 507
Retsplejeloven § 513

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2010-1 G.5.1.1.1

Parter

A (selv)

mod

SKAT
(kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

Afsagt af landsdommerne

Norman E. Cleaver, F. Teilmann og Peter Mørk Thomsen (kst.)

---------

Fogedrettens kendelse af 12. februar 2010, FS 10429/2009

Sagens akter var fremlagt.

Der blev endvidere fremlagt brev fra A modtaget ved retten den 1. februar 2010 med bilag.

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne fogedsag, der er modtaget den 11. november 2009, vedrører spørgsmål, om udlæg foretaget af SKAT den 9. oktober 2009, er foretaget i ægtefælle BBs udbetalte forsikring for kritisk sygdom.

SKAT har anmodet om, at udlæg foretaget den 9, oktober 2009 stadfæstes.

A har anmodet om, at udlæg foretaget den 9. oktober 2009 ophæves.

Oplysningerne i sagen

SKAT har den 9. oktober 2009 foretaget udlæg i indestående i F1-Bank. A har efterfølgende oplyst SKAT om, at indeståendet i F1-Bank er en udbetaling til BB for erstatning i følge kritisk sygdom.

Forklaringer

A har bl.a. forklaret, at han ønskede en dialog vedrørende en eventuel afdragsordning. Pengene på kontoen er ikke hans, der er penge hans hustru har fået udbetalt over to gange for kritisk sygdom.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Af udskrift fra F1-Bank dateret den 6. november 2009 fremgår det at kontoen er fælles for A og BB. Kontoen er anvendt til diverse løbende ind- og udposteringer. Der er den 30. september 2009 indsat et beløb på 124.130 kr. Udbetaling af forsikring for kritisk sygdom er udbetalt den 11. oktober 2006.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at indbetalingen den 30. september 2009 er sket som en postering i henhold til den fælles konto hos F1-Bank. Der er ikke ført tilstrækkelig bevis for, at indbetalingen skulle være sket ved en fejl af midler der er erhvervet fra forsikring.

Derfor

b e s t e m m e s

Udlæg foretaget den 9. oktober 2009 stadfæstes.

---------

Østre Landsrets kendelse af 8. april 2010, 3. afdeling, B-775-10

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes kæreskrift af 1. marts 2010, hvorved kærende A har kæret fogedrettens kendelse af 12. februar 2010 (FS 10429/2009), hvorved fogedretten stadfæstede pantefogedudlæg foretaget den 9. oktober 2009, fogedrettens fremsendelsesbrev af 9. marts 2010 og udskrift af fogedbogen indeholdende den kærede afgørelse.

Der fremlagdes endvidere kæresvarskrift af 29. marts 2010 fra indkærede.

Kærende, A, har nedlagt påstand om ophævelse af fogedrettens afgørelse og af pantefogedudlægget foretaget den 9. oktober 2009.

Indkærede, SKAT, har påstået fogedrettens afgørelse stadfæstet.

Forklaringer

A har til støtte for sin påstand anført blandt andet, at indeståendet på kontoen ikke tilhører ham, men alene hans hustru, og at dette er udbetalt til hende i forbindelse med kritisk sygdom. SKAT har for den samme restance desuden foretaget udlæg i ejendommen beliggende ...1, hvilket udlæg giver fuld dækning for restancen.

SKAT har til støtte for sin påstand anført blandt andet, at SKATs udlæg af 9. oktober 2009 i indeståendet på konto med reg.nr. ... og kontonr. ... var lovligt og gyldigt. Indeståendet på den konkrete konto indgår i As formue, idet den er oprettet i såvel hans som hans hustrus navn, ligesom der er sket indbetalinger fra både A og hans hustru til kontoen. Videre er der sket en række betalinger fra kontoen, hvilke betalinger fremstår som fællesudgifter for A og hans hustru. Både A og hans hustru havde fri dispositionsret over hele kontoens indestående, hvorfor hele indeståendet kan gøres til genstand for udlæg for As skatterestance, jf. retsplejelovens § 507. Indeståendet er i øvrigt ikke fritaget for udlæg i medfør af retsplejelovens § 513, idet udbetalingen vedrørende kritisk sygdom efter overførsel til den fælles konto må anses for sammenblandet med såvel As formueforhold som hans hustrus øvrige formueforhold. Betingelserne for udlægsfritagelse er herefter ikke længere opfyldt. SKATs udlæg i ejendommen beliggende ...1, giver på ingen måde SKAT betryggende sikkerhed for restancens betaling, idet det bemærkes, at der på ejendommen, der har en offentlig ejendomsværdi pr. 31. december 2009 på 980.000 kr., er tinglyst hæftelser på 2.746.000 kr.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Fogedretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse:

Efter oplysningerne for landsretten lægges det til grund, at den omhandlende bankkonto, hvori SKAT har foretaget udlæg, tilhører og anvendes af A og hans hustru i fællesskab.

Herefter, og som sagen i øvrigt er oplyst, finder landsretten, at det efter omstændighederne tillige må lægges til grund, at indeståendet på bankkontoen ejes af A og hans hustru i lige sameje, og SKAT kan derfor alene foretage udlæg i den halvdel af indeståendet, som tilhører A.

Landsretten bemærker, at As andel af indeståendet ikke er fritaget for udlæg i medfør af retsplejelovens § 513 allerede fordi, beløbet efter det oplyste ikke er holdt klart adskilt fra ægtefællernes og As hustrus øvrige formue.

Pengekrav fuldbyrdes ved udlæg i en så stor del af skyldnerens formue, som efter fogedrettens skøn er nødvendig til dækning af kravet, jf. retsplejelovens § 507, stk. 1. Den omstændighed, at der tillige er foretaget udlæg i den omtalte ejendom, kan efter oplysningerne herom ikke bevirke, at udlægget i indeståendet på den omhandlende konto må anses for værende unødvendig til dækning af kravet. Udlægget i As andel af indeståendet er således heller ikke af denne grund udelukket.

Med disse bemærkninger

b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse ændres, således at det af SKAT den 9. oktober 2009 foretagne udlæg i indeståendet på konto med reg.nr. ... og kontonr. ... ophæves, for så vidt angår halvdelen af indeståendet på udlægstidspunktet.

Ingen af parterne skal betale kæremålsomkostninger til modparten.

Kæreafgiften tilbagebetales.