Boafgift - afgiftsfritagelse - fond - almennyttig - gravstedsvedligeholdelse
Dato for udgivelse
23 Apr 2010 11:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Mar 2010 09:45
SKM-nummer
SKM2010.276.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS K-2707/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Boafgift, almenvelgørende, arv, tømrerlaug, formål
Resumé

En fond havde en række formål, der ubestridt var almenvelgørende eller almennyttige i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Herudover havde fonden nogle formål, som retten fandt ikke opfyldte denne betingelse.

Retten bemærkede, at det efter ordlyden af boafgiftslovens § 3, stk. 2, måtte antages, at afgiftsfritagelsen hviler på en forudsætning om, at fondens formål udelukkende er almenvelgørende eller i øvrigt almennyttigt.

Da fondens formål ikke var udelukkende almenvelgørende eller almennyttige, fandt retten, at fonden ikke kunne fritages for boafgift og frifandt derfor Skatteministeriet.

Klagen vedrører fritagelse for boafgift, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Reference(r)
Boafgiftsloven § 3, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.H.15

Parter

H1 Fond
(Advokat Christian Turley)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af byretsdommer

Jette-Marie Sonne

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren er en fond med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål, og Skatteministeriet derfor i medfør af boafgiftslovens § 3, stk. 2, skal bevilge sagsøgeren fritagelse for betaling af boafgift.

Påstande

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at bevilge sagsøgeren fritagelse for betaling af boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, i relation til den arv, der tilfalder sagsøgeren fra boet efter A2.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Sagen er hovedforhandlet den 22. marts 2010.

Oplysningerne i sagen

Ved testamente, underskrevet for notaren den 27. september 1997, blev H1 Fond oprettet. Ved testamentet blev det bestemt, at fonden skulle udrede bl.a. udgiften til familien As familiegravsted, idet fonden således skulle sørge for gravstedets passende vedligeholdelse.

Af testamentet fremgår

"...

§ 3

Fonden afholder selv de med sin administration forbundne omkostninger, herunder passende vederlag til bestyrelsens medlemmer og administrator, og ved uddelinger ved fondens overskud ønsker jeg følgende institutioner og formål tilgodeset:

 1. Understøttelse af selvstændige tømrermestre, medlemmer af G1 Tømrerlaug, som uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder samt personer, som efter fysisk sygdom er blevet handicappede.
 2. Uddannelsesmæssige formål, som tjener til dygtiggørelse og personlig udvikling af modtagerne.
 3. G2, G3 samt G4 i Danmark.

Af fondens nugældende fundats fremgår

§ 4

Formål

Fonden, som er almen velgørende, har til formål efter bestyrelsens frie skøn ved sit afkast at yde støtte til:

 A

Understøttelse af selvstændige tømrermestre, der er medlem af G1 Tømrerlaug, og som uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder, samt personer, som efter fysisk sygdom er blevet handicappede.

 
 B

Uddannelsesmæssige formål, som tjener til dygtiggørelse og personlig udvikling af selvstændige tømrermestre, der er medlem af G1 Tømrerlaug.

 
 C

G2 og G3 samt G4 i Danmark.

 
 D

Eller til formål, der kan sidestilles hermed, herunder at tilgodese humanistiske, historiske og alment kulturelle formål.

§ 5

Kapital

Fondens grundkapital udgør ved oprettelsen kr. 2 mill., som er kontant indbetalt ácontoarv i bobestyrerboet efter A1.

§ 7

Særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stifter eller andre

Der er ikke tillagt stifter eller andre bestemte personer særlige rettigheder eller fordele.

...

§ 13

Uddeling og overskudsanvendelse

Uddelinger behøver ikke at finde sted hvert år, såfremt det vurderes, at det er nødvendigt for opfyldelsen af fondens formål at udskyde uddelingen til et senere regnskabsår.

...

§ 15

Vedligeholdelse af gravsted

Fonden er forpligtet til at udrede udgifterne til den fremtidige fornyelse af familien As familiegravsted ved ... Kirke, hvilken forpligtelse skal eksistere, så længe der i fonden er midler til uddeling.

Fonden skal endvidere sørge for gravstedets passende vedligeholdelse, herunder beplantning med forårs- og sommerblomster samt grandækning op til julen i dette interval.

..."

A1 døde den 10. juli 1999, og A2 døde den 24. december 2005. Af åbningsstatus af 21. juni 2006 vedrørende dødsboet efter A2 og tidligere afdøde ægtefælle, A1, fremgår, at boets nettoformue er opgjort til 6.149.275,19 kr.

Den 3. juli 2007 stadfæstede Landsskatteretten SKATs afgørelse, hvorefter sagsøgeren ikke blev bevilget boafgiftsfritagelse i medfør af boafgiftslovens § 3, stk. 2. Landsskatterettens afgørelse blev den 4. oktober 2007 indbragt for domstolene.

Af fondens årsrapport for 2008 fremgår, at aktiverne ifølge balancen pr. 31. december 2008 udgjorde ca. 7,2 mio. kr. og pr. 31. december 2007 udgjorde ca. 16 mio. kr. Egenkapitalen androg pr. 31. december 2008 ca. 6,3 mio. kr. og pr. 31. december 2007 ca. 14,5 mio. kr.

G1 Tømrerlaug har i dag 174 medlemmer.

Der er i alt foretaget følgende udlodninger fra fonden

 1. Den 28. januar 2004 blev der udloddet 40 ... fliser af fajance til G5 Slot ...
 2. Den 12. september 2007 blev der udloddet 16.000 kr. til G3 i Danmark ...
 3. Den 12. september 2007 blev der udloddet 100.000 kr. til G2 som støtte til bl.a. en påtænkt bogpublikation ...
 4. Den 12. september 2007 blev der udloddet 10.000 kr. til G2 som støtte til foreningens aktiviteter.
 5. Den 23. juni 2008 blev der udloddet i alt 140.000 kr. fordelt på fire legater hver af 35.000 kr. til G2. ...
 6. Den 17. december 2008 blev der udloddet 600.000 kr. til G2 til støtte for opførelsen af et monument ...
 7. Den 22. oktober 2009 blev der udloddet 140.000 kr. til ...

I perioden 2003-2009 blev der af fondens midler, jf. fundatsens § 15, brugt følgende beløb til gravstedsvedligeholdelse:

2009

4.765,00 kr.

2008

3.673,25 kr.

2007

3.556,25 kr.

2006

3.458,50 kr.

2005

3.351,00 kr.

2004

3.991,00 kr.

2003

3.687,50 kr.

Forklaringer

Advokat NT har forklaret, at han er bestyrelsesformand for H1 Fond. Han har forestået oprettelsen af testamentet og fundatsen. Han kendte ægteparret A1 og A2 tilbage fra 1984 i kraft af hans og A1s fælles medlemsskab af .... Ægteparret var barnløse.

De havde en formue, de ikke vidste, hvad de skulle stille op med. Fonden oprettedes for, at afkastet kunne begunstige en række formål, herunder institutioner. I testamentets § 3 var angivet, hvilke ting, der kunne tilgodeses. Det var ikke et påbud, men et forslag. Bestemmelsen skulle ikke følges slavisk. Det skulle være et interesseområde, som begge ægtefæller fandt sympati for.

I fundatsens § 4, findes et mere specifikt formål. At fonden var almenvelgørende blev sat ind, fordi man ikke ønskede at være bundet af noget som helst. Punkterne A - D var en præcisering af, hvilke begunstigelser der kunne være tale om. A1 var tømrermester og havde været aktiv i frihedsbevægelsen samt sekundløjtnant, og disse ting stod hans hjerte nær. Årsagen til, at Tømrerlauget er nævnt er, at A1 selv i sin tid var medlem af Tømrerlauget. Formålsbestemmelsen var alene en eksemplifikation. Formålsbestemmelsen skal fortolkes i lyset af, hvad der interesserede A1.

Udlodningsoversigten for perioden 28. januar 2004 til 22. oktober 2009 er korrekt. Fonden er undergivet statsautoriseret revision. Der er ikke sket udlodninger herudover. Den betydelige udlodning på 600.000 kr. udsprang af en idé, han selv rejste over for G2 ...

Udlodningerne afspejler A1s engagement i disse forhold. I familiegravstedet hviler A1 og A2 samt As forældre. Der kommer ikke andre til.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende,

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende,

Rettens begrundelse og afgørelse

I fundatsens § 4, er der i vid udstrækning en nærmere specifikation af den kreds, der er berettiget til at modtage støtte fra fonden, nemlig selvstændige tømrermestre, der er medlemmer af G1 Tømrerlaug. Endvidere skal fonden foretage gravstedsvedligeholdelse for familien A. Fondens formål kan derfor ikke anses for udelukkende at komme en videre kreds til gode eller udelukkende ud fra en almindelig opfattelse karakteriseres som samfundsnyttig. Efter ordlyden af boafgiftslovens § 3, stk. 2, må det antages, at afgiftsfritagelsen hviler på en forudsætning om, at fondens formål udelukkende er almenvelgørende eller i øvrigt almennyttigt. At der i perioden 2003-2009 er foretaget relativt få udlodninger, og at udgifterne til gravstedsvedligeholdelse i samme periode i forhold til fondens formue må anses for beskedne, er i denne sammenhæng uden betydning set i lyset af de muligheder for udlodning, der er efter fundatsens formålsbestemmelse.

Sammenfattende finder retten således ikke, at sagsøgeren udelukkende er almenvelgørende eller udelukkende har et almennyttigt formål, som kræves efter boafgiftslovens § 3, stk. 2. Sagsøgte frifindes derfor.

Sagsøgeren skal som nedenfor bestemt betale sagsomkostninger til sagsøgte.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgeren i sagsomkostninger til sagsøgte betale 31.250 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse af 3. juli 2007, 2-4-1735-0004

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har ikke bevilget boafgiftsfritagelse i medfør af boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Møde mv.

Klagerens repræsentanter har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler.

Sagens oplysninger

Ved testamente af 27. september 1997 bestemte A1 og dennes hustru blandt andet følgende i § 3:

"...

Alt som jeg, A1, med respekt af bestemmelserne overfor måtte efterlade mig, er det mit ønske skal deles lige over i 2 halvdele, hvoraf den ene halvdel skal tilfalde en fond, der skal bære navnet:

"H1 Fond"

som herved indsættes som min arving

Fonden afholder selv de med sin administration forbundne omkostninger, herunder passende vederlag til bestyrelsens medlemmer og administrator, og ved uddelinger ved fondens overskud ønsker jeg følgende institutioner og formål tilgodeset:

 1. Understøttelse af selvstændige tømrermestrer, medlemmer af G1 Tømrerlaug, som uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder samt personer, som efter fysisk sygdom er blevet handicappede.
 2. Uddannelsesmæssige formål, som tjener til dygtiggørelse og personlig udvikling af modtagerne
 3. G2, G3 samt G4 i Danmark."

Videre bestemte A1 i testamentet, at den anden halvdel af hans efterladenskaber skulle tilfalde hans hustru.

Klagerens hustru bestemte, at samtlige hendes efterladenskaber skulle tilfalde ovennævnte fond ved hendes død, såfremt hun måtte bliver længstlevende.

Af fundatsen for H1 fond fremgår følgende af § 4, der omhandler fondens formål:

"...

Fonden, som er almen velgørende, har til formål efter bestyrelsen frie skøn ved sit afkast at yde støtte til:

 A

Understøttelse af selvstændige tømrermester, der er medlemmer af G1 Tømrerlaug, og som uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder, samt personer, som efter fysisk sygdom er blevet handicappede.

 
 B

Uddannelsesmæssige formål, som tjener til dygtiggørelse og personlig udvikling af selvstændige tømrermestrer, der er medlemmer af G1 Tømrerlaug

 
 C

G2 og G3 samt G4 i Danmark.

 
 D

Eller til formål, der kan sidestilles herned, herunder at tilgodese humanistiske, historiske og alment kulturelle formål

..."

 

Af fundatsens § 18 fremgår følgende

"...

Vedligeholdelse af gravsted

Fonden er forpligtet til at udrede udgifterne til den fremtidige fornyelse af familien As familiegravsted ved ... Kirke, hvilken forpligtelse skal eksistere, så længe der i fonden er midler til uddeling.

Fonden skal endvidere sørge for gravstedets passende vedligeholdelse, herunder beplantning med forårs- og sommerblomster samt grandækning op til julen i dette interval"

I forbindelse med A2s død i 2005 anmodede fonden om boafgiftsfritagelse i forbindelse med, at arven tilfaldt fonden. Arvens størrelse er oplyst til at være ca. 6 mio. kr.

Skattecenterets afgørelse

Der bevilges ikke boafgiftsfritagelse.

Skattecenteret finder ikke, at fondens formål udelukkende er almennyttigt/almenvelgørende.

Støtte til uddannelse og til personer, der er kommet i økonomiske vanskeligheder må ud fra en almindelig fremherskende opfattelse karakteriseres som nyttigt..

Af fundatsens § 4 punkt A og B fremgår det, at man for at komme i betragtning skal være selvstændig tømrermester og medlem af G1 Tømrerlaug. SKAT finder, at kredsen er for snæver. Der er ikke taget stilling til punkterne C og D i fundatsen.

Desuden anses forpligtelsen til at udrede udgifterne mv. til vedligeholdes af gravstedet ikke for almennyttigt.

Klagerens påstand og argumenter

Der skal bevilges boafgiftsfritagelse i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Ægteparret A1 og A2 havde ingen børn, hvorfor de besluttede at oprette en fond, som skulle arve, hvad de måtte efterlade.

I 2005 døde A2, og fonden var universalarving til arven på godt 6 mio. kr.

I forbindelse med fondens oprettelse var det A1s ønske, at bestyrelsen skulle have frie hænder til at vurdere, hvem udlodning skulle ske til. Dog ønskede han at opstille nogle retningslinier for bestyrelsen. De i fundatsens § 4 punkt A-D listede formål er ment som eksempler på, hvem der kan modtage udlodning, og er alene til at illustrere bredden af de formål, der kan gives midler til. Punkterne A-D er endvidere sideordnede, hvilket fremgår direkte af ordet "eller" i punkt D. Det er alene udtryk for fondens historiske ophav, at en række persongrupper fremhæves, idet A1 var tømrermester og ville sikre, at tømrermestre under alle omstændigheder ikke blev udelukket fra at modtage støtte, med henvisning til, at tømrermestrenes økonomiske vanskeligheder var rodfæstet i deres selvstændige erhverv. Personkredsen er således ikke for snæver til at blive karakteriseret som almennyttig.

Det fremgår af punkt D, at fonden yder støtte til humanistiske, historiske og alment kulturelle formål, hvilket utvivlsomt må karakteriseres som almennyttigt. SKAT har dog ikke inddraget dette punkt i afgørelsen, hvilket må bero på en fejlfortolkning af fundatsen, hvor man har lagt til grund, at persongrupperne i § 4 er oplistet i prioriteret rækkefølge, således at almennyttige formål kun tilgodeses, såfremt ingen af de i punkt A-C nævnte personer har søgt om støtte. Denne fortolkning er ikke korrekt og strider mod fondens formål og ånd.

I afgørelsen gengivet i SKM2003.15.ØLR blev en fond, hvis formål var at yde støtte til uddannelse og efteruddannelse af civile erhvervsflyvere; herunder private flyvere, der ønskede en erhvervsmæssig uddannelse, betragtet som almennyttig. Fonden i dommen ydede støtte til en begrænset personkreds med et erhvervsmæssigt fællestræk, og fonden havde i øvrigt ingen formålsbestemmelse om ydelse af støtte til almennyttige formål.

De udgifter, der afholdes i forbindelse med vedligeholdelse af familiegravstedet, har ikke større indvirkning på fondens udlodning af midler til almennyttige formål. Fondens egenkapital er på nuværende tidspunkt omkring 18 mio. kr., hvorfor de udgifter, fonden afholder til gravstedet, er forsvindende små.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af boafgiftslovens § 3, stk. 2, at der kan bevilges afgiftsfritagelse for arv, legater og forsikring mv. som tilfalder offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål.

For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne er afgrænset efter retningslinjer med et objektivt præg. Formålet må således komme en vis videre kreds til gode. Det må i den forbindelse kræves, at formålet ikke blot omfatter personer inden for et lokalt eller på anden måde stærkt begrænset område, men er til fordel for en videre kreds af personer for eksempel i hele landet eller større dele af dette.

Almennyttige formål foreligger, når formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Som sådanne almennyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål.

Derimod vil organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke kunne anses for almennyttige.

Det fremgår af fundatsens § 4 punkt A og B, at udlodning i henhold til disse to punkter er begrænset til at vedrøre selvstændige tømrermestrer, der er medlemmer af G1 Tømrerlaug.