Udlæg - bankkonto - 2 kontohavere
Dato for udgivelse
16 Apr 2010 13:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Mar 2010 08:12
SKM-nummer
SKM2010.269.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
FS 10603/2009
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, bankkonto, studiegæld, samlevende
Resumé
Sagen vedrører udlæg i en bankkonto med 2 ejere, hvor SKAT havde foretaget udlæg i hele indeståendet. Udlægget blev stadfæstet.
Reference(r)

Retsplejeloven § 507

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2010-1 G.5.1.1.1

Parter

SKAT

mod

A1 og A2

Afsagt af dommerfuldmægtig

Tine Linde

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne fogedsag der er modtaget den 1. december 2009, vedrører spørgsmål, om udlæg foretaget af SKAT den 23. oktober 2009 er foretaget i tredjemands formue.

Rekvirenten, SKAT, anmoder om at det af pantefogeden den 23. oktober 2009 foretagne udlæg i indestående i Nordea Bank A/S, reg. nr. ...1 70.000 kr. samt reg. nr. ...2 6.216 kr. stadfæstes.

Rekvisiti, A1 og A2, anmoder om at udlæg foretaget i konto reg. nr. ...1 ophæves for så vidt angår halvdelen 35.000 kr. da disse penge tilhører A2.

Oplysningerne i sagen

SKAT har den 23. oktober 2009 foretaget udlæg for 70.000 kr. i A1 og A2s fælles konto reg. nr. ...1 for studiegæld opgjort pr. 8. oktober 2009 til 580.426,62 kr. tillagt renter 351.839,18 kr., i alt 932.265,80 kr.

A2 har den 8. november 2009 klaget over udlægget, da formuen indestående på konto reg. nr. ...1 stammede fra et lån hun havde optaget til brug for renovering af sit hus.

Pantefoged SN indvilligede, under fogedretsmøde den 8. februar 2010, i at tilbagebetale 35.000 kr. til A2 såfremt det inden den 15. februar 2010 kunne dokumenteres, at lånet var optaget til brug for renovering og brugt til dette formål. Sagen blev udsat herpå.

Fogedretten har den 18. februar 2010 modtaget brev fra pantefoged SN med anmodning om, at udlægget stadfæstes da dokumentationen ikke anses for fyldestgørende.

Forklaringer

A1 har forklaret, at han har en større studiegæld. Hans samlever A2 har optaget et lån i sit hus. Pengene er brugt til renovation af huset. Lånet blev sat ind på en fælles konto, og er kun brugt til renovering, herunder bl.a. med støtte fra staten. Der blev lånt 270.000 kr. og der var 70.000 kr. tilbage som skulle bruges til isætning af vinduer som allerede er købt.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Det er ubestridt at konto reg. nr. ...1 er A1 og A2s fælles konto. Indestående på denne konto var altså den 23. oktober 2010 i A1s besiddelse. Ingen del af formuen har været individualiseret som tilhørende A2. Af kontoudtoget fremgår det, at formuen er brugt til almindelig forbrug og herved ikke udelukkende til renovering af hus. Af disse grunde stadfæstes udlæg foretaget af SKAT den 23. oktober 2009.

D e r f o r   b e s t e m m e s

Udlægget stadfæstes.