Dødsbo - underretning om acontoudlodning -
Dato for udgivelse
27 Nov 2009 13:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 May 2009 11:25
SKM-nummer
SKM2009.720.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-1306-09
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Arv og gaver + Dødsboer (skat)
Emneord
Dødsbo - acontoudlodning
Resumé
Boets indsendelse af skema 03.073 Indberetning - Overdragelse af fast ejendom (tidligere "Grønt skema") til den kommunale ejendomsbeskatning kan ikke sidestilles med underretning til SKAT om acontoudlodning.
Reference(r)

Dødsboskatteloven § 5, stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2009-2, B.B.1.4.2

(Ligningsvejledningen 2010-1, C.E.3.1.4.2.2.1)

Parter

Boet efter A
(advokat Lars Skjødt Jensen)

mod

SKAT

Afsagt af landsdommerne

A. F. Wchner, Arne Brandt og Olaf Tingleff

----------

Skifterettens kendelse af 23. april 2009, SKS 1668-2007

Boet efter A og tidligere afdøde ægtefælle B blev den 9. januar 2008 udlagt til privat skifte. Boopgørelse med skæringsdag den 15. juni 2008 er udarbejdet af advokat Lars Skjødt, og modtaget i skifteretten den 12. juni 2008.

Ved skrivelse af 27. juni 2008 har SKAT ændret værdiansættelsen af boets faste ejendom, ... fra de i boopgørelsen anførte 1.550.000 kr. til 2.250.000 kr., som er den værdi der senest er bekendtgjort for boet på boopgørelsestidspunktet, dvs. vurderingen pr. 1. oktober 2007.

Boet har rettidigt gjort indsigelse herimod.

Skifteretten har ved skrivelse af 30. oktober 2008 overfor parterne tilkendegivet, alene at kunne tage stilling til hvorvidt betingelserne for acontoudlodning i henhold til dødsboskattelovens § 5 er opfyldt. Parterne har erklæret sig enige heri.

Det fremgår af sagen, at skifteretsattest er ejendomsværdi påtegnet på ejendomsskattekontoret den 7. februar 2008 og senere den 14. februar 2008 lyst som adkomst i tingbogen for arvingerne CA og DA. Udlægsdatoen er den 1. januar 2008. Endvidere fremgår det, at overdragelsen er registreret på afdødes R75-meddelelse den 25. februar 2008.

Anbringender

SKAT gør gældende at betingelserne for acontoudlæg af boets faste ejendom ikke er opfyldt, idet boet ikke har givet SKAT underretning herom efter dødsboskattelovens § 5, stk. 2. Det er derfor værdien på skæringsdagen i boopgørelsen den 15. juni 2008, der må lægges til grund, og den er 2.250.000 kr. Den af boet fremsendte blanket 03.073 til ejendomsskattekontoret med henblik på ejendomsværdipåtegning på skifteretsattesten, er ikke en underretning til SKAT. SKAT er en statslig myndighed, og ejendomsskattekontoret er en kommunal myndighed. Blanketten kan derfor ikke betragtes som en samtidig meddelelse om a contoudlodning, dette kræver en særskilt meddelelse.

SKAT har videre gjort gældende at bestemmelsen i dødsboskattelovens § 5, stk. 2, ikke er en ny regel, men har eksisteret i sin nugældende form siden 1997. Endelig er det anført, at boet ikke var i tvivl om hvor den endelige boopgørelse skulle fremsendes til, nemlig til SKAT.

Boet har gjort gældende at, SKAT var eller burde være klar over, at ejendommen var acontoudlagt, idet skifteretsattesten var påtegnet af ejendomsskattekontoret. Endvidere fremgik det af afdødes R75, at overdragelsen var registreret den 25. februar 2008. Boet har videre gjort gældende, at det ikke af dødsboskattelovens § 5, stk. 2 fremgår hvorledes underretningen skal foregå, herunder om en bestemt blanket skal anvendes. Underretningen kunne således også være sket mundtligt.

Boet har videre gjort gældende, at alle de i dødsboskattelovens § 5, stk. 2, angivne oplysninger fremgår af den blanket som er fremsendt til ejendomsskattekontoret, og blanketten er indgivet rettidigt. Da told- og skatteforvaltningerne og de kommunale skatteforvaltninger fusionerede, blev der indført enhedsforvaltning i SKAT. Ejendomsskattekontoret burde således have sendt blanketten videre til SKAT.

Skifterettens bemærkninger

Af dødsboskattelovens § 5, stk. 2, fremgår, at boet senest 4 uger fra udlodningsdagen til SKAT skal oplyse om udlodningsdagen, hvad a contoudlodningen omfatter, til hvem der er a contoudloddet samt værdien af det udloddede.

I den foreliggende sag fremgår det af skifteretsattesten der er lyst som adkomst for arvingerne, at ejendommen er udlagt til arvingerne den 1. januar 2008.

Da der ikke inden for den anførte frist er sket underretning til SKAT, og da en underretning til ejendomsskattekontoret i forbindelse med en ejendomsværdipåtegning ikke findes at kunne sidestilles hermed, findes der ikke at være sket behørig underretning om a contoudlodning.

T h i   b e s t e m m e s

Boet efter A og tidligere afdøde ægtefælle B findes ikke til SKAT på behørig vis, at have foretaget underretning om den foretagne acontoudlodning af boet faste ejendom, ....

----------

Østre Landsrets kendelse af 28. maj 2009, B-1306-09

Skifterettens kendelse af 23. april 2009, SKS 1668-2007 er kæret til landsretten.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Af de grunde, der er anført af skifteretten,

b e s t e m m e s

Skifterettens kendelse stadfæstes.