Inddrivelse af gæld hos umyndige
Dato for udgivelse
10 Jul 2007 12:54
SKM-nummer
SKM2007.495.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-111943
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Resumé
Meddelelsen redegør for, hvornår SKAT kan inddrive gæld hos umyndige (mindreårige) personer.
Reference(r)
Lov om værgemål § 42

Denne meddelelse vedrører spørgsmålet om inddrivelse af gæld hos umyndige. Hermed tænkes i det følgende først og fremmest på mindreårige, dvs. børn og unge under 18 år. Spørgsmålet kan f.eks. være relevant i relation til inddrivelse af gæld i form af kontrolafgifter hos mindreårige gratister i S-tog eller busser, eller hos mindreårige, der har modtaget en bøde for en strafferetlig forseelse, f.eks. overtrædelse af færdselsloven.

1. Retsgrundlaget

Retsgrundlaget findes i lov nr. 388 af 14. juni 1995 om værgemål, kap. 6:

Umyndiges selvstændige rådighed og næring

§ 42. Umyndige råder selv over,

Stk. 2. Rådigheden omfatter også indtægter af det erhvervede, og hvad der træder i stedet herfor. Den medfører ikke adgang til at påtage sig gældsforpligtelser.

Stk. 3. Værgen kan med statsamtets godkendelse fratage den umyndige rådigheden, hvis det er nødvendigt af hensyn til dennes velfærd.

2. Umyndiges gældsforpligtigelser

Umyndige kan ikke påtage sig gældsforpligtelser, f.eks. i form af lån eller kreditkøb. Derimod er der intet til hinder for, at umyndige kan pådrage sig gældsforpligtelser. Umyndige er således underlagt et almindeligt erstatningsansvar for deres skadegørende handlinger eller undladelser og kan derfor hæfte for et erstatningskrav. Umyndige over den kriminelle lavalder (15 år) kan endvidere pådrage sig strafansvar, der kan udmøntes i en bødestraf, som den umyndige hæfter for. I retspraksis er det endvidere fastslået, at unge under 18 år hæfter for bl.a. kontrolafgifter i S-tog og busser, jf. Vestre Landsrets dom af 6. juni 1984 i ankesag B 3120/1983, hvorved en 17-årig blev tilpligtet at betale kontrolafgift.

3. Inddrivelsesmidler

Der er intet til hinder for, at der kan ske lønindeholdelse hos umyndige personer, som oppebærer en lønindtægt, jf. lov om værgemål § 42, stk. 1, nr. 1. Den umyndige råder over, hvad han har erhvervet ved eget arbejde, og der kan derfor ske lønindeholdelse i disse selverhvervede midler.

Også modregning kan finde sted i den umyndiges midler. De midler, der tilbagebetales den umyndige i form af overskydende skat, må stamme fra den umyndiges selverhverv, som den umyndige mindreårige selv har råderet over.

Den mindreåriges selvstændige råderet bevirker endvidere, at lønindeholdelse og modregning i disse selverhvervede midler ikke kræver underretning af værgen.

4. Udlægssager

Reglerne i retsplejelovens §§ 257-258 om proceshabilitet finder også anvendelse i fogedretten. Møder en mindreårig skyldner, skal udlægsforretningen derfor udsættes med henblik på, at værgen kan underrettes eller tilsiges.