D.4 Definitiv toldfrihed - Fællesskabsordningen
Dato for offentliggørelse15 Jul 2008 09:07
ISBN-nummer978-87-7059-448-6

D.4.1. Forsendelser af ringe værdi

Formål Formålet med ordningen er at give fritagelse for told og afgifter i en række særlige tilfælde. Ordningen kan tjene både private, almene og erhvervsmæssige formål.

Der er f.eks. tale om, at der  ikke er et rimeligt forhold mellem det provenu, som ville fremkomme ved toldopkrævningen, og den administrative indsats, som vil være forbundet hermed.

Fritagelsen kan opnås under hensyn til f.eks. varernes oprindelse eller anvendelse, afsenderens eller modtagerens status eller andre forhold, der ikke har noget med varernes art at gøre.

Det legale grundlag Bestemmelserne om toldfritagelse findes i Rådets forordning nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, senest ændret ved Rådets forordning nr. 3316/94, jf. artikel 184 i toldkodeksen.

Der er til Rådets forordning 918/83 knyttet en række gennemførelsesbestemmelser, som findes i følgende Kommissions forordninger:

K/FO 2288/83 af 29. juli 1983, senest ændret ved K/FO 3692/87, 2289/83 af 29. juli 1983, senest ændret ved K/FO 735/92, 2290/83 af 29. juli 1983, senest ændret ved K/FO 734/92, samt K/FO 3915/88 af 15. december 1988.

Reglerne om anvendelse af en enhedstoldsats for varer, der indføres i forsendelser fra en privatperson til en anden, findes i Rådets forordning nr. 2658/87. 

MomsGrundlaget for at give momsfritagelse findes i momslovens § 36, stk. 1, nr. 1.

PunktafgifterGrundlaget for at give afgiftsfrihed findes i de enkelte punktafgiftslove.

Vejledende kan det oplyses, at der som hovedregel gives afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovgivningen.

Særlige indførselsbestemmelser BKG § 25I visse tilfælde  kan der gælde særlige indførselsbestemmelser, fastsat af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde. Se afsnit A.5 Varebestemmelser.

Generelt De tilfælde, hvor varer kan indføres toldfrit er følgende:

D.4.2 Privatpersoners indførsel af personlige ejendele

Rfo. 918/83 art. 27-28Der skal ikke betales told af varer af ringe værdi, der sendes direkte fra et ikke-EU-land til en modtager i EU.  
 
Som varer af ringe værdi anses varer, hvis samlede egenværdi ikke overstiger 22 EUR (ca. 165 kr.) pr. forsendelse.  
 
Hvis egenværdien overstiger 22 EUR, skal der betales told af hele forsendelsens værdi.  
 
Indførsel kan ske uden fortoldning.  
 
Fritagelsen omfatter ikke alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand samt tobaksvarer.

Ændring af satsPr. 1. december 2008 ændres satsen for den samlede egenværdi fra 22 EUR til 150 EUR.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som for toldfritagelse. Såfremt der er tale om erhvervsmæssige forsendelser er momsfritagelsen dog betinget af, at varens værdi ikke overstiger 80 kr.
 
PunktafgifterSe indledningen til D.4.

D.4.2.1 Flyttegods

Privatpersoner kan i tilfælde af tilflytning, indgåelse af ægteskab samt arv mm. indføre personlige ejendele toldfrit fra et ikke-EU-land til EU.


art 1
Personlige ejendele er genstande, der er beregnet til de pågældendes eget brug eller til brug i deres husholdning, og omfatter:

 • løsøre og bohave, dvs. personligt udstyr, hvidevarer og møbler
 • cykler og motorcykler
 • motorkøretøjer til privat brug samt påhængsvogne hertil, campingvogne, lystfartøjer og privatfly

Personlige ejendele omfatter endvidere husholdningsvarer svarende til en families normale forbrug, husdyr og ridedyr samt transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af den pågældendes erhverv. Disse genstande må ikke ved deres art eller mængde give anledning til formodning om, at indførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.

D.4.2.2 Varer, som indføres i forbindelse med indgåelse af ægteskab
Der skal ikke betales told af personlige ejendele, som indføres af personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted fra et ikke-EU-land til EU.

BetingelserBetingelser for at give toldfritagelse:
 1. ejendelene skal have været i den pågældendes besiddelse og have været benyttet af denne i mindst 6 måneder,  
 2. ejendelene skal benyttes til samme formål som på det tidligere opholdssted,  
 3. den pågældende skal have haft sædvanligt opholdssted i et land uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder. Der kan dog gøres undtagelser, når den pågældende kan dokumentere, at det virkeligt var vedkommendes hensigt at opholde sig uden for EU i mindst 12 måneder,  
 4. fritagelsen omfatter ikke alkoholholdige drikkevarer, tobaksvarer, erhvervsmotorkøretøjer og materiel til erhvervsmæssig brug, bortset fra transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter. Som transportabelt værktøj mv. anses værktøj, udstyr eller instrumenter som i realiteten er bærbart udstyr,
 5. ejendelene skal være indført senest 12 måneder efter den dato den pågældende flytter sit sædvanlige opholdssted og tidligst 6 måneder før. Hvis ejendelene indføres før tilflytningen, skal der stilles en sikkerhed for told- og afgiftsbeløbet. Sikkerheden frigives, når det er konstateret, at betingelserne for fritagelsen er opfyldt,
 6. i de første 12 måneder efter indførslen må ejendelene ikke udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling.

Der kan ses bort fra betingelserne 1, 2, 4 og 6, hvis en person ændrer sit sædvanlige opholdssted som følge af ekstraordinære politiske omstændigheder. Dette gælder dog ikke for alkoholholdige drikkevarer samt tobaksvarer.

MotorkøretøjerBrugte biler kan indføres told- og momsfrit som flyttegods på betingelse af, at den har været ejet og benyttet af den pågældende de seneste 6 måneder. Som dokumentation skal fremlægges et udenlandsk registreringsbevis. I de første 12 måneder efter indførslen må bilen ikke sælges, pantsættes eller udlejes.

Det skal desuden kunne dokumenteres, at den pågældende har boet uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder.

RegistreringsafgiftDer skal betales registreringsafgift af alle biler, der indføres i Danmark.

Køretøjets registreringsforhold skal bringes i orden hos SKAT senest 14 dage efter indførslen.

Reglerne om værdiansættelse af motorkøretøjer findes dels i registreringsafgiftsloven, dels i bekendtgørelse nr. 230 af 22. marts 2006.

De nærmere oplysninger kan findes i vejledningerne Indførsel af brugte personbiler samt Import af brugte personbiler og motorcykler - sådan er proceduren.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som for toldfritagelsen. Momsfritagelse omfatter også værktøj, udstyr og instrumenter, der er nødvendige for udøvelsen af den pågældendes erhverv.

PunktafgifterAndre afgifter end registreringsafgift, se indledningen D.4.

D.4.2.3 Personlige ejendele erhvervet ved arv
Rfo. 918/83 art. 11-15Der skal ikke betales told af personligt udstyr, løsøre og bohave, også nyt, som tilhører en person, der i forbindelse med indgåelse af ægteskab flytter sit sædvanlig opholdssted fra et ikke-EU-land til EU.

Fritagelsen omfatter også indførsel af gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup, og som modtages af ovennævnte personer fra personer, der bor uden for EU.

Den enkelte gaves værdi må dog ikke overstige 1.000 EUR (ca. 7.500 kr.)

Der kan ikke gives toldfritagelse for alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer.

Betingelser for at give toldfritagelse:
 1. den pågældende skal have haft sædvanligt opholdssted uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder,  
 2. der skal foreligge dokumentation for indgåelse af ægteskab,
 3. varerne skal være indført senest 4 måneder efter bryllupsdagen og tidligst 2 måneder inden den fastsatte bryllupsdag. I sidstnævnte tilfælde er fritagelsen betinget af, at der stilles sikkerhed for told- og momsbeløbet.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som fastsat for toldfritagelsen.

PunktafgifterSe indledningen afsnit D.4.

D.4.2.4 Løsøre eller bohave bestemt til møblering af sekundærbolig

Rfo 918/83 art. 16-18Der skal ikke betales told af personlige ejendele, der erhverves ved legal arv eller testamenteret arv.

Fritagelsen omfatter ikke:

 • alkoholholdige varer,
 • tobak og tobaksvarer,
 • erhvervskøretøjer,
 • materiel til erhvervsmæssig brug, bortset fra transportabelt værktøj, udstyr eller instrumenter, der var nødvendige for afdødes erhverv,
 • lagerbeholdninger af råstoffer og færdigvarer eller halvfabrikata,
 • husdyrbesætninger.

BetingelseDet er en betingelse, at de personlige ejendele indføres senest 2 år efter den endelige arv er opgjort. Ejendelene kan dog indføres ad flere gange inden for de 2 år.

Der skal fremlægges dokumentation for, at den person, der indfører de personlige ejendele, har erhvervet ejendelene ved arv.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som for toldfritagelsen.

PunktafgifterSe indledningen D.4.

D.4.2.5 Elevers og studerendes skolemateriale, løsøre og bohave
Rfo. 918/83 art. 20-24Der skal ikke betales told af løsøre og bohave, der indføres af en person, som har sædvanligt opholdssted uden for EU, med henblik på at møblere en sekundærbolig i EU.  

Toldfriheden kan begrænses således, at den samme sekundærbolig kun kan møbleres toldfrit en enkelt gang.

Hvis boligen udlejes eller overdrages til tredjemand inden for 2 år fra den dato, hvor løsøret og bohavet blev indført, skal tolden betales.

Toldfriheden gælder dog fortsat, hvis det pågældende løsøre og bohave anvendes til møblering af en ny sekundærbolig. 

Hvis løsøret eller bohavet udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling til tredjemand inden for 2 år fra den dato, hvor det blev angivet til fri omsætning, skal der betales told.

BetingelserBetingelser for at give toldfritagelse:
 1. den pågældende skal have haft sædvanligt opholdssted uden for EU i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder,  
 2. den pågældende skal være ejer af sekundærboligen eller have lejet den for mindst 2 år,  
 3. boligen må ikke udlejes til andre under den pågældendes eller dennes families fravær,  
 4. løsøret og bohavet skal have været i den pågældendes eje og have været benyttet af denne i mindst 6 måneder inden indførslen,  
 5. løsøret og bohavet skal med hensyn til beskaffenhed og mængde svare til en normal møblering af den pågældendes sekundærbolig.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som for toldfritagelsen.

PunktafgifterSe indledningen afsnit D.4.

OphørBestemmelserne om toldfritagelse ved indførsel af løsøre eller bohave fra et land uden for EU bestemt til møblering af sekundærbolig i EU ophører den 1. december 2008.

D.4.3 Anden indførsel af personlig karakter
Rfo. 918/83 art. 25-26Elever og studerende, der bosætter sig i EU for at studere, skal ved indførslen af deres personlige udstyr og skolemateriale ikke betale told.
 
Dette omfatter også brugt løsøre og bohave, der indgår i en normal møblering af et værelse til en studerende.
 
Som elev eller studerende anses enhver, der er indskrevet ved en læreanstalt for der at følge undervisningen på fuldtidsbasis.
 
Toldfritagelse kan gives ad flere gange i hvert skoleår.
 
MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og på samme vilkår som for toldfritagelsen.
 
PunktafgifterSe indledningenafsnit  D.4.
D.4.3.1 Forsendelser fra en privatperson til en anden
Der kan gives toldfritagelse ved indførsel af varer, der har personlig karakter, såsom private forsendelser, hædersbevisninger, gaver modtaget som led i mellemfolkeligt samarbejde samt varer til statsoverhoveder.
D.4.3.2 Hædersbevisninger i form af ordener og belønninger

Rfo. 918/83 art. 29-31Der skal ikke betales told af varer, som sendes fra en privatperson i et ikke-EU-land til en anden privatperson i EU, når der er tale om indførsel  uden erhvervsmæssig karakter.

Som indførsel uden erhvervsmæssig karakter anses forsendelser, der:

 1. finder sted lejlighedsvis,
 2. udelukkende indeholder varer, der er bestemt til modtagerens personlige brug eller til brug for dennes familie, og hvis beskaffenhed eller mængde ikke kan give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed,  
 3. sendes til modtageren uden nogen form for betaling.

BetingelseToldfritagelsen er betinget af, at forsendelsen kun indeholder varer til en samlet egenværdi, der ikke overstiger 45 EUR (ca. 340 kr).

Overstiger den samlede værdi af flere varer pr. forsendelse 45 EUR, indrømmes der fritagelse op til dette beløb for de varer, som, hvis de blev indført særskilt, kunne komme ind under den nævnte fritagelse, dog således, at opdeling af en enkelt vares værdi ikke kan finde sted.

Eksempel

Det betyder, at hvis en forsendelse indeholder to varer til en værdi af henholdsvis 30 EUR og 25 EUR, kan kun én af varerne indføres told- og afgiftsfrit, da værdien af den anden vare ikke kan opdeles. Hvis værdierne af de enkelte varer i forsendelsen ikke kan skelnes fra hinanden, betales told af hele forsendelsens værdi.

Toldfritagelsen omfatter også tobaksvarer, spiritus, hedvin, bordvin samt parfume og toiletvand. Dog er fritagelsen begrænset til følgende mængde pr. forsendelse:

For postforsendelser kan der gives toldfritagelse uden fortoldning, hvis værdien ifølge postforsendelsens grønne etiket eller tolddeklaration skønnes rigtig og ikke overstiger 45 EUR.

For andre forsendelser kan der gives toldfritagelse uden afgivelse af fortoldningsangivelse, hvis værdien ifølge forsendelsesdokumenter, prisangivelser på varerne eller lignende skønnes rigtig og ikke overstiger 45 EUR.

Enhedstoldsats

Ved beregning af tolden for forsendelser, der er sendt fra en privatperson i et ikke-EU-land til en anden privatperson i EU, og som indeholder varer til en samlet værdi, der overstiger 45 euro, anvendes en enhedstoldsats på 3,5 %.

Betingelser for anvendelse af enhedstoldsatsen:

 • at indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter og
 • at værdien ikke overstiger 350 EUR (ca. 2.600 kr.)

Enhedstoldsatsen gælder ikke for tobaksvarer.

Der kan ved toldbehandlingen anmodes om, at varerne fortoldes efter den gældende toldsats i toldtariffen.

Ændring af satserFra 1. december 2008 nedsættes enhedstoldsatsen med 1 procentpoint til 2,5 %. Samtidig hæves værdigrænsen for anvendelse af enhedstoldsatsen fra 350 euro til 700 euro.

Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Forsendelsens samlede værdi må dog ikke overstige 360 kr. Hvis forsendelsen indeholder varer til en værdi, der overstiger dette beløb, er forsendelsen i sin helhed udelukket fra momsfritagelse.

Der gives heller ikke momsfritagelse for tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand.

PunktafgifterSe indledningen D.4.

D.4.3.3 Gaver, der modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde
Rfo. 918/83 art. 86 Hvis der over for Told- og skatteforvaltningen fremlægges fyldestgørende dokumentation, og hvis der ikke handles i erhvervsmæssigt øjemed, gives der toldfritagelse for:
 • ordener, der af regeringer fra lande uden for EU tildeles personer, der har deres sædvanlige opholdssted i EU,  
 • pokaler, medaljer og lignende af hovedsagelig symbolsk betydning, som i et ikke-EU-land er givet til personer med sædvanligt opholdssted i et EU-land som hædersbevisning for deres virksomhed inden for bestemte områder såsom kunst, videnskab, sport eller den offentlige tjeneste, eller som de har gjort sig fortjent til ved en særlig begivenhed, og som indføres af disse personer selv.
 • Overrækkes ovennævnte pokaler, medaljer og lignende i et EU-land,  er disse også omfattet af bestemmelserne om toldfritagelse.  
 • præmier, trofæer og erindringsgaver af symbolsk karakter og af ringe værdi, som er beregnet til at skulle uddeles gratis til personer med sædvanligt opholdssted uden for EU i forbindelse med forretningskongresser eller lignende internationale arrangementer. 
  Indførslen må dog ikke give anledning til tvivl om, at dette sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

  Toldfritagelsen kan gives uden fortoldning.

  MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

  Punktafgifter Se indledningen D.4.
D.4.3.4 Varer beregnet til brug for statsoverhoveder
Rfo. 918/83 art. 87-89Der skal ikke betales told af gaver, der indføres fra ikke-EU-lande i følgende tilfælde:

BetingelserBetingelser for at give toldfritagelse:

 1. gaverne kun gives lejlighedsvis,  
 2. gavernes art, værdi eller mængde må ikke give anledning til tvivl om, at indførslen sker i ikke-erhvervsmæssigt øjemed,  
 3. modtageren må ikke anvende gaverne i erhvervsmæssigt øjemed.
Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

 Se indledningen D.4.
D.4.4 Indførsel af materiale og varer beregnet til aktiviteter af almen interesse
Rfo. 918/83 art. 90 Der skal ikke betales told af gaver til regerende statsoverhoveder, samt for varer, der skal bruges eller forbruges af regerende statsoverhoveder fra ikke-EU-lande eller af disses officielle repræsentanter under officielt ophold i EU. 
 
Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.
 
Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
 
Punktafgifter Se indledningen afsnit D.4.
D.4.4.1 Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale
Der gives toldfritagelse ved indførsel af varer, der skal anvendes til aktiviteter af almen interesse, såsom videnskabeligt udstyr, forsøgsdyr, terapeutiske stoffer, farmaceutiske produkter, samt genstande til handicappede og katastroferamte.
D.4.4.2 Videnskabelige instrumenter og apparater
Rfo. 918/83 art. 50-51Der skal ikke betales told af visse uddannelsesmæssige, videnskabelige eller kulturelle materialer.

Toldfritagelsen omfatter de bøger, publikationer, dokumenter, audiovisuelle materialer samt samlerobjekter og kunstværker, der er nævnt i toldvejledningens bilag 92 og bilag 93.

Bilag 92 omhandler fritagelse for bøger, publikationer, dokumenter og visse audiovisuelle materialer fremstillet af FN eller en af denne organisations særorganisationer.

Materialerne, der er nævnt bilag 92, kan indføres med toldfritagelse uanset adressaten og formålet med anvendelsen.

For de materialer, der er nævnt i bilag 93, gives der toldfritagelse, når de er beregnet til:
 • offentlige eller almennyttige institutioner og organisationer af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel art eller 
 • institutioner eller organisationer, der hører til de kategorier, som er anført ud for de enkelte materialer i kolonne 3 i nævnte bilag, for så vidt de af Told- og skatteforvaltningen er godkendt til at modtage sådanne materialer toldfrit. 

BetingelserToldfritagelse for materiale nævnt i bilag 93, er betinget af, at institutionens ansvarlige leder eller dennes bemyndigede repræsentant afgiver erklæring om:

 1. at varerne vil blive videresendt direkte til det angivne bestemmelsessted,  
 2. at varerne vil blive optaget i institutionens inventarliste,   
 3. at institutionen vil være behjælpelig ved enhver form for kontrol, som Told- og skatteforvaltningen måtte finde nødvendig for at sikre, at betingelserne for toldfritagelse er eller fortsat vil være opfyldt. 

I erklæringen skal endvidere anføres, at underskriveren er bekendt med:

 • at varerne ikke må udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling uden forudgående godkendelse fra SKAT,  
 • at Told- og skatteforvaltningen skal underrettes, hvis institutionen ikke længere opfylder betingelserne for toldfritagelse, eller hvis institutionen har til hensigt at anvende varerne til formål, som ikke giver ret til toldfritagelse.
Ved indførsel af audiovisuelt materiale må der endvidere af institutionen fremlægges en kortfattet redegørelse for,  hvad materialerne indeholder. Redegørelsen er til brug ved Told- og skatteforvaltningens bedømmelse af, om varerne kan anses for at være af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel art.

MomsDer kan kun gives momsfritagelse for uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale, når materialet er fremstillet af FN eller en af denne organisations særorganisationer.

Endvidere kan der kun gives momsfritagelse for samlerobjekter og kunstgenstande af undervisningsmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, der indføres af institutioner godkendt til toldfrihed, når varerne er erhvervet vederlagsfrit eller erhvervet fra en ikke afgiftspligtig person.
D.4.4.3 Udstyr til videnskabelig forskning
Rfo. 918/83 art. 52-59Der skal ikke betales told af videnskabelige instrumenter og apparater, der udelukkende indføres i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

For at et instrument eller apparat kan betragtes som et videnskabeligt apparat, skal det være konstrueret på en sådan måde eller tilpasset i forhold til et standardapparat, at det udelukkende eller hovedsageligt kan anvendes til videnskabeligt arbejde.

Ved indførsel i ikke-erhvervsmæssigt øjemed forstås, at videnskabelige instrumenter eller apparater indføres for at anvendes til videnskabelig forskning eller undervisning uden økonomisk vinding for øje.

Instrumenter og apparater anses fortsat som bestemt til anvendelse til videnskabelig forskning eller undervisning uden økonomisk vinding for øje, når de delvis anvendes til arbejde for ikke-fritagelsesberettigede organisationers regning. Dette forudsætter imidlertid, at resultaterne af arbejdet offentliggøres, og at dette arbejdes andel i den godkendte organisations aktivitet har sekundær og ubetydelig karakter.

Hvis institutionen arbejder for tredjemand mod betaling, må denne betaling kun svare til omkostningerne ved den ydede tjeneste.

Der kan også gives toldfritagelse for videnskabelige instrumenter eller  apparater, der af en person fra et ikke-EU-land sendes gratis til en godkendt modtagerinstitution.

Gaven må ikke dække over nogen erhvervsmæssig interesse fra giverens side.

Hvis en institution ikke længere opfylder betingelserne for toldfritagelse eller agter at anvende apparaterne til andre formål end de fastsatte, skal den regionale told- og skattemyndighed underrettes herom.

BetingelserBetingelser for at give toldfritagelse:
 1. modtageren skal være en offentlig, almennyttig eller privat institution, der hovedsagelig beskæftiger sig med undervisning eller videnskabelig forskning.
 2. Modtageren skal godkendes af den regionale told- og skattemyndighed.
 3. videnskabelige apparater må  ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at der betales told, medmindre dette sker til institutioner, der er berettiget til toldfritagelse.
 4. Den regionale told- og skattemyndighed skal underrettes herom.
Reservedele mv.Der skal ikke betales told af reservedele, komponenter og tilbehør samt værktøj, der er specielt tilpasset og beregnet til instrumenter og apparater, der er indført eller kan indføres med toldfritagelse.

Ved reservedele forstås materiel, som fuldt ud svarer til en udskiftelig funktionsdel, og som er bestemt til at erstatte denne del som følge af slitage eller funktionssvigt.

Som komponent anses enhver anordning, der har en diskret funktion i en installation, dvs. som udfører en elementær funktion, også sekundær, i hovedapparatets funktion. Det kan dreje sig om en del af en materielkæde, men også være en bestanddel, der integreres i et apparat.

Ved tilbehør forstås materiel af en teknisk-videnskabelig mindre betydning end det apparat, det skal supplere, og hvis tilstedeværelse ikke er nødvendig, for at det pågældende apparat kan fungere normalt.

ProcedurerTold- og skatteforvaltningen kan tillade apparater indført uden betaling af told, hvis der sammen med fortoldningsangivelsen, formular A 10, afgives en erklæring, formular 12.017, hvor modtageren og importøren erklærer sig indforståede med at betale tolden, hvis det ved en nærmere undersøgelse viser sig, at bestemmelserne ikke er opfyldt. Erklæring 12.017 er optrykt som bilag 94.  

Apparatets tekniske kendetegn og præcise anvendelse mv. skal klart fremgå af Erklæring 12.017 idet disse oplysninger bl.a. lægges til grund for den Told- og skatteforvaltningens undersøgelse.

Kopi af faktura samt teknisk beskrivelse af apparatet, f.eks. brochure, skal vedlægges erklæringen.

Når den Told- og skatteforvaltningen har afsluttet undersøgelsen, vil institutionen få meddelelse om fritagelsen kan opretholdes.

MomsDer kan ikke gives momsfritagelse for videnskabelige apparater.

D.4.4.4 Instrumenter og apparater til brug for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling
Rfo. 918/83 art. 59 a+bDer skal ikke betales told af videnskabeligt udstyr, der indføres til EU i ikke-erhvervsmæssigt øjemed af en institution for videnskabelig forskning med sæde uden for EU eller for en sådan institutions regning.

Toldfritagelsen er dog betinget af, at Europa Kommissionen kan acceptere en sådan toldfritagelse. Anmodninger samt de dertil hørende oplysninger skal af Told-og skatteforvaltningen indsendes til SKAT, Hovedcentret.

Som videnskabeligt udstyr anses instrumenter, apparater, maskiner og tilbehør hertil, som anvendes til videnskabelig forskning.

Reservedele og værktøj, der er specielt konstrueret til vedligeholdelse, kontrol, justering og reparation af det videnskabelige udstyr, er også omfattet af toldfritagelsen.

BetingelserBetingelser for at give.
 1. udstyret skal være bestemt til anvendelse af ansatte i eller repræsentanter for forskningsinstitutioner uden for EU eller med disses samtykke og anvendes som led i en forskningsaftale med institutioner for videnskabelig forskning inden for EU,  
 2. udstyret skal fortsat tilhøre en fysisk eller juridisk person etableret uden for EU,  
 3. udstyret må ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at Told- og skatteforvaltningen forinden underrettes herom.

ProcedureFor at der kan gives toldfritagelse, skal den ansvarlige leder eller en af denne bemyndiget repræsentant for forskningsinstitutionen uden for EU anmode om toldfritagelse. Anmodningen skal indgives til Told- og skatteforvaltningen, hvor institutionen er beliggende, og hvor forskningen skal gennemføres.

Anmodningen skal omfatte følgende oplysninger og dokumentation:
 • kopi af den konkrete aftale om videnskabeligt samarbejde, der er indgået mellem de pågældende forskningsinstitutter i EU og uden for EU,  
 • den nøjagtige handelsbetegnelse for det pågældende udstyr samt mængden og værdien heraf og den formodede  tarifering  efter Den Kombinerede Nomenklatur (KN-kode),  
 • udstyrets oprindelses- og afsendelsesland,  
 • hvor udstyret skal anvendes,  
 • hvad det pågældende udstyr skal anvendes til samt varigheden af dets anvendelse.

MomsDer kan ikke gives momsfritagelse for videnskabeligt udstyr.
D.4.4.5 Forsøgsdyr samt biologiske og kemiske stoffer beregnet til forskning
Rfo. 918/83 art. 63 a+bDer skal ikke betales told af instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling.

BetingelserBetingelser for at give toldfritagelse:
 1. modtageren skal være en sundhedsinstitution, en hospitalsafdeling eller et medicinsk forskningsinstitut, godkendt af told- og skatteforvaltningen,
 2. instrumentet eller apparatet skal være en gave fra en privat person eller en velgørende eller filantropisk organisation, eller være indkøbt for midler stillet til rådighed fra sådanne givere,  
 3. der må ikke på nogen måde være interessesammenfald med fabrikanten af apparatet, og det må kunne godtgøres, at gaven skænkes uden at tilgodese giverens erhvervsmæssige interesse,  
 4. instrumentet eller apparatet må ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at der betales told.
Toldfritagelse for reservedele, komponenter og tilbehør samt værktøj gives efter de samme bestemmelser som for videnskabelige apparater. Se afsnit D 4.4.2.

ProcedurerTold- og skatteforvaltningen kan tillade apparater indført uden betaling af told, hvis der sammen med fortoldningsangivelsen afgives en erklæring, formular 12.018, hvor modtageren erklærer sig indforstået med at betale tolden, hvis det ved en nærmere undersøgelse viser sig, at bestemmelserne ikke er opfyldt. Erklæring 12.018 er optrykt som toldvejledningens bilag 95.  

Det skal klart fremgå af erklæringen, hvad apparatet skal benyttes til, og hvorvidt det er en gave, idet bl.a. disse oplysninger lægges til grund for told- og skatteforvaltningens undersøgelse.

Kopi af faktura samt teknisk beskrivelse, herunder brochure af apparatet skal vedlægges erklæringen.

Når vedkommende skattecenter har afsluttet undersøgelsen, vil institutionen få meddelelse om, hvorvidt toldfritagelsen kan opretholdes.

MomsDer kan ikke gives momsfritagelse for apparater til medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling.
D.4.4.6 Terapeutiske stoffer fra mennesker, og reagensmidler til bestemmelse af blod- og vævstyper
Rfo. 918/83 art. 60Der skal ikke betales told af dyr, der er forberedt til anvendelse i laboratorier samt visse biologiske og kemiske stoffer.

Rfo. 2283/83 De biologiske og kemiske stoffer, der er omfattet af fritagelsesbestemmelserne fremgår af en liste.  Se toldvejledningens bilag 96. 

I listen er kun opført stoffer, for hvilke der ikke i EU findes tilsvarende produktion, og hvis særlige egenskaber og renhedsgrad gør, at de er egnet til videnskabelig forskning.

Ved udtrykket særlig opdrættet til laboratorieforsøg skal normalt forstås dyr, som er opdrættet og fodret i specialiserede institutioner med henblik på anvendelse ved forsøg.  

De dyr, der oftest anvendes til forsøg er rotter, mus, kaniner, frøer og marsvin. Der sættes dog ikke i bestemmelserne grænser for, hvilke dyr der kan være omfattet af toldfritagelsen.

Som regel er disse dyr ledsaget af en laboratorieattest udstedt af afsenderinstitutionen, hvoraf det fremgår, at de har fået en særlig behandling, der gør dem egnede til at indgå i videnskabelig forskning.

Anden dokumentation kan dog også anvendes.

BetingelserBetingelser for at give toldfritagelse:
 1. modtageren skal være en offentlig, privat eller almennyttig institution med undervisning eller videnskabelig forskning som hovedbeskæftigelse,  
 2. institutionen skal være godkendt til at modtage de omhandlede forsendelser toldfrit.
MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen. Forsøgsdyrene skal dog være erhvervet gratis.

PunktafgifterSe indledningen afsnit D.4.
D.4.4.7 Farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer
Rfo. 918/83 art. 61-63Der skal ikke betales told af:
 • terapeutiske stoffer fra mennesker, hvorved forstås menneskeblod og derivater deraf, dvs. rent blod, tørret plasma fra mennesker, albumin fra mennesker, stabile opløsninger af proteiner i plasma fra mennesker, immunoglobulin og fibrinogen fra mennesker,
 • reagensmidler til bestemmelse af blodtyper, hvorved forstås alle reagensmidler fra mennesker, dyr, planter eller andet, til bestemmelse af blodtyper og sporing af uforenelighed af blod,  
 • reagensmidler til bestemmelse af vævstyper, hvorved forstås alle reagensmidler fra mennesker, dyr, planter eller andet, til bestemmelse af vævstyper hos mennesker.
Toldfritagelsen omfatter også eventuelle specialemballager, som er nødvendige for de terapeutiske stoffers og reagensmidlers transport, samt eventuelle opløsningsvæsker og tilbehør, der er nødvendige ved brugen af stofferne og reagensmidlerne, og som forsendelserne måtte indeholde.

BetingelserBetingelser for at give toldfritagelse:
 1. Told- og skatteforvaltningen (vedkommende skattecenter) kan godkende modtageren, som skal være en godkendt institution eller laboratorium. Her i landet kan hospitaler, institutter og laboratorier ved universiteterne godkendes som berettigede til at få toldfritagelse,   
 2. varerne skal anvendes udelukkende i medicinsk eller videnskabeligt, ikke-erhvervmæssigt øjemed,   
 3. varerne skal være vedlagt en konformitetsattest udstedt i det land uden for EU, hvor varerne kommer fra.
 4. en konformitetsattest betyder, at der skal attesteres for ensartethed inden for en varegruppe,   
 5. varerne skal være i beholdere, der er forsynet med en speciel identifikationsetiket.
MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

PunktafgifterSe indledningen afsnit D.4.
D.4.4.8 Vareforsendelser til velgørende og filantropiske organisationer
Rfo. 918/83 art. 64Der skal ikke betales told af farmaceutiske produkter, der skal bruges som lægemidler til personer eller dyr, der kommer fra ikke-EU-lande for at deltage i internationale sportsarrangementer, i det omfang det er nødvendigt for at dække deres behov under opholdet.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

PunktafgifterSe indledningen D.4.
D.4.4.9 Genstande beregnet for blinde
Rfo. 918/83 art. 65-69Der skal ikke betales told af:
 • helt nødvendige varer, såsom fødevarer, medicin, beklædningsgenstande og tæpper, der med henblik på gratis uddeling til trængende personer indføres af statslige eller andre velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt til at indføre sådanne varer,  
 • varer af enhver art, som af en person eller organisation uden for EU uden erhvervsmæssig interesse sendes gratis til statslige eller andre velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt til at afholde velgørenhedsarrangementer til fordel for trængende personer,  
 • udstyr og kontormateriale, der af en person eller organisation uden for EU uden erhvervsmæssig interesse sendes gratis til velgørende eller filantropiske organisationer til brug for disse organisationers drift eller velgørende formål. Organisationerne skal være godkendt til at modtage sådanne donationer.
 Der kan ikke gives toldfritagelse for:
 • alkoholholdige drikkevarer,  
 • tobaksvarer,  
 • kaffe og te,  
 • motorkøretøjer, bortset fra ambulancer.
BetingelserBetingelser for at give toldfritagelse:
 1. indførslen må ikke give anledning til misbrug eller medføre væsentlig konkurrencefordrejning,  
 2. varerne må ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling til andre formål end de angivne, uden at Told- og skatteforvaltningen (vedkommende Skattecenter) forinden underrettes herom.
MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen. Det er dog en betingelse, at varerne er erhvervet gratis.

PunktafgifterSe indledningen D.4.
D.4.4.10 Genstande beregnet for andre handicappede
Rfo. 918/83 art. 70 og 71 Der skal ikke betales told af genstande, der er specielt fremstillet med henblik på at hjælpe blinde uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt, og som er anført i toldvejledningens bilag 98.

Der kan endvidere gives toldfritagelse for genstande, som er anført i toldvejledningens bilag 99. Det er dog en betingelse at genstandene indføres:
 • enten af de blinde selv til eget personligt brug eller 
 • af institutioner eller organisationer, der varetager uddannelse af eller yder bistand til blinde, og som af told- og skatteforvaltningen (vedkommende skattecenter) er godkendt som berettigede til at indføre sådanne genstande uden betaling af told.
Toldfritagelsen omfatter også reservedele, dele og tilbehør, der passer til genstandene.

Indførsel uden betaling af told kan også ske for værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af genstandene.

Reservedele, dele, tilbehør og værktøj skal indføres samtidig med genstandene, eller, hvis de indføres senere, skal de kunne identificeres som værende beregnet til genstande, der allerede er indført eller vil kunne indføres uden betaling af told.

Rfo. 918/83 art. 75-78Toldfritagelsen er betinget af, at institutionens ansvarlige leder eller dennes bemyndigede repræsentant afgiver erklæring om:
 1. at genstandene vil blive sendt direkte til det angivne bestemmelsessted,  
 2. at genstandene vil blive optaget på institutionens eller organisationens inventarliste,  
 3. at genstandene udelukkende vil blive anvendt til det fastsatte formål,  
 4. at institutionen eller organisationen vil være behjælpelig med enhver form for kontrol, som Told- og skatteforvaltningen måtte finde nødvendig for at sikre, at betingelserne for toldfritagelse er eller fortsat vil være opfyldt.  
I erklæringen skal endvidere anføres, at underskriveren er bekendt med:
 • at genstandene ikke uden forudgående godkendelse fra told- og skatteforvaltningen må udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling til andre end de blinde, som institutionen beskæftiger sig med,  
 • at told- og skatteforvaltningen skal underrettes, hvis institutionen ikke længere opfylder betingelserne for toldfritagelse, eller hvis institutionen har til hensigt at anvende genstandene til formål, der ikke giver ret til toldfritagelse.
MomsMomsfritagelse er ikke begrænset til genstande nævnt i bilagene 98 og 99. Se Momsvejledningen, afsnit I.3.2.

PunktafgifterSe indledningen afsnit D.4
D.4.4.11 Varer beregnet for katastroferamte

Rfo. 918/83 art. 72-73Der skal ikke betales told af genstande, der er specielt fremstillet med henblik på uddannelse, beskæftigelse og indpasning i samfundet af fysisk eller mentalt handicappede, bortset fra blinde, hvis:

 • de indføres enten af de handicappede selv til eget personligt brug,
 • eller af institutioner eller organisationer, som hovedsagelig varetager uddannelse af eller yder bistand til handicappede, og som af vedkommende Skattecenter er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande.

Toldfritagelsen omfatter også reservedele, dele og tilbehør, der passer til genstandene.

Indførsel uden betaling af told kan også ske for værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af genstandene.

Reservedele, dele, tilbehør og værktøj skal indføres samtidig med genstandene, eller, hvis de indføres senere, skal de kunne identificeres som værende beregnet til genstande, der allerede er indført eller vil kunne indføres uden betaling af told.

Rfo. 918/83 art. 75-78For så vidt angår proceduren vedrørende institutioners afgivelse af erklæring, udlån, udlejning eller overdragelse sker dette i samme omfang og på samme vilkår som for genstande beregnet for blinde. Se D.4.4.10.

MomsMomsfritagelsen er betinget af, at genstandene er modtaget som gave, og at indførslen foretages af institutioner, som uddanner eller bistår handicappede. Se Momsvejledningen 2000, I.3.2.

PunktafgifterSe indledningen D.4.

D.4.5 Indførsel i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet
Rfo. 918/83 art. 79-85Der skal ikke betales told af varer, der indføres af statsorganer eller andre organisationer af velgørende eller filantropisk art, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen (vedkommende skattecenter) med henblik på:
 • gratis at blive uddelt til ofre for katastrofer, der rammer et eller flere EU-landes områder,
 • gratis at blive stillet til rådighed for ofre for sådanne katastrofer, idet de pågældende statsorganer eller organisationer dog bevarer ejendomsretten.
Varer, der indføres til fri omsætning af hjælpeenheder til dækning af deres behov i den tid, aktionen varer, omfattes ligeledes af toldfritagelsen på samme betingelser som ovenfor anført.

Toldfritagelsen omfatter ikke materialer og udstyr til genopbygning af katastroferamte områder.

Der kan ikke umiddelbart gives toldfritagelse, idet der kræves en Kommissionsbeslutning. I beslutningen fastsættes omfanget af og betingelserne for toldfritagelsen.

Indtil en Kommissionsbeslutning foreligger, kan suspension af tolden tillades.

Der gives kun toldfritagelse til organisationer, hvis regnskaber gør det muligt at kontrollere de foretagne transaktioner, og som giver alle de garantier, der skønnes nødvendige.

Varerne må ikke udlånes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, medmindre told- og skatteforvaltningen forinden underrettes herom.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Punktafgifter
Se indledningen D.4.
D.4.5.1 Investeringsgoder og andet udstyr, som indføres ved overflytning af aktiviteter fra ikke-EU-lande
Der kan gives toldfritagelse ved indførsel af varer, der indføres i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet, såsom investeringsgoder, der overflyttes her til landet, vareprøver, tryksager samt varer til analyse mv.
D.4.5.2 Vareprøver af ringe værdi
Rfo. 918/83 art. 32-38Der skal ikke betales told af investeringsgoder og andet udstyr tilhørende en selvstændig økonomisk produktionsenhed eller servicevirksomhed, som endeligt indstiller deres aktivitet i et ikke-EU-land for at udøve en lignende aktivitet i EU.

Hvis virksomheden er en landbrugsbedrift gives der også toldfritagelse for besætningen.

Toldfritagelsen er begrænset til investeringsgoder og andet udstyr, som:
 • har været benyttet i virksomheden i mindst 12 måneder inden den dato, hvor virksomhedens aktiviteter i det fraflyttede ikke-EU-land er ophørt,
 • indføres inden 12 måneder efter ovennævnte dato,
 • agtes benyttet til samme formål efter overflytningen,
 • stemmer overens med den pågældendes virksomheds art og størrelse.
Toldfritagelsen omfatter ikke virksomheder, hvis overflytning skyldes eller foretages med henblik på fusion med eller optagelse i en virksomhed, der er etableret her i landet, uden at der indledes en ny aktivitet.

Toldfritagelsen omfatter ikke:
 • transportmidler, der ikke har karakter af produktions- eller servicemidler,
 • levnedsmidler eller foder af enhver art,
 • brændstoffer og lagerbeholdninger af råstoffer, færdigvarer eller halvfabrikata,
 • husdyr, der ejes af kreaturhandlere.
Investeringsgoderne må ikke indenfor 12 måneder udlånes, pantsættes, udlejes eller overdrages mod eller uden betaling, uden at de regionale told- og skattemyndigheder forinden underrettes herom.

Ovennævnte bestemmelser finder også anvendelse på investeringsgoder og andet udstyr, som tilhører personer, der udøver et liberalt erhverv, samt for juridiske personer, der udøver en aktivitet uden vinding for øje, og som overflytter deres aktivitet her til landet fra et ikke-EU-land.

MomsMomsfritagelsen er betinget af, at investeringsgoderne tilhører en virksomhed, der er registreringspligtig efter momsloven.

PunktafgifterSe indledningen D.4.
D.4.5.3 Tryksager og genstande af reklamemæssig art

Rfo. 918/83 art. 91Der skal ikke betales told af vareprøver af ringe værdi, der indføres fra ikke-EU-lande.

En vareprøve af ringe værdi er en vare:

 • af ringe værdi
 • der udelukkende er egnet til kundesøgning
 • der er typisk for en kategori af varer og
 • der alene skal repræsentere de varer, der ønskes indført.

Ved "vareprøver" forstås enhver artikel eller vareprøve, som er typisk for en kategori af varer, og hvis præsentationsform og mængde for en og samme varetype eller -kvalitet gør dem uanvendelige til andet formål end kundesøgning.

Det er en betingelse, at vareprøverne udelukkende er egnet til kundesøgning.

Vareprøver kan generelt opdeles i 2 grupper:

 1. varer, der er uanvendelige til andet formål end kundesøgning
 2. varer, der ved andre tydelige kendetegn udelukkende kan bruges til kundesøgning.

Fælles for begge grupper er, at vareprøverne skal være af ringe værdi - varerne må ikke have nogen handelsværdi.

Gruppe 1 -  uanvendelighedTil den første gruppe hører varer, der ved iturivning, gennemhulning, uforgængelig og tydelig mærkning eller på anden måde er gjort uanvendelige til andet formål.

Opfylder varen ikke kravet om uanvendelighed til andet formål end kundesøgning, kan Told- og skatteforvaltningen som betingelse for toldfriheden kræve, at disse artikler bliver gjort uanvendelige for bestandigt. Vareprøver, der kan kræves gjort uanvendelige er varer, der kan eller ville kunne sælges som almindelige handelsvarer. 

Som eksempler på prøver af denne art kan nævnes garn, tekstilstoffer, gulvbelægning og lignende opsat på papplader, omslag, stativer og lignende eller i albums, f.eks. tapetbøger.

Endvidere kan nævnes bøger, der gratis sendes fra lande uden for EU for at blive anmeldt. Bøgerne skal være overstemplet "anmeldereksemplar".

Antallet af prøver under denne gruppe er normalt uden betydning.

Gruppe 2 - varer, der har andre tydelige kendetegn Denne gruppe omfatter vareprøver, der ikke er gjort uanvendelige som nævnt ovenfor. Vareprøverne er imidlertid forsynet med andre tydelige kendetegn om, at de alene kan benyttes som vareprøver. Det kan f.eks. være prøver af spise- og drikkevarer, kemikalier, kosmetik og alle andre slags færdigvarer, men aldrig varer i normale detailsalgspakninger og varer i miniaturepakninger med sædvanligt udstyr til husstande.

Vareprøver omfatter også vin, dvs. bordvine under 1/5 liters størrelse og andre vine under 1/8 liters størrelse. Vinprøverne skal være forsynet med etiketter med oplysning om art, kvalitet eller lignende.

Endvidere omfatter vareprøver også modeller og mønstre. Som modeller anses genstande, som er fremstillet af et (ringere) materiale end selve varen eller i et andet format. Som mønstre anses afbildning af disse. Snitmønstre er dog ikke omfattet af toldfritagelsen.

Toldfritagelsen kan gives uden fortoldning. Toldfritagelsen kan gøres betinget af, at varemodtageren afgiver en erklæring om, at varerne udelukkende skal anvendes som vareprøver, dvs. til at søge ordrer indhentet på varer af samme art.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

PunktafgifterSe indledningen D.4.

D.4.5.4 Produkter, der anvendes eller forbruges under en udstilling eller et lignende arrangement
Rfo. 918/83 art. 92-94Der skal ikke betales told af tryksager af reklamemæssig art såsom kataloger, prislister, brugsanvisninger og beskrivelser, der refererer til:
 • varer, der sælges eller udlejes,   
 • eller tjenesteydelser, der tilbydes inden for transport-, handelsforsikring- eller bankvirksomhed,
af en person, der er etableret uden for EU.

Betingelser
Betingelser for at give toldfritagelse:
 1. tryksagerne skal være tydeligt mærket med navnet på det firma, der fremstiller, sælger eller udlejer varerne, eller som præsterer de tjenesteydelser, der refereres til,
 2. hver forsendelse må kun indeholde et enkelt dokument eller et enkelt eksemplar af hvert dokument. Der kan dog også gives toldfritagelse for forsendelser, der indeholder flere eksemplarer af samme dokument, når den samlede bruttovægt ikke overstiger 1 kg,  
 3. tryksager skal sendes direkte til modtageren.
Der kan også gives toldfritagelse for genstande af reklamemæssig art, der er uden egentlig handelsværdi, og som leverandører sender gratis til deres kunder, hvis de pågældende genstande ikke kan anvendes til andre formål.

Hvis genstandene kan anvendes til andre formål, der udover en reklamemæssig funktion har en egentlig brugsfunktion, såsom kuglepenne, lightere og kalendere, kan der ikke gives toldfritagelse.

Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Momsmæssigt er det dog ikke en betingelse, at den person, der refereres til, er etableret uden for EU. Personen må dog ikke være etableret i Danmark.

PunktafgifterSe indledningen D.4.
D.4.5.5 Varer, der indføres med henblik på undersøgelse, analyse eller afprøvning
Rfo. 918/83 art. 95-99Der skal ikke betales told af følgende varer, der anvendes på udstillinger:
 • mindre vareprøver, som repræsenterer varer, der fremstilles uden for EU,
 • varer, der indføres udelukkende med henblik på demonstration enten af de pågældende varer eller af maskiner eller apparater, der fremstilles uden for EU,
 • forskellige materialer af ringe værdi såsom farve og lak, tapet mv. til brug ved opstilling, indretning og dekoration af midlertidige stande, der benyttes af repræsentanter fra ikke-EU-lande, og som ikke kan genanvendes,
 • tryksager, kataloger, brochurer, prislister, reklameplakater, kalendere, uindrammede fotografier og andre genstande, der uddeles gratis til brug som reklame for varer, der fremstilles uden for EU.
Som en udstilling anses ikke privat foranstaltede udstillinger i butikker eller forretningslokaler.

Toldfritagelsen omfatter ikke alkoholholdige varer, tobak og tobaksvarer samt brændstoffer, såvel faste som flydende og luftformige.

Moms
Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen

PunktafgifterSe indledningen D.4.
D.4.6 Indførsel af varer, der er nødvendige til brug ved transport
Rfo. 918/83 art. 100-106Der skal ikke betales told af varer, der skal undersøges, analyseres eller afprøves med henblik på at fastslå deres sammensætning, kvalitet eller andre tekniske egenskaber (data), i informationsøjemed eller til brug i industri- og handelsforskning.

Toldfritagelsen gives i følgende tilfælde:
 • når undersøgelsen, analysen eller afprøvningen ikke i sig selv udgør en salgsfremmende aktivitet,
 • når varerne ikke med hensyn til det formål, de indføres for, overskrider de mængder, som er strengt nødvendige. Mængderne fastsættes i hvert enkelt tilfælde af Told- og skatteforvaltningen i hvis distrikt, undersøgelsen, analysen eller afprøvningen skal finde sted, under hensyntagen til det angivne formål.
Ved "tekniske egenskaber" forstås: såvel den undersøgte vares iboende egenskab som dens eksterne egenskaber, herunder bl.a. varens reaktion på omgivelserne (hygrometri, temperatur mv.).

Ved undersøgelse, analyse eller afprøvning "i informationsøjemed" forstås: Alle aktiviteter, der går ud på at tilvejebringe et objektivt kendskab til varer eller en forbedring af dette kendskab uden nogen sammenhæng med enhver form for industriel eller handelsmæssig aktivitet, og som blandt andet omfatter kvalitetsanalyse, kontrol af overholdelse af standarder, ekspertise, godkendelse eller typegodkendelse.

Ved undersøgelse, analyse og afprøvning, der foretages "til brug i industri- og handelsforskning" forstås: Alle aktiviteter, der har til formål at tilvejebringe et objektivt kendskab til varer eller en forbedring af dette kendskab, og som kan gennemføres på forberedelsesstadiet forud for industri- og handelsvirksomhed (undersøgelse på prøvebænk, afprøvning af køretøjer under særlige terrænforhold, klinisk forsøg af lægemidler mv.), forudsat at sådanne aktiviteter ikke i sig selv indgår som led i økonomisk virksomhed.

BetingelserDet er som hovedregel en betingelse, at de varer, der skal undersøges, analyseres eller afprøves, fuldstændigt forbruges eller tilintetgøres under undersøgelsen, analysen eller afprøvningen.

Told- og skatteforvaltningen kan dog tillade at restprodukter (produkter, der fremkommer ved undersøgelsen, analysen eller afprøvningen, eller de varer, der rent faktisk ikke er blevet brugt):
 • tilintetgøres fuldstændigt, eller behandles således, at de mister al handelsmæssig værdi efter undersøgelsen, analysen eller afprøvningen
 • omkostningsfrit afstås til statskassen, eller
 • uder behørigt begrundede omstændigheder udføres fra EUs toldområde.
Såfremt virksomheden ønsker at indfortolde restprodukter til fri omsætning, kan Told- og skatteforvaltningen give tilladelse hertil. Indfortoldning til fri omsætning sker efter sats og beskaffenhed på det tidspunkt, hvor de pågældende undersøgelser etc. afsluttes.

Told- og skatteforvaltningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde en tidsfrist for undersøgelserne, analyserne eller afprøvningerne, og de administrative formaliteter, der skal opfyldes for at sikre, at varerne anvendes til de tilsigtede formål.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

PunktafgifterSe indledningen D.4.
D.4.6.1 Tilbehør til fastgørelse og beskyttelse af varer under transport
Der kan gives toldfritagelse for varer, der er nødvendige til brug for transport af varer, der indføres fra ikke-EU-lande, såsom reb og pap til fastgørelse og beskyttelse af varer, strøelse og foder til dyr, samt brændstof mv. til motorkøretøjer.
D.4.6.2 Strøelse og foder bestemt til dyr under transport
Rfo. 918/83 art. 110 Der skal ikke betales told af diverse materialer såsom reb og sejlgarn, halm, lærred, papir og pap, træ og plastmateriale, der anvendes til fastgørelse og beskyttelse, herunder termisk beskyttelse af varer under transport fra ikke-EU-lande, og som normalt ikke kan genanvendes.
 
Toldfritagelsen kan gives uden fortoldning.
 
Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
 
Punktafgifter Se indledningen D.4.
D.4.6.3 Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og specialcontainere
Rfo. 918/83 art. 111 Der skal ikke betales told af strøelse og foder, der anvendes under transporten og som er læsset på transportmidler, der benyttes til transport af dyr fra lande uden for EU.  
 
Toldfritagelsen kan gives uden fortoldning.
 
Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
 
Punktafgifter Se indledningen D.4.
D.4.7 Indførsel af dokumenter
Rfo. 918/83 art. 112-116 Der skal ikke betales told af brændstof, der medbringes i de normale tanke i privatbiler, erhvervskøretøjer, motorcykler og specialcontainere. 

Toldfritagelsen omfatter også brændstof i reservedunke i privatbiler og på motorcykler, dog højst 10 liter pr. køretøj.

Som erhvervskøretøjer anses ethvert motorkøretøj, som i medfør af konstruktionstype og udstyr er egnet og beregnet til, mod eller uden betaling, at befordre mere end ni personer, føreren iberegnet, samt at transportere varer.

Endvidere anses ethvert køretøj til anden særlig brug end egentlig transport som erhvervskøretøj.

Som privatbil anses enhver bil, der ikke opfylder ovennævnte kriterier.

Som normale tanke anses følgende:
 • tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle køretøjer af samme type som det pågældende køretøj, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet som drivmiddel både for køretøjet og eventuelt under transporten for køleanlæg eller andre anlæg,
 • gastanke, der er påmonteret motorkøretøjer konstrueret med henblik på direkte brug af gas som brændstof. Tanke, der er påmonteret andre anlæg på køretøjet, anses også som normale tanke,
 • tanke, der af konstruktøren er indbygget i alle containere af samme type som den pågældende container, og hvis permanente anbringelse muliggør direkte brug af brændstoffet under transporten som drivmiddel for køleanlæg eller andre anlæg, som specialcontainere er udstyret med.
Som specialcontainere anses enhver container, der er forsynet med anordninger specielt til køle-, iltnings- eller varmeisoleringsanlæg eller andre anlæg.

Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.

MomsMomsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

PunktafgifterSe indledningen D.4.
D.4.7.1 Forsendelser til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret eller industriel eller kommerciel ejendomsret

Der kan gives toldfritagelse ved indførsel af visse dokumenter, såsom ansøgningsakter vedrørende patenter, turistbrochurer, stempelmærker mv.

D.4.7.2 Oplysningsmateriale til turistformål
Rfo. 918/83 art. 107 Der skal ikke betales told af mærker, mønstre eller tegninger samt anmeldelsesakter for disse såvel som ansøgningsakter vedrørende patenter på opfindelser eller lignende, med henblik på beskyttelse af ophavsret eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.
 
Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.
 
Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
 
Punktafgifter Se indledningen D.4.
D.4.7.3 Forskellige dokumenter og genstande
Rfo. 918/83 art. 108Der skal ikke betales told af:
 • dokumenter til gratis uddeling, såsom foldere, brochurer, bøger, tidsskrifter, rejsehåndbøger, plakater (også indrammede), fotografier og fotografiske forstørrelser, ikke indrammede, geografiske kort (også illustrerede), vinduestransparenter og illustrerede kalendere, der har til formål at tiltrække turister.
  Dokumenterne må dog ikke indeholde over 25 % privat handelsreklame for virksomheder uden for EU, og det skal klart fremgå, at formålet med disse dokumenter er generel oplysning.
 • fortegnelse over udenlandske hoteller, der offentliggøres af eller for de officielle turistorganer, samt køreplaner for transportmidler i udlandet, når disse dokumenter er bestemt til gratis uddeling og ikke indeholder over 25 % privat handelsreklame for virksomheder uden for EU,
 • teknisk materiale, der sendes til repræsentanter eller forbindelser, der er akkrediteret eller udpeget af de officielle nationale turistorganer, når dette materiale ikke er bestemt til uddeling, såsom vejvisere, telefonbøger, telexabonnementsfortegnelser, hotelfortegnelser, kataloger over varemesser, prøver af ringe værdi på håndværksprodukter, materiale om museer, universiteter, kursteder og lignende. 

For så vidt angår teknisk materiale kan toldfritagelse gives til de her i landet befuldmægtigede repræsentanter og udpegede korrespondenter for udenlandske officielle turistbureauer. Det kræves, at varemodtagerne afgiver en erklæring om deres nævnte status og om, at varerne ikke er bestemt til uddeling.

Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.

MomsMomsfritagelse kan gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

PunktafgifterSe indledning afsnit D.4.

D.4.8 Indførsel i forbindelse med begravelse
Rfo. 918/83 art. 109 Der skal ikke betales told af:
 • dokumenter, der gratis sendes til en offentlig administration,
 • udenlandske regeringers og officielle internationale organers publikationer bestemt til gratis uddeling,
 • stemmesedler beregnet til valg, der tilrettelægges af organer i ikke-EU-lande,
 • genstande, der skal tjene som bevismateriale eller er bestemt til lignende formål ved domstole eller andre officielle instanser,
 • underskriftsprøver og trykte cirkulærer vedrørende underskrifter, der sendes inden for rammerne af den sædvanlige udveksling af oplysninger mellem statsadministrationer eller pengeinstitutter,
 • tryksager af officiel art, der sendes til centralbanker,
 • rapporter, virksomhedsberetninger, informationsskrivelser, prospekter, tegningsblanketter og andre dokumenter udfærdiget af selskaber hjemmehørende uden for EU og beregnet til ihændehavere eller tegnere af værdipapirer, der er udstedt af disse selskaber,
 • støttemateriale såsom hulkort, lydoptagelser, mikrofilm, der anvendes til fremsendelse af oplysninger uden vederlag, forudsat at toldfritagelse ikke giver anledning til misbrug eller medfører væsentlig konkurrencefordrejning,
 • aktpakker, arkivalier, blanketter og andre dokumenter bestemt til brug ved internationale møder, konferencer eller kongresser samt referater af sådanne arrangementer,
 • planer, tekniske tegninger, kalker, beskrivelser og andre lignende dokumenter indført med henblik på at opnå eller udføre ordrer i et ikke-EU-land eller med henblik på at deltage i en konkurrence, der afholdes her i landet,
 • dokumenter beregnet til brug ved eksaminer, der af institutioner fra ikke-EU-lande afholdes her i landet,
 • blanketter beregnet til brug som officielle dokumenter med henblik på køretøjers eller varers bevægelse over grænserne i forbindelse med internationale overenskomster,
 • blanketter, mærkater, billetter og lignende dokumenter, der af transport- eller hotelvirksomheder fra ikke-EU-lande sendes til rejsebureauer her i landet,
 • brugte blanketter og billetter, konnossementer, fragtbreve og andre handels- og kontordokumenter,
 • officielle tryksager fra ikke-EU-lande eller internationale myndigheder samt tryksager, der er i overensstemmelse med de internationale udformninger, og som sendes af sammenslutninger i ikke-EU-lande til tilsvarende sammenslutninger her i landet med henblik på uddeling,
 • fotografier, diapositiver og klicheer til fotografier, også forsynet med påskrifter der sendes til nyhedsbureauer, bladhuse eller tidsskriftsforlag,
 • stempelmærker og lignende som dokumentation for at afgifter er betalt i et ikke-EU-land.
Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.

Moms
Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.

Der gives dog ikke momsfritagelse for stempelmærker og lignende, der er anvendt som dokumentation for at afgifter er betalt i ikke-EU-lande.

Punktafgifter Se indledningen D.4.
D.4.8.1 Materialer til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde

Der kan gives toldfritagelse for materialer, der indføres til vedligeholdelse mm. af soldaterkirkegårde samt for ligkister, askeurner mm.

D.4.8.2 Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave
Rfo. 918/83 art. 117Der skal ikke betales told af varer af enhver art, der indføres af Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Kassel, Tyskland, når disse varer skal anvendes til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af kirkegårde, gravsteder og mindesmærker for de krigsofre fra ikke-EU-lande, som er begravet her i landet.
 
Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.
 
Moms Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelsen.
 
Punktafgifter Se indledningen D.4.
Rfo. 918/83 art. 118Der skal ikke betales told af:
 • kister med lig og urner med aske samt blomster, kranse og andre udsmykningsgenstande, der normalt følger med ligkister og askeurner,
 • blomster, kranse og andre udsmykningsgenstande, der medføres af personer fra ikke-EU-lande, som deltager i en begravelse, eller kommer for at smykke grave her i landet, hvis den pågældende indførsel med hensyn til art eller mængde ikke giver anledning til tvivl om, at den foretages i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.
Toldfritagelse kan gives uden fortoldning.

Moms
Momsfritagelse gives i samme omfang og under samme betingelser som fastsat for toldfritagelse.

PunktafgifterSe indledningen D.4.