D.3 Rejsegods
Dato for offentliggørelse15 Jul 2008 09:07
ISBN-nummer978-87-7059-448-6

FormålFormålet med ordningen om told- og afgiftsfrihed for rejsegods er at give rejsende mulighed for i rimeligt omfang at kunne indføre genstande, de har erhvervet under rejse i udlandet uden betaling af told- og afgifer ved indførslen. Desuden har ordningen som formål at give rejsende mulighed for told- og afgiftsfrit at genindføre genstande, de har medbragt ved rejsens påbegyndelse.
 
Det legale grundlagEfter toldlovens § 7 kan skatteministeren fastsætte regler med henblik på opfyldelse af direktiver vedtaget af EF om afgiftsfritagelse af rejsendes indførsel af varer. Disse regler findes i §§ 108 - 125 i toldbehandlingsbekendtgørelsen.   
 
Reglerne om toldfrihed for rejsegods, der indføres af rejsende fra ikke-EU-lande, findes i artikel 45-49 i Rådets forordning nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter med senere ændringer, jf. artikel 184 i toldkodeksen. Reglerne om midlertidig indførsel findes i artiklerne 563 og 579 i gennemførelsesbestemmelserne.
 
Reglerne om afgiftsfrihed for varer, der indføres af rejsende fra ikke-EU-lande findes i Rådets direktiv 69/169 om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik med senere ændringer. Disse EU-regler er gennemført ved BEK §§ 111-118.

Reglerne om afgiftsfritagelse for spiritus, hedvin, øl og tobaksvarer ved indrejse fra andre EU-lande findes i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, med senere ændringer. Disse EU-regler er gennemført ved toldlovens § 11, se i øvrigt afsnit D.3.3

De hidtidige tredjelandsbegrænsninger er dog indtil videre fortsat gældende ved indførsel af cigaretter fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Ungarn, jf. BEK § 115. Der er endvidere en begrænsning på indførsel af røgtobak fra Estland.

D.3.1 Fælles regler for rejsegods

Der kan gives told- og/eller afgiftsfritagelse for varer til privat brug eller forbrug, der medføres af rejsende, der indrejser her i landet. Vedrørende værdigrænse og mængdemæssige begrænsninger, se afsnit D.3.3.

Betingelser Rfo. nr. 918/83, art. 45 og BKG § 117Betingelserne for at opnå denne fritagelse er:
at varerne ved indrejsen medbringes på personen eller i håndbagagen (den ved indrejsen personligt medbragte bagage), således at varerne kan frembydes til samtidig toldbehandling på indrejsestedet, og at den bagage, som den rejsende senere frembyder for SKAT, kan dokumenteres at være blevet indskrevet som rejsegods ved afrejsen hos det selskab, der har foretaget befordringen af bagagen her til landet.

 1. at indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter.

Som indførsel af ikke-erhvervsmæssig karakter anses:

 • indførsel, der finder sted lejlighedsvis, dvs. højst 1 gang inden for 24 timer, og
 • som udelukkende vedrører varer, der er bestemt til brug eller forbrug for den rejsende personlig eller dennes husstand eller er beregnet til gaver. Disse varer må hverken efter deres art eller mængde give anledning til nogen form for formodning om, at indførslen sker af erhvervsmæssige grunde.
Værdi Rfo. nr. 918/83, art. 48 og BKG.§116Ved værdien af varer forstås varernes detailsalgsprisen på indkøbsstedet, inklusive skatter og afgifter, som er pålagt varer, når de sælges i detailhandel.

Hvis værdien af en vare ikke falder inden for værdigrænsen, skal der betales told og afgifter af varen i sin helhed.

Værdien af den enkelte vare kan ikke opdeles, ligesom to eller flere rejsende ikke har ret til hverken at sammenlægge eller dele det told- og afgiftsfrie beløb mellem sig. Overstiger den samlede værdi af varer pr. rejsende 1.350 kr., kan der kun gives told- og afgiftsfritagelse for den del af varerne, hvis sammenlagte værdi ikke overstiger dette beløb.
D.3.2 Rejseudstyr og proviant
Rfo. nr. 918/83, art 45, GB art. 684 og BKG. § 109Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan rejsende med bopæl uden for det danske toldområde told- og afgiftsfrit indføre rejseudstyr og andre varer, der medtages i den personlige bagage, se afsnit D.3.1, og som er bestemt til genudførsel. Se endvidere afsnit A.16.3.3 om midlertidig indførsel af personlige effekter, hvor der kan blive tale om et højt afgiftsbeløb.

Disse rejsende kan endvidere told- og afgiftsfrit medføre proviant til eget brug under rejsen, for så vidt det efter told- og skatteforvaltningens skøn  og under hensyn til mængden og beskaffenheden kan betragtes som sædvanlig rejseproviant.

Rejsende med bopæl i det danske toldområde kan ved indrejse fra ikke-EU-lande told- og afgiftsfrit genindføre det samme rejseudstyr (til brug på rejsen), som de medførte herfra ved udrejsen.

Rejseudstyr er f.eks. tøj, ure, smykker, toiletsager, fotografiapparater, musikinstrumenter, radio- og tv-apparater, båndoptagere, bærbare edb-maskiner og sports-, jagt- og fiskeriudstyr og andre artikler, der klart er til personlig brug.

Tobaksvarer, spiritus, vin, parfume og toiletvand, chokolade- og sukkervarer, kaffe og te anses ikke som rejseproviant eller rejseudstyr.
D.3.3 Afgiftsfri indførsel

Indrejse fra ikke EU-landeEfter reglerne om rejsegods kan der ved indrejse til det danske toldområde fra ikke-EU-lande gives told- og afgiftsfritagelse for varer. Bestemmelserne herom findes i art. 45-48 i Rfo 918/83 og i §§ 111-117 i toldbehandlingsbekendtgørelsen, se i øvrigt afsnit D.3.5.
Fritagelsen gælder kun for varer til privat brug eller forbrug. For varer, der er købt told- og/eller afgiftsfrit i et andet EU-land, herunder told- og/eller afgiftsfrit i en provianteringshandel i et andet EU-land, gælder de samme regler, som hvis varerne var indkøbt i et ikke-EU-land.

For rejsende, der indrejser fra ikke-EU-lande, er der fastsat en værdigrænse og mængdemæssige begrænsninger. Tobaksvarer, spiritus, vin, kaffe, te, parfume og toiletvand er omfattet af mængdemæssige begrænsninger.

For varer, der er indkøbt i ikke-beskattet stand i et EU-land, f. eks. i en provianteringshandel, gælder de samme værdi- og mængdemæssige begrænsninger, som hvis varerne var indkøbt i et ikke-EU-land.

Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan spiritus,tobaksvarer, hedvin og bordvin indføres told- og afgiftsfrit af personer, der er fyldt 17 år. Kaffe, kaffeekstrakt og kaffeessens kan told- og afgiftsfrit ved indrejse fra ikke-EU-lande af personer, der er fyldt 15 år, jf. BEK § 118.

Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan der told- og afgiftsfrit medføres varer til en samlet værdi, der ikke overstiger 1.350 kr. pr. person, når varerne er til privat brug eller forbrug. Værdigrænsen på 1.350 kr. omfatter ikke tobaksvarer, spiritus, vin og andre varer, der er omfattet af mængdemæssige begrænsninger. Disse varer kan, uanset deres værdi, medføres told- og afgiftsfrit - dog højst i de mængder, der er angivet i afsnit D.3.5.

Ved indrejse fra ikke-EU-lande kan der told- og afgiftsfrit medføres 10 liter motorbrændstof - udover indholdet i køretøjets normale tank.

Rejsende, der har været på rejse i et EU-land, men rejser hjem via et ikke-EU-land, kan medføre varer efter de bestemmelser, der gælder for varer købt i EU-lande. Men ved indrejse i Danmark skal det kunne dokumenteres, at varerne er købt i et EU-land.

Ændring af satserPr. december 2008 ændres maksimumgrænsen for told- og afgiftsfri indførsel af varer fra 1.350 kr. til 430 EUR (ca. 3.225 kr.) for rejsende med fly og skib og til 300 EUR (ca. 2.250 kr.) for andre rejsende.

Derudover ændres nogle af de mængdemæssige begrænsninger for vin mv., se afsnit D.3.5

Definitioner BKG § 110 Definitioner af spiritus, vin og cigaretter ved indførsel fra ikke-EU-lande

 1. spiritus: A) spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 22 % vol., ethanol samt drikkevarer tilsat spiritus
 2. hedvin: A) spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 22 % vol. eller derunder, hvorefter betegnelsen hedvin omfatter: A1) spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 22 % vol. eller derunder, A2) mousserende vin, fx champagne, A3) egentlig hedvin, fx portvin, sherry, madeira o.l.
 3. bordvin: A) anden vin, ikke-mousserende, fx hvidvin, rødvin og rosévin,
 4. cigaretter: Som cigaretter betragtes: A) tobaksruller med omslag af tyndt papir, der kan ryges, som de er, B) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling skydes ind i cigaretpapirhylstre, C) tobaksruller, der ved en simpel, ikke-industriel behandling omvikles med cigaretpapirblade.

Rådets direktiv nr. 95/59 (EF) af 27. november 1995 indeholder definitioner af tobaksvarer.

Indrejse fra EU-landeVed indrejse fra EU-lande kan der afgiftsfrit medføres varer til eget brug. Dette fremgår af toldlovens § 11. Det er en forudsætning, at varerne er købt i beskattet stand i et andet EU-land. Der er i fastsat vejledende mængder til brug for vurderingen af, om varerne kan anses for at være til eget brug. Bestemmelserne herom er fastsat i Rådets direktiv 92/12 (cirkulationsdirektivet), jf. direktivets § 9, stk. 2. Der gælder dog særlige begrænsninger for den afgiftsfri indførsel for cigaretter m.v., fra Estland, Bulgarien, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Ungarn, se nedenfor.
TL § 11Rejsende kan ved indrejse fra EU-lande afgiftsfrit medføre varer til eget brug. Der er i EU fastsat følgende vejledende mængder til vurderingen af om varerne er til eget brug:

 • 800 stk. cigaretter
 • 400 stk. cerutter og cigarillos
 • 200 stk. cigarer
 • 1 kg. røgtobak
 • 10 liter spiritus o.l. med mere end 1,2 pct alkohol
 • 20 liter hedvin (fx portvin, sherry og madeira)
 • 90 liter vin (fx rød-, hvid- og rosévin, heraf højst 60 liter mousserende vin, som fx champagne) og
 • 110 liter øl.

Til brug for vurderingen af om varerne er beregnet til erhvervsmæssigt formål kan der blandt andet tages hensyn til følgende:

 • den forretningsmæssige status hos den person, der er i besiddelse af varerne, og årsagerne til dette
 • stedet, hvor varerne befinder sig
 • den anvendte transportform
 • ethvert dokument vedrørende varerne
 • varernes art og
 • varernes mængde.

At varerne er til eget brug betyder, at varerne udelukkende er bestemt til den pågældende personligt eller dennes hustand, herunder private gæster. De medbragte varer kan i særlig anledning og i begrænset omfang gives som gaver.

Varerne kan således ikke anses for at være til eget brug, hvis de indføres med henblik på videresalg. Varer, der f. eks. sælges i en idrætsklub eller på en arbejdsplads, vil derfor ikke blive anset for indført til eget brug. Varer, der medbringes til eller for andre personer, der ikke deltager i rejsen, kan heller ikke anses for at være til eget brug. Varer, der medbringes for familie og venner, og hvor familie og venner betaler for varerne, og/eller hvor de betaler for en del af eller alle rejseomkostninger, vil heller ikke blive anset for at være til eget brug. Som betaling anses også betaling som led i en byttehandel.

Aldersgrænsen for indførsel af alkoholholdige drikke og tobak er 17 år. Øl er dog undtaget.

Endvidere er der begrænsning for afgiftsfri indførsel af mineralolie. Der kan medføres mineralolie til privat forbrug, hvis mineralolien indføres i køretøjets brændstoftank eller i en normal reservedunk til en personbil. Mineralolie omfatter også visse animalske og vegetabilske olier (biobrændstoffer), herunder rapsolie, når de er bestemt til anvendelse som motorbrændstof.

Særlige begrænsninger for indførsel af tobakTold- og skatteforvaltningen opkræver punktafgift af tobaksvarer, som rejsende medfører i en mængde ud over den, der kan indføres afgiftsfrit ved indrejse i det danske toldområde fra EU-medlemsstater, i det omfang der i henhold til EUs traktater om disse landes tiltrædelse af EU kan opkræves punktafgifter, jf. TL § 11a, stk. 1, 1. punktum.

Uanset Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Ungarn er blevet medlemmer af EU, gælder de hidtidige tredjelandsbegrænsninger således indtil videre ved rejsendes indførsel af cigaretter m.v. fra disse lande, jf. TL § 11a og Bek. § 115.

Fra Bulgarien, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Ungarn kan der afgiftsfrit indføres 200 cigaretter.

Fra Estland kan der afgiftsfrit indføres 200 cigaretter eller 250 g røgtobak.

D.3.4 Transportpersonale
D.3.5 Angivelse
TL § 23, stk. 2, GB art. 233 - 234, BKG § 119 - 125 Personer, som indrejser fra ikke-EU-lande, skal straks foretage angivelse for SKAT af de medførte varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller som er omfattet af særlige varebestemmelser, se afsnit A.5.

Se endvidere afsnitD.1.5.4 om reglerne vedrørende angivelse af varer.

Bek. § 111 Rejsende kan ved indrejse fra ikke-EU-lande told- og afgiftsfrit medføre varer i følgende mængde:

Efter ophold uden for Danmark i et ikke-EU-land

Alderskrav
cigaretter
eller cigarillos
eller cigarer
eller røgtobak 
200 stk.
100 stk.
50 stk.
250 g
17 år

spiritus
eller hedvin
eller mousserende vin

1 liter

2 liter
17 år
 
bordvin 2 liter 17 år
kaffe
eller
kaffeekstrakt
500 g

 200 g  
15 år
te
eller
teekstrakt
100 g

40 g
ingen
parfume  50 g   ingen
toiletvand  1/4 liter ingen 
mineralolie 10 liter ingen

Ændring af mængdebegrænsningerPr. 1. december 2008 ændres de kvantitative begrænsninger for told- og afgiftsfri indførsel af bordvin fra 2 liter til 4 liter. Den told- og afgiftsfrie indførsel af øl begrænses til 16 liter. Derudover bortfalder bestemmelserne om kaffe og kaffeekstrakt, te eller teekstrakt, parfume og toiletvand.