Eftergivelse af børnebidrag mv.
Dato for udgivelse
24 Feb 2006 14:06
SKM-nummer
SKM2006.88.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-007753
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Resumé
Der orienteres om de ændrede regler for eftergivelse af en lang række af de fordringer som restanceinddrivelsesmyndigheden efter 1. november 2005 har overtaget til inddrivelse. Fordringerne kan eftergives efter bestemmelserne i opkrævningslovens §§ 15 - 15 b.
Reference(r)

Opkrævningsloven, kap. 4, § 15
Opkrævningsloven, kap. 4, § 15 a
Opkrævningsloven, kap. 4, § 15 b

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2006-2 H.7

På given foranledning skal SKAT herved præcisere hvilke regler, der finder anvendelse for eftergivelse af forskudsvis udlagte børnebidrag.

Der sker endvidere en opremsning af hvilke øvrige fordringer, der kan eftergives efter reglerne i opkrævningsloven.

Tidligere regler

Det fremgik tidligere af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004, at

§ 21. Forskudsvis udbetalte bidrag, som ikke er tilbagebetalt af den bidragsskyldige, skal eftergives.

1) når der ikke i det sidste år forskudsvis er udbetalt bidrag, eller

2) når den bidragsskyldige har været indsat i institutioner under Kriminalforsorgen i udbetalingsperiode.

 

Stk. 2. Det er en betingelse for eftergivelse af forskudsvis udbetalte bidrag efter stk. 1, at den bidragsskyldige ikke ville kunne betale det skyldige beløb uden at komme til at mangle, hvad der må anses for nødvendigt til eget eller familiens underhold.

Efter denne bestemmelse skulle der ske eftergivelse, når der ikke i det sidste år forskudsvist er udbetalt bidrag, og når den bidragsskyldige har været indsat i institutioner under Kriminalforsorgen. Det er en betingelse for eftergivelse, at den bidragsskyldige ikke vil kunne betale uden at komme til at mangle, hvad der må anses for nødvendigt til eget eller familiens underhold.

Gældende regler

I henhold til § 27 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivisering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige, samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler) er § 21 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag ophævet.

Det fremgår nu af lovens § 24, stk. 5, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive tilbagebetalingskrav efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningsloven.

 

Opkrævningsloven har i bestemmelserne i §§ 15 - 15 b fastsat de nærmere betingelser for eftergivelse. For så vidt angår indholdet af disse nærmere betingelser for eftergivelse henvises der til Inddrivelsesvejledningen 2006-1 afsnit H.7.

Ændringen trådte i kraft den 1. november 2005.

Øvrige lovændringer vedrørende eftergivelse

Det fremgår i øvrigt af Inddrivelsesvejledningen 2006-1, afsnit H.7.1.1, at lov nr. 431 af 6. juni 2005 indeholder en lang række andre lovændringer, hvorefter eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige skal ske efter reglerne i opkrævningsloven.

Nedenfor følger en opremsning af disse regler:

Lovændringer vedrørende udpantning og lønindeholdelse

Lov nr. 431 af 6. juni 2005 indeholder i øvrigt en lang række andre lovændringer, hvorefter der i en række love indsættes hjemmel til lønindeholdelse, hvor der tidligere kun er hjemmel til udpantning.

Tilsvarende er der for et mindre antal love, hvor der efter tidligere gældende regler kun var mulighed for lønindeholdelse, nu indsat hjemmel til udpantning, således at pantefogederne ved restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive kravene ved udpantning.

 

For så vidt angår hvilke love, der er foretaget disse ændringer i henvises der nærmere til lov 431 af 6. juni 2005.