Internethandel for private
Indholdsfortegnelse
Internethandel for private
     Indledning
     Køb i Danmark
     Generelt om køb i udlandet
     Køb i andre EU-lande
     Køb i ikke-EU-lande (tredjelande)
     EU-lande
     Punktafgiftspligtige varer
     Varer og ydelser
     Varebestemmelser

Dato for offentliggørelse
20 May 2005 15:14
Serienummer
P nr. 23
Resumé
Pjecen handler om told, moms og punktafgifter ved privates køb af varer eller ydelser via internettet.
Hvad er nyt?
Ajourføring
ISBN-nummer
978-87-7552-696-4
Indledning

Denne vejledning retter sig til private, der ønsker at købe varer eller ydelser via internettet.

At købe varer og ydelser via internettet adskiller sig i princippet ikke fra at købe varer og ydelser på anden måde, fx gennem postordre.

Inden du beslutter dig for at købe varer eller ydelser via internettet, er der nogle regler om betaling af told, moms og punktafgifter, som du bør kende.

Du skal desuden være opmærksom på, at Post Danmark tager et gebyr på 55 kr. i forbindelse med fortoldningen. Kurerfirmaerne opkræver også et gebyr, men de har forskellige takster for denne opgave.
 
Hvis du selv medbringer varer fra udlandet, har ToldSkat to andre vejledninger, du bør læse. De hedder "Rejser inden for EU" og "Rejser uden for EU".

Køb i Danmark
Køber du en vare eller ydelse via internettet hos en dansk virksomhed, som herefter leverer varen eller ydelsen til dig, svarer det til, at du køber varen i en forretning. Den pris, varen eller ydelsen annonceres til på internettet, skal således være inkl. moms og afgifter, hvorimod evt. udgifter til fragt typisk kommer oven i prisen på en vare.
Generelt om køb i udlandet

Inden du køber en vare via internettet hos en udenlandsk virksomhed, skal du være opmærksom på, at ikke alle varer uden videre kan indføres i Danmark eller kun kan indføres, hvis du har en tilladelse til at indføre varen. De regionale told- og skattemyndigheder kan fortælle, hvor du skal søge om en sådan tilladelse. 

I afsnittet "Varebestemmelser" finder du en liste over varer, det enten er forbudt at indføre, eller som kun kan indføres, hvis du har tilladelse til det. Listen er ikke udtømmende, og er du i tvivl, bør du for din egen skyld kontakte de regionale told- og skattemyndigheder og spørge, om der gælder særlige regler for indførslen.
 

Køb i andre EU-lande

Køber du en vare eller ydelse via internettet hos en virksomhed i et andet EU-land, skal du ikke betale told af varen eller ydelsen, men du skal derimod som udgangspunkt betale moms af den værdi, varen eller ydelsen har.

Momsen betales til sælgeren med den sats, der gælder i det land, hvor sælgeren bor, og beløbet vil normalt være en del af den samlede pris, som sælgeren kræver for varen eller ydelsen. For at være sikker på, hvilken pris du reelt skal give for en bestemt vare eller ydelse, bør du være opmærksom på, om den værdi, du finder på internettet, er med eller uden den udenlandske moms. Husk også at kalkulere med evt. fragtomkostninger.

I visse tilfælde vil sælgeren kræve dansk moms og evt. dansk punktafgift. Det gælder bl.a., når hans salg af varer til danske købere i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 280.000 kr. pr. år, og han derfor er blevet momsregistreret her i landet. For alkoholholdige drikkevarer, mineralolieprodukter og tobaksvarer gælder dog, at sælgeren skal momsregistreres fra første salg af de pågældende varer.

Hvis du køber punktafgiftspligtige varer i andre EU-lande, skal der betales afgift efter følgende regler:

Spiritus, vin, øl, tobaksvarer og mineralolier
Sælgeren skal betale dansk moms og dansk punktafgift af varerne. Hvis det af sælgerens annoncering eller af andre oplysninger fremgår, at varens pris er uden punktafgift og moms, skal du forud for købet, dvs. inden varernes afsendelse, anmelde dette til ToldSkat og stille sikkerhed for afgiften.

ToldSkat kan, hvis der ikke er betalt dansk afgift, tilbageholde varerne, indtil afgiften er betalt.

Du bør derfor være meget opmærksom på, om der er betalt dansk afgift af varerne. Fx kan en lav pris i forhold til en tilsvarende vares pris i Danmark tyde på, at der ikke er betalt afgift af varen. For spiritus, cigaretter og røgtobak vil det i øvrigt ved modtagelsen fremgå af varen, om der er betalt dansk afgift. Sådanne varer skal ligesom ved køb i danske forretninger være forsynet med et ToldSkat-afgiftsmærke.

Du vil hos ToldSkat kunne få oplyst, om den udenlandske sælger er registreret for afgift i Danmark.

Hvis du køber varer og selv sørger for at få varerne sendt fra eller afhentet i udlandet, fx af en vognmand eller en bekendt, skal købet forudanmeldes til ToldSkat.

Andre punktafgiftspligtige varer (fx chokoladevarer)
Ved bestilling af andre punktafgiftspligtige varer end dem, som er anført ovenfor, skal du altid anmelde købet til de regionale told- og skattemyndigheder og betale dansk punktafgift, hvis forsendelsens værdi uden afgift er over 80 kr.

Hvis du køber varer og selv sørger for at få varerne sendt fra eller afhentet i udlandet, fx af en vognmand eller en bekendt, skal du ligeledes anmelde købet til ToldSkat og betale afgiften.

ToldSkat kan, hvis der ikke er betalt dansk afgift, tilbageholde varerne, indtil afgiften er betalt.

Køb i ikke-EU-lande (tredjelande)

Køber du en vare i et land uden for EU, fx USA, skal du som hovedregel betale told og dansk moms til ToldSkat ved indførslen. For visse varer skal du også betale punktafgift. Hovedreglen er, at når en vare er belagt med punktafgift i Danmark, skal du betale punktafgift ved indførslen.

Ved indførsel af varer af ringe værdi skal der dog ikke betales told, moms og evt. punktafgift. Der skal således kun betales told, hvis hele forsendelsens værdi overstiger 22 EURO (ca. 165 kr.), men betales moms og punktafgift, hvis forsendelsens værdi overstiger 80 kr. Fritagelsen gælder ikke for spiritus, vin, øl, parfume og toiletvand samt tobaksvarer, dvs. cigaretter, cigarer, cerutter, cigarillos og røgtobak.

Varer, der sælges via internet, annonceres typisk til en pris uden told, moms, punktafgift og evt. fragt. Det betyder med andre ord, at den samlede varepris kan beregnes som den annoncerede pris, tillagt transportomkostninger, told og moms og evt. punktafgift.

Du skal være opmærksom på, at tolden ikke er ens for alle varer - enhver vare har sin egen varekode (toldtarifposition) og dermed ofte en forskellig toldsats.

Enkelte varer fra USA er omfattet af særlig tillægstold.

Inden du bestiller varer, bør du derfor kontakte ToldSkat, der vejledende kan orientere om den toldsats, der gælder for den vare, du påtænker at købe.

Eksempelvis udgør tolden for cowboybukser for tiden 12 pct. af varens værdi.

Tolden beregnes af varens pris med tillæg af transportomkostninger. Den danske moms er på 25 pct. og beregnes af varens pris, tillagt transportomkostninger, toldbeløbet og evt. punktafgift.

Eksempel på beregning af told og moms
A bestiller et par cowboybukser via internettet hos et firma i USA. Bukserne sendes til A og bliver fortoldet i maj måned 2005, hvor omregningskursen (Toldkursen) for dollars (USD) er 571,06.

Pris ifølge faktura 45 USD 256,97 kr.
+ fragtomkostninger 160,00 kr.
= toldværdi: (256,97 kr. + 160,00 kr.) 416,97 kr.
   
Told: 12 pct. af 416,97 kr.   50,03 kr.
+ moms: 25 pct. af (416,97 kr. + 50,03 kr.) 116,75 kr.
   
A skal i alt betale told og moms 166,78 kr.

I visse tilfælde må du også regne med omkostninger til speditør e.l. for at få toldbehandlet forsendelsen. Du bør i øvrigt være opmærksom på, at udgiften til fragt for de lidt tungere varer kan være mindst lige så stor som den pris, du skal betale for varen.

Told, moms og evt. punktafgifter skal være betalt, inden du får varen udleveret fra Post Danmark A/S, kurerpostfirma e.l.

Har du modtaget told- eller afgiftspligtige varer, der ved en fejltagelse ikke er blevet registreret hos ToldSkat, skal du rette henvendelse til de regionale told- og skattemyndigheder.

Edb-programmer mv., som du køber i lande uden for EU og downloader fra nettet, er toldfrie. Der skal som hovedregel betales moms af ydelsen. Forpligtigelsen påhviler den udenlandske leverandør.

Ved returnering af varer har du mulighed for at få tilbagebetalt told og afgifter i følgende omfang:

Samtlige varer returneres
Hvis du returnerer samtlige varer til leverandøren, kan du få tilbagebetalt told og afgifter, som du betalte ved varernes modtagelse. I dette tilfælde skal du skriftligt anmode ToldSkat om tilbagetaling af told og afgifter inden 3 måneder efter modtagelsen af varerne.

Det fremgår af din toldkvittering, hvilken regional told- og skattemyndighed du skal henvende dig til.

Din anmodning skal være vedlagt toldkvittering og dokumentation for, at varerne er udført, fx postkvittering, samt dokumentation fra leverandøren om, at du har fået købsbeløbet tilbage.

Nogle af varerne returneres
Hvis du vil returnere nogle af varene, kan du kun få tilbagebetalt told og afgifter, hvis varerne enten ikke svarer til bestillingen eller er behæftet med fejl eller mangler.

Du skal skriftligt anmode ToldSkat om tilbagebetaling af told og afgifter senest 12 måneder efter varernes indførsel. Det fremgår af din toldkvittering, hvilken regional told- og skattemyndighed du skal henvende dig til.

Din anmodning skal være vedlagt toldkvittering samt skriftlig accept fra leverandøren om, at de leverede varer enten ikke svarede til bestillingen eller var behæftet med nærmere angivne fejl eller mangler.

Når ToldSkat har behandlet din anmodning, vil du modtage nærmere oplysning om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med returnering af varerne til leverandøren.

I tvivlstilfælde bør du altid kontakte din regionale told- og skattemyndighed.

EU-lande

EU-lande er:

 
 • Belgien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 •  
 • Frankrig  
 • Grækenland
 • Holland
 • Irland
 • Italien
 •  
 • Letland
 • Litauen  
 • Luxembourg
 • Malta
 • Polen
 •  
 • Portugal
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 •  
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn 
 • Østrig
 • .
  Punktafgiftspligtige varer

  Punktafgifter er indenlandske forbrugsafgifter, der opkræves ved indførsel, fremstilling eller omsætning af visse varer. Nogle punktafgifter kaldes også grønne afgifter, miljøafgifter eller energiafgifter. Gebyrer efter miljøbeskyttelsesloven, som opkræves af ToldSkat, anses her også for en punktafgift. 

  Varer, der er belagt med punktafgifter, er bl.a.

  Oversigten er ikke udtømmende, men du vil kunne få mere detaljerede oplysninger, herunder om aktuelle afgiftssatser, hos ToldSkat. I ToldSkats vejledning "Punktafgifter ved erhvervsmæssig køb af varer i udlandet" kan du desuden finde en nærmere beskrivelse af, hvilke varer der er afgift på og afgiftssatser.

  Varer og ydelser

  Ved varer forstås fysiske varer, fx bøger og computerudstyr.

  Ved ydelser forstås i denne forbindelse bl.a. edb-programmer og spil mv. i digitaliseret form, som du selv downloader fra internettet eller får tilsendt via e-mail.

  Ydelser kan også være køb af password, der giver adgang til at læse fx aviser direkte på skærmen.

  Varebestemmelser

  For en række varer gælder der særlige indførselsbestemmelser, fastsat af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde.

  Reglerne om de særlige indførselsbestemmelser administreres hovedsageligt af andre ministerier (ressortmyndigheder) end Skatteministeriet, men ToldSkat medvirker ved kontrollen i forbindelse med indførslen af sådanne varer.

  Nedenfor er nævnt nogle eksempler på varer, hvor der gælder særlige indførselsbestemmelser, samt ressortmyndighed:

  Fyrværkeriartikler
  Beredskabsstyrelsen, www.beredskabsstyrelsen.dk

  Levende dyr og animalske produkter
  Fødevarestyrelsen, www.fvst.dk

  Lægemidler til mennesker og dyr samt narkotika, herunder visse naturlægemidler
  Lægemiddelstyrelsen, www.laegemiddelstyrelsen.dk

  Narkotikaprækursorer, dvs. varer, der kan anvendes til at producere narkotika
  Told- og Skattestyrelsen, www.toldskat.dk

  Planter
  Plantedirektoratet, www.plantedir.dk

  Udryddelsestruede vilde dyr og planter
  Skov- og Naturstyrelsen, www.sns.dk

  Våben, ammunition og sprængstoffer
  Den stedlige politimester.

  Varemærkeforfalskede og piratkopierede varer
  Told- og Skattestyrelsen, www.toldskat.dk

  Nogle af disse varer må ikke indføres, medens andre kun må indføres, hvis man har en særlig tilladelse.

  Du kan hos de regionale told- og skattemyndigheder få oplyst, om der gælder særlige bestemmelser for de varer, som du vil indføre, og hvor du skal søge om en indførselstilladelse.