Afsnittet indeholder følgende:

 • Fornyelse af tilladelser.
 • Fornyelse af lokalegodkendelse ved spillehaller.
 • Hvornår fornyelse af tilladelser til restaurationer ikke kan ske.
 • Hvornår fornyelse af tilladelser til spillehaller ikke kan ske.
 • Ejerskifte ved restaurationer.

Fornyelse af tilladelser

Tidsbegrænsede tilladelser til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i restaurationer og spillehaller, kan normalt fornyes.

En fornyelse af en tilladelse betragtes som en ny tilladelse. Derfor skal ansøgeren opfylde alle betingelser og indsende en ny ansøgning for at modtage en fornyet tilladelse.

Hvis tilladelsesindehaveren lever op til lovens krav, vil Spillemyndigheden ud fra en konkret vurdering udstede en ny, tidsbegrænset tilladelse.

For spillehaller kan der udstedes tilladelser med en gyldighedsperiode på fem år og for restaurationer vil en tilladelse, tidsmæssigt, følge stedets alkoholbevilling. For både spillehaller og restaurationer kan Spillemyndigheden dog udstede tilladelser med kortere gyldighedsperiode.

Når en tilladelse ikke er aktiv

Hvis Spillemyndigheden konstaterer, at udbud af spil ikke er påbegyndt senest 12 måneder efter at Spillemyndigheden har givet tilladelse, eller at en tilladelse ikke har været aktiv i en sammenhængende periode på over seks måneder, er tilladelsen bortfaldet.

Fornyelse af lokalegodkendelse ved spillehaller

Spillemyndigheden vil, efter behov, foretage en fornyet lokalegodkendelse, der skal sikre, at lokalet på fornyelsestidspunktet er indrettet efter de seneste retningslinjer og krav, som Spillemyndigheden stiller til spillehallers indretning. Er der krav om ændringer til spillehallen, vil der blive foretaget partshøring.

Hvornår fornyelse af tilladelser til restaurationer ikke kan ske

Fornyelse af en tilladelse vil navnlig ikke kunne ske i de følgende tilfælde:

 • Hvis der ikke foreligger en gyldig alkoholbevilling til restaurationen.
 • Hvis Spillemyndigheden har indledt en sag om tilbagekaldelse af en tilladelse.
 • Hvis tilladelsesindehaveren ikke længere opfylder kravene for at få en tilladelse.
 • Hvis tilladelsesindehaver ikke opfylder kravene i SPILL §§ 26 og 29 for at opnå en tilladelse.

I disse tilfælde vil tilladelsesindehaveren blive kontaktet af Spillemyndigheden. Bemærk, at ovennævnte ikke er udtryk for en udtømmende opremsning.

Hvis der på fornyelsestidspunktet foreligger belastende kontrolmæssige oplysninger om spilstedet, kan Spillemyndigheden ud fra en konkret vurdering eventuelt begrænse tilladelsesperioden eller undlade at forny tilladelsen.

Hvornår fornyelse af tilladelser til spillehaller ikke kan ske

Fornyelse af en tilladelse vil navnlig ikke kunne ske i de følgende tilfælde:

 • Hvis politiet har ordensmæssige betænkeligheder i forbindelse med spillehallens fortsatte drift.
 • Hvis Spillemyndigheden har indledt en sag om tilbagekaldelse af tilladelsen.
 • Hvis tilladelsesindehaveren har forfalden gæld til det offentlige.
 • Hvis tilladelsesindehaveren ikke længere opfylder kravene for at få en tilladelse.
 • Tilladelsesindehaver ikke opfylder kravene i SPILL §§ 26-29 for at opnå en tilladelse.

I disse tilfælde vil tilladelsesindehaveren blive kontaktet af Spillemyndigheden. Bemærk, at ovennævnte ikke er udtryk for en udtømmende opremsning.

Hvis der på fornyelsestidspunktet foreligger belastende kontrolmæssige oplysninger om spilstedet, kan Spillemyndigheden ud fra en konkret vurdering begrænse tilladelsesperioden eller undlade at forny tilladelsen.

Ejerskifte ved restaurationer

Hvis en tilladelsesindehaver ønsker at fortsætte med opstilling og drift af spilleautomater på en restauration, hvor der har været ejerskifte, skal der indsendes en ny ansøgning om opstilling og drift af spilleautomater til Spillemyndigheden. En kopi af alkoholbevillingen skal vedlægges ansøgningen.

Tilladelsesindehaver skal orientere Spillemyndigheden, hvis alkoholbevillingen er bortfaldet eller inddraget. Dette skyldes, at der ikke længere må være opstillet og ske drift af spilleautomater i restaurationen, da tilladelsen følger alkoholbevillingen.