Dato for udgivelse
06 Jul 2010 11:37
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder, der kan opnå bundfradrag i CO2-afgiften
Sagsnummer
2010-260-0403
Resumé

Virksomheder, som er berettiget til et bundfradrag i CO2-afgiften, kan på visse betingelser opgøre bundfradraget ved et skøn, og bundfradraget kan modregnes i brændsel til elfremstilling

 


Indledning
Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget lovforslag nr. L 162, der er udmøntet i lov nr. 722 af 25. juni 2010 (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.).

Bundfradragsordningen trådte i kraft den 1. januar 2010, og den gælder for ikke-kvoteomfattede virksomheder med tung proces. Den 22. december 2009 blev der offentliggjort et særskilt nyhedsbrev om bundfradragsordningen CO2-afgift - bundfradrag for ikke-kvoteomfattede virksomheder, kvoteomfattet varmeproduktion, EU´s minimumsafgifter mv.

Ved lov nr. 722 er bundfradragsordningen ændret som følger:

  1. Virksomheder, som er berettiget til et bundfradrag i CO2-afgiften, kan i visse situationer opgøre bundfradraget skønsmæssigt
  2. Virksomheder med bundfradrag kan modregne bundfradraget i CO2-afgiften for forbrug af brændsler, som anvendes til at fremstille el.

Der er nedenfor redegjort nærmere for de nævnte ændringer.

Bestemmelse om skøn ved opgørelse af bundfradrag
Et af kriterierne for at få et bundfradrag er, at bundfradragsvirksomheden skal kunne dokumentere et energiforbrug for en historisk basisperiode, som enten er gennemsnittet af 2003-2007 eller 2007.

Bundfradraget opgøres som et fast beløb på grundlag af energiafgiftsregnskabet og tilsvarende dokumentation for en af de historiske basisperioder. Det har således ikke været hensigten, at bundfradraget skulle opgøres ved hjælp af et skøn.

Det har imidlertid vist sig, at nogle gartnerier ikke kan fremskaffe den fornødne dokumentation for nogen af de to basisperioder. Den manglende dokumentation kan blandt andet skyldes, at dokumentationen skal komme fra en fremmed virksomhed, og at det ikke har været muligt at skaffe disse oplysninger. Dette kan forekomme ved overtagelse af væksthuse efter en konkurs. Manglende dokumentation kan også forekomme, når væksthuse tidligere har været udlejet til en anden virksomhed.

Bundfradraget er knyttet til det historiske energiforbrug i den enkelte produktionsenhed, og i visse tilfælde helt ned til forbruget i et konkret væksthus.

Bundfradraget tilkommer umiddelbart den nuværende ejer af et væksthus (som driftsleder). Men det kan forekomme, at den nuværende ejer ikke har afgiftsregnskabet med videre for den tidligere lejers energiforbrug og heller ikke kan skaffe det.

For at imødekomme ovennævnte situationer stillede skatteministeren et ændringsforslag til L 162. De pågældende bestemmelser herom, som er indsat i § 9 c, stk. 1, 4. - 7. punktum lyder som følger: "Virksomheder, som opfylder betingelserne for at få bundfradraget, men uden at have den fornødne dokumentation for bundfradraget for nogen af basisårene, jf. stk. 3 og 4, kan foretage skønsmæssig opgørelse af bundfradraget. Virksomheden skal i givet fald anmelde dette til told- og skatteforvaltningen sammen med oplysning om den skønsmæssige opgørelse af bundfradraget. Told- og skatteforvaltningen skal godkende den skønsmæssige opgørelse, inden der kan ske udnyttelse af bundfradraget. Told- og skatteforvaltningen godkender den skønsmæssige opgørelse, når der er rimelig sikkerhed for, at virksomheden derved ikke får et bundfradrag, der er større end det bundfradrag, som virksomheden ville have fået, hvis den havde haft den fornødne dokumentation for bundfradraget."

En af betingelserne for at få lov til at opgøre bundfradraget efter et skøn er, at der er rimelig sikkerhed for, at virksomheden derved ikke får et bundfradrag, der er større end det bundfradrag, som virksomheden ville have fået, hvis den havde haft den fornødne dokumentation for bundfradraget. SKAT skal godkende, at denne betingelse er opfyldt, før virksomheden kan udnytte bundfradraget. 

I en skønsmæssig opgørelse af bundfradraget kan der eksempelvis indgå eventuelle opgørelser over energiforbruget til Energistyrelsen efter aftale-/CO2-tilskudsordningen, lejekontrakter vedrørende udlejede arealer i væksthuse, oplysninger om energiforbrug fra energileverandører, energiforbrug efter en basisperiode for samme væksthus med videre eller oplysninger om energiforbrug i sammenlignelige virksomheder.

Det bemærkes, at adgangen til at opgøre bundfradraget på baggrund af et skøn, også gælder for andre virksomheder end væksthusgartnerier. 

Det bemærkes endvidere, at bundfradragsvirksomheder, som mangler dokumentation for en basisperiode, men ikke for begge basisperioder, ikke kan opgøre bundfradraget skønsmæssigt, men skal anvende den periode, som de har dokumentation for, når de gør bundfradraget op. Det vil sige, at hvis en virksomhed for eksempel har dokumentation for 2007 men ikke for 2003-2007, så skal virksomheden anvende 2007 som basisperiode.

Anmeldelse af bundfradrag baseret på en skønsmæssig opgørelse
Et skønsmæssigt opgjort bundfradrag anmeldes på en særskilt blanket (blanket 23.037) som anført i ovennævnte nyhedsbrev af december 2009. At bundfradraget er opgjort på baggrund af et skøn oplyses under "Supplerende oplysninger". CVR.-nr. for den virksomhed (tidligere driftsleder), som det anmeldte skønnede bundfradrag delvist er baseret på, skal også oplyses. 

Virksomheden skal desuden i bilag til anmeldelsen redegøre for baggrunden og grundlaget for den skønsmæssige opgørelse, herunder det talmæssige grundlag for virksomhedens beregning af bundfradraget.

Anmeldelse med videre af skønsmæssig opgørelse af bundfradraget skal sendes til SKAT på en af følgende adresser:

  • SKAT Nordjylland, Punktafgifter Skive, Sdr. Boulevard 14, 7800 Skive
  • SKAT Midtjylland, Punktafgifter Grenaa, Bredstrupvej 40, 8500 Grenaa
  • SKAT Syddanmark, Punktafgifter Middelfart, Teglgårdsparken 19, 5500 Middelfart
  • SKAT København, Punktafgifter København, Sluseholmen 8 B, 2450 København SV
  • SKAT Midt- og Sydsjælland, Punktafgifter Køge, Gymnasievej 21, 4600 Køge.

Bestemmelse om at modregne bundfradraget i CO2-afgiften af brændsel til elfremstilling
Efter de hidtil gældende regler kan bundfradraget modregnes i afgifterne efter CO2-afgiftsloven for forbrug af brændsler og el, som anvendes til procesformål, og som berettiger virksomheden til at få tilbagebetalt energiafgifter efter energiafgiftslovene.

Derimod kan bundfradraget ikke modregnes i CO2-afgifterne for forbrug af brændsler, som ikke-kvoteomfattede virksomheder anvender til elfremstilling, og som berettiger virksomheden til tilbagebetaling af eller fritagelse for energiafgifter efter energiafgiftslovene.

Dette er ændret ved følgende bestemmelse, som er indsat i § 9 c, stk. 1, som et nyt 2. punktum: "Hvis bundfradraget overstiger betalingen af afgifter opgjort efter reglerne nævnt i 1. pkt., kan virksomheden opnå det resterende bundfradrag i virksomhedens betaling af afgifter for brændsler nævnt i 1. pkt., der anvendes til fremstilling af elektricitet, og som er tilbagebetalingsberettigede eller afgiftsfrie efter § 9, stk. 2 og 3, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 8, stk. 2 og 3, i lov om afgift af naturgas og bygas eller § 7, stk. 1 og 2, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v."

Dette indebærer, at en virksomhed med bundfradrag med virkning fra 1. januar 2010 kan modregne bundfradraget i CO2-afgiften for forbrug af brændsler, som anvendes til elfremstilling, og som berettiger virksomheden til tilbagebetaling af eller fritagelse for energiafgifter efter energiafgiftslovene. De pågældende virksomheder får dermed forbedret muligheden for at anvende bundfradraget. 

Bemærk: Der er ikke sket ændring af grundlaget for opgørelse af bundfradraget. Adgangen til at modregne bundfradraget i CO2-afgiften af brændsel til elfremstilling får således ingen indflydelse på størrelsen af det beregnede bundfradrag for en basisperiode.

Ikrafttræden
Begge ændringer, der er trådt i kraft den 27. juni 2010 (dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende), har virkning fra den 1. januar 2010.

Mere information
Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

For information om de i øvrigt gældende regler vedr. bundfradrag i CO2-afgiften for ikke-kvoteomfattede virksomheder, henvises der til tidligere nævnte nyhedsbrev af 22. december 2009 eller SKATs punktafgiftsvejledning, afsnit F.6.5. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - Virksomhed - Nyheder.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på www.skat.dk - Virksomheder.

 

Med venlig hilsen

SKAT