Ved lov nr. 486 af 24. juni 1992 er der i AL § 23 A indsat regler om afskrivning med dobbelte satser på bygninger og installationer i erhvervszoner. Afgrænsningen af erhvervszonerne fremgår af Miljøministeriets dagældende cirk.nr. 30 af 8. febr. 1994 og cirk.nr. 86 af 17. maj 1994, jf. E.C. Ny tekst start
Ny tekst slutErhvervszoneordningen er som forsøgsordning begrænset til virksomheder, der etablerer sig inden udgangen af 1994, samt de virksomheder, der i forvejen eksisterer inden for erhvervszonearealet. Adgangen til at anvende dobbelte afskrivningssatser ophører med udgangen af indkomståret 1999 og gælder driftsmidler og bygninger anskaffet inden dette tidspunkt, forudsat at virksomheden er etableret i erhvervszonen inden udgangen af kalenderåret 1994.
Efter reglerne om dobbelte afskrivningssatser i erhvervszoner kan der foretages skattemæssig afskrivning med indtil dobbelt sats på bygninger og installationer, der er afskrivningsberettigede efter afskrivningsloven, og som benyttes af en virksomhed etableret i erhvervszonen inden udgangen af kalenderåret 1994. Det er endvidere en betingelse, at de pågældende bygninger og installationer er anskaffet, efter erhvervszonen blev udpeget. De fordoblede afskrivningssatser gælder for det indkomstår, hvori erhvervsmæssig benyttelse af bygningen i erhvervszonen påbegyndes, og for senere indkomstår, dog senest for indkomståret 1999.
Fordoblingen af afskrivningssatserne for bygninger og installationer i erhvervszonen indebærer ikke nogen ændring af de i AL § 22, stk. 1, 2. pkt., § 22, stk. 3, 2. pkt. og § 23, stk. 1, 2. pkt., nævnte grænsesummer (henholdsvis 60, 40 og 80) af anvendte afskrivningsprocenter. Ny tekst start
Det følger af § 65 i den nye afskrivningslov, at bygninger og installationer nævnt i §§ 14 og 15, der er omfattet af reglerne om afskrivning i erhvervszoner, i indkomståret 1999 kan afskrives med det dobbelte af de satser, der er nævnt i § 17. Fra og med indkomståret 2000 kan de pågældende bygninger og installationer alene afskrives efter afskrivningslovens almindelige reglerNy tekst slut.Ny tekst start
Ny tekst slutSummen af de anvendte afskrivningsprocenter for en bygning henholdsvis en installation vil - som efter afskrivningslovens regler i øvrigt -ikke kunne overstige 100.
Af hensyn til foreneligheden med EUs statsstøtteregler er der indført visse begrænsninger i reglernes anvendelsesområde, jf. lov nr. 1114 af 22. december 1993.
Der kan ikke afskrives med dobbelte satser på bygninger og installationer inden for landbrug og fiskeri, herunder forædlingsindustrien vedrørende landbrugsvarer og fiskeforædlingsindustrien, såfremt der ydes eller er ydet offentlig støtte til anskaffelsen, og der i forbindelse med salget opstår tilbagebetalingskrav herfor, som ikke er endeligt indfriet.
Reglerne finder heller ikke anvendelse på bygninger og installationer mv. i landbruget og forædlingsindustrien vedrørende landbrugsvarer, medmindre betingelserne for støtte i forordning nr. 2328/91 (om forbedring af landbrugs strukturernes effektivitet) og forordning nr. 866/90 (om forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter) er opfyldt. Såfremt der ikke søges støtte efter forordning nr. 866/90, skal alene de materielle bestemmelser i forordningen være opfyldt. Det er således ingen betingelse, at de formelle og administrative regler i forordningen er opfyldt.
Endelig kan der ikke afskrives med dobbelte satser på bygninger og installationer i skibsbygningsindustrien, kunstfiberindustrien, kul- og stålindustrien og projekter over 90 mill. kr. i motorkøretøjsindustrien.