§ 14
Foruden de regnskabs- og faktureringsregler, der fremgår af A.10, gælder følgende:

Autoriserede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde særskilt for de forskellige vareområder i mineralolieafgiftsloven. Det gælder også spildolie fra skibe for hver kategori af vandindhold, og benzin for hver kategori af benzenindhold.

Fremstillings-virksomheder
Autoriserede oplagshavere, der udvinder eller fremstiller varer, skal tillige føre regnskab over tilgangen af varer, som anvendes til varefremstilling, samt over udlevering, forbrug og svind i virksomheden af de fremstillede varer.

Endvidere skal fremstillingsvirksomhederne føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug af afgiftspligtige varer, som ikke er fremstillet af virksomheden

Andre oplagshavere mv.
Andre oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden.

Regnskabet over udlevering skal også omfatte den afgiftsfri udlevering.

Regnskabet skal føres på en sådan måde, at afgiftsskylden til SKAT kan gøres op ved udløbet af hver afgiftsperiode. Endvidere skal udleveringen til hver enkelt modtager af ubeskattede varer fremgå af regnskabet, så virksomheden efter anmodning fra SKAT kan give oplysning herom.

Depoter
Andre oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden.

Regnskabet over udlevering skal også omfatte den afgiftsfri udlevering.

Regnskabet skal føres på en sådan måde, at afgiftsskylden til SKAT kan gøres op ved udløbet af hver afgiftsperiode. Endvidere skal udleveringen til hver enkelt modtager af ubeskattede varer fremgå af regnskabet, så virksomheden efter anmodning fra SKAT kan give oplysning herom

Der stilles særlige krav til regnskabsførelse for autoriserede virksomheder, der har flere opbevaringsanlæg (depoter).

Regnskabet over afgiftspligtige varer skal føres i hovedvirksomheden. Det skal fremgå af regnskabet, hvilket depot de enkelte posteringer vedrører. Fakturaudstedelsen kan foretages enten af hovedvirksomheden eller af det enkelte depot.

Depotet skal periodisk - og i det mindste ved månedens slutning - underrette hovedvirksomheden om til- og afgangen, herunder om forbruget af afgiftspligtige varer. Oplysningerne til hovedvirksomheden om udstedte fakturaer kan gives elektronisk.

For virksomheder, der anvender forbrugsmetoden ved opgørelsen af den afgiftspligtig mængde, skal regnskabet indeholde oplysning om de opmålte beholdninger ved månedens slutning på hvert depot.

Beholdning og svind

Beholdningen af ubeskattede afgiftspligtige olieprodukter skal opmåles ved udgangen af hvert kalenderår. For benzin skal beholdningen dog opmåles ved udgangen af hvert kvartal. Beholdningen, der specificeres i de forskellige olieprodukter eller benzinkvaliteter, skal fremgå af virksomhedens interne regnskab.

Den regnskabsmæssige beholdning opgøres således:

Beholdning primo
+ tilgang i kvartalets løb
- afgiftsfri udlevering
- afgiftspligtig udlevering =
regnskabsmæssig beholdning ultimo.

Difference imellem den opmålte beholdning og den regnskabsmæssige beholdning skal vises i regnskabet. I tilfælde af en unormal stor difference skal SKAT underrettes.

Faktura

Fakturaer, følgesedler e.l. skal - foruden oplysning om vareart mv., se A.10.1 - indeholde oplysning om følgende:

  • afgiftens størrelse ved dagtemperatur
  • svovlindholdet for let diesel
  • svovlindholdet for svovlfattig diesel
  • svovlindholdet for svovlfri diesel
  • vandindholdet for spildolie fra skibe
  • benzenindholdet for benzin.

Oplysningspligt § 12, stk. 10
Virksomheder, der leverer varme og kulde , skal mindst en gang årligt give oplysning om afgiftens størrelse til brug for momsregistrerede virksomheder, der evt. kan få godtgjort afgiften, se F.6.

Mellemhandlere mv. § 14, stk. 4
Virksomheder, som køber varer, der er afgiftsberigtiget efter satserne for Anden gas- og dieselolie (punkt 2) og Anden petroleum (punkt 9) skal føre regnskab over tilgang og udlevering af sådanne varer til andre erhvervsdrivende.

§ 14, stk. 7
Leverandører, som ikke er autorisereret eller registreret som farvningsvirksomhed, skal, hvis modtageren er en momsregistreret virksomhed, på forlangende udstede en faktura med de samme oplysninger som fakturaer, der udstedes af oplagshavere.

Virksomheder, som leverer varer iblandet biobrændstoffer til anvendelse som motorbrændstof, skal udstede faktura, hvor mængden af biobrændstoffer er angivet.

EU-Handel § 14, stk. 8
For afgiftspligtige varer omfattet af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet , der sendes mellem EU-landene eller gennem EU-lande til ikke-EU-lande, skal afsenderen udstede et ledsagedokument i overensstemmelse med bestemmelserne herom. Se i øvrigt A.9.1.