SKM nummerSKM overskriftDatoEmne
SKM2019.148.BREjendomsværdi og Grundværdi - udlejningsejendomme11-03-19Erhvervsejendomme + EjendomsvurderingDom
SKM2019.174.BRUdeholdt omsætning – kontroloplysninger - manglende dokumentation for fradragsret25-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.154.BRIndsætninger på konto – lån – tilbagebetaling af udlæg – skiftende forklaringer12-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.195.BRRette indkomstmodtager - direkte følge lille frist-reglen formalitetsindsigelse03-04-19Personlig indkomstDom
SKM2019.121.BROffentlig ejendomsvurdering - grundværdi04-03-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.135.BRMomstilsvar – anden forening - hjemvist07-03-19Når man vil klageDom
SKM2019.134.BRSyn og skøn - afskæring af afhøring af "sagkyndigt" vidne07-03-19Når man vil klage + Processuelle bestemmelserKendelse
SKM2019.184.BRSkattepligtig indkomst – konkrete indsætninger – hævninger fra selskaber – familielån skærpet bevisbyrde01-04-19Personlig indkomstDom
SKM2019.157.BRIndsætninger på bankkonto – tilbagebetaling af lån – ekstraordinær genoptagelse14-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.160.BRHævninger fra konti anset for skattepligtig indkomst14-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.178.BRBeskatning af ulovligt aktionærlån - Bevisbyrde - Solvensbedømmelse26-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.130.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse07-03-19StrafDom
SKM2019.131.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – førstegangsovertrædelse – import - uregistreret07-03-19StrafDom
SKM2019.128.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse06-03-19StrafDom
SKM2019.169.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlag25-03-19Når man vil klageDom
SKM2019.153.BRSkønsmæssig ansættelse – mangelfuldt regnskabsgrundlag bruttoavance – branchetal12-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.133.BRModregning – Kompetence – Sagsbehandlingsfejl07-03-19Modregning og transportDom
SKM2019.127.BRBeskatning af anpartshaverlån06-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.75.BRSkatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)11-02-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.152.BRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed11-03-19MomsgrundlagDom
SKM2019.194.BRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed03-04-19MomsgrundlagDom
SKM2019.101.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed21-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.126.BRIndsætninger - Pengeoverførsler fra privatperson - Bevisbyrde06-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.94.BREkstraordinær genoptagelse direkte følge forkortet ligningsfrist bekræftende til genmæle19-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.150.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter11-03-19Personlig indkomstDom
SKM2019.59.BRAfvisning – rettergangsfuldmægtig – sag anlagt efter frist på retssagsportalen – IT-problemer – sag anlagt rettidigt05-02-19Når man vil klageDom
SKM2019.112.BRSpørgsmål om skatteforvaltningens erstatningsansvar for tilsidesat afgørelse om registreringsafgift28-02-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2019.111.BRGenanlæg efter afvisning – oprindelig fristafbrydende virkning – manglende hjemmel til genoptagelse28-02-19Når man vil klageDom
SKM2019.90.BRIkke ret til fradrag for installationer i fritidshus18-02-19Fradrag og afskrivningerDom
SKM2019.110.BRKlagefrist overskredet – ikke særlige omstændigheder28-02-19Når man vil klageDom
SKM2019.118.BRSkattepligt – bopæl – centrum for livsinteresser04-03-19Udenlandsk indkomstDom
SKM2019.102.BREkstraordinær genoptagelse – ordinær genoptagelse – nyt anbringende – korrespondance fra skattemyndighederne21-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.96.BRGenoptagelse – nye oplysninger19-02-19Når man vil klageDom
SKM2019.103.BRSkattetillæg – særlige omstændigheder – selvangivelse22-02-19Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betalingDom
SKM2019.89.BRFri bil - maskeret udlodning – ordinær genoptagelse18-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.61.BRProjekt Money Transfer - bevisbyrde for mundtlig aftale - genoptagelse ved grov uagtsomhed05-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.11.BRMaskeret udlodning – mellemregningskonto - selskab09-01-19Personlig indkomstDom
SKM2019.124.BROmgørelse – betingelser ikke opfyldt05-03-19Når man vil klageDom
SKM2019.5.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter07-01-19Personlig indkomstDom
SKM2019.84.BRSkønsmæssig forhøjelse – dokumentation for forældelse af gæld15-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.85.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse bevisbyrde18-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.55.BRBefordringsfradrag – Skærpet bevisbyrde – Brobizz-kvitteringer31-01-19Fradrag og afskrivningerDom
SKM2019.76.BRGrundforbedringsfradrag - Vurderingslovens §§ 17 og 18 - tilslutningsafgift11-02-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.45.BRFradrag for grundforbedringer - tilslutningsafgift - vurderingsloven29-01-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.2.BRSkøn over ejendomsværdi for erhvervsejendom ikke tilsidesat07-01-19Erhvervsejendomme + EjendomsvurderingDom
SKM2019.60.BRIndsætninger og overførsler – kapitalejerlån – sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi05-02-19Personlig indkomstDom
SKM2019.53.BRBeskatning af værdien af rådighed over fritidsbolig på skovejendom31-01-19Personlig indkomstDom
SKM2019.12.BRMaskeret udlodning – Yderligere løn - Aktieavance10-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2019.56.BRFradrag for tab på valutaterminskontrakter04-02-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2019.3.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - bekræftende til genmæle - sagsomkostninger07-01-19EjendomsvurderingDom
SKM2019.54.BRLægefaglig konsulents salg og udbringning af vin var ikke erhvervsmæssig virksomhed31-01-19VirksomhederDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter