SKM nummerSKM overskriftDatoEmne
SKM2007.948.SKATGenoptagelse af skatteansættelser på grund af afgørelser fra Landsskatteretten om tidspunktet for retserhvervelse af tegningsretter21-12-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.947.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer21-12-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.945.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2. for 2007 - tilføjelse21-12-07Renter og gebyrerSKAT-meddelelse
SKM2007.942.SKATMemorandum of Understanding mellem Danmark og Indien vedrørende henstand med skattebetaling20-12-07Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
SKM2007.941.SKATLønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt20-12-07Lønindeholdelse + ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2007.940.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, for 200820-12-07Renter og gebyrerSKAT-meddelelse
SKM2007.938.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200820-12-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2007.936.SKATVærdiansættelse for 2008 af visse personalegoder20-12-07Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2007.935.SKATAmortisationsrenten for 200820-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2007.933.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-919-12-07Renter og gebyrerSKAT-meddelelse
SKM2007.928.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 200819-12-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.926.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter19-12-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.917.SKATSKATs kommentar til Skatterådets afgørelser i fire sager om skattefri ophørsspaltning af pengetankselskab uden tilladelse fra SKAT19-12-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdSKAT-meddelelse
SKM2007.905.SKATVejledende satser for beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og fremstillingspriser for 2007. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 200818-12-07VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2007.878.SKATMoms - SKM2007.602.SKAT om, at der i visse tilfælde ikke er momsfradrag for udgifter til drift af varebil tilbagekaldes11-12-07Motorkøretøjer + FradragSKAT-meddelelse
SKM2007.877.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser10-12-07Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.869.SKATPraksisændring - momsfritagelse - salg og udlejning af visse skibe og levering af reparationsydelser mv. på visse skibe05-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2007.858.SKATOphævelse af TSS-cirkulærer og SD-cirkulærer04-12-07Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2007.848.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200803-12-07Personlig indkomst + VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2007.816.SKATUdbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved kritisk sygdom23-11-07Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + UdlægSKAT-meddelelse
SKM2007.814.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager vedrørende fradrag for vedligeholdelse for stuehuse med bopælspligt efter landbrugslovgivningen22-11-07Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradragSKAT-meddelelse
SKM2007.813.SKATPræcisering af praksis vedrørende beregning af tinglysningsafgift på indekspantebreve, indeksregulerede vedtægter o.lign. samt forhøjelser heraf22-11-07TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2007.812.SKATArbejdsmarkedsbidrag - skat - lempelse - udenlandske forskere - nøglemedarbejdere og arbejdsudlejede21-11-07Udenlandsk arbejdskraft + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterSKAT-meddelelse
SKM2007.795.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.09-11-07Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2007.794.SKATKlage over afgørelser om videregivelse af fortrolige oplysninger eller brud på tavshedspligten09-11-07Kontrolbestemmelser + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2007.793.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2008 (tidl. Færø-fradraget)07-11-07Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2007.792.SKATListe over anerkendte flyselskaber07-11-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2007.787.SKATIndførelse af beløbsgrænser for hvornår, der skal ske anmeldelse af krav i gældssanering og vurdering af forslag til gældssanering01-11-07Eftergivelse og gældssaneringSKAT-meddelelse
SKM2007.766.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen for skatteydere der har anvendt flybilletter - ID-billetter, ændring af praksis26-10-07Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2007.751.SKATHenstand i stedet for lønindeholdelse for visse brugere af botilbud23-10-07Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2007.746.SKATCivilretlige krav - tilvejebringelse af eksekutionsfundament22-10-07UdlægSKAT-meddelelse
SKM2007.694.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 200703-10-07Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.682.SKATKommentar til Landsskatterettens afgørelse offentliggjort som SKM2007.646.LSR02-10-07Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdSKAT-meddelelse
SKM2007.679.SKATListe over anerkendte flyselskaber01-10-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2007.678.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2007 - kontantomregning af overdragelsessummer01-10-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.661.SKATFastsættelse af afdragsordning - særlige forhold26-09-07Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.660.SKATHenstand med indregnet restskat og forfaldne skatterestancer fra tidligere indkomstår26-09-07Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.655.SKATMoms - genoptagelse af visse sager omfattet af TSS-cirkulære 2003-21 (Købmandsskolecirkulæret) - fradragsret ved manglende momsregistrering - forrentning af tilbagebetaling25-09-07Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + FradragSKAT-meddelelse
SKM2007.653.SKATIndgivelse af konkursbegæring og inddragelse af en virksomheds registrering i henhold til opkrævningslovens § 11, stk. 925-09-07Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Betalingsstandsning og konkursSKAT-meddelelse
SKM2007.651.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20 for indkomståret 200825-09-07Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2007.647.SKATFastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse for personer21-09-07Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.643.SKATNettoindkomstbegrebet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 120-09-07Udlæg + Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.620.SKATÆndring af praksis - momsfritagelse for vejhjælp - overgangsordning - adgang til genoptagelse17-09-07Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2007.608.SKATEntrepriseaftaler - vejledning11-09-07Virksomheder + Udenlandsk arbejdskraft + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.SKAT-meddelelse
SKM2007.607.SKATEnergiafgifter - Affaldsforbrændingsvirksomheders forbrug af afgiftspligtigt brændsel07-09-07Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
SKM2007.606.SKATEftergivelse af beboerindskudslån06-09-07Eftergivelse og gældssaneringSKAT-meddelelse
SKM2007.604.SKATSambeskatningsbekendtgørelsen 200606-09-07SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2007.602.SKATMoms - fradragsret for drift af varebil - virksomhedsskatteordningen05-09-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Fradrag + MotorkøretøjerSKAT-meddelelse
SKM2007.564.SKATVideregivelse til kreditoplysningsbureauer af oplysninger om gæld til det offentlige - forståelsen af ordet "rykkere" i persondatalovens § 16, stk. 3, nr. 123-08-07Kontrolbestemmelser + Udlæg + Lønindeholdelse + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidlerSKAT-meddelelse
SKM2007.541.SKATAfgift af elektricitet - forbrug af egen produceret el på vindkraftanlæg17-08-07Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
SKM2007.530.SKATAmerikansk omstruktureringsmodel anses som aktieombytning - korrektiv07-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.512.SKATOplysningspligt ved anmeldelse af skatteunddragelse mv. - Datatilsynets udtalelse27-07-07KontrolbestemmelserSKAT-meddelelse
SKM2007.508.SKATSKATs kontrolinformationsregister - KINFO17-07-07Kontrolbestemmelser + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktionerSKAT-meddelelse
SKM2007.506.SKATKapitalafkastsatsen for 200717-07-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.505.SKATMoms - fradragsret i golfklubber - reklame- og sponsorindtægter - fællesudgifter13-07-07Momspligt + FradragSKAT-meddelelse
SKM2007.503.SKATRegistreringsafgift - demobiler og udlejningsbiler - leasing med tilbagekøbsret - overvæltning12-07-07Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftSKAT-meddelelse
SKM2007.495.SKATInddrivelse af gæld hos umyndige10-07-07InddrivelseSKAT-meddelelse
SKM2007.472.SKATEftergivelse af systematisk oparbejdet gæld til det offentlige03-07-07Eftergivelse og gældssaneringSKAT-meddelelse
SKM2007.455.SKATDen momsmæssige behandling af formidling af kort og billetter til bus og tog for kollektive trafikselskaber - Ændring af virkningstidspunkt for praksisændring02-07-07MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2007.451.SKATFastsættelse af en afdragsordning efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, er en afgørelse29-06-07Om kommunikation og information samt kampagner + Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.442.SKATTinglysningsafgift - afgiftsfritagelse - pant tinglyst efter 1. juli 200727-06-07TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2007.439.SKATModregning i ægtefællens overskydende skat27-06-07Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Modregning og transportSKAT-meddelelse
SKM2007.432.SKATMomsfritagelse - velgørende arrangementer - musikfestivaler og koncerter22-06-07Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2007.386.SKATÆndring af praksis - chokoladeafgift - 45 pct. fradrag i den afgiftspligtige mængde for chokoladeovertræk til konsumis14-06-07Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teSKAT-meddelelse
SKM2007.385.SKATDen momsmæssige behandling af kontingenter til arbejdsgiverforeninger14-06-07MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2007.380.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager om betaling af tinglysningsafgift14-06-07TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2007.378.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2007 - kontantomregning af overdragelsessummer13-06-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.374.SKATBødekrav der idømmes for overtrædelser af skattelovgivningen12-06-07Kontrolbestemmelser + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidlerSKAT-meddelelse
SKM2007.370.SKATBeskatning af "sign on fees" til sportsudøvere12-06-07Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2007.369.SKATVejledende levetider for landbrugsbygninger11-06-07Afskrivninger og fradragSKAT-meddelelse
SKM2007.332.SKATIndholdet af klagevejledninger på inddrivelsesområdet21-05-07Udlæg + Tvangsauktion + Lønindeholdelse + International inddrivelse + Forældelse + Eftergivelse og gældssanering + Betalingsstandsning og konkurs + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2007.327.SKATMoms - lempelse af praksis - akupunktur16-05-07Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2007.312.SKATGensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat03-05-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
SKM2007.277.SKATErhvervsdrivendes pligt til udlevering af regnskabsmateriale mv.24-04-07Told - efterkontrol + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Regnskabsbestemmelser + Regnskabsbestemmelser + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + KontrolbestemmelserSKAT-meddelelse
SKM2007.265.SKATGenoptagelse af beregningen af skyldners betalingsevne i forbindelse med fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse23-04-07Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.225.SKATOffentliggjorte skatterådssager om omlægning af indkomstår for administrationsselskabet i en sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 B - Korrektiv27-03-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.SKAT-meddelelse
SKM2007.220.SKATMomsmæssige konsekvenser af praksisændring - museers momspligtige undersøgelser22-03-07Lønsumsafgiftspligt og registrering + MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2007.219.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2007 - Kontantomregning af overdragelsessummer22-03-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.185.SKATTinglysningsafgift - indskud af fast ejendom i selskaber mv. - præcisering af praksis09-03-07TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2007.158.SKATBeskatning af afkast (værditilvækst) i FN pensionsordning (UNJSPF) for personer, der er i aktiv tjeneste på et FN kontor02-03-07Personlig indkomst + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2007.137.SKATBehandling af klager i forbindelse med eftergivelse af renter og gebyrer, krav om sikkerhedsstillelse mv.23-02-07Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Eftergivelse og gældssanering + Afdragsordninger og henstand + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Opgaver og resultaterSKAT-meddelelse
SKM2007.136.SKATPræcisering af reglerne for fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse hos kontanthjælpsmodtagere og andre med lav nettoindkomst23-02-07Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2007.120.SKATEftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper08-02-07Eftergivelse og gældssaneringSKAT-meddelelse
SKM2007.110.SKATRetningslinier for behandling af sager om anmodning om ændring af beskatningstidspunkt for støtte efter enkeltbetalingsordningen07-02-07Indberetning, regulering og efterangivelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2007.91.SKATTvangsindgreb og retssikkerhedsloven02-02-07Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + KontrolbestemmelserSKAT-meddelelse
SKM2007.72.SKATAftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet29-01-07Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2007.61.SKATElafgift - el til opvarmning af transformerstationer - praksisændring og regler for genoptagelse24-01-07Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
SKM2007.45.SKATGenoptagelse af den skattepligtige indkomst vedrørende aktiesalg til udstedende selskab18-01-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.25.SKATGenbeskatning af underskud - skyggesambeskatning - likvidation af datterselskab10-01-07Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhedSKAT-meddelelse
SKM2007.15.SKATNogle konsekvenser af, at der på afgiftsområdet kun kan gives bindende svar på den skattemæssige virkning for spørgeren04-01-07Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2007.11.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer04-01-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2007.10.SKATPræcisering af reglerne om momsfritagelse for velgørende arrangementer - salg af tilsvarende varer og ydelser03-01-07Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2007.9.SKATPrisafslag ydet af vejbelysningsvirksomheder03-01-07MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2007.3.SKATOphævelse af TSS-cirkulærer og SD-cirkulærer02-01-07Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2007.2.SKATRegulering af ordensbøder - nye bødesatser02-01-07Straf + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidlerSKAT-meddelelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter