Dato for udgivelse
12 Dec 2013 08:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Aug 2013 08:37
SKM-nummer
SKM2013.874.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
19. afdeling, S-628-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, valuta, skiltning, lufthavnen, valutadom, veteranbil, Finland
Resumé

T havde i forbindelse med udrejse fra lufthavnen medtaget 61.000 euro uden at angive pengene overfor SKAT.

T forklarede at han skulle have brugt pengene til køb af en veteranbil på en bilauktion, men at handelen ikke var blevet til noget fordi den blev for dyr. Han ville købe bilen kontant, fordi hans kreditkort ikke kunne bruges i Danmark. Han var blevet oplyst, at der ikke er grænser for beløbsstørrelser i EU-lande. Han havde undersøgt reglerne på en hjemmeside for den finske bilunion og spurgt i banken. Han havde ikke undersøgt reglerne på dansk SKATs hjemmeside og havde ikke set plakaterne i lufthavnen.

Byretten fandt T skyldig i overtrædelse af toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. T idømtes en bøde på 94.000 kr. Retten lagde vægt på at der i lufthavnen er tydelig skiltning på dansk og engelsk om de gældende regler for udførsel af beløb over 10.000 euro.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Toldloven § 79
Toldloven § 23, stk. 4

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 13. august 2013, 19. afdeling nr. S-628-13

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Paul Rochat, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Bo Østergaard, Linde Jensen og Julie Skat Rørdam (kst.)

...............................................

Kendelse af 22. august 2012, nr. SS 4-22497-12 

Der foretoges sag

Foranstaltning under efterforskning

Oplysninger i sagen  

Ingen var mødt.

Der fremlagdes rapport og bilag.

Påstand 

Anklagemyndigheden har i medfør af retsplejelovens § 806, stk. 2, anmodet om rettens kendelse om godkendelse af beslaglæggelse af 12.000 euro hos T, der mistænkes for ulovlig udførelse af mere end 10.000 euro jf. toldlovens § 79, stk. 1 nr. 3, jf. § 23, stk. 4.

Det beslaglagte beløb svarer til den bøde, som sigtede, hvis han kendes skyldig, vil ifalde.

Det fremgår af sagen, at sigtede nægtede sig skyldig og protesterede mod beslaglæggelsen, men at han ikke ønskede at være til stede ved retsmødet om beslaglæggelsen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Der afsagdes sålydende kendelse

Efter de foreliggende oplysninger, herunder særligt det i rapporterne anførte, er betingelserne for at foretage beslaglæggelse i medfør af retsplejelovens § 802, stk. 2, nr. 2 opfyldt, hvorfor

Bestemmes 

De nævnte effekter skal beslaglægges.

...............................................

Byrettens dom af 7. december 2012, nr. SS 4-29335/2012

Anklageskrift er modtaget den 7. november 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af

toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3. jf. § 23, stk. 4,

ved den 13. august 2012 ca. kl. 18.55 i forbindelse med udrejse via Københavns lufthavn, Kastrup, at have medtaget 61.000 euro, svarende til 453.766,80 danske kroner, hvilket oversteg værdien af 10.000 euro, uden at have angivet pengene over for Told- og skatteforvaltningen.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf. Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringer 

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte forklarede, at han var i Danmark den 13. august 2012. Han var på vej tilbage til Finland og havde 61.000 euro på sig i kontanter, som han ikke havde opgivet til SKAT. Han havde været til en bilauktion i Danmark, hvor han skulle have købt en veteranbil. Prisen på bilen steg 10 gange så meget, som den oprindeligt var anslået til, så han kunne ikke købe den. Han tog pengene med hjem igen. Han havde ikke anmeldt beløbet til SKAT, da han var blevet oplyst, at der ikke er grænser for beløbstørrelser i EU-lande. Han undersøgte reglerne på en hjemmeside for den finske bilunion, som svarer til det danske FDM. Han havde også spurgt i banken, hvor han havde fået oplyst, at der ikke var begrænsninger for, hvor mange penge han måtte tage med ud af landet. Han undersøgte ikke reglerne på dansk SKATs hjemmeside. Han kunne ikke finde oplysninger om, at han skulle opgive beløb over 10.000 euro til de danske toldmyndigheder.

Forvist foto af plakater, som hænger i Københavns lufthavn ved bagageindlevering og tolden forklarede tiltalte, at han ikke havde set plakaterne. Han vidste ikke, at han skulle se efter sådanne regler. Han ville købe bilen kontant, fordi hans kreditkort ikke kunne bruges i Danmark. Det fremgik af auktionskataloget, at han kunne betale med kontanter. Han skjulte ikke pengene ved udrejsen. Han viste dem først til nogle myndighedspersoner, og derfor kom toldmyndigheden og tog 12.000 euro fra ham.

..."

Personlige oplysninger 

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Ved tiltaltes forklaring findes det bevist, at tiltalte ikke forinden han udrejste af Danmark havde anmeldt det kontante beløb, som han medbragte, til SKAT. Retten finder ikke, at det forhold, at tiltalte havde undersøgt en finsk bilunions hjemmeside og derved konstateret, at der ikke var nogen grænse for, hvor mange penge man måtte ind- og udføre af Danmark, kan føre til, at han befandt sig i en undskyldelig uvidenhed. Retten lægger vægt på, at der i Kastrup Lufthavn på steder, som de rejsende passerer, er tydelig skiltning, som på dansk og engelsk oplyser om de gældende regler for udførsel af beløb over 10.000 euro.

Retten finder det således bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 94.000 kr., jf. toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 94.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

...............................................

Østre Landsrets dom af 13. august 2013, 19. afdeling nr. S-628-13

Byrettens dom af 7. december 2012 (SS 4-29335/2012) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte T har supplerende forklaret blandt andet, at han i byretten kun fik forevist billedet af plakaten med den store kuffert. Han blev standset i sikkerhedskontrollen, hvor håndbagagen blev scannet. Han husker ikke, hvilken vej han kom til sikkerhedskontrollen, men han husker, at sikkerhedskontrollen var på 1. sal. Han rejste med Norwegian. Han kunne ikke anvende sine finske kreditkort i Danmark. Han ved ikke, hvorfor han ikke tænkte på en kontooverførsel. Han var i Danmark for at deltage i en bilauktion, hvor han havde kig på en bestemt hil fra år 1900. Han drøftede ikke spørgsmålet om indførsel af pengene i Danmark med sin bank. Han undersøgte spørgsmålet hos den finske bilunion og på den finske nationalbanks hjemmeside, men han undersøgte ikke danske hjemmesider, da han ikke forstår dansk. Da han skulle hjem, udskrev han selv sit boardingkort og tjekkede ikke ind ved skranken. Da han kom til sikkerhedskontrollen, havde han pengene i lommen. Alt indhold fra lommerne skulle lægges i en kasse gennem scanneren. Da sikkerhedspersonalet så de mange penge, ringede de efter nogle toldbetjente, som kom til stede. De sagde intet om, hvilke skilte han skulle have set. De viste ham heller ikke skiltet, men de hentede et lille stykke papir.

Personlige forhold 

Om sine personlige forhold forklarede tiltalte, at han er pensionist og modtager 450 euro om måneden netto i pension.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Også efter bevisførelsen for landsretten, herunder tiltaltes forklaring, lægges det til grund, at tiltalte handlede som beskrevet i tiltalen. Det lægges endvidere til grund, at der var skiltning i Københavns Lufthavn ved begge indgange til securityområdet med oplysning om angivelse af likvide midler ved udrejse med 10.000 euro eller derover.

Selvom tiltalte efter sin forklaring i Finland havde undersøgt regler for ind- og udrejse med mere end 10.000 euro og ikke havde fået oplysning om de danske regler, jf. toldlovens 23, stk. 4, finder landsretten, at tiltalte, der var i besiddelse af 61.000 euro, handlede uagtsomt, og at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der henset til lovovertrædelsens baggrund er grundlag for at fravige udgangspunktet for beregningen af den forskyldte bøde til 25 % af det ikke-deklarerede beløb over 10.000 euro.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.