Dato for udgivelse
07 Nov 2001 18:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. august 2001
SKM-nummer
SKM2001.507.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
382/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Ugyldighed, kompetence, godkendelse, skrivefejl, ligningsfrist, forhøjelse
Resumé

Selvangivelse var vedlagt et regnskab, hvoraf fremgik et underskud ved deltagelse i interessentskabsvirksomhed. Dette underskud blev fejlagtigt opført i selvangivelsens rubrik for overskud af selvstændig virksomhed. Årsopgørelse blev udskrevet på grundlag af det i selvangivelsen anførte. Efter anmodning fra skatteyderen blev der udskrevet en fornyet årsopgørelse, hvor fejlen var korrigeret. En efterfølgende forhøjelse af den pågældende skatteyders skatteansættelse fandtes ikke omfattet at § 1, stk. 2, i den dagældende bekendtgørelse nr. 230 af 6. april 1990, hvorefter der skal indhentes godkendelse for vedkommende told- og skatteregion, når der er gennemført en forhøjelse af ansættelsen efter udløbet af ligningsfristen, og den kommunale skattemyndighed tidligere har nedsat en skatteansættelse i forhold til det selvangivne eller i forhold til en tidligere foretaget skatteansættelse.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 3, stk. 4 (dagældende)
Bek. nr. 230 af 6. april 1990 § 1, stk. 2 (dagældende)
Ligningsvejledningen 2000 A.H.1.1
Processuelle regler 2001 G.2.1


Parter:
A
(advokat Michael Svanholm)
mod
Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat H.C. Vinten)

Afsagt af dommerne:
Hornslet, Marie-Louise Andreasen, Wendler Pedersen, Asbjørn Jensen og Lene Pagter Kristensen.

Tidligere instans:
Østre Landsrets dom af 29. juni 2000, 8. afdeling.

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Det fremgår af sagens oplysninger, at A tilbagesendte den først udskrevne årsopgørelse (årsopgørelse nr. 1) til Gentofte Kommune påført følgende påtegning: "Tilbagesendes efter aftale, da beløbet 1.083.922 er et underskud, som opført på min selvangivelse."

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger:
Det hedder i § 1, stk. 2, i dagældende bekendtgørelse nr. 230 af 6. april 1990 om de kommunale skattemyndigheders foretagelse af skatteansættelser efter udløbet af ligningsfristen bl.a.:

"I det omfang den kommunale skattemyndighed har nedsat en skatteansættelse i forhold til det selvangivne eller i forhold til en tidligere foretaget skatteansættelse, kan en forhøjelse af ansættelsen efter udløbet af fristen i skattestyrelseslovens § 3, stk. 4, kun foretages efter forudgående godkendelse fra vedkommende told- og skatteregion, ...".

Gentofte Skatteforvaltning udskrev på grundlag af As udvidede selvangivelse for indkomståret 1992 årsopgørelse nr. 1 af 5. juli 1993 uden at foretage ændringer i de selvangivne skattemæssige angivelser. Selvangivelsen var vedlagt et bilag, hvori A havde opgjort et underskud for deltagelse i interessentskabsvirksomhed. Dette underskud var ved en fejl blevet opført i selvangivelsens rubrik for overskud af selvstændig virksomhed. Årsopgørelse nr. 2 af 16. august 1993 blev alene udsendt efter aftale med A for at korrigere denne fejl, og der blev dermed ikke med denne årsopgørelse foretaget nogen ændringer i de selvangivne skattemæssige angivelser.

Gentofte Skatteforvaltning tilsidesatte derfor ikke § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 230 af 6. april 1990 ved efter udløbet af ligningsfristen at forhøje As skatteansættelse som sket.

Med denne begrundelse stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r   r e t :
Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, A, betale 40.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter