Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
20-01-22SKM2022.34.SKTSTÆndring af aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark og GrønlandSKM-meddelelseInternationale relationer
04-01-22SKM2022.3.ØLRVærdiansættelsescirkulæret – +/- 15%’s-reglen ved gave – særlige omstændigheder – retsbeskyttet forventningDomArv og gaver
20-01-22SKM2022.32.BRVærdiansættelse – selvanmelderordningDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
14-01-22SKM2022.25.BRVirksomhedsomdannelse var skattepligtig - ikke dispensation for negativ anskaffelsessum og fristoverskridelse – betingelserne for omgørelse ikke opfyldtDomVirksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
06-01-22 Udkast til styresignal - Fordeling af vederlag mellem momspligtige og momsfri varer og/eller ydelser – praksisændring – genoptagelseUdkast til styresignalMomsgrundlag
06-01-22SKM2022.11.SRTransparente enheder, omkvalificering, investeringBindende svarSelskabsbeskatning
06-01-22 Toldtariffen 2022-0Juridisk vejledningTarifering
14-01-22SKM2022.26.LSRTarifering af legetøjssætAfgørelseTarifering
20-01-22SKM2022.35.ØLRSkattepligt – bopæl – dobbeltbeskatningsoverenskomst – centrum for livsinteresserDomPersonlig indkomst
06-01-22SKM2022.10.SRSkattemæssige transparente enheder - opfyldelse af betingelserne i DBOBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
07-01-22SKM2022.14.DEPSkatteministeriets kommentar til SKM2021.705.ØLRSKM-meddelelseTransfer pricing
06-01-22SKM2022.12.SRSelskab ikke begrænset skattepligtigt af udbytter - videreudlodningBindende svarSelskabsbeskatning
19-01-22SKM2022.31.ØLRRentelovens § 8, stk. 1, og § 8, stk. 2, jf. § 3, stk. 5 – momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.DomRenter og gebyrer
07-01-22SKM2022.15.ØLRRegistreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7 – genberegning af afgiftsdifferencer for brugte leasingkøretøjer i henhold til overgangsreglen i § 2, stk. 5, i ændringslov nr. 1892/2015DomMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
07-01-22SKM2022.13.SROvergang til fra formuebeskatning (andelsbeskatning) til indkomstbeskatningBindende svarSelskabsbeskatning
13-01-22SKM2022.22.SRMomsfri virksomhedsoverdragelse ved fusion af hovedkontorerSystem tekniskMomspligt
11-01-22SKM2022.18.ØLRMoms – nægtelse af fradragsret som følge af burde-viden om leverandørers momssvig – partshøring – om ugyldighed pga. sagsbehandlingsfejlDomFakturerings- og regnskabsbestemmelser + Fradrag
11-01-22SKM2022.17.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivendeDomUdenlandsk arbejdskraft + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
06-01-22SKM2022.6.BRLandsskatterettens annullation af en ugyldig ”afgørelse” var berettiget - fældning, flisning, bortkørsel mv. af træ var momspligtige ydelser – SKATs afgørelse var gyldigDomMomspligt
17-01-22SKM2022.29.ØLRIndtægter ved strafbar handling – narkotikasalg – kokainDomPersonlig indkomst
06-01-22SKM2022.7.SRIkke fast driftssted for tyske kunder som følge af køb af salgsydelseBindende svarSelskabsbeskatning
13-01-22SKM2022.19.BRGrundværdi - MomsDomEjendomsvurdering
06-01-22SKM2022.9.SRGodtgørelse for overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelseBindende svarPersonlig indkomst
13-01-22SKM2022.20.SKTSTGenoptagelse på grund af praksisændring - Omvalg - SKM2020.14.HR. - styresignalStyresignalForskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
10-01-22SKM2022.16.SRGenanvendelse af brusevand - minirensningsanlæg fradragsberettiget efter BoligJobordningenBindende svarPersonlig indkomst
05-01-22SKM2022.5.ØLRFri bolig – lejefiksering – fri bil – koncernintern overdragelseDomEjendomsskat
20-01-22SKM2022.33.ØLRForskerskatteordningen – vederlagskrav – kontraktændringDomPersonlig indkomst
13-01-22SKM2022.24.LSRForskerskatteordningen - VederlagskravetAfgørelsePersonlig indkomst
13-01-22SKM2022.21.LSRErhvervsejendom - Afvisning af klage - Ingen vurdering i det pågældende årAfgørelseEjendomsvurdering
06-01-22SKM2022.8.ØLREn fond kunne ikke afgiftsfritages, da den ikke udelukkende havde almenvelgørende eller almennyttige formålDomArv og gaver
17-01-22SKM2022.28.LSRBeskatning af EU-tilskudAfgørelseTonnageskat
04-01-22SKM2022.4.BRArbejdsudleje – videreudlejning – indeholdelsespligt – hæftelse - sagsoplysningDomIndeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft
04-01-22SKM2022.1.ØLRArbejdsudleje – lokoførerydelser – EU-retDomUdenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt
17-01-22SKM2022.27.LSRAnmodning om tilbagebetaling af chokolade- og sukkervareafgift på glasurAfgørelseIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
13-01-22SKM2022.23.LSRAfslag på indregistrering af køretøjer på gule plader efter gældende regler før 3. oktober 2017AfgørelseMotor - Indregistrering og vægtafgift
17-01-22SKM2022.30.SKTSTAfkastbeskatning - udenlandske pensionsordninger - PBL § 53 A - praksisændring - genoptagelse - styresignalStyresignalPensionsafkastbeskatning (PAL)