Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2007.863.HRTold - tarifering - pressostater11-09-07TariferingDom
SKM2007.837.HRMoms - el- og CO2-afgift - forældelse - delvis fradragsret - havneanlæg16-11-07Forældelse + Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag + Modregning og transportDom
SKM2007.775.HRFradragsret - revisor- og advokatudgifter/due diligence - køb af datterselskaber24-10-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.773.HRFradragsret - revisor og advokatudgifter - due diligence - køb af datterselskaber - kapitaludvidelse24-10-07Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.730.HRKonkursdekret - modregning - condictio indebiti12-09-07Modregning og transport + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2007.714.HREftergivelse af rentetillæg - skatteforhøjelse - periodisering - virksomhedssalg02-10-07Renter og gebyrer + Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2007.713.HRFri bolig - administrerende direktør - partner05-10-07Personlig indkomstDom
SKM2007.709.HROmkostningsgodtgørelse - revisor - eneanpartshaver af revisionsselskab - personlig skattesag - revisorassistent05-10-07Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2007.698.HRTinglysningsafgift - vindmølle19-09-07TinglysningsafgiftDom
SKM2007.664.HRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - alle aktiver og passiver14-09-07Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2007.644.HRSambeskatning - selvangivelser og ansøgning - indsendt forsent13-09-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningDom
SKM2007.635.HRRentefiksering - forenelighed med Menneskerettighedskonventionen - omgørelse - afvist10-09-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.629.HREF-toldkodeks - TIR-konventionen - garantiorganisationens hæftelsesansvar29-08-07Told - efterkontrol + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Forsendelse og transiteringDom
SKM2007.605.HRSkattearrangement - gældsbrev - non recourse vilkår - ikke betalte renteudgifter - fradrag for renteudgifter24-08-07Afskrivninger og fradrag + KøbDom
SKM2007.568.HRAfskrivning - lejede lokaler - løbende - ved fraflytning - interessesammenfald mellem lejer og udlejer20-08-07Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragDom
SKM2007.559.HRFiskere - fradrag for rejseudgifter - start og sluttidspunkt - midlertidigt arbejdssted28-06-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.557.HRFiskere - fradrag for rejseudgifter - start og sluttidspunkt - midlertidigt arbejdssted28-06-07Indkomstarter + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.547.HRReklameudgifter eller repræsentationsudgifter - gratis drikkevarer29-06-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.511.HRBestyrelsesansvar - konkurs - ligelig fordeling til kreditorer14-05-07Ophør af virksomhed + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2007.501.HRDobbeltbeskatning - skattemæssigt hjemsted - lempelse27-06-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2007.500.HREjendomsvurdering - grundværdi - vindmølletillæg27-06-07EjendomsvurderingDom
SKM2007.465.HRMaskeret udlodning - salg af ejendom til hovedaktionær - 15 pct.-reglen - betalingskorrektion - omgørelse13-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2007.445.HRAdministrationsvederlag - driftsomkostning18-06-07Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.438.HRLejefiksering - objektiv udlejningsværdi - erhvervslokaler - udlejet til samleverske11-06-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2007.347.HRSalg af goodwill - eget selskab - forpagtningsaftale - overdragelse af virksomheden09-05-07Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2007.321.HRKursusudgift - grund eller videreuddannelse - virksomhedsophør - afskrivning24-04-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.308.HRBegrænset skattepligt - løn - arbejde udført i Danmark - udbytte - selskab i Gibraltar23-04-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2007.278.HROphørsbeskatning - opsparet overskud - beskatningstidspunkt12-04-07Ophør af virksomhed + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2007.273.HRSelvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager - udvikling software - hvervgiver - eget selskab30-03-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.262.HREnergiafgift - godtgørelse - rustbeskyttelse11-04-07Fradrag + Energi og kuldioxidDom
SKM2007.248.HRSkattemæssig omgørelse20-03-07Personlig indkomstDom
SKM2007.247.HRSkattefri rejsegodtgørelse - ansat ved metroprojekt - arbejdsgivers kontrol - lighedsgrundsætning21-03-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt + IndkomstarterDom
SKM2007.228.HRGældseftergivelse - skattegæld - frafaldelse af sagbehandfejl16-03-07Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2007.226.HRFradrag - rejseudgifter - sædvanlig bopæl - værelse på vandrehjem15-03-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.209.HREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig09-03-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.183.HRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - filmrettighedsprojekt20-02-07Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2007.153.HRMaskeret udbytte - armslængdeprincippet - periodisering - fast ejendom07-02-07Personlig indkomstDom
SKM2007.151.HRSkattepligt for selskaber - indregistrering - ledelsens sæde - fast administrativ praksis16-02-07Selskabsbeskatning + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2007.147.HREjendomsavancebeskatning - parcelhusreglen - tjent til bolig24-01-07Udleje og bortforpagtning + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2007.128.HRSpørgsmål til EF-domstolen - levering af varer - andet EU-land - fastlæggelse af afgiftsgrundlaget06-11-06Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2007.107.HRHobbyvirksomhed - befordringsfradrag02-02-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.96.HRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst og momstilsvar - udeholdt omsætning - bageri15-01-07Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.90.HRRentefradrag - bevisbyrde - nærtstående17-02-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.74.HREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - salgsbestræbelser inden indflytning24-01-07Ejendomsavancebeskatning + SalgDom
SKM2007.59.HRDeltidslandbrug - fradrag for underskud - syn og skøn16-01-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.56.HRFiskekutter - partrederi - interessentselskab - salg af ideel anpart - virksomhedsophør eller salg af driftsmidler17-01-07Fradrag og afskrivninger + Ophør af virksomhed + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2007.37.HRVirksomhedsophør - fradrag for positiv driftsmiddelsaldo - successiv afhændelse28-12-06Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhedDom
SKM2007.32.HRSkønsmæssig fastsættelse - moms- og A-skattetilsvar - negativt privatforbrug - hælerivarer21-12-06Virksomheder + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2007.29.HRDansk-Tysk dobbeltbeskatningsoverenskomst - skattearrangement - investeringsbeviser08-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2007.28.HRDelegationsforbuddet efter Grundlovens § 43 - satsprocentsreguleringen15-12-06Personlig indkomstDom